پایان نامه روانشناسی در مورد مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز

مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز ۲-۲۸-۱- تمرکززدایی تمرکززدایی به عنوان توانایی تمرکز بر لحظه­ی حاضر و حالت بدون قضاوت در مورد افکار و […]

پایان نامه روانشناسی در مورد مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز Read More