معایب DEA

  به عنوان بهترین تکنیک بهینه سازی امکان پیشگیری خطا در اندازه گیری و سایر خطاها را ندارد. جهت اندازه گیری کارایی نسبی است و […]

معایب DEA Read More