عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه …

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

تهدید ها

S1 وجود رودخانههای پرآب و دائمی در منطقه
S2 مشرف بودن بر دامنههای جنوبی کوه سهند و استفاده از منابع آبی این دامنه ها
S3 وجود چشم اندازهای طبیعی جاذب گردشگری اطراف رودخانه ها
S4 احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه ها
S5 عبور رودخانههای دائمی از داخل شهر مراغه که احداث تسهیلات ورزشی را با صرفه جوییهای اقتصادی همراه میسازد
S6 وجود شیبهای تند و پستی و بلندیها در شهرستان
S7 تجهیز بودن پیست آبهای خروشان در شهر
S8 وجود فضاهای کافی برای تماشاگران و احداث تاسیسات مربوط به توریسم در کنار سد و رودخانه

w1 کمبود تاسیسات و امکانات ورزشی جهت برگزاری مسابقات رسمی
w2 عدم بهسازی مناطق مجاور رودخانههای شهرستان از جمله صوفی چای
w3 عدم آشنایی کافی جامعه بومی با قایقرانی
w4 نبود امکانات و تاسیسات لازم جهت ارائه سرویس و خدمات شایسته به گردشگران و قایقرانان در اطراف رودخانه و مجاورت سد علویان
w5 نبود اسپانسر مالی و حمایتهای لازم از حیث مدیریت ورزشی در شهرستان
w6 کمبود امکانات مختلف و مناسب جهت حضور مستمر ورزشکاران در شهرستان
w7 نبود اعتبار و بودجه جهت برگزاری اردوهای ورزشی و کلاسهای آموزشی این ورزش
w8 عدم وجود مدیریت یکپارچه و ارتباطات ادارات و ارگانهای مختلف جهت همکاری در این رشته ورزشی وهمچنین گردشگری ورزشی

O1 قرارگیری مراغه بر سر راه اهن تهران- تبریز و دسترسی به حمل و نقل سریع و دسترسی به راههای ارتباطی
O2 نزدیکی به سواحل دریاچه ارومیه و خشکسالی این دریاچه
O3 احداث آزادراه مراغه – ارومیه
O4 نبود رودخانههای دایمی در همه نقاط کشور
O5 نزدیکی به مرکز جمعیتی شهر تبریز و جذب ورزشکاران و مسافران به منطقه

T1 آلودگی رودخانههای شهرستان
T3 افزایش درجه آسیب پذیری تاسیسات ورزشی و منابع گردشگری
T4 محدود بودن فصول تمرین قایقرانی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه
T5 ناشناخته بودن پتانسیلها و استعدادهای منطقه برای علاقه مندان این رشته در سراسر کشور
T6 خشکسالی پیاپی در طول چند سال اخیر
T7 روند کند تخصیص انتقال اعتبار مالی از فدراسیون به شهرستان ( بورکراسی اداری و مالی)
T8 هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی

ماخذ: نگارنده
معرفی فرایند تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی
راهبردهای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود، طی شش گام با استفاده از ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها تدوین میگردد. این ماتریس یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرایند تدوین راهبرد است که به بوسیله آن اطلاعات ماتریسهای ارزیابی عوامل بیرونی و درونی با یکدیگر مقایسه میگردند. از مقایسه فرصتها و نقاط قوت، راهبردهای فرصت- تهدید(SO) حاصل میشود. به همین ترتیب از مقایسه نقاط قوت و تهدیدها، راهبردهای قوت- تهدید(ST)، از مقایسه نقاط ضعف و فرصتها، راهبردهای ضعف- فرصت(WO)واز مقایسه نقاط ضعف وتهدیدها، راهبردهای ضعف- تهدید(WT) بدست میآید. در این ماتریس در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابرین همه راهبردهایی که در این ماتریس ارائه میگردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد
(دیوید، ۱۳۸۴: ۳۶۰-۳۶۶).
گام اول- تعیین فرصتها و تهدیدهای موجود

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

سامانه پژوهشی – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه …

رتبه ۳

رتبه ۴

رتبه ۵

رتبه ۶

رتبه ۷

رتبه ۸

رتبه ۹

رتبه ۱۰

رتبه ۱۱

رتبه ۱۲

رتبه ۱۳

رتبه ۱۴

رتبه ۱۵

رتبه ۱۶

منبع: محاسبات نگارنده
همچنین محاسبات مربوط به خروجی مدل و میزان تاثیر گذاری هر عامل را میتوان به شرح ذیل در نمودارهای شماره (۳٫۴) و (۴٫۴) مشاهده نمود.
نمودار ۳٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت
منبع:
خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
نمودار ۴٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
با توجه به ماتریس ارزیابی محیط درونی از منظر متخصصین و کارشناسان و خروجیهای مدل سلسله مرانبی(AHP) امتیاز نهایی و میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل تاثیرگذار در توسعه قایقرانی آبهای خروشان و توریسم ورزشی ناشی از آن در مراغه به شرح ذیل میباشد:
عبور رودخانههای دائمی از داخل شهر مراغه که احداث تسهیلات ورزشی را با صرفه جوییهای اقتصادی همراه میسازد با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۷۱۷) در توسعه قایقرانی و گردشگری شهرستان مراغه دارای بیشترین تاثیر بوده و مهمترین قوت پیش روی توسعه قایقرانی در آبهای خروشان وتوریسم ورزشی در شهر مراغه میباشد. همچنین عوامل” وجود فضاهای کافی برای تماشاگران و احداث تاسیسات مربوط به توریسم در کنار سد و رودخانه در شهر “، ” وجود رودخانههای پرآب و دائمی در منطقه ” و عامل” تجهیز بودن پیست آبهای خروشان “به ترتیب با کسب امتیازات (۰٫ ۲۷۷۶)، (۰٫ ۰۲۳۱۶)و(۰٫ ۰۲۱۵) در رتبههای دوم، سوم و چهارم تاثیرگذاری در بین نقاط قوت را کسب نمودند.
عوامل”احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه”، “احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه ها”، “وجود شیبهای تند و پستی و بلندیها در شهرستان”، “وجود چشم اندازهای طبیعی جاذب گردشگری اطراف رودخانه ها”و”مشرف بودن بر دامنههای جنوبی کوه سهند و استفاده از منابع آبی این دامنه ها” با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۲۱۰۴۴)، (۰٫ ۰۱۴۴۵۹)، (۰٫ ۰۱۲۳۸۹)و(۰٫ ۰۱۰۴۱۷)در اولویت بعدی از نظر تاثیرگذاری بر توسعه قایقرانی آبهای خروشان و توسعه توریسم ورزشی مراغه قرار دارند.
همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته در بین عوامل مربوط به نقاط ضعف، عامل”عدم وجود مدیریت یکپارچه و ارتباطات ادارات و ارگانهای مختلف جهت همکاری در این رشته ورزشی وهمچنین گردشگری ورزشی” با امتیاز وزنی(۰٫ ۰۴۵۷۴۷)به عنوان مهمترین نقاط ضعف در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی مراغه میباشد. نبود امکانات و تاسیسات لازم جهت ارائه سرویس و خدمات شایسته به گردشگران و قایقرانان در اطراف رودخانه و مجاورت سد علویان با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۴۳۵۴۷) در رتبه دوم تاثیرگذاری بر توسعه قایقرای و توریسم ورزشی در مراغه قرار دارد.
از نظر متخصصین و کارشناسان امر، عوامل ۱- کمبود امکانات مختلف و مناسب جهت حضور مستمر ورزشکاران در شهرستان ۲- نبود اسپانسر مالی و حمایتهای لازم از حیث مدیریت ورزشی در شهرستان ۳- عدم آشنایی کافی جامعه بومی با قایقرانی۴- نبود اعتبار و بودجه جهت برگزاری اردوهای ورزشی وکلاسهای آموزشی این ورزش۵- عدم بهسازی مناطق مجاور رودخانههای شهرستان از جمله صوفی چای۶- کمبود تاسیسات و امکانات ورزشی جهت برگزاری مسابقات رسمی، به ترتیب با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۳۹۹۵)،
(۰٫ ۰۳۶۷)، (۰٫ ۰۳۶۳۳)، (۰٫ ۰۳۴۱۸)، (۰٫ ۰۳۲۷۴)و (۰٫ ۰۳۰۰۸۵) در رتبههای بعدی تاثیرگذاری بر توسعه قایقرانی در آبهای خورشان و گردشگری ورزشی شهرستان مراغه قرار دارند.
۵٫۴٫ تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه باعث میشوند که ورزش قایقرانی در آبهای خروشان شهرستان مراغه و توریسم ورزشی با طی مراحل تدریجی ضمن تثبیت شرایط کنونی به جایگاه موردنظر در آینده دست یابد، مگر اینکه به طور ناگهانی با وضعیتی ناگوار روبرو شود. بررسی و ارزیابی راهبردها و گزینش مناسب ترین آنها تا حد زیادی بر اساس تصمیمات ذهنی، سلیقهای و غیرعلمی و همچنین اطلاعات ذهنی قرار دارد. بنابرین به منظور انتخاب مناسب ترین راهبردها از اصول و ابزارهای دقیقی برای این کار استفاده میشود.
تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
در چارچوب تدوین راهبردها، مرحله ارزیابی دربرگیرنده ابزارهایی است که متکی به اطلاعاتی هستند که از مراحل قبلی(ارزیابی محیط درونی و بیرونی) به دست آمدهاند و فرصتها و تهدیدهای بیرونی را با نقاط ضعف و قوت درونی مقایسه میکنند. فرایند مقایسه عوامل درونی و بیرونی نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی را ایفاء میکند. به همین منظور عوامل بیرونی و درونی در ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف با یکدیگر مقایسه شده تا راهبردهای امکان پذیر تدوین گردد در این مقایسه در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابرین همه راهبردهایی که در این مقایسه ارائه میگردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد(دیوید، ۱۳۸۴، ۳۶۰-۳۶۶) (جدول شماره ۶٫۴).
جدول ۶٫۴: SWOT توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی شهرستان مراغه

شرایط درونی شرایط بیرونی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir