سامانه پژوهشی – بررسی مقایسه ای رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی در دو شهر کرمانشاه …

با توجه به اهداف و مسئله تحقیق حاضر جامعه آماری، دو شهر جوانرود و کرمانشاه در نظر گرفته شده است. اما به دلیل کمبود امکانات مالی و محدودیت زمانی انتخاب نمونه از کل مناطق این دوشهر امکانپذیر نبوده است، بنابر این در این تحقیق ۵ منطقه از هر شهر که معرف وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر یک از م جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری این تحقیق همه افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال دو شهر کرمانشاه و جوانرود است . بر اساس آمار مرکز آمار ایران جامعه آماری در کرمانشاه۲۳۰۰۰۰ و در شهر جوانرود ۷۵۰۰۰ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران ۲۵۰ نفر حجم نمونه در کرمانشاه و ۱۵۰ نفر حجم نمونه در شهر جوانرود است.ناطق شهر می باشد، انتخاب شده است .
۳-۲- نمونه‌گیری
۳-۲-۱- بر آورد حجم نمونه
تعیین حجم نمونه به عواملی همچون تعمیم نتایج، دقت برآورد های آماری، تعداد سوالات، شیوه تحلیل داده ها و … بستگی دارد . هرچه نمونه بزرگتر باشد، دقت و اطمینان تحقیق برای تعمیم برای کل جامعه بیشتر می گردد(کرلینجر،۱۳۶۶: ۱۵۶)
انتخاب نمونه به نحوی انجام شده تا بتواند معرف جامعه مورد پژوهش باشدو اهداف پژوهش را پوشش دهند. در این پژوهش نمونه ها بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران و ازمیان جوانان ۱۸ -۲۹ سال و با فرض سطح اطمینان ۹۵/. و در نظر گرفتن ۵/. خطای احتمالی حجم نمونه برابر با ۲۵۰ نفر در کرمانشاه و ۱۵۰ نفر در جوانرود می باشد. به روش نمونه گیری احتمالی با تکنیک تصادفی ساده انتخاب شدند.
۳-۳-واحد مشاهده:
در این تحقیق واحد مشاهده فرد می باشد به عبارت دیگر اطلاعات و داده های لازم از افراد گرفته میشود.
۳-۴-واحد تحلیل:
در این تحقیق واحد تحلیل فرد است
۳-۵-شیوه نمونه گیری:
شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است بدین صورت که برای تکمیل پرسشنامه ها در هر شهر نقشه شهر را به ۵ قسمت شمال جنوب غرب شرق و مرکز تقسیم شد سپس در هر قسمت دو کوچه به صورت تصادفی گزینش و انتخاب شد پرسشگر پس از مراجعه به هر کوچه بر اساس دستورالعمل زیراقدام به تکمیل پرسشنامه نموده :

  1. در انتخاب منزل نمونه پس از ۳ منزل منزل نمونه انتخاب می شود
  2. پس از انتخاب نمونه و در صورتیکه فرذد بین ۱۸-۲۹ سال در منزل ساکن بود با وی مصاحبه می شود

اگر در کوچه انتخاب شده تعداد نمونه مورد نظر تکمیل نشد به کوچه مجاور مراجعه نموده و تعداد نمونه های باقیمانده تکمیل می شود. شهرها و بخش های انتخاب شده:

نام شهر شمال جنوب شرق غرب مرکز
جوانرود پاسداران جانبازان فرهنگیان ترمینال طالقانی
کرمانشاه آبادانی ومسکن فردوسی رسالت الهیه فرهنگیان فاز ۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.