عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه …

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

تهدید ها

S1 وجود رودخانههای پرآب و دائمی در منطقه
S2 مشرف بودن بر دامنههای جنوبی کوه سهند و استفاده از منابع آبی این دامنه ها
S3 وجود چشم اندازهای طبیعی جاذب گردشگری اطراف رودخانه ها
S4 احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه ها
S5 عبور رودخانههای دائمی از داخل شهر مراغه که احداث تسهیلات ورزشی را با صرفه جوییهای اقتصادی همراه میسازد
S6 وجود شیبهای تند و پستی و بلندیها در شهرستان
S7 تجهیز بودن پیست آبهای خروشان در شهر
S8 وجود فضاهای کافی برای تماشاگران و احداث تاسیسات مربوط به توریسم در کنار سد و رودخانه

w1 کمبود تاسیسات و امکانات ورزشی جهت برگزاری مسابقات رسمی
w2 عدم بهسازی مناطق مجاور رودخانههای شهرستان از جمله صوفی چای
w3 عدم آشنایی کافی جامعه بومی با قایقرانی
w4 نبود امکانات و تاسیسات لازم جهت ارائه سرویس و خدمات شایسته به گردشگران و قایقرانان در اطراف رودخانه و مجاورت سد علویان
w5 نبود اسپانسر مالی و حمایتهای لازم از حیث مدیریت ورزشی در شهرستان
w6 کمبود امکانات مختلف و مناسب جهت حضور مستمر ورزشکاران در شهرستان
w7 نبود اعتبار و بودجه جهت برگزاری اردوهای ورزشی و کلاسهای آموزشی این ورزش
w8 عدم وجود مدیریت یکپارچه و ارتباطات ادارات و ارگانهای مختلف جهت همکاری در این رشته ورزشی وهمچنین گردشگری ورزشی

O1 قرارگیری مراغه بر سر راه اهن تهران- تبریز و دسترسی به حمل و نقل سریع و دسترسی به راههای ارتباطی
O2 نزدیکی به سواحل دریاچه ارومیه و خشکسالی این دریاچه
O3 احداث آزادراه مراغه – ارومیه
O4 نبود رودخانههای دایمی در همه نقاط کشور
O5 نزدیکی به مرکز جمعیتی شهر تبریز و جذب ورزشکاران و مسافران به منطقه

T1 آلودگی رودخانههای شهرستان
T3 افزایش درجه آسیب پذیری تاسیسات ورزشی و منابع گردشگری
T4 محدود بودن فصول تمرین قایقرانی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه
T5 ناشناخته بودن پتانسیلها و استعدادهای منطقه برای علاقه مندان این رشته در سراسر کشور
T6 خشکسالی پیاپی در طول چند سال اخیر
T7 روند کند تخصیص انتقال اعتبار مالی از فدراسیون به شهرستان ( بورکراسی اداری و مالی)
T8 هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی

ماخذ: نگارنده
معرفی فرایند تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی
راهبردهای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود، طی شش گام با استفاده از ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها تدوین میگردد. این ماتریس یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرایند تدوین راهبرد است که به بوسیله آن اطلاعات ماتریسهای ارزیابی عوامل بیرونی و درونی با یکدیگر مقایسه میگردند. از مقایسه فرصتها و نقاط قوت، راهبردهای فرصت- تهدید(SO) حاصل میشود. به همین ترتیب از مقایسه نقاط قوت و تهدیدها، راهبردهای قوت- تهدید(ST)، از مقایسه نقاط ضعف و فرصتها، راهبردهای ضعف- فرصت(WO)واز مقایسه نقاط ضعف وتهدیدها، راهبردهای ضعف- تهدید(WT) بدست میآید. در این ماتریس در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابرین همه راهبردهایی که در این ماتریس ارائه میگردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد
(دیوید، ۱۳۸۴: ۳۶۰-۳۶۶).
گام اول- تعیین فرصتها و تهدیدهای موجود

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از منظر متخصصان(باتاکید برگردشگری)۹۳- …

گام دوم- تعیین موقعیت توریسم ورزشی و قایقرارنی در آبهای خروشان شهرستان مراغه در ماتریس درونی و بیرونی
جمع نمرههای نهایی در ماتریس درونی و بیرونی بر روی محور Xها از ۱ تا ۹۹/۱ نشان دهنده ضعف درونی توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه است؛ نمرههای ۲ تا ۹۹/۲ نشان دهنده این است که قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات موجود در وضع متوسط قرار دارد و نمرههای ۳ تا ۴ بیانگر قوت شهرستان در موضوع مورد مطالعه میباشد. جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی بر روی محور Yها از ۱ تا ۹۹/۱ بیانگر قرارگیری قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه در وضعیت ضعیف در محیط بیرونی خود است؛ نمره های، ۲ تا ۹۹/۲ بیانگر این است که قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات موجود در وضعیت متوسط قرار دارد و نمرههای ۳ تا ۴ بیانگر این است که شهرستان در وضعیت عالی نسبت به محیط بیرونی خود قرار دارد. نقطه تلاقی جمع نمرههای عوامل بیرونی و درونی مربوط به مدیریت ورزشی در بخش قایقرانی در آبهای خروشان و مدیریت توریسم ورزشی بر روی محور X ها و Yها تعیین کننده موقعیت شهرستان در ماتریس درونی و بیرونی است.
گام سوم- انتخاب راهبردهای قابل قبول
موقعیت قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه در ماتریس درونی و بیرونی تعیین کننده راهبردها قابل قبول برایتوسعه این ورزش جذاب و گردشگری حاصل از این بخش ورزشی در شهرستان است. درصورت قرار گیری در ربع اول در این ماتریس از راهبردهای رقابتی- تهاجمی(SO) استفاده میشود، درصورت قرارگیری در ربع دوم از راهبردهای بازنگری(WO)، به هنگام قرارگیری در ربع سوم از راهبردهای تنوع(ST) و در صورت استقرار در خانه چهارم از راهبردهای تدافعی(WT) استفاده میشود.
جدول ۷٫۴: ماتریس SWOT

عوامل داخلی- خارجی نقاط قوت(S) نقاط ضعف(W)
فرصت ها(O) راهبردهای رقابتی- تهاجمی (SO) راهبردهای بازنگری (WO)
تهدیدها(T) راهبردهای تنوع ( ST) راهبردهای تدافعی (WT)

ماخذ: (دیوید، ۱۳۸۴: ۳۶۹)
شکل ۳٫۴: جایگاه راهبردهای قابل قبول بر خسب امتیاز نهایی عوامل درونی و بیرونی
راهبردهای قابل قبول توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه
راهبردهای قابل قبول در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه، با توجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی، راهبردهای تهاجمی است(۷٫۴). به همین خاطر در شرایط کنونی مدیریت ورزشی شهرستان مراغه در بخش قایقرانی در آبهای خروشان بر راهبردهای SO تاکید میشود و راهبردهای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و نیز توسعه گردشگری ورزشی در این شهرستان با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود به سمتی میل میکند تا بتواند با استفاده از راهبردها و تدابیر اتخاذ شده قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان را به جایگاهی شایسته در سطح منطقه و ملی برساند.
از این ماتریس برای تعیین وضعیت کلی محدوده از نظر راهبردی استفاده میشود. این ماتریس دارای چهار خانه کلی است. بررسیهای قبل از تهیه ماتریس درونی و بیرونی چنین امکانی را به وجود میآورد که اثرات مورد انتظار تصمیمات راهبردی بر محدوده را پیش بینی نمود. ماتریس درونی و بیرونی به چهار ناحیه عمده تقسیم میشود و برای هریک از آنها از راهبردهای متفاوتی استفاده میشود.
با توجه به محاسبات صورت گرفته در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی و اعداد حاصل از این دو ماتریس، از تلاقی دو عدد محاسبه شده و استقرار آن در هر یک از نواحی چهارگانه راهبردهای قابل قبول برای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی مراغه تعیین میگردد. شماتیک این چهار خانه و استراتژیهای مطرح در هر یک از خانهها را میتوان در ذیل مشاهده نمود.
شکل ۴٫۴: ماتریس درونی و بیرونی
منبع: محاسبات نگارنده
۷٫۴٫ اولویت بندی راهبردهای قابل قبول توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه
تصمیم گیری درباره راهبردهای قابل قبول توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت میپذیرد. در مرحله قبل با مقایسه عوامل درونی و بیرونی، راهبردهای قابل قبول شناسایی گردیدند. در این مرحله در ارتباط با راهبردهای قابل قبول تصمیمگیری میشود. جذابیت هر راهبرد با استفاده از ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی مشخص شده و راهبردهای دارای جذابیت بالا به عنوان
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

سامانه پژوهشی – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه …

رتبه ۳

رتبه ۴

رتبه ۵

رتبه ۶

رتبه ۷

رتبه ۸

رتبه ۹

رتبه ۱۰

رتبه ۱۱

رتبه ۱۲

رتبه ۱۳

رتبه ۱۴

رتبه ۱۵

رتبه ۱۶

منبع: محاسبات نگارنده
همچنین محاسبات مربوط به خروجی مدل و میزان تاثیر گذاری هر عامل را میتوان به شرح ذیل در نمودارهای شماره (۳٫۴) و (۴٫۴) مشاهده نمود.
نمودار ۳٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت
منبع:
خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
نمودار ۴٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
با توجه به ماتریس ارزیابی محیط درونی از منظر متخصصین و کارشناسان و خروجیهای مدل سلسله مرانبی(AHP) امتیاز نهایی و میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل تاثیرگذار در توسعه قایقرانی آبهای خروشان و توریسم ورزشی ناشی از آن در مراغه به شرح ذیل میباشد:
عبور رودخانههای دائمی از داخل شهر مراغه که احداث تسهیلات ورزشی را با صرفه جوییهای اقتصادی همراه میسازد با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۷۱۷) در توسعه قایقرانی و گردشگری شهرستان مراغه دارای بیشترین تاثیر بوده و مهمترین قوت پیش روی توسعه قایقرانی در آبهای خروشان وتوریسم ورزشی در شهر مراغه میباشد. همچنین عوامل” وجود فضاهای کافی برای تماشاگران و احداث تاسیسات مربوط به توریسم در کنار سد و رودخانه در شهر “، ” وجود رودخانههای پرآب و دائمی در منطقه ” و عامل” تجهیز بودن پیست آبهای خروشان “به ترتیب با کسب امتیازات (۰٫ ۲۷۷۶)، (۰٫ ۰۲۳۱۶)و(۰٫ ۰۲۱۵) در رتبههای دوم، سوم و چهارم تاثیرگذاری در بین نقاط قوت را کسب نمودند.
عوامل”احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه”، “احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه ها”، “وجود شیبهای تند و پستی و بلندیها در شهرستان”، “وجود چشم اندازهای طبیعی جاذب گردشگری اطراف رودخانه ها”و”مشرف بودن بر دامنههای جنوبی کوه سهند و استفاده از منابع آبی این دامنه ها” با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۲۱۰۴۴)، (۰٫ ۰۱۴۴۵۹)، (۰٫ ۰۱۲۳۸۹)و(۰٫ ۰۱۰۴۱۷)در اولویت بعدی از نظر تاثیرگذاری بر توسعه قایقرانی آبهای خروشان و توسعه توریسم ورزشی مراغه قرار دارند.
همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته در بین عوامل مربوط به نقاط ضعف، عامل”عدم وجود مدیریت یکپارچه و ارتباطات ادارات و ارگانهای مختلف جهت همکاری در این رشته ورزشی وهمچنین گردشگری ورزشی” با امتیاز وزنی(۰٫ ۰۴۵۷۴۷)به عنوان مهمترین نقاط ضعف در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی مراغه میباشد. نبود امکانات و تاسیسات لازم جهت ارائه سرویس و خدمات شایسته به گردشگران و قایقرانان در اطراف رودخانه و مجاورت سد علویان با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۴۳۵۴۷) در رتبه دوم تاثیرگذاری بر توسعه قایقرای و توریسم ورزشی در مراغه قرار دارد.
از نظر متخصصین و کارشناسان امر، عوامل ۱- کمبود امکانات مختلف و مناسب جهت حضور مستمر ورزشکاران در شهرستان ۲- نبود اسپانسر مالی و حمایتهای لازم از حیث مدیریت ورزشی در شهرستان ۳- عدم آشنایی کافی جامعه بومی با قایقرانی۴- نبود اعتبار و بودجه جهت برگزاری اردوهای ورزشی وکلاسهای آموزشی این ورزش۵- عدم بهسازی مناطق مجاور رودخانههای شهرستان از جمله صوفی چای۶- کمبود تاسیسات و امکانات ورزشی جهت برگزاری مسابقات رسمی، به ترتیب با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۳۹۹۵)،
(۰٫ ۰۳۶۷)، (۰٫ ۰۳۶۳۳)، (۰٫ ۰۳۴۱۸)، (۰٫ ۰۳۲۷۴)و (۰٫ ۰۳۰۰۸۵) در رتبههای بعدی تاثیرگذاری بر توسعه قایقرانی در آبهای خورشان و گردشگری ورزشی شهرستان مراغه قرار دارند.
۵٫۴٫ تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه باعث میشوند که ورزش قایقرانی در آبهای خروشان شهرستان مراغه و توریسم ورزشی با طی مراحل تدریجی ضمن تثبیت شرایط کنونی به جایگاه موردنظر در آینده دست یابد، مگر اینکه به طور ناگهانی با وضعیتی ناگوار روبرو شود. بررسی و ارزیابی راهبردها و گزینش مناسب ترین آنها تا حد زیادی بر اساس تصمیمات ذهنی، سلیقهای و غیرعلمی و همچنین اطلاعات ذهنی قرار دارد. بنابرین به منظور انتخاب مناسب ترین راهبردها از اصول و ابزارهای دقیقی برای این کار استفاده میشود.
تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
در چارچوب تدوین راهبردها، مرحله ارزیابی دربرگیرنده ابزارهایی است که متکی به اطلاعاتی هستند که از مراحل قبلی(ارزیابی محیط درونی و بیرونی) به دست آمدهاند و فرصتها و تهدیدهای بیرونی را با نقاط ضعف و قوت درونی مقایسه میکنند. فرایند مقایسه عوامل درونی و بیرونی نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی را ایفاء میکند. به همین منظور عوامل بیرونی و درونی در ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف با یکدیگر مقایسه شده تا راهبردهای امکان پذیر تدوین گردد در این مقایسه در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابرین همه راهبردهایی که در این مقایسه ارائه میگردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد(دیوید، ۱۳۸۴، ۳۶۰-۳۶۶) (جدول شماره ۶٫۴).
جدول ۶٫۴: SWOT توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی شهرستان مراغه

شرایط درونی شرایط بیرونی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مقاله – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از …

رتبه ۴

رتبه ۵

رتبه ۶

رتبه ۷

رتبه ۸

رتبه ۹

رتبه ۱۰

رتبه ۱۱

رتبه ۱۲

رتبه ۱۳

منبع: محاسبات نگارنده
همچنین محاسبات مربوط به خروجی مدل و میزان تاثیر گذاری هر عامل را میتوان به شرح ذیل در نمودارهای شماره(۱٫۴)و(۲٫۴) مشاهده نمود.
نمودار ۱٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به فرصت ها
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
نمودار ۲٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به تهدیدها
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP) مهمترین فرصتهایی که شهر مراغه در زمینه توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی با آن روبه رو است عبارتند از:
عامل “قرارگیری مراغه بر سر راه اهن تهران- تبریز و دسترسی به حمل و نقل سریع و دسترسی به راههای ارتباطی” وعامل” نبود رودخانههای دایمی در همه نقاط کشور”به ترتیب با کسب امتیاز وزنی(۰٫ ۱۰۸۶۶۷) و(۰٫ ۰۹۴۷۸) به عنوان اولین و دومین فرصت شناخته شده اند. عامل “نزدیکی به مرکز جمعیتی شهر تبریز و جذب ورزشکاران و مسافران به منطقه” با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۶۴۱۴) به عنوان دومین فرصت پیش روی توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی قرار دارد. همچنین عوامل”خشکسالی این دریاچه، احداث آزادراه مراغه – ارومیه”و”نزدیکی به سواحل دریاچه ارومیه” به ترتیب با کسب امتیاز (۰٫ ۰۳۵۷) و(۰٫ ۰۲۸۹)در اولویت بعدی قرار دارند.
در عین حال، ناشناخته بودن پتانسیلها و استعدادهای منطقه برای علاقه مندان این رشته در سراسر کشور با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۹۵۶۹)و نیز عامل “روند کند تخصیص انتقال اعتبار مالی از فدراسیون به شهرستان مراغه (بورکراسی اداری و مالی)” با کسب امتیاز وزنی (۰٫ ۰۹۲۸۴) به عنوان مهمترین تهدید پیش روی قایقرانی در آبهای خروشان و توسعه توریسم ورزشی از این طریق به شمار میرود.
همچنین، آلودگی رودخانههای شهرستان و هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی در شهرستان مراغه رتبههای بعدی را در بین عوامل تهدیدزای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان شهرستان و توسعه توریسم ورزشی از این طریق میباشند.
در نهایت از میان سایر عوامل تهدید، محدود بودن فصول تمرین قایقرانی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، خشکسالی پیاپی در طول چند سال اخیر، تجمع بالای گردشگران و ورزشکاران جهت استفاده از پیست قایقرانی صوفی چای و کاهش ظرفیت رودخانه و امکانات تفریحی و نیز عامل “افزایش درجه آسیب پذیری تاسیسات ورزشی و منابع گردشگری” به ترتیب با کسب امتیازات وزنی (۰٫ ۰۸۵۱۰)، (۰٫ ۰۸۴۶۸)، (۰٫ ۰۶۵۳۶)و(۰٫ ۰۶۴۴۹) دارای اهمیت بعدی در بین تهدیدهای فراروی توریسم ورزشی و توسعه قایقرانی در آبهای خروشان مراغه میباشند.
معرفی فرایند ارزیابی محیط درونی
عوامل درونی تاثیر گذار بر توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به امکانات موجود و شرایط جغرافیایی طی پنج گام با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط درونی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
گام اول- تعیین عوامل درونی تاثیرگذار بر توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
پس از بررسی عوامل درونی، عوامل عمده شناخته شده در ماتریس ارزیابی عوامل درونی قرار میگیرد. تعداد عوامل تعیین شده که دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه میباشد بیان میگردد. نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود شهرستان در این ماتریس قرار میگیرد.
گام دوم- تعیین میزان اهمیت عوامل درونی
در این گام به عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل درونی بر مبنای اهمیت هرکدام، وزن(ضریب) داده میشود. این وزنها از صفر(بی اهمیت) تا ۱ (بسیار مهم) بوده و نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه است. به نقاط قوت وزن بیشتری(در مقایسه با نقاط ضعف) داده میشود. مجموع این وزنها باید عدد یک باشد.
گام سوم- تعیین رتبه عوامل بیرونی
در این گام به هریک از عوامل درونی بر اساس قوت و ضعف شان در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه، رتبه ۱ تا ۴ داده میشود. عدد ۱ بیانگر ضعف اساسی، عدد ۲ به معنی ضعف کم، عدد ۳ نشان دهنده نقطه قوت و عدد ۴ به معنی قوت بسیار بالای هریک از عوامل در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه میباشد.
گام چهارم- تعیین نمره نهایی عوامل درونی
در این گام، ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب میگردد تا نمره نهایی بدست آید. سپس نمرههای نهایی تمامی عوامل موجود در ماتریس با یکدیگر جمع زده شده تا مجموع نمره نهایی عوامل درونی بدست آید.
گام پنجم- ارزیابی عوامل درونی
صرف نظر از تعداد عواملی که در ماتریس ارزیابی عوامل درونی گنجانده میشود، مجموع نمرههای نهایی برای شهرستان بین ۱ تا ۴ خواهد بود. اگر مجموع نمرههای نهایی کمتر از ۵/۲ باشد، به این معنی است که شهرستان از نظر عوامل درونی دچار ضعف است و اگر این نمره بیش از ۵/۲ باشد، بیانگر این است که توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه از نظر عوامل درونی دارای قوت میباشد.
ارزیابی محیط درونی
مجموع نمرههای نهایی عوامل درونی برای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه در ماتریس ارزیابی عوام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ل درونی (۲۰۱/۴) است. این نمره به این معنی است که شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی از نظر عوامل درونی مستعد توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی است( جدول شماره۳٫۴)؛ در نتیجه راهبردهای کلان در مدیریت ورزشی این رشته باید به‌گونهای تدوین شود که بتوان از این نقاط قوت جهت رفع نقاط ضعف استفاده نمود.
جدول ۳٫۴: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر گردشگری ورزشی(قایقرانی در آبهای خروشان) منطقه مراغه ([۹]IFAS)

تحقیق – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از منظر …

ب- بررسی ادبیات تحقیق و مطالعاتی که پیش از این در مورد این پیست صورت گرفته است.
ج- از طریق مصاحبه با کارشناسان مرتبط با پیست و همچنین نظرخواهی از تعدادی از مسئولین ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی.

  1. ارزش گذاری و تعیین وزن نهایی هر یک از این عوامل با استفاده از طیف لیکرت و مدل فرآیندتحلیل سلسله مراتبی:

بدین منظور، همه عوامل تعیین شده در قالب یک پرسشنامه طیف لیکرتی از مدیران وکارشناسان ارزش گذاری میگردند. پس از تکمیل پرسشنامه از ۶۰ کارشناس خبره ومدیر، میانگین نتایج محاسبه میشود. سپس بر اساس میزان اثرگذاری که هر عامل در آینده قایقرانی مراغه و گردشگری در این شهرستان دارد، از ۱ تا ۵ ارزش دهی میشود.
همچنین بر اساس محاسبات و ارزشهای تخصیصی ساعتی، جهت بدست آوردن امتیاز هر یک از عوامل و میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل در شرایط کنونی قایقرانی و گردشگری ورزشی مراغه(پس از نرمال سازی آنها)، از مدل AHPو نرم افزار اکسپرت چویس استفاده میگردد و در نهایت وزن نهایی هر عامل مشخص میگردد.

  1. در مرحله سوم، پس از تعیین وزن نهایی عوامل درونی و عوامل بیرونی، از طریق تقاطع دو ارزش عوامل درونی و بیرونی در نمودار مربوط به برنامه ریزی راهبردی، موقعیت گردشگری ورزشی شهرستان مراغه، مشخص میگردد. این نمودار نشان میدهد که قایقرانی شهرستان مراغه از منظر گردشگری ورزشی در چه وضعیتی قرار دارد و در آینده به چه مسیری حرکت میکند. در نهایت اینکه چه نوع راهبردهایی برای توسعه پایدار در آینده ضرورت دارد.
  2. در مرحله پایانی، باید از طریق عوامل درونی و بیرونی، راهبردهای موثر بر گردشگری ورزشی مشخص و اولویت بندی گردند.

راهبردها به منظور دستیابی به موقعیتی مطلوبتر تدوین میشوند. بخش زیادی از بررسیهای آکادمیک برنامه ریزی و مدیریت در سازمانها ریشه در استدلالهای علمی و قسمت مفهومی آن دارد. سازمانها نیز به این نتیجه رسیدهاند که لازمه رشد و حفظ بقا در گرو درک و توجه به محیط داخلی، بیرون سازمان و تدوین استراتژیهای اثربخش میباشد (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۲-۹۳). لذا بر این اساس، راهبردهایی که تعیین میگردند در قالب چهار نوع راهبرد تدوین میگردند:

  • راهبردهای SO (راهبردهای تهاجمی): با بهره گیری از قوت ها، درصدد بهره برداری از فرصتها میباشد.
  • راهبردهای ST (راهبردهای تنوع): برای دوری از تهدیدها، از نقاط قوت استفاده میکند.
  • راهبردهای WO (راهبردهای بازنگری): با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش میدهد.
  • راهبردهای WT (راهبردهای تدافعی): نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدها دوری میکند.

در نهایت این راهبردها از ترکیب عوامل مختلف برای توسعه قایقرانی تعیین میگردد و برنامه ریزی گردشگری ورزشی برای این منظور صورت میگیرد.
پس از تعیین راهبردهای موثر و تعیین نوع راهبردها، از آنجاییکه همه راهبردها از ارزش و اهمیت و اثرگذاری یکسانی برخوردار نیستند، جهت اولویت بندی راهبردها و انتخاب راهبردهای برتر، از ماتریس کمی QSPM استفاده میشود.
ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی روشی تحلیلی است که با آن جذابیت نسبی راهبردها مشخص میشود. با این روش میتوان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی که در زمره بهترین راهبردها هستند، مشخص کرد.
برای تهیه این ماتریس از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و نتیجه ماتریس SWOT استفاده میشود. در این روش ابتدا فرصتها و تهدیدهای خارجی و نقاط قوت و ضعف در ستون سمت راست ماتریس برنامه ریزی کمی نوشته شده، سپس ضریب بدست آمده در ماتریس ارزیابی، در ستون مقابل آن نوشته میشود.
در مرحله بعد نمره جذابیت تعیین میشود. برای تعیین نمره جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را که در موفقیت سازمان نقش داشتند، تعیین کرد و میزان جذابیت آن به راهبردها را تعیین نمود. نمره جذابیت از ۱ (بدون جذابیت) تا ۴ (بسیار جذاب) میباشد. سپس نمره جذابیت در ضریب ضرب شده و مجموع جمع امتیاز جذابیت اولویت راهبرد را مشخص میکند (قدیری معصوم و همکاران، ۱۳۹۰، عابدین زاده و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۵). با تعیین نمره جذابیت برای هر راهبرد برای هر عامل و جمع نمره جذابیت، راهبردهای موثر و برتر تعیین میگردند.
الگوریتم برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری ورزشی شهرستان مراغه با توجه به بخش قایقرانی در آبهای خروشان و با تاکید بر عوامل جغرافیایی و امکانات قایقرانی موجود در شهرستان
۱۰٫۳٫ تکنیک دلفی
دلفی یک نظر خواهی تخصصی برای پیش بینی آینده است که بر اساس آن میتوان نتایج مختلف را استخراج کرد. این روش ضمن سادگی، از اطمینان بالایی نیز برخوردار است، به طوری که برای جمع‌آوری و تلخیص نظرات و قضاوت‌های افراد( در یک حیطه معین) به کار می‌رود (فتحی، ۱۳۸۱، ۱۲۴). این تکنیک در مواردی که محدودیت‌هایی از لحاظ کاربرد قوانین، فرمول‌ها و مدل‌های ریاضی مشاهده می‌گردد، کاربرد عمده‌ای دارد (احمدی، ۱۳۷۹، ۱۲).
این روش برای اولین‌بار توسط «دارکلی و هلمرد» در سال ۱۹۵۰ برای موسسه راند تدوین گردید(فتحی، ۱۳۸۱، ۱۲۸). این تکنیک به منظور بررسی نگرش‌ها و قضاوت‌های افراد و گروه‌های متخصص، بدون‌الزام حضور افراد در محل معینی، با استفاده از پرسشنامه طی چندین مرحله، و ایجاد هماهنگی بین دیدگاهها، به جمع‌آوری نظرات این افراد می‌پردازد. در پایان جمع‌بندی، ارزش گذاری و تحلیل مجموعه دیدگاهها و نظرات افراد، مبنای هدف گذاری، تدوین

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برنامه و یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. روش دلفی راهکاری جهت ایجاد یک فرایند ارتباط گروهی است، به طوری که این فرایند به گروهی که شامل اجزای جداگانه و مستقل است، اجازه می‌دهد که در حل مسائل پیچیده شرکت کنند( علی‌احمدی، ۱۳۷۶: ۳۸۶). در روش دلفی پرسشگری در دو دور یا بیشتر انجام می‌شود و در هر دور از نتایج به دست آمده از دور یا دورهای قبل استفاده میشود. بنابراین، از دور دوم، متخصصان و کارشناسان تحت تاثیر نظریات و عقاید هم ترازان خود و نتایج به دست آمده از دور قبل به سوالات پاسخ می‌دهند(Kerstin Cuhls, 2001,96).
طبق تعریف هادر و همکاران، روش دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است، به طوری که در مواردی که دانشی ناکامل و نامطمئن در دسترس است، مورد استفاده قرار میگیرد و قضاوت به متخصصان آن امر سپرده می‌شود(Hader,1995). طبق نظر وچ‌اسلر یک روش دلفی استاندارد روش تحقیقی است که توسط یک گروه ناظر اداره می‌شود و در چندین دور توسط یک گروه متخصص که برای یکدیگر ناشناس هستند، اجرا میشود و هدف آن اجماع نظر در رابطه با یک موضوع است. بعد از هر دور، نتایج به دست آمده براساس امارگیری از قضاوت گروه، محاسبه شده و در دورهای بعدی از آنها استفاده میشود و نتایج در اختیار گروه قرار می‌گیرد(Wechsler,1987, 23)
۱۱٫۳٫ روش آنالیز سلسله مراتب(AHP)
این روش سازگاری بیشتری با نحوه تفکر و فرایندهای ذهنی انسان دارد و میتواند از نظرها و قضاوتهای شفاهی افراد در جریان تصمیم‌گیری بهره گیرد و تصمیم گیری را به صورت فردی یا گروهی انجام دهد(امینی، ۱۳۸۱: ۴۲). تکنیک AHP توسط پروفسور توماس ال ساعاتی محقق عراقی تبار در ۱۹۷۰ مطرح شد(اصغرپور، ۱۳۷۷: ۲۹۸).
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است، که به منظور تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد تصمیم، با توجه به شاخصهایی که تصمیم گیرنده تعیین میکند، بکار میرود.
برای سنجش شایستگی نسبی هر یک از گزینهها و درنتیجه اولویت بندی معیارهای مربوط به توسعه قایقرانی درشهرستان مراغه استفاده میشود. روال کار مدل AHP با مشخص کردن عناصر و تصمیم گیری و اولویت دادن به آنها آغاز میشود، این عناصر شامل شیوههای مختلف انجام کار و اولویت دادن به سنجهها یا ویژگی هاست(Changa,2007, 310).
۱٫۱۱٫۳٫ ساختن سلسله مراتب
در اولین اقدام، ساختار سلسله مراتبی مربوط به این موضوع مشخص که در آن سلسله مراتب چهار سطحی شامل هدف ها، معیار ها، زیر معیار مواجه هستیم. (Bowen1990، ۱۳۳). تبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی به ساختار سلسله مراتبی، مهمترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محسوب میشود(Cimren, 2007, 362). زیرا در این قسمت با تجزیه مسایل مشکل و پیچیده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی آنها را به شکل ساده، که با ذهن وطبیعت انسان مطابقت داشته باشد، تبدیل کند. به عبارت دیگر، فرایند تحلیل سلسله مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزئی که به صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین ترین سطح سلسله مراتبی را به شکل ساده تری در میآورد. معیارها و زیر معیارها، شامل عواملی هستند که باعث ایجاد تفاوت در گزینهها میشوند. (Bowen, 1990,136). بایست توجه نمود که در عمل، تمامی معیارها دارای اهمیت یکسانی نیستند، در این روش نیز هر معیار دارای وزن خاصی است که باید با نظر خبرگان، متخصصین امر در بخش مدیریت گردشگری، مدیریت ورزشی توسط کاربر، به طرق مختلف اعمال شود. همچنین، میتوان هر معیار را به چند جزء کوچکتر (زیر معیار) تقسیم کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه و وزن دهی کرد(Sanaei, 2002,116).
۲٫۱۱٫۳٫ تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیار ها
برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها و زیر معیار ها، چند روش وجود دارد که معمولترین آنها، مقایسه دو دویی است. در این روش، معیارها دو به دو با هم مقایسه میشوند و درجه اهمیت هر معیار نسبت به دیگری مشخص میشود. برای این کار میتوان از یک روش استاندارد استفاده کرد. روش کار به این ترتیب است که، به هر مقایسه دو دویی، یک عدد از ۱ تا ۹ نسبت داده میشود. معنی هر عدد در جدول شماره (۱٫۳) مشخص شده است. پس از وزن دهی باید وزنها را نرمالیزه کرد. به منظور نرمالیزه کردن روشهای مختلفی وجود دارد، در این مدل از تقسیم هر وزن بر مجموع وزنهای همان ستون استفاده شده است(Cimren,2007,365).
جدول ۱٫۳: مقایسه ۹ کمیتی ساعتی برای مقایسه دو دویی
منبع: (مالچفسکی، ۱۳۸۵، ۹۵)
۳٫۱۱٫۳٫ تعیین ضریب اهمیت گزینه ها
بعد از تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیر معیار ها، ضریب اهمیت گزینهها را باید تعیین کرد. در این مرحله، ارجحیت هر یک از گزینهها در ارتباط با هر یک از زیر معیارها و اگر معیاری زیر معیار نداشته باشد مستقیما با خود آن معیار، مورد قضاوت و داوری قرار میگیرد. وزن (ضریب اهمیت) گزینهها نسبت به هر یک از معیارها شبیه تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به هدف است. در هر دوحالت، قضاوت هابرمبنای مقایسه دو دویی معیارها، یا گزینهها و بر اساس مقیاس ۹ کمیتی ساعتی صورت میپذیرد و در نتیجه در ماتریس مقایسه دو دویی معیارها، یا گزینهها ثبت میشود و از طریق نرمالیزه کردن ردیفهای این ماتریس ها، ضرایب اهمیت مورد نظر به دست میآید. با این حال، باید به تفاوتی عمده در این مقایسهها اشاره شود(Bowen, 1990,136). مقایسه گزینههای مختلف، نسبت به زیر معیارها، ویا معیارها (اگر معیاری زیر معیار نداشته باشد) صورت میپذیرد؛ در صورتی که مقایسه معیارها با یکدیگر، نس
بت به هدف مطالعه صورت میگیرد. بنابراین، به جای اینکه سوال شود معیار i، در دستیابی به هدف، چه قدر از معیارj مهمتر است؟ در مقایسه گزینهها سوال به این ترتیب مطرح میشود که گزینه Iدر ارتباط با زیر معیار x چه قدر بر گزینه j ارجحیت دارد؟(Bertolini,2006,178). زیر معیارها هم کمی وهم کیفی اند، این مطلب، نشان دهنده مزیت دیگر فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که با ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی سر و کار دارد(Ma,2005,598).
۴٫۱۱٫۳٫ محاسبه وزن عوامل
وزنهای معیار برای استفاده در روش AHP میباشد. فرایند سلسله مراتبی تحلیلی AHPبر مبنای سه اصل میباشد: تجزیه، قضاوت تطبیقی و سنتز اولویتها (دارابی، ۱۳۷۳، ۲۰). این روش سه مرحله دارد: (الف) ایجاد یک ماتریس مقایسه در هر سطح سلسله مراتب، آغاز از بالا و کار به سمت پایین، (ب) محاسبه وزنها برای هر عنصر سلسله مراتب و (ج) تخمین نسبت توافق(قدسی پور، ۱۳۷۹، ۸۷). چنانچه این نسبت کمتر از ۰٫ ۱ باشد مقایسههای قابل قبول و وزنهای محاسبه شده را استخراج گردید. درصورتی که نسبت توافق از ۰٫ ۱ بیشتر باشد آنگاه با اعمال تغییراتی در ماتریس مقایسه دوتایی آن را برای حد قابل قبول تنظیم میکنیم. شایان ذکر است که روش AHP قابلیت استفاده در تصمیمگیریهای گروهی، فازی و روشهای برنامهریزی خطی را نیز دارد و نشانگر این مطلب است که AHP تکنیک بسیار انعطافپذیری است. در عمل، همه پسند بودن AHPبه علت انعطافپذیری، سهولت کاربرد و نیز دسترسی به بستههای نرمافزاری متعدد میباشد. اما نکته با اهمیتتر قابلیت تلفیق روش AHP با محیط GIS است. علیرغم وسعت کاربرد AHP، این روش بدون انتقاد نمیباشد. این انتقادات عبارتند از: ابهام در مفهوم اهمیت نسبی هر عنصر از سلسله مراتب تصمیمگیری وقتی با دیگر عناصر مقایسه میشود، تعداد مقایسهها برای مسائل بزرگ واستفاده از مقیاس ۱ تا ۹ از این موارد میباشد (پرهیزکار و غفاری، ۱۳۸۵؛ ۲۰۴).