دسترسي به منابع مقالات : بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- …

 • نشان دادن همکاری و مشارکت با همسر.
 • نشان دادن گرمی و توجه.
 • برقرار کردن ارتباط موثر و داشتن فهم و بینش به دیگران.
 • سهیم شدن تجارب زناشویی با دیدی باز.
 • نشان دادن حساسیت به نیازهای دیگران در گروه.
 • نشان دادن توانایی مقابله موثر با موقعیت مشکل در گروه.
 • نشان دادن برنامه ریزی موثر و مهارت های طراحی برنامه.
 • ۲-۳-۲- رویکرد ارتباط زوج (C. C) [۴۴]
  برنامه ارتباط زوج ها بیشتر تحت تاثیر نظریه های نظام های خانواده بوده است و چندین نفر در رشد این برنامه نقش اساسی داشته اند که از جمله می توان به افراد زیر اشاره کرد. روبن هیل[۴۵]، ویرجینیا ستیر و همکارانش، دان جکسون[۴۶]، پاول واتزلاویک[۴۷]، سیدنی جورارد[۴۸] و ویلیام هیل[۴۹].
  اهداف کلی برنامه ارتباط زوج برای کمک کردن به زوج ها در موارد زیر می باشد: ۱- در موضوعات روزانه به طور موثرتر ارتباط برقرار کنند.
  تعارضات را کنترل و حل کنند.
  یک رابطه زنده و رضایت بخش بوجود آورند(فقیرپور،۱۳۸۳).
  ۲-۳-۲-۱- کیفیت برنامه ارتباط زوج
  در برنامه یادگیری مهارت های موثر در ارتباط زوج ها ابعاد مهمی وجود دارد. این برنامه زوج ها را به موارد زیر مجهز می کند:
  ۱- نقشه های ادراکی برای فهم خود و همسر و اینکه آنها در چه حد به طور موثر ارتباط برقرار می کنند و یا بدون اثربخشی باهم ارتباط برقرار می کنند.
  ۲- یازده مهارت ویژه صحبت کردن و گوش دادن برای ارسال و دریافت روشن و صحیح پیام ها.
  ۳- ابزار و راهبرد هایی برای پردازش پیامدها و حل تعارضات.

  1. تسریع فنون مهارت آموزی برای کمک به زوجها تا مهارت ها و مفاهیم ارتباط زوج را به زندگی روزانه شان انتقال دهند.
  2. آگاهی از هر دو جنبه نگرشی و رفتاری حل تعارض و پایه ریزی رابطه.
  3. تمرینات ارتباطی برای بکارگیری مهارت ها با کودکان به منظور قوی کردن ارتباط خانوادگی شان.
  4. اعتماد به اینکه مفاهیم و مهارتهای اموزش داده شده از لحاظ نظری و تحقیقی دارای عملکرد مناسب هستند.
  5. یک نظام ارتباطی عملی و کامل که کوتاه ،ساخت دار، کم هزینه و اثربخش باشد(میلر و شرارد، ۱۹۹۹).

  ۲-۳-۲-۲- اهداف برنامه
  این برنامه از نظریه نظام ها بوجود آمده است و چهار هدف عمده دارد:
  ۱- افزایش اگاهی از خود، همسر و رابطه (صفات، فردیت،همبستگی درونی، مرزها و همکاری)
  ۲- آموزش مهارت های صحبت کردن و گوش دادن موثر ( متمایز سازی، پردازش اطلاعات)
  ۳- گسترش افکار برای غنی کردن رابطه (کنترل خود،خود جهت دهی ، خود بازنگری و اصلاح کردن خود)
  ۴- افزایش رضایتمندی در ارتباط با موضوعات و رابطه(برگر و هانا، ۱۹۹۹).
  ۲-۳-۲-۳- چهارچوب اجرایی
  این برنامه را هم می توان برای یک زوج در یک زمان و هم در یک چهارچوب گروهی آموزش داد. به صورت یک زوج (به صورت خصوصی) در شش جلسه ۵۰ دقیقه ای، گروه کوچک با دو یا چهار زوج در چهار جلسه ۲ ساعتی. گروه بزرگ با پنج تا دوازده زوج در چهار جلسه دو ساعتی. هر جلسه چهارچوب های مفهومی عملی( سازمان دهنده های شناختی)، مهارت های ارتباطی ویژه (ابعاد رفتاری) و فرایند های تعاملی (خطوط راهنما) را برای بحث و حل مسائل فراهم میکند. یادگیری از طریق موضوعات واقعی زندگی زوج ها که در جریان برنامه مورد بحث قرار می گیرند و همچنین از طریق پسخوراند و رهبری تعاملاتشان که از جانب آموزش دهنده و دیگر شرکت کنندگان، اتفاق می افتد.
  در اینجا چهارچوب هر جلسه به طور مختصر بررسی می شود.
  جلسه اول: مراقبت خود
  جلسه اول بر مراقبت خود، فردیت و عزت نفس تمرکز دارد. از آنجا که هر شخص منحصر به فرد است، بنابراین آنچه را که یک همسر در ارتباط با یک موضوع یا موقعیت مربوط به رابطه زناشویی تجربه می کند با آنچه که همسر دیگر تجربه می کند، به میزان زیادی تفاوت دارد. برنامه ارتباط زوج ها بر این عقیده تاکید دارد که تفاوت های فردی ممکن است منشاء تعارض یا همکاری باشد و وسیله ای برای ارتباط برقرار کردن منحصر به فرد همسران است و این تفاوت ها به عنوان یک منشاء مثبت برای همسران به حساب می آید. چرخه آگاهی[۵۰] که در اولین جلسه ارائه می شود به همسران کمک می کند تا برخودشان تمرکز کنند و از این طریق بتوانند:
  ۱- خودآگاهی شان را افزایش دهند.
  ۲- موضوعات و موقعیت ها را بهتر درک کنند.
  ۳- اطلاعات مربوط به خود را برای ارتباط موثر و رضایتبخش بکار برند.
  این اهداف از طریق زیر بدست می آیند:

   دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است