ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۱۱

۱۰: for (int i = ۰ ; i < MinActiveMDC; i++)
۱۱: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll( MDCList[i].GetHostList);
۱۲: end for
۱۳: endif
۱۴: if (MinActiveRack >= 2 )
۱۵: for (int i = ۰ ; i < MinActiveRack ; i++)
۱۶: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll( RackList[i].GetHostList);
۱۷: end for
۱۸: end if
۱۹: List ActiveHostInLeastRack = null;
۲۰: for (int i = ۰; i < MinActiveHost; i++)
۲۱: ActiveHostInLeastRack.Add(RackList[MinActiveRack].GetHostList[i] );
۲۲: end for
۲۳: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll(ActiveRacks.Last.GetHostList  ActiveHostInLeastRack);
۲۴: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll(OverUtilizedHostsList);
۲۵: vmsToMigrateFromUnderUtilizedHost = getVmsToMigrateFromUnderUtilizedHosts(GetHostList()  excludedHostsForFindingNewVmPlacement);
۲۶: MigrationMapList = VmPlacementHierarchical(vmsToMigrateFromUnderUtilizedHost, excludedHostsForFindingNewVmPlacement);
۲۷: MinHosts++;
۲۸: if ( MinHost == Rack.Hosts.Size())
۲۹: MinHosts = ۱;
۳۰: MinRacks++;
۳۱: if ( MinRacks == MDC.Racks.Size())
۳۲: MinRacks = ۱;
۳۳: MinMDC++;
۳۴: end if
۳۵: end if
۳۶: end while
۳۷:return MigrationMapList

در صورت موفق بودن الگوریتم جایگذاری سلسله مراتبی و یافتن مقصدی برای میزبانان با توجه به منابع فعال موجود الگوریتم خاتمه پیدا میکند وگرنه با افزایش پلکانی منابع موجود، تلاش در استفاده حداقلی مولفهها و منابع را خواهد داشت. افزایش پلکانی در گام اول با افزایش تعداد میزبانان آخرین قفسه فعال انجام خواهد شد و این روند تا زمانی که منابع موجود ارضاء شود و یا کلیه منابع قفسه موجود انتخاب شود ادامه مییابد که در حالت اول الگوریتم خاتمه یافته و در حالت دوم الگوریتم افزایش پلکانی وارد گام دوم میشود. در گام دوم اقدام به افزایش تعداد قفسههای فعال در آخرین(کوچکترین) مرکز داده کوچک خواهیم پرداخت به شکلی که قفسه اضافه شده در ابتدا شامل تنها یک میزبان فعال خواهد بود و در ادامه نیز به گام اول پرش میکنیم. گام دوم نیز تا زمانی که تمامی قفسههای موجود درون مرکز داده کوچک فعال شدهاند ادامه مییابد وگرنه منابع موجود ارضاء شده و الگوریتم خاتمه یافته است.
 
شکل ۳-۶ شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار
در صورت عدم خاتمه الگوریتم در گام دوم، در انتها الگوریتم در گام سوم اقدام به افزایش تعداد مراکز داده کوچک میکند بدین شکل که مرکز داده جدید فعال شده تنها شامل یک قفسه فعال و آن قفسه تنها شامل یک میزبان فعال خواهد بود و الگوریتم دوباره به گام اول پرس خواهد کرد. در صورت ادامه روند و عدم ارضای نیاز بار کاری جاری توسط مراکز داده کوچک میتوان نتیجه گرفت که مرکز داده توان اجرای بار فعلی را نداشته است و در غیر اینصورت جایگذاری ماشینهای مجازی مولفههای غیر فعال شده به عنوان خروجی الگوریتم بازگردانده خواهد شد. تابعهای computeMin(Hosts,Racks,MDCs) به منظور محاسبه حداقل منابع مورد نیاز بر اساس بهرهوری فعلی مرکز داده استفاده میشوند. بدین شکل الگوریتم ارائه شده در هر بازه زمانی( ۵ دقیقهای) تلاش در خاموش سازی حداکثری مولفههای مرکز داده به صورت گروهی خواهد پرداخت.
یافتن میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچکِ فرابار
شناسایی میزبانان فرابار به صورت منحصر به فرد تنها سیاست استفاده شده به منظور عدم جلوگیری از تخطی از توافقات سطح سرویس است که در کارهای ذکر شده ارائه و استفاده شده است. اما همانطور که الگوریتم ۳-۵ نشان میدهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در این کار میتوان به دلیل دید گروهی و سلسله مراتبی موجود، به همین منوال در این بخش نیز از همان دید استفاده کرده و علاوه بر اینکه به صورت جداگانه برای میزبانان دست به تشخیص میزان بهرهوری دوره آینده میزنیم؛ همین کار را در سایر سطوح نیز مورد استفاده قرار بدهیم چراکه زمانی که میزبانی درون قفسهای فرابار شده، قرار داشته باشد میبایست از سیاستی متفاوت با میزبان فرابار شده در قفسه فرابار نشده استفاده کند.
دلیل الزام اعمال این قانون زمانی مشخص میشود که ممکن است تعداد زیادی از میزبانان درون یک قفسه فرابار شده باشند و در عین حال میزبانی در همان قفسه فروبار و یا فرابار نشده باشد. در این حالت الگوریتم ارائه شده، میزبان مذکور را در لیست میزبانان کاندید مقصد ماشینهای مجازی میزبانان فرابار شدهی قفسه مذکور قرار میگیرد؛ اما به دلیل اینکه این قفسه در وضعیت فرابار قرار دارد و از سوی دیگر تمامی میزبانان از جمله میزبانان فرابار نشده هم در لیست ممنوعه میزبانان برای انتخاب میزبان مقصد ماشینهای مجازی سایر قفسهها قرار میگیرند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

الگوریتم ۳-۶ جایگذاری سلسله مراتبی VMها
Input: VmsToMigrateList
Input: excludedHostsForFindingNewVmPlacement
Output: MigrationMapList
۱: VMsToMigrateList.SortByCpuUtilizationDecreasing();
۲: MDCList.SortByCpuUtilizationDecreasing();
۳: RackList.SortByCpuUtilizationDecreasing();
۴: foreachVM vm: VMsToMigrateList)
۵: foreachMDC mdc: MDCList)
۶: foreach(RACK rack: mdc.GetRackList)
۷: findHostForVm(vm, excludedHostsForFindingNewVmPlacement,rack.GetHostList);
۸: if(findHostForVm!= null)
۹: break;
۱۰: endif
۱۱: end foreach
۱۲: if(findHostForVm!= null)
۱۳: break;
۱۴: endif
۱۵: findHostForVm(vm, excludedHostsForFindingNewVmPlacement,mdc.GetHostList);
۱۶: if(findHostForVm!= null)
۱۷: break;
۱۸: endif
۱۹: end foreach
۲۰: if(findHostForVm== null)
۲۱: return null;
۲۲: endif

 
شکل ۳-۷ جایگذاری سلسله مراتبی VMها
بدین شکل با این سیاست تلاش در جلوگیری و کاهش انتقال بیهوده بار کاری از قفسه به سایر قفسهها میشویم و از سوی دیگر با وجود داشتن بار کاری مُکفّی درون قفسه سعی در توزیع بار کاری میزبانان فربار شدهی قفسه به سایر میزبانان میکنیم. این سیاست در سطح بالاتر (مرکز داده کوچک) نیز به همین شکل و منوال اعمال شده است. بدین صورت زمانی که مولفهای (مرکز داده کوچک و یا قفسه) فرابار نشده باشد اگر مولفه بزرگتری که عضوی از آن است فرابار شده باشد مولفه سطح پایینتر را در حالت لیست ممنوعه برای سایر مولفههای سطح بالاتر و در لیست کاندیدای مقصد برای سایر مولفههای دورن مولفه سطح بالاتر فعلی قرار گرفته میشود.
جایگذاری سلسله مراتبی ماشینهای مجازی درون میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک
در آخرین گام اقدام به ارائه الگوریتمی به منظور جایگذاری ماشینهای مجازی مهاجر میکنیم. طبیعتا الگوریتم ارائه شده برای این بخش، نیز الگوریتمی سلسله مراتبی است و هدف آن تجمیع بارکاری در مولفههای (مراکز داده کوچک و قفسهها) کمتر به منظور کاهش مصرف انرژی است. همانطور که در الگوریتم ۳-۶ و شکل ۳-۷ نشان داده شده است در این بخش نیز باز از میان میزبانان کاندید، به عنوان کاندید مقصد برای ماشینهای مجازی که در دو الگوریتم قبلی ارائه شده، تعیین میشود قصد انتخاب مقصد را برای ماشین مجازی مذکور را داریم.
فصل چهارم پیادهسازی و ارزیابی الگوریتمهایپیشنهادی
 
مقدمه
در این فصل الگوریتمهای پیشنهادی فصل ۳ را در محیط شبیهساز CloudSim پیادهسازی، و با الگوریتمهای ارائه شده در سالهای اخیر مورد ارزیابی قرار میدهیم.
شبیه ساز CloudSim
بستری که برای شبیه سازی از آن استفاده شده است ابزار CloudSim میباشد[۳۷]. CloudSim به صورت کتابخانه ای از کلاس های زبان جاوا وجود دارد که دسترسی به کد آن نیز امکان پذیر میباشد. انتخاب این ابزار به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد آن و اعتبار آن در ارزیابی مقالات علمی بوده است.
CloudSim که برای شبیه سازی محیط های رایانش ابری از آن استفاده میشود، در مقابلِ شبیه سازهای دیگر امکانات بسیاری فراهم کرده است. از جمله: اجازه مدل سازیِ محیط های مجازی سازی شده، پشتیبانی از تأمین منابع بر حسب تقاضا، مدیریت منابع و بسیاری از موارد دیگر است. همچنین در اینجا از نسخه (۳٫۰٫۳) این ابزار استفاده شده است که قابلیت پشتیبانی از مدیریت منابع به صورت آگاه از انرژی و استفاده از بارکاری پویا )به عنوان درخواست های ورودی( را نیز فراهم میکند.
بستر آزمایشی
مرکز دادهای که شبیهسازی شده است متشکل از ۸۰۰ ماشین فیزیکی یا میزبان میباشد که نیمی از آنها (۴۰۰ عدد) سرور های (HP ProLiant ML110 G4) هستند و نیم دیگر سرورهای (HP ProLiant ML110 G5) میباشند. فرکانس پردازنده هر سرور به درجه ی MIPS نگاشت شده و مشخصات آن ها در جدول ۴-۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱ مشخصات سخت افزاری میزبانان [۲۸]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Server CPU Model Cores Frequency (MHz) RAM (GB)
HP ProLiant G4 Intel Xeon 3040 ۲ ۱۸۶۰ ۴
HP ProLiant G5 Intel Xeon 3075 الگوریتم ۳-۳ انتخاب روند آگاه VM
Input: MigratableVmList
Output: VmToMigrate
۱: foreachin MigratableVmList)
۲: if(vm.isInMigration())
۳: continue
۴: end if
۵: if ( > Max )
۶: Max=
۷: VmToMigrate=
۸: end if
۹: end foreach
۱۰:return VmToMigrate

در رابطه بالا بهرهوری پردازنده ماشین مجازی i ام است و مقدار j ام از تاریخچه میزان بهرهوری پردازنده ماشین مجازی i ام میباشد. پارامتر WS نیز (اندازه پنجره[۴۴]) برابر با تعداد عناصر تاریخچه میزان بهرهوری پردازنده ماشین مجازی است. مقدار اندازه پنجره توسط الگوریتم تپه نوردی بهینه شده و با مقدار ۱۵ تنظیم شده است.
تشخیص میزبانان فرابار
در این روش نیز مانند همه روشهای پیشین ارائه شده هر میزبان به صورت دورهای یک متد تشخیص میزبان فرابار را فراخوانی میکند. به منظور جلوگیری از تخطی از توافقات سطح سرویس و کاهش افت سرویس کیفی[۴۵] از این متد استفاده میشود. برای این بخش، روش رگرسیون محلی(LR) را بهبود داده؛ به شکلی که رگرسیون محلی را به منظور تخمین وضعیت آینده نه تنها برای بهرهوری پردازنده میزبان و بلکه برای تخمین آینده وضعیت آینده بهرهوری حافظه اصلی استفاده میشود. روش LR استفاده شده بر اساس روش Loess [46] میباشد.
الگوریتم پیشنهادی مدیریت سلسله مراتبی مراکز داده با در نظر گرفتن معماری مراکز داده و تجهیزات شبکه
مصرف انرژی که در کنار میزان تخطی از توافقات سطح سرویس یکی از دو معیار اصلی به منظور بررسی عملکرد مدیریت منابع مراکز داده مورد استفاده قرار میگیرد. آخرین بررسی های انجام شده درباره میزان مصرف انرژی مراکز داده نشان میدهد که مراکز داده، مسئولیت مصرف انرژی ۱٫۳ درصد از الکتریسیته کل جهان و ۲ درصد از الکتریسیته مصرفی ایالات متحده آمریکا را دارد[۴۷].
در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از مصرف انرژی مراکز داده جهان(۳۰ میلیارد وات[۴۶]) توسط مراکز داده قرار گرفته در ایالات متحده مصرف میشود[۴۷]. علاوه بر این به طور تخمینی میزان توان مورد تقاضای مراکز داده به صورت سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مییابد[۴۸]. در اکثر روشهای ارائه شده مدیریت منابع با هدف کاهش مصرف انرژی تا حال حاضر، کوچ زنده ماشینهای مجازی در بین گرههای محاسباتی به عنوان یک استراتژی کارا و موثر مورد استفاده قرار گرفته است.
استراتژی استفاده شده با بررسی معیارهای ماشینهای مجازی و میزبانان و تخمین آینده آنها با توجه به وضعیت حال حاضر و تاریخچه خصیصههای آنها اقدام به اجرای سناریویی با محوریت کوچ ماشینهای مجازی و خاموش سازی میزبانان فروبار در راستای کاهش مصرف انرژی میکند.
 
 
 
 
 
 
تشریح مسئله
در کارهای پیشین ارائه شده مدیریت منابع و ماشینهای مجازی، کاملا یکپارچه و بی ساختار مورد استفاده قرار گرفته شده است. در اینجا به برخی از ابهامات و ساده سازیهای انجام گرفته در کارهای ارائه شده تا حال حاضر میپردازیم. مراکز داده در محیط رایانش ابری نقشی اساس را ایفا میکنند به شکلی که هر چه مرتبط به محیط رایانش ابری باشد بی ارتباط با مراکز داده درون آن نخواهد بود. بدین رو مراکز داده بویژه در مدیریت منابعی که خود جزئی از مراکز داده هستند بسیار حائز اهمیت هستند. اما در کارهای پیشین ارائه شده بدون در نظر گرفتن مفهوم مراکز داده و تجهیزات آن و ساختار مراکز داده، اندازه و توپولوژی انتقالات درون مراکز داده و تنها با در نظر گرفتن مدیریت میزبانان درون آن اقدام به مدیریت کلیه منابع کرده ایم که این به معنی القای مفهوم جزء به کل را داراست که فرض نادرستی میباشد. پس از این رو به منظور مدیریت منابع در لغت به معنای مدیریت کلیه منابع درون مرکز داده است و نه مدیریت تنهای میزبانان. پس به منظور کاهش مصرف انرژی و اثبات نادرستی فرضیات قبلی اقدام به مدیریت منابع مراکز داده با هدف کاهش مصرف انرژی و انجام مدیریتی جامع برای مراکز داده انجام خواهد شد.
یکی از مهمترین مسائلی که در کارهای پیشین اصلا توجهی به آن نشده است ساختار فیزیکی مراکز داده است که در مدیریت پویای منابع بسیار حائز اهمیت است. ساختار فیزیکی شامل تعداد لایه های قرار گیری، سوئیچها و تعداد آنها در هر لایه، کابل های ارتباط و سرعت آنها در بین لایه های مختلف و در نهایت تعداد میزبانان و نحوه قرار گیری آنها در قفسه[۴۷]ها است.
در این پایان نامه به منظور کاهش مصرف انرژی از کوچ زنده ماشینهای مجازی [۲۸] استفاده شده است. در کلیه کارهای ارائه شده میزان هزینهی مصرفی کوچ زنده[۴۸] هر ماشین مجازی را به اندازه ۱۰ درصد هزینه مازاد بر هزینه کلی ماشین مجازی در نظر گرفته اند که فرضی کلی و ناقص است؛ زیرا توجهی به ساختار فیزیکی مراکز داده نشده است. به عنوان مثال اگر یک مرکز داده دارای چندین ماژول و هر ماژول دارای چندین قفسه باشد (شکل ۳-۳)، انتقال یک ماشین مجازی از میزبانی به میزبان دیگر، شامل یکی از حالات زیر باشد:
– هر دو میزبان درون یک قفسه هستند.
– هر دو میزبان درون دو قفسه مختلف یک ماژول هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

– هر دو میزبان درون دو ماژول مختلف هستند.
انتقالات فوق الذکر از لحاظ هزینه، زمان انتقال و مصرف انرژی متفاوت خواهند بود زیرا که تعداد سوئیچ های درگیر در انتقالات با یکدیگر متفاوت خواهند بود.
 

ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۱۰

Servers

با توجه به ساختار مرکز داده (دولایه ای، سه لایه ای و …) میتوان میزان هزینه انتقال ماشینهای مجازی را به صورت دقیق محاسبه کرد. حال اگر بتوان بار کاری موجود را در تعداد کمتری قفسه و جایگذاری قفسهها در تعداد کمتری ماژول انجام داد، باعث کاهش مصرف انرژی به دلیل کاهش تعداد سوئیچهای درگیر خواهد شد و از سوی دیگر هزینه کوچ زنده ماشینهای مجازی (به دلیل کاهش تعداد سطوح انتقال) نیز کاهش خواهد یافت. اما این کل کاری که میتوان با مدیریت همه جانبه منابع مرکز داده انجام داد، نمیباشد. درون هر مرکز داده تجهیزات خنک کننده درون قفسه و محیط نیز در مصرف انرژی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند[۳۵]. به عنوان نمونه قفسههای HP حاوی ۱۰ خنک کننده است که به طور میانگین حدود ۵۰۰ وات انرژی مصرف میکنند[۳۵]. Interconnected bay ها هم که میزبانان را به قفسهها متصل میکنند حدود ۱۳۳ وات انرژی مصرف میکنند. این گونه مصارف انرژی را حتی در زمانهایی که میزبانان را که هم در حالت خاموش قرار دارند وجود دارد. با استفاده بهینه و یا خاموش کردن برخی از سخت افزارها باعث کاهش مصرف انرژی خواهد شد[۳۵]. خاموش سازی قفسهها را با کمک تکنیک PDU از راه دور مثل APC’s Switched Rack PDU میتوان انجام داد[۳۵].
در کارهای پیشین، چیدمان، تعداد و محل قرار گیری میزبانان به هیچ وجه در نظر گرفته نشده است. در سیاست بخواب بردن میزبانان، میتوان در سطح قفسه و در سطح ماژول نیز تعمیم داد. در شکل ۳-۴ میزان و نحوه توزیع انرژی مصرفی در یک مرکز داده را نشان میدهد و مشخص میکند که میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی در هر مرکز داده توسط سیستمهای خنک کننده، چراغها، ناکارآمدی UPSها و تجهیزات ارتباطی و … مورد مصرف قرار میگیرد[۴۹]. به عنوان نمونه سیستمهای خنک کننده در مراکز داده به تنهایی مسئولیت مصرف ۳۸ درصد از انرژی مصرفی هر مرکز داده را بر عهده دارد. در شکل ۳-۵ نیز میزان هزینههای مورد نیاز بخشهای مختلف در مرکز داده نشان داده شده است[۴۹].
شکل ۳-۴ انرژی مصرفی درون یک مرکز داده[۴۹]
شکل ۳-۵ هزینه ماهیانه یک مرکز داده متعلق به [۴۹]
بدین رو با خاموش سازی تمامی میزبانان درون یک قفسه و یا یک مرکز داده میتوان کلیه تجهیزات جانبی بخش مذکور را نیز از مدار مصرف انرژی خارج کرده و در نتیجه انرژی مصرفی کلی مرکز داده را کاهش داد. به عنوان مثال هر گاه در یک مرکز داده چندین قفسه با بهرهوری پایین(میزبانان با وضعیت فروبار و یا نزدیک فروبار) در حالت فعال قرار دارند؛ این امکان وجود خواهد داشت که بار کاری درون این قفسه ها را به صورت متمرکز درون یک و یا تعداد کمتری قفسه تجمیع کرده و میزان مصرف انرژی کلی را به دلیل خاموش سازی سایر تجهیزات قفسه و یا حتی ماژول های غیر فعال شده را کاهش داد؛ که این خود منجر به کاهش مصرف انرژی سوئیچهای سطوح بالاتر خواهد شد. در حل حاضر کاهش مصرف انرژی سیستمهای خنک کننده چالشی بزرگ محسوب میشود و میتوانیم با مجموعه سیاستهای مطرح شده به شکل قابل توجهی انرژی مصرفی آنها را کاهش داد. با توجه به ایدهها و چشم اندازهای پیش رو و ساختارمند کردن مدیریت بخشهای مختلف منابع میبایست منابع را به صورت سلسله مراتبی از پایینترین سطح (قفسهها و ماژولها) تا بالاترین سطح (مراکز داده) مدیریت کرد و یا اولویت انتقالات و جایگذاری ها را به ترتیب ذکر شده انجام داد.
توسعه شبیه ساز CloudSim
درون شبیه ساز CloudSim قابلیت ایجاد و تعریف مراکز داده، میزبانان وجود دارد؛ اما سایر تجهیزات و اجزای مرکز از قبیل سوئیچها، تجزیه بخشهای مختلف مرکز داده از قبیل مرکز داده کوچک[۴۹]، قفسهها تعریف نشده است.
بدین منظور برای ارائه و پیاده سازی سیستمی جهت مدیریت همه منظوره اجزای مرکز داده انتزاعات زیر را به شبیه ساز CloudSim اضافه کردهایم:
ایجاد شئ سوئیچ
ایجاد شئ قفسه
ایجاد شئ مرکز داده کوچک
ایجاد شئ واسط میان اشیاء بالا با میزبانان
ایجاد شئ محاسبه انرژی مصرفی سوئیچها
ایجاد شئ تشخیص سربار قفسهها و مراکز داده کوچک
الگوریتمهای ارائه شده برای معماری موجود
در این بخش اقدام به ارائه مدیریت پویای ماشینهای مجازی بر اساس معماری فوقالذکر خواهیم پرداخت به شکلی بر خلاف تمامی کارهای قبلی انجام شده سعی در کاهش مصرف انرژی میزبانان و سوئیچهای درون مراکز داده خواهیم پرداخت. بدین منظور میبایست به ترتیب سلسله مراتبی از کوچکترین واحد (میزبان) تا بزرگترین واحد(مرکز داده) مورد استفاده قرار بگیرد. در تحقیق انجام شده اقدام به ارائه سه الگوریتم به منظور مدیریت سلسله مراتبی منابع برای سه بخش شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فرابار، شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار و جایگذاری سلسله مراتبی ماشینهای مجازی درون میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک ارائه شده است.
یافتن میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار
روش ارائه شده به منظور شناسایی مولفههای فروبار در الگوریتم ۳-۴ و شکل ۳-۶ ارائه شده است. در اولین گام تعداد مراکز داده کوچک، قفسهها و میزبانان فعال مورد نیاز را بر اساس بهرهوری فعلی مرکز داده تخمین میزنیم. سپس سعی در خاموش سازی همه مولفههای باقی مانده مرکز داده خواهیم کرد. ابتدا لیست همه میزبانان سایر مولفهها را تهیه (excludedHostsForFindingNewVmPlacement) میکنیم. همه ماشینهای مجازی از سایر میزبانان درون
مولفههای کاندید خاموش شدن را انتخاب و در لیست vmsToMigrateFromUnderUtilizedHost اضافه و مقصدی برای هر یک انتخاب میکنیم.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

الگوریتم ۳-۴ شناسایی سلسله مراتبی میزبانان فروبار
Input: OverUtilizedHostsList
Output: MigrationMapList
۱: MinActiveMDC = ComputeMinMDCs();
۲: MinActiveRack = ComputeMinRacks();
۳: MinActiveHost = ComputeMinHosts();
۴: MDCList.SortDecreasingBasedOnUtilization();
۵: RackList.SortDecreasingBasedOnUtilization();
۶: HostList.SortDecreasingBasedOnUtilization();
۷: MigrationMapList = null;
۸: while (MigrationMapList == null )
۹: if (MinActiveMDC >= 2 )

مقاله – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌ …

۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند اطلاعاتی در مورد انواع جریان‌های نقدی ورودی وخروجی به شرح زیر داشته باشند:
جریان‌های نقدی مربوط به عملیات جاری مؤسسه؛
جریان‌های نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی‌شود وناشی از رخدادهای ناگهانی است؛
جریان‌های نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی و موجودی‌ها یا جریان‌های حاصل از فروش آن‌ها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد؛
جریان‌های نقدی به دست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریان‌های نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه؛
پرداخت‌های بهره وسود سهام.
پرداخت سود نقدی به سهامداران را می‌توان پس ازآنکه جریان‌های نقدی مورد انتظار پیش‌بینی شدند، به منزله وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود، مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه‌گذار بتواند در مورد جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت اظهار‌نظرکند، باید علاوه برآگاهی از جریان‌های نقدی گذشته، از سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه‌گذاری شرکت و نیزسیاست شرکت راجع به وجه نقد دردسترس، آگاهی داشته باشد.
هدف مدیران شرکت‌ها همواره افزایش ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ شوند. به بیان دیگر، هر یک از اتخاذکنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تأثیر مثبتی برقیمت سهام( ثروت سهامداران‌) بگذارند. اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران را قادر‌ می‌کند تا درباره توزیع وجه نقد آتی پیش‌بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. بنابراین تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هردوره، براساس چندین عامل خواهد بود. این مسئله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهامداران مصرف شود و چه مقدار به اعتبار‌دهندگان تعلق گیرد، بستگی به سیاست تأمین مالی شرکت دارد. به طورکلی، توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت، باید بازتابنده ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه باشد.
جریان نقد عملیاتی ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولاً با کسر‌شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. معیار مزبور احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است. زیرا شرکت می‌تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، در حالی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.
دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجه نقد، تئوری مبادله‌ای (‌TOT‌) و تئوری سلسله مراتبی (‌POT‌) می‌باشند. مطابق با TOT، شرکت‌ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ، [۴۳]۲۰۰۵)مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تأمین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی موجه هستند، دارایی‌های نقدینه زیادی نگهداری می‌کنند (ازکان، [۴۴]۲۰۰۴). بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی‌های نقدینه می‌نمایند‌(وانگ، ۲۰۰۵). لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشد. بنابر نظر جنسن زمانیکه میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است ((آلایانیس و موزامدار، ۲۰۰۴[۴۵]).
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می‌توان به بازده پایین این دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم[۴۶] و دیگران به نقل از آلایانیس و موزامدار مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی پایینی هستند، به صورت معناداری دارایی‌های نقدینه بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تأثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می‌توانند از انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
دیدگاه POT در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه د

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اده شده نشأت می‌گیرد. به علت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت‌دهی مرتبط با تأمین مالی خارجی، رویه‌های تأمین مالی از یک رویه‌های سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می‌شود. اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد، شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی‌های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منابع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با NPV مثبت است را داشته باشند، بدهی‌ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی‌های نقدینه خواهند نمود. اگر چه تئوری‌های POT و TOT تئوری‌های رقیبی هستند. لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست (جانی وهمکاران[۴۷]).
بنابراین شرکت‌های که حساسیت وجه نقد بالایی دارند در تصمیم‌گیری برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، تقسیم سود و … حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی
مالکیت نهادی، مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می‌باشند‌( کوه، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
میزان مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در پژوهش‌های کومار[۴۸](۲۰۰۳)، ارن- هارت و لیزال[۴۹] (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
به طور کلی، دو دیدگاه متناقض زیر در زمینه ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد:
وجود ارتباط معکوس: در زمان وجود تضاد منافع، فعالیت نظارت خارجی یا بیرونی، عنصر کنترلی مهمی به شمار می‌رود. سهامداران نهادی یک گروه از نظارت‌کنندگان خارجی به شمار می‌روند. اگر سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند و سود تقسیمی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداخت شود بر اساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. این رابطه، وجود ارتباط منفی بین درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی و سیاست تقسیم سود را ایجاب می‌کند (دسوزا و ساکسنا[۵۰]، ۱۹۹۹ و استراتیس و وود[۵۱]،۲۰۰۴).
به علاوه بر اساس فرضیه پیام رسانی، مدیران با آگاهی و اطلاعات بیشتر نسبت به بازار، انتظارات خود را در مورد عایدات آینده شرکت با پرداخت سود به بازار مخابره می‌کنند. چنین استدلال می‌شود که سود تقسیمی و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور سهامداران بزرگ ممکن است نیاز به استفاده از سود تقسیمی را به عنوان پیامی از عملکرد مناسب کاهش دهد؛ زیرا خود این سهامداران می‌توانند به عنوان پیام معتبرتر عمل کنند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نمایندگی به دلیل فعالیتهای نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است (بیچرا[۵۲]، ۲۰۰۸)
وجود ارتباط مستقیم : انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی در زمینه سواری مجانی از فعالیت‌های نظارتی ایجاب می‌کند که این گروه از سرمایه‌گذاران به نظارت مستقیم توسط خودشان تمایلی نداشته باشند. این سرمایه‌گذاران به جای نظارت مستقیم، شرکت‌ها را به افزایش سود تقسیمی وادار می‌کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی ترجیح می‌دهند تا جریان‌های نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی توزیع شود تا هزینه‌های نمایندگی مربوط به جریان‌های نقدی آزاد کاهش یابد(استراتیس و وود،۲۰۰۴)‌. بر اساس نظریه نمایندگی، در زمان وجود تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، پرداخت‌های سود تقسیمی منظم می‌تواند تضادهای نمایندگی را کاهش دهد و از این طریق، دامنه سوء استفاده احتمالی از منابع توسط مدیریت کاهش می‌یابد. بر اساس این مفروضات و با توجه به اینکه سود انباشته یک منبع تأمین مالی داخلی است، پرداخت سود تقسیمی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در زمان نیاز به تأمین مالی به بازارهای سرمایه بیرونی یا خارجی متوسل شوند. این امر نظارت بازار سرمایه را بر شرکت تحمیل می‌کند. نقش مالکان نهادی در این فرضیه از ترجیحات مالکان نهادی مبنی بر توزیع جریان‌های نقدی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی می‌شود. با توجه به موقعیت دارای نفوذ و اثرگذار سرمایه‌گذاران نهادی، انتظار می‌رود این گروه از مالکان بر سیاست‌های مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تأثیر داشته باشند. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رأی خود، مدیران را به تقسیم سود وادار کنند(بیچرا، ۲۰۰۸). با عنایت به مباحث مطروحه، می‌توان انتظار داشت که وجود مالکان نهادی می‌توانند بر سیاست تقسیم سود اث
ر‌گذار باشد.
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. بنابراین انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سهامداران مثبت یا منفی باشد.
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل[۵۳] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آنها توزیع گردد.
انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهامداران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد
حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۴). آنها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا[۵۵]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی
صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهامداران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.
خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.
احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.
تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با استفاده از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.
اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ی بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهامداران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ی زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و به این نتیجه رسیدند که بین سهامداران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ها وجود ندارد.
پور‌حیدری و دلدار‌(۱۳۹۱)، به بررسی تاثیر گروه‌های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اتکا بر تئوری‌های اصلی تقسیم سود یعنی تئوری علامت‌دهی، تئوری نمایندگی، تئوری سلسله مراتبی و تئوری چرخه عمر شرکت پرداختند. نمونه این تحقیق شامل ۱۴۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها بالاتر است. سایر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی دارد. علاوه بر این، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها دارد. نتایج این تحقیق هیچ رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست تقسیم سود نشان نمی‌دهد.
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی
اولین کار در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر[۵۶] (۲۰۰۹) با استفاده از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه‌ی شرکت، مخارج سرمایه‌ای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.
نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکت‌ها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار می‌دهند و سیاست تقسیم سود خود را براساس این نرخ هدف تعدیل می‌نمایند. افزون بر این او دریافت که شرکت‌ها سیاست تقسیم سود ثابتی (‌چسبنده‌ای) را دنبال می‌کند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی می‌کنند را نسبت به شرکت‌هایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح می‌دهند. با توجه به این موضوع او نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌ها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت می‌باشد، شرکت‌ها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.
به طور کلی نتایج تحقیق لینررا می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:
۱) شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلند‌مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌نماید، شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.
۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار می‌دهند.
۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌نماید. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی می‌نمایند.
۴) زمانی که احتمال می‌رود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.
بیکر و همکاران[۵۷] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینه‌ی بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری‌های مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان می‌کنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی می‌باشد که لیتنردر اواسط دهه‌ی ۵۰ میلادی مطرح نمود.
عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند .دراین راستا ۵۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرکت مصری دردوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ومالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم می‌کنند.‌ به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.
جیوونای[۵۸] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته‌های بررسی شرکت‌های پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
همچنین پرویت و گیتمن[۵۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسیدند که پایداری خط‌مشی تقسیم سود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح می‌گردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایه‌ریزی نموده‌اند.
کوکی و گیزانی‌[۶۰](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت برسیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته‌های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
منوس و همکاران‌[۶۱](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه‌های تجاری برسیاست تقسیم سود در شرکت‌های هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری کمتر است . همچنین شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌های تجاری می‌پردازند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
یکی از مهم‌ترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و دادههای آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافتههای پژوهش قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی عملیاتی بر خط‌مشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.
از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و بکارگیری آن‌ها ناگریز از استفاده از علم آمار بوده‌اند. امروزه علم آمار در اکثر زمینه‌ها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمترین رشته‌ای را می‌توان یافت که بی نیاز از بکارگیری روش‌های آماری به عنوان ابزار تصمیم‌گیری باشد. مهم‌ترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می‌دهد. بنابر این در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند.
استفاده از آزمون‌های آماری مناسب، نیازمند شناسائی ساختار الگوی پژوهش است. از این رو هنگام طراحی آزمون‌های آماری، باید به ماهیت داده‌های مورد بررسی، نحوه جمع‌آوری و چگونگی به کار‌گیری آنها در آزمون فرضیه‌های ارائه شده، توجه خاصی نمود.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان گردید. در آن فصل بیان شد;خط‌مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثر‌گذار در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران اهمیت خاصی دارد. زیرا اغلب سرمایه‌گذاران با استفاده از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می‌نمایند. به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می‌تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت‌ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن تحت عنوان خط‌مشی تقسیم سود یاد می‌شود.
اما مهم‌تر از خط‌مشی تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت‌ها است. زیرا دلایل و عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ها در این حوزه فراهم می‌آورد. بنابر این در این فصل، در جهت بررسی موضوع مذکور ابتدا روش پژوهش بیان می‌شود و برای این کار ابتدا به تشریح مسأله و سپس فرضیه‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه قلمرو و دوره زمانی پژوهش، ج
امعه آماری مورد مطالعه بیان می‌شود و در عنایت متغیر‌های تحقیق، روش‌های آماری متناسب با روش پژوهش، مدل‌های مورد استفاده تشریح می‌گردد.
۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش‌های تجربی می‌باشد و انجام پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می‌باشد. در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
۳-۲-۱- از نظر هدف
از آنجا که هدف پژوهش‌های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.این نوع تحقیق‌ها به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا
همچنین این پژوهش پس رویدادی و از لحاظ ماهیت، از نوع علی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت قبلی آن می‌پردازد و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، کشف یا تعیین می کند.
در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر‌پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده‌های ترکیبی[۶۲] استفاده شده است.
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این پژوهش، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل، همچنین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری در نظر گرفته شده‌اند.
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش
به منظور تحقق به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیربیان می‌‌شود:
فرضیه اول

رتبه ۳ رتبه ۴ رتبه ۵ رتبه ۶ رتبه ۷ رتبه ۸ رتبه ۹ رتبه ۱۰ رتبه ۱۱ رتبه ۱۲ رتبه ۱۳ رتبه ۱۴ رتبه ۱۵ رتبه ۱۶

منبع: محاسبات نگارنده
همچنین محاسبات مربوط به خروجی مدل و میزان تاثیر گذاری هر عامل را میتوان به شرح ذیل در نمودارهای شماره (۳٫۴) و (۴٫۴) مشاهده نمود.
نمودار ۳٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت
منبع:
خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
نمودار ۴٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
با توجه به ماتریس ارزیابی محیط درونی از منظر متخصصین و کارشناسان و خروجیهای مدل سلسله مرانبی(AHP) امتیاز نهایی و میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل تاثیرگذار در توسعه قایقرانی آبهای خروشان و توریسم ورزشی ناشی از آن در مراغه به شرح ذیل میباشد:
عبور رودخانههای دائمی از داخل شهر مراغه که احداث تسهیلات ورزشی را با صرفه جوییهای اقتصادی همراه میسازد با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۷۱۷) در توسعه قایقرانی و گردشگری شهرستان مراغه دارای بیشترین تاثیر بوده و مهمترین قوت پیش روی توسعه قایقرانی در آبهای خروشان وتوریسم ورزشی در شهر مراغه میباشد. همچنین عوامل” وجود فضاهای کافی برای تماشاگران و احداث تاسیسات مربوط به توریسم در کنار سد و رودخانه در شهر “، ” وجود رودخانههای پرآب و دائمی در منطقه ” و عامل” تجهیز بودن پیست آبهای خروشان “به ترتیب با کسب امتیازات (۰٫ ۲۷۷۶)، (۰٫ ۰۲۳۱۶)و(۰٫ ۰۲۱۵) در رتبههای دوم، سوم و چهارم تاثیرگذاری در بین نقاط قوت را کسب نمودند.
عوامل”احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه”، “احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه ها”، “وجود شیبهای تند و پستی و بلندیها در شهرستان”، “وجود چشم اندازهای طبیعی جاذب گردشگری اطراف رودخانه ها”و”مشرف بودن بر دامنههای جنوبی کوه سهند و استفاده از منابع آبی این دامنه ها” با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۲۱۰۴۴)، (۰٫ ۰۱۴۴۵۹)، (۰٫ ۰۱۲۳۸۹)و(۰٫ ۰۱۰۴۱۷)در اولویت بعدی از نظر تاثیرگذاری بر توسعه قایقرانی آبهای خروشان و توسعه توریسم ورزشی مراغه قرار دارند.
همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته در بین عوامل مربوط به نقاط ضعف، عامل”عدم وجود مدیریت یکپارچه و ارتباطات ادارات و ارگانهای مختلف جهت همکاری در این رشته ورزشی وهمچنین گردشگری ورزشی” با امتیاز وزنی(۰٫ ۰۴۵۷۴۷)به عنوان مهمترین نقاط ضعف در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی مراغه میباشد. نبود امکانات و تاسیسات لازم جهت ارائه سرویس و خدمات شایسته به گردشگران و قایقرانان در اطراف رودخانه و مجاورت سد علویان با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۴۳۵۴۷) در رتبه دوم تاثیرگذاری بر توسعه قایقرای و توریسم ورزشی در مراغه قرار دارد.
از نظر متخصصین و کارشناسان امر، عوامل ۱- کمبود امکانات مختلف و مناسب جهت حضور مستمر ورزشکاران در شهرستان ۲- نبود اسپانسر مالی و حمایتهای لازم از حیث مدیریت ورزشی در شهرستان ۳- عدم آشنایی کافی جامعه بومی با قایقرانی۴- نبود اعتبار و بودجه جهت برگزاری اردوهای ورزشی وکلاسهای آموزشی این ورزش۵- عدم بهسازی مناطق مجاور رودخانههای شهرستان از جمله صوفی چای۶- کمبود تاسیسات و امکانات ورزشی جهت برگزاری مسابقات رسمی، به ترتیب با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۳۹۹۵)،
(۰٫ ۰۳۶۷)، (۰٫ ۰۳۶۳۳)، (۰٫ ۰۳۴۱۸)، (۰٫ ۰۳۲۷۴)و (۰٫ ۰۳۰۰۸۵) در رتبههای بعدی تاثیرگذاری بر توسعه قایقرانی در آبهای خورشان و گردشگری ورزشی شهرستان مراغه قرار دارند.
۵٫۴٫ تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه باعث میشوند که ورزش قایقرانی در آبهای خروشان شهرستان مراغه و توریسم ورزشی با طی مراحل تدریجی ضمن تثبیت شرایط کنونی به جایگاه موردنظر در آینده دست یابد، مگر اینکه به طور ناگهانی با وضعیتی ناگوار روبرو شود. بررسی و ارزیابی راهبردها و گزینش مناسب ترین آنها تا حد زیادی بر اساس تصمیمات ذهنی، سلیقهای و غیرعلمی و همچنین اطلاعات ذهنی قرار دارد. بنابرین به منظور انتخاب مناسب ترین راهبردها از اصول و ابزارهای دقیقی برای این کار استفاده میشود.
تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
در چارچوب تدوین راهبردها، مرحله ارزیابی دربرگیرنده ابزارهایی است که متکی به اطلاعاتی هستند که از مراحل قبلی(ارزیابی محیط درونی و بیرونی) به دست آمدهاند و فرصتها و تهدیدهای بیرونی را با نقاط ضعف و قوت درونی مقایسه میکنند. فرایند مقایسه عوامل درونی و بیرونی نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی را ایفاء میکند. به همین منظور عوامل بیرونی و درونی در ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف با یکدیگر مقایسه شده تا راهبردهای امکان پذیر تدوین گردد در این مقایسه در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابرین همه راهبردهایی که در این مقایسه ارائه میگردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد(دیوید، ۱۳۸۴، ۳۶۰-۳۶۶) (جدول شماره ۶٫۴).
جدول ۶٫۴: SWOT توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی شهرستان مراغه

شرایط درونی شرایط بیرونی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مقاله – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از …

رتبه ۴

رتبه ۵

رتبه ۶

رتبه ۷

رتبه ۸

رتبه ۹

رتبه ۱۰

رتبه ۱۱

رتبه ۱۲

رتبه ۱۳

منبع: محاسبات نگارنده
همچنین محاسبات مربوط به خروجی مدل و میزان تاثیر گذاری هر عامل را میتوان به شرح ذیل در نمودارهای شماره(۱٫۴)و(۲٫۴) مشاهده نمود.
نمودار ۱٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به فرصت ها
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
نمودار ۲٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به تهدیدها
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP) مهمترین فرصتهایی که شهر مراغه در زمینه توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی با آن روبه رو است عبارتند از:
عامل “قرارگیری مراغه بر سر راه اهن تهران- تبریز و دسترسی به حمل و نقل سریع و دسترسی به راههای ارتباطی” وعامل” نبود رودخانههای دایمی در همه نقاط کشور”به ترتیب با کسب امتیاز وزنی(۰٫ ۱۰۸۶۶۷) و(۰٫ ۰۹۴۷۸) به عنوان اولین و دومین فرصت شناخته شده اند. عامل “نزدیکی به مرکز جمعیتی شهر تبریز و جذب ورزشکاران و مسافران به منطقه” با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۶۴۱۴) به عنوان دومین فرصت پیش روی توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی قرار دارد. همچنین عوامل”خشکسالی این دریاچه، احداث آزادراه مراغه – ارومیه”و”نزدیکی به سواحل دریاچه ارومیه” به ترتیب با کسب امتیاز (۰٫ ۰۳۵۷) و(۰٫ ۰۲۸۹)در اولویت بعدی قرار دارند.
در عین حال، ناشناخته بودن پتانسیلها و استعدادهای منطقه برای علاقه مندان این رشته در سراسر کشور با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۹۵۶۹)و نیز عامل “روند کند تخصیص انتقال اعتبار مالی از فدراسیون به شهرستان مراغه (بورکراسی اداری و مالی)” با کسب امتیاز وزنی (۰٫ ۰۹۲۸۴) به عنوان مهمترین تهدید پیش روی قایقرانی در آبهای خروشان و توسعه توریسم ورزشی از این طریق به شمار میرود.
همچنین، آلودگی رودخانههای شهرستان و هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی در شهرستان مراغه رتبههای بعدی را در بین عوامل تهدیدزای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان شهرستان و توسعه توریسم ورزشی از این طریق میباشند.
در نهایت از میان سایر عوامل تهدید، محدود بودن فصول تمرین قایقرانی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، خشکسالی پیاپی در طول چند سال اخیر، تجمع بالای گردشگران و ورزشکاران جهت استفاده از پیست قایقرانی صوفی چای و کاهش ظرفیت رودخانه و امکانات تفریحی و نیز عامل “افزایش درجه آسیب پذیری تاسیسات ورزشی و منابع گردشگری” به ترتیب با کسب امتیازات وزنی (۰٫ ۰۸۵۱۰)، (۰٫ ۰۸۴۶۸)، (۰٫ ۰۶۵۳۶)و(۰٫ ۰۶۴۴۹) دارای اهمیت بعدی در بین تهدیدهای فراروی توریسم ورزشی و توسعه قایقرانی در آبهای خروشان مراغه میباشند.
معرفی فرایند ارزیابی محیط درونی
عوامل درونی تاثیر گذار بر توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به امکانات موجود و شرایط جغرافیایی طی پنج گام با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط درونی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
گام اول- تعیین عوامل درونی تاثیرگذار بر توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
پس از بررسی عوامل درونی، عوامل عمده شناخته شده در ماتریس ارزیابی عوامل درونی قرار میگیرد. تعداد عوامل تعیین شده که دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه میباشد بیان میگردد. نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود شهرستان در این ماتریس قرار میگیرد.
گام دوم- تعیین میزان اهمیت عوامل درونی
در این گام به عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل درونی بر مبنای اهمیت هرکدام، وزن(ضریب) داده میشود. این وزنها از صفر(بی اهمیت) تا ۱ (بسیار مهم) بوده و نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه است. به نقاط قوت وزن بیشتری(در مقایسه با نقاط ضعف) داده میشود. مجموع این وزنها باید عدد یک باشد.
گام سوم- تعیین رتبه عوامل بیرونی
در این گام به هریک از عوامل درونی بر اساس قوت و ضعف شان در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه، رتبه ۱ تا ۴ داده میشود. عدد ۱ بیانگر ضعف اساسی، عدد ۲ به معنی ضعف کم، عدد ۳ نشان دهنده نقطه قوت و عدد ۴ به معنی قوت بسیار بالای هریک از عوامل در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه میباشد.
گام چهارم- تعیین نمره نهایی عوامل درونی
در این گام، ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب میگردد تا نمره نهایی بدست آید. سپس نمرههای نهایی تمامی عوامل موجود در ماتریس با یکدیگر جمع زده شده تا مجموع نمره نهایی عوامل درونی بدست آید.
گام پنجم- ارزیابی عوامل درونی
صرف نظر از تعداد عواملی که در ماتریس ارزیابی عوامل درونی گنجانده میشود، مجموع نمرههای نهایی برای شهرستان بین ۱ تا ۴ خواهد بود. اگر مجموع نمرههای نهایی کمتر از ۵/۲ باشد، به این معنی است که شهرستان از نظر عوامل درونی دچار ضعف است و اگر این نمره بیش از ۵/۲ باشد، بیانگر این است که توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه از نظر عوامل درونی دارای قوت میباشد.
ارزیابی محیط درونی
مجموع نمرههای نهایی عوامل درونی برای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه در ماتریس ارزیابی عوام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ل درونی (۲۰۱/۴) است. این نمره به این معنی است که شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی از نظر عوامل درونی مستعد توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی است( جدول شماره۳٫۴)؛ در نتیجه راهبردهای کلان در مدیریت ورزشی این رشته باید به‌گونهای تدوین شود که بتوان از این نقاط قوت جهت رفع نقاط ضعف استفاده نمود.
جدول ۳٫۴: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر گردشگری ورزشی(قایقرانی در آبهای خروشان) منطقه مراغه ([۹]IFAS)

۰٫ ۰۸۵ هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی T8
۳٫ ۸۴۸ ۱ جمع

منبع: محاسبات نگارنده
استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان مراغه (مجموع نمره نهایی ۳٫ ۸۴۸) آن است که فرصت‌های فرا روی گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان منطقه بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و در نتیجه راهبردهای کلان برای گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان منطقه باید به گونهای تدوین شود که بتوان ازانواع فرصتها، قابلیتها و پتانسیلهای در زمینههای محیطی وجغرافیایی، مدیریتی، مشارکتی و. . . به نحو احسن استفاده نمود.
با توجه به اینکه در فرآیند مدل سوات و طیف لیکرت اوزان هر عامل با توجه به نظر متخصصین بدون در نظر گرفتن امتیاز نسبی هر عامل نسبت به اهداف پژوهش و مقایسات زوجی مربوط به مزایای هر عامل نسبت به عامل دیگر و میزان تاثیرگذاری آن در توسعه قایقرانی مراغه و گردشگری ورزشی در این شهرستان محاسبه میگردد لذا در راستای تعیین دقیق تر وزن هر یک از عوامل خارجی در توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه، اقدام به تشکیل ساختار درختی پژوهش و مقایسات زوجی و محاسبات اهمیت هر عامل بر اساس مدل سلسله مراتبی(AHP) از طریق نرم افزار اکسپرت چویس گردید.
بدین منظور اقدام به تشکیل ساختار سلسله مراتبی گردید و تاثیر گذاری و تاثیرپذیری هر یک از عوامل با توجه به هدف نهایی پژوهش گردید. پس از نرمالیزه کردن اوزان اختصاصی به عوامل، اوزان نهایی و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل خارجی بدست آمد.
لازم به ذکر است که این مرحله از پژوهش در راستای اهداف آن و تعیین میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل و رتبه بندی آنها در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان مراغه و در نهایت رتبه بندی انجام میگردد.
به طوری که در پایان با توجه به اوزان نسبی و مقایسات زوجی و بر اساس نظر متخصصین معین شود که هر یک از عوامل داخلی و خارجی به چه میزان در وصول به اهداف پژوهش موثر میباشند.
ساختار سلسله مراتبی پژوهش در رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی به طور کلی شماتیک شماره (۲٫۴) قابل مشاهده میباشد
شکل ۲٫۴: ساختار سلسله مراتبی پژوهش جهت تعیین میزان تاثیرگذاری هر عامل در تحقق اهداف آن
ماخذ: نگارنده
جدول ۲٫۴: ماتریس مقایسات زوجی عوامل بیرونی تاثیر گذار در قایقرانی آبهای خروشان شهرستان مراغه و توسعه توریسم ورزشی بر اساس نظر متخصصین

T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 O5 O4 O3 O2 O1
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
1 2