پژوهش دانشگاهی – تاثیر ترکیب جنگل طبیعی و مصنوعی و برخی ویژگی‌های خاک بر زی‌توده کرم …

۱-۴-۱-۱- جنگل مصنوعی……………………………………………………………………………………………….۱۶
فصل دوم:بررسی منابع
۲-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ایران ۱۹
۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۲۲
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱ زمان و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۱-۱ زمان تحقیق ۲۸
۳-۱-۲ مکان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳-۱-۲-۱ اطلاعات عمومی منطقه ۲۸
۳-۱-۲-۲اطلاعات آب و هوایی ۲۹
۳-۱-۱-۳اطلاعات زمین شناسی ۲۹
۳-۱-۲-۴ اطلاعات خاک منطقه ۳۰
۳-۱-۲-۵ رستنی‌های طبیعی………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۲ روش جمع آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………….۳۱
۳-۳ وسایل مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳-۴ مطالعات آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۴-۱ اندازه گیری زی‌وزن کرم خاکی……………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۴-۲اندازه‌گیری‌محتوای‌رطوبتی……………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۴-۳ اندازه گیری درجه حرارت خاک……………………………………………………………………………………۳۳
۳-۴-۴ اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۴-۵ اندازه گیری pH یا اسیدیته خاک…………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۴-۶اندازه گیری ماده آلی………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۴-۷ اندازه گیری فسفر خاک……………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۴-۸ اندازه گیری نیتروژن خاک……………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۴-۹ اندازه گیری پتاسیم……………………………………………………………………………………………………..۳۳
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………..۳۴
فصل چهارم: نتایج
۴-۱مشخصات توده‌های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………..۳۶
۴-۲زی‌توده و تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه ………………………………………………………….۳۷
۴-۲-۱زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه ……………………………………………………………….۳۸
۴-۲-۲ زی‌توده کرم خاکی در توده‌های طبیعی و مصنوعی…………………………………………………………۴۰
۴-۲-۳ زی‌توده کرم خاکی در توده‌های سوزنی برگ و پهن برگ…………………………………………………۴۱
۴-۲-۴ زی‌توده کرم خاکی در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۲-۵ زی‌توده کرم خاکی در توده‌های طبیعی در دو لایه سطحی و عمقی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۴-۲-۶ زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مصنوعی در دو لایه سطحی و عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۲-۷ زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در ماه…………………………………………………………۴۵
۴-۲-۸ زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در فصل……………………………………………………..۴۷
۴-۲-۹ تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه……………………………………………………………………..۴۹