پایان نامه ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی

ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی برنامه تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی دارای مبنای نظری است که از مدل‌های روان‌درمانی مبتنی بر […]

پایان نامه ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی Read More

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی

ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی درواقع بر مبنای یک نظریه آسیب‌شناسی روانی که بیشتر نهفته در دامنه در فلسفه » […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی Read More