متن کامل – بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود

۵-۴ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۵ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۹۷
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
فهرست نمودار و شکل ها
نمودار ۲-۱ نردبان مشارکت پیشنهادی ارنشتاین(۱۹۶۹)……………………………………………………………………..۱۸
نمودار ۲-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۴
نمودار ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۴۹
شکل(۳- ۱) مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۸
نمودار ستونی ۴- ۱مربوط به متغیر سن نمونه تحقیق……………………………………………………………………………۶۴
نمودار ستونی۴- ۲- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه………………………………………………………………………۶۵
نمودار ستونی ۴ -۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق………………………………………………………….۶۶
نمودار ستونی ۴- ۴ مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق………………………………………۶۷
نمودار ستونی ۴- ۵ مربوط به متغیر میزان درآمد افراد حاضر در نمونه تحقیق……………………………………….۶۸
نمودار ستونی ۴-۶ مربوط به متغیر نوع خانواده افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………………۶۹
نمودار ستونی ۴-۷ مربوط به متغیر دسترسی به رسانه افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………۷۰
فهرست جداول
جدول ۳- ۱- سطح سنجش متغیر ها در پژوهش حاضر……………………………………………………………………..۵۵
جدول۴-۱ مربوط به متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق………………………………………………………………….۶۴
جدول۴- ۲ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت……………………………………………………………………۶۵
جدول ۴- ۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق……………………………………………………..۶۶
جدول ۴- ۴ مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق………………………………………………………………..۶۷
جدول ۴- ۵ مربوط به متغیر میزان درآمد افراد نمونه تحقیق…………………………………………………………………..۶۸
جدول ۴- ۶ مربوط به متغیر نوع خانواده افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………………………….۶۹
جدول ۴- ۷ مربوط به متغیر دسترسی به رسانه(ماهواره، تلویزیون و رادیو، اینترنت و مطبوعات……………….۷۰
جدول ۴- ۸ آزمون نرمالیتی برای متغیر اصلی تحقیق……………………………………………………………………………۷۱
جدول شماره ۴- ۹٫ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب سن……………..۷۲
جدول ۴- ۱۰ سن جوانان و مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………..۷۲
جدول۴- ۱۱- مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و سن……………………………………….۷۳
جدول ۴- ۱۲ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب وضعیت تاهل………..۷۳
جدول ۴- ۱۳ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب جنسیت………………..۷۴
جدول ۴- ۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۴
جدول ۴-۱۵ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه……………………………………………………………………………………۷۵
جدول ۴- ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
جدول ۴- ۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
جدول ۴-۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۷
جدول ۴-۱۹ آزمون آنوا برای بررسی تاثیر درآمد افراد بر مشارکت اجتماعی…………………………………………..۷۸
جدول ۴-۲۰- آزمون همبستگی بین دسترسی به رسانه های جمعی و مشارکت اجتماعی…………………………۷۹
جدول ۴-۲۱ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی بر حسب نوع خانواده………………۷۹
جدول ۴- ۲۲ نوع خانواده و میزان مشارکت افراد………………………………………………………………………………۸۰
تقدیر:
پس از پایان این پژوهش و در واقع پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ابتدا بر خود واجب می دانم مراتب حمد و سپاس خود را به درگاه یزدان پاک ابراز دارم چرا که صحت جسمی و روانی عطا فرموده تا بخوانم و بنویسم سپس کمال تقدیر و تشکر دارم از خانواده ام که در طول تحصیل از هیچ کوشش وتلاشی دریغ ننمودند. و در عرصه محیط های علمی و آموزشی از زحمات و

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

تلاش های عارفانه و فرزانه تمامی آموزگارانم و استادانم از اول ابتدایی تا پایان مقطع فوق لیسانس مخصوصاً جناب آقای عزت اله سام آرا در این تحقیق، که به من آموختند که چگونه فکر کنم، چگونه بخوانم و چگونه بنویسم، کمال تشکر و قدردانی را دارم و سلامتی و سعادت همه این معلمان عزیزم را از درگاه ایزد منان خواستارم.