مدل های پیش بینی درماندگی مالی-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

مدل های پیش بینی درماندگی مالی

 در ادامه انواع مدل های پیش بینی به همراه خصوصیات اصلی آنها بر اساس گروه های پیش گفته ارائه          می شود:

2-7-1)مدل های آماری تک متغیره[1]: روش های آماری تک متغیره از نخستین تکنیک های مورد استفاده جهت تمایز بین شرکت های دارای سلامت مالی و شرکت های دارای پریشانی مالی بوده اند. به صورت سنتی،  این مدل ها بر تحلیل نسبت های مالی تمرکز دارند و منطق آن ها بر این اساس است که اگر نسبت های مالی شرکت های ورشکسته با نسبت های مالی شرکت های غیر ورشکسته دارای تفاوت های با اهمیتی باشند می توان از آن ها به عنوان متغیر های پیش بینی کننده ورشکستگی استفاده کرد. سابقه استفاده از این تکنیک برای پیش بینی ورشکستگی به سال 1932 برمی گردد (دیو سالار،1389).  از تحقیقات قابل توجه در این زمینه می توان به مطالعه بیور (1966) اشاره کرد. وی تکنیکی تک متغیره برای طبقه بندی  شرکت ها به 2 گروه ورشکسته و سالم با استفاده از برخی از نسبت های مالی ارائه کرد. در تحقیق بیور نسبت های (گردش وجوه نقد به کل بدهی ها)،(سود خالص به کل دارایی ها ) و (کل دارایی ها به کل بدهی ها )دارای بالاترین توانایی در طبقه بندی شرکت ها به گروه های ورشکسته و سالم می باشند. این نسبت ها بر روی نمونه ای متشکل از 98 شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته به کار رفتند و توانستند تا حدود 90% شرکت ها را به درستی طبقه بندی کنند.

بعد ها روش تک متغیره با وجود قدرت پیش بینی آن، به دلیل همبستگی میان نسبت های مالی و مشکلات مربوط به ارسال علائم متضاد توسط متغیرهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفت. به علاوه از آنجایی که وضعیت مالی یک شرکت دارای ابعاد مختلفی است،  یک نسبت منفرد به تنهایی دربردارنده کل این اطلاعات نیست(جونز[2]،1978 ).

با وجود این که روش های تک متغیره با انتقادات شدیدی مواجه شدند اما آن ها راه را برای تحقیقات بعدی در زمینه ناتوانی تجاری هموار کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که ناتوانی تجاری همزمان می تواند تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار گیرد. ایده استفاده از مدل چند متغیره ریسک بسیار قدیمی است.  تاماری[3] (6619) مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه کرد که در آن 6 متغیر بر اساس نظر تحلیل گران مالی، اقتصاددانان و اعتبار دهندگان بیشترین وزن را به خود اختصاص داده بودند. مدل های آماری چند متغیره زیادی در تلاش برای بهبود نتایج پیش بینی ارائه شده است (فرج زاده،1386) .

   2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه[4]: تحلیل تشخیص چندگانه روشی است چند متغیره که پدیده ها را بر اساس ویژگی هایشان به گروه های مانع الجمع طبقه بندی می کند. تحلیل تشخیص چند گانه در بسیاری از مطالعات پیش بینی ورشکستگی به کار رفته است. در این روش فرض می شود که متغیرهای پیش بینی کننده (نسبت های مالی )در هر یک از دو گروه شرکت های ورشکسته و شرکت های غیر ورشکسته از توزیع نرمال چند متغیره با میانگین های متفاوت و ماتریس های پراکندگی مساوی برخوردارند. هدف این روش فراهم آوردن ترکیبی خطی از متغیرهای مستقل است که واریانس بین گروهی را با توجه به واریانس درون گروهی بیشینه کند. بر این اساس تابعی تشخیصی ایجاد می شود که متشکل از بردار ضرایب (a1,a2,a3…..)  A, و مقدار ثابت a0   است.   این تابع برای هر شرکت یک امتیاز  Z    بدست می آورد.

2-2))معادله

امتیاز   برای شرکتi است و          متغیر مستقل شرکت i  هستند. بر اساس امتیاز کسب شده یک شرکت در یکی از  گروه های ورشکسته یا غیر ورشکسته طبقه بندی می شود.

نخستین بار آلتمن در سال 1968 مدل تشخیصی چندگانه را برای پیش بینی درماندگی مالی پیشنهاد کرد. این مطالعه به دلیل اینکه برای نخستین بار پیش بینی ورشکستگی را با بیش از یک متغیر مدل بندی کرده بود، مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفت. وی 33  شرکت تولیدی ورشکست شده طی دوره 1965 – 1946 را که از نظر اندازه دارایی ها و صنعت با 33 شرکت غیر ورشکسته تطبیق داده شده بودند را انتخاب کرد. با به کارگیری مدل تحلیل تشخیصی چندگانه او مدلی 5 متغیره برای طبقه بندی شرکت های ورشکسته / غیر ورشکسته به دو گروه ایجاد کرد که به مدل    Zشهرت یافت. نسبت های بکار رفته در این مدل بر اساس رواج در مطالعات پیشین و همچنین رابطه بالقوه آن ها با ورشکستگی انتخاب شدند.   تابع تشخیصی پیشنهادی آلتمن (1968)  به صورت زیر است:

 

 

معادله (2-3)

 

این متغیرها به ترتیب عبارتند از: سرمایه در گردش به کل دارایی ها،  سود انباشته به کل دارایی ها،  سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها،  ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی ها و فروش به کل دارایی ها، همچنین امتیاز انقطاع برابر675،2 تعیین شد. شرکت های با امتیاز کمتر از امتیاز انقطاع به عنوان شرکت های ورشکسته   طبقه بندی می شدند. دقت پیش بینی مدل بر روی نمونه آموزشی در یک سال قبل از ورشکستگی95 درصد بود.

کاربرد گسترده مدل تحلیل تشخیصی چندگانه باعث شد تا به زودی مشکلات مربوط به این روش آشکار گردد.   تحلیل تشخیصی چند گانه مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. بنابراین محققان وادار به ارائه روش های جدید و مقایسه آن ها با مدل تحلیل تشخیصی چندگانه  شدند و به همین دلیل این روش در تحقیقات انجام شده در زمینه ناتوانی تجاری مورد استفاده زیادی قرار گرفت. برخی از مشکلات کاربرد مدل تحلیل تشخیصی چندگانه عبارتند از                 ( هامر[5]، 1983):

 • تخطی از فرض توزیع نرمال چند متغیره؛
 • استفاده از توابع تشخیصی خطی به جای توابع تشخیصی درجه 2 در زمانیکه توزیع پراکندگی ها نامساوی است؛
 • انتخاب نامناسب احتمال های اولیه / هزینه های طبقه بندی ناصحیح

از تحقیقات قابل توجه انجام شده با تکنیک مدل تحلیل تشخیصی چندگانه می توان به دیکن [6]( 1972) آلتمن و همکاران (1977) و فولمر[7] (1989) اشاره کرد.

[1] Univariate statistical models

[2] Jones

[3] Tamari

[4] Multiple Discriminant Analysis

[5] Hamer

[6] Deakin

[7] Fulmer

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی

ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، به‌ويژه رقم سود، آثار مالي به همراه دارند. اين ارقام مبناي توزيع سود به سهامداران شركت، محاسبه پاداش مديران و پرداخت ماليات است. علاوه بر اين، اطلاعات صورت‌هاي مالي مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان مؤثر باشد. ارقام حسابداري در بسياري از تحقيقات و ارزيابي‌ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از اين رو، ضروري است كه اطلاعات حسابداري خصوصيات كيفي مندرج در مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري را احراز نمايد، تا موجب جابجايي غيرمنصفانه منافع ذينفعان نگردد.

هر چند استاندارد حسابداري شماره 6 انجام تعديلات سنواتي را در موارد خاصي مجاز نموده است، اما استمرار انعكاس اين رقم در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و در پي آن ارائه مجدد صورت‌هاي مالي، سودمندي اطلاعات حسابداري ارائه شده توسط اين شركت‌ها را با مشكل جدي مواجه مي‌كند و به‌ويژه بر خصوصيت كيفي اتكاپذير بودن اطلاعات – يعني عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه بودن  تاثيرگذار خواهد بود.

وقوع مكرر اشتباهات حسابداري و در بسياري از موارد رقم با اهميت آن، كه گاه سود انباشته ابتداي دوره را به زيان انباشته تبديل مي‌كند، توجه بيشتر به اين رقم و شناخت دلايل و شايد انگيزه‌هاي بروز چنين اشتباهاتي را ضروري مي‌سازد. تعديلات سنواتي رقمي است كه سود (زيان) انباشته ابتداي دوره را به دليل تغيير در رويه حسابداري يا اصلاح اشتباه رخ داده در دوره‌هاي گذشته تعديل مي‌كند (استاندارد حسابداري شماره 6، بند 2، 1386). همزمان با تعديل سود (زيان) انباشته ابتداي دوره، صورت‌هاي مالي دوره‌هاي گذشته كه به صورت مقايسه‌اي ارائه مي‌شود نيز، در صورت عملي بودن، تجديد ارائه مي‌گردد.

در چنين‌ شرايطي، طبق استاندارد حسابداري شماره 6،‌ موضوع‌ بايد در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا شود. همچنين‌ ميزان‌ و ماهيت‌ اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ تعديلات‌ سنواتي‌ و دلايل‌ توجيهي‌ تغيير در رويه‌ حسابداري‌ و همچنين‌ اين‌ امر كه‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است‌ (يا عملي‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد) در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌گردد (استاندارد حسابداري شماره 6، بند 38، 1386).

از آن‌جا كه يكي از خصوصيات كيفي صورتهاي‌ مالي‌ قابل‌مقايسه‌ بودن‌ آن‌ مي‌باشد‌، مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري، ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ طي‌ هر دوره‌ مالي‌ و نيز از يك‌ دوره‌ مالي‌ به‌ دوره‌ مالي‌ بعد را ضروري‌ دانسته است‌. از اين رو، طبق استاندارد حسابداري شماره 6 تغيير در رويه‌هاي‌ حسابداري‌ غيرمجاز است، مگر اينكه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رويه‌ جديد بر رويه‌ پيشين‌، از نظر ارائه‌ مطلوب‌تر صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌، تغيير در رويه‌ حسابداري‌ قابل‌توجيه‌ باشد يا اينكه‌ تغيير به موجب‌ قوانين‌ آمره‌ يا استانداردهاي‌ حسابداري‌ جديد، الزامي‌ شود (استاندارد حسابداري شماره 6، بند 39، 1386). عامل ديگر تعديلات سنواتي، اصلاح اشتباهات حسابداري است. بند 41 استاندارد حسابداري شماره 6 موارد زير را به عنوان برخي منابع بروز اشتباه‌ بر مي‌شمارد:

الف‌. اشتباهات‌ رياضي‌،

ب‌. اشتباه‌ در بكارگيري‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌،

ج‌. تعبير نادرست‌ يا ناديده‌ گرفتن‌ واقعيتهاي‌ موجود در زمان‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌،

د. تغيير از يك‌ رويه‌ غيراستاندارد حسابداري‌ به‌ يك‌ رويه‌ استاندارد حسابداري‌، و

ﻫ. موارد تقلب‌.

بكارگيري سيستم‌هاي حسابداري و كنترل‌هاي داخلي احتمال وقوع اشتباهات حسابداري را به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر، وقوع مكرر چنين اشتباهاتي، آن هم با مقادير با اهميت، بايد توجه مديريت و حسابرسان شركت را به خود جلب كند و شركت درصدد رفع نقايص سيستم حسابداري و كنترل‌هاي داخلي شركت برآيد. از اين رو، تداوم بروز اشتباهات اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه تعديلات سنواتي به دستاويزي براي تحقق برخي اهداف مديريت تبديل شده باشد.

از آن‌جا كه شبهه تقلب و اشتباه عمدي مي‌تواند اعتبار صورت‌هاي مالي را به‌طور چشمگيري كاهش دهد، ضروري است انگيزه‌هاي احتمالي مديران شركت‌ها درباره تعديلات سنواتي بررسي شود. تحقيقات انجام گرفته در ساير كشور‌ها بسياري از عوامل نظير طرح‌هاي پاداش مديريت، اعطاي اختيار معامله سهام شركت به مديران ارشد، قرارداد‌هاي بلندمدت وام و تسهيلات مالي، افزايش سرمايه، تركيب‌هاي تجاري،‌ نقش مديرعامل در هيئت مديره، ضعف ساز و كارهاي حاكميت شركتي، هموارسازي سود[1]و … را با تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تعديلات سنواتي مرتبط دانسته‌اند (مانند موسس[2]، 1987؛ ديفوند و جيامبالوو[3]، 1991، اگراوال و چادا[4]، 2005؛ برنز و كديا[5]، 2006؛ و افندي و همكاران[6]، 2007، مور[7]، 2007). به عبارت ديگر، اين محققان انگيزه‌هاي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي را در تئوري نمايندگي و ديگر تئوري‌هاي حاكميت شركتي جستجو نموده‌اند. همچنين، برخي تحقيقات به پاره‌اي عوامل به‌عنوان نشانه‌هاي هشداردهنده وقوع تجديدارائه اشاره كرده‌اند.

اين نشانه‌ها شامل برخي تغييرات در نسبت‌هاي مالي و ساير تغييرات و عوامل است كه از آن جمله مي‌توان به حق الزحمه حسابرس، اندازه شركت حسابرسي، تعداد سالهاي حسابرسي شركت توسط يك حسابرس خاص، تغيير حسابرس مستقل شركت در سال پيش از تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، تغيير مديريت ارشد (شامل مديرعامل، مدير مالي، يا خزانه دار شركت) در سال قبل از تجديدارائه صورت‌هاي مالي، افزايش درصد مالكيت سهامداران عمده و همچنين، برخي شاخص‌هاي عملكرد شركت نظير نسبت جريانهاي نقدي عملياتي به متوسط كل دارايي ها، كل اقلام تعهدي تقسيم بر كل داريي ها، بازده سالانه سهام، گزارش زيان در سال قبل، نسبت ارزش بازار به مبلغ دفتري سهام، نسبت كل بدهيها به كل دارايي ها،‌ افزايش سرمايه يا انتشار اوراق بدهي طي دوره مالي قبل، جريان هاي نقدي عملياتي تقسيم بر سود عملياتي، جريانهاي نقدي عملياتي تقسيم بر سود خالص، موجودي كالا تقسيم بر كل دارايي ها، موجودي كالا تقسيم بر فروش، حسابهاي دريافتني تقسيم بر كل داراييها، حسابهاي دريافتني تقسيم بر فروش، كل بدهيها تقسيم بر كل داراييها، سود خالص تقسيم بر كل داراييها، سود انباشته تقسيم بر كل داراييها، فروش تقسيم بر كل داراييها اشاره نمود.

منظور از ماهيت، تعيين اين موضوع است كه نوع تعديلات سنواتي، تغيير در رويه حسابداري، اصلاح اشتباهات دوره‌هاي گذشته (و يا تغيير در برآورد حسابداري كه به اشتباه به عنوان تعديلات سنواتي انعكاس يافته است) يا هر دو است. پيش از اين سروري مهر (1385) بررسي مشابهي را براي 84 شركت بورسي طي سال‌هاي 1380 تا 1383 انجام داده است.

 

 

 1. 64. Income Smoothing

65 . Moses

 1. 66. DeFond and Jiambalvo
 2. 67. Agrawal and Chadha
 3. 68. Burns and Kedia
 4. 69. Efendi, Strivastava & Swanson

70 . Moore

معیارهای ارزیابی محافظه کاری-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می­کنند:

 

1) معیارهای خالص دارایی­ها.[1]

2) معیارهای سود و اقلام تعهدی.[2]

3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام.[3]

 

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن زمانی محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می-­باشند .(Watts, 2003b, 288)

 

2-1-2-4-1. معیارهای خالص دارایی­ها

اگر چه ارزش­های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می­دهند، در هر دوره تغییر می­کنند، اما همه این تغییرات در حساب­ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­شود. بر اساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی­هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی­شود، در حالی که کاهش در ارزش دارایی­ها (سودها)، با همان درجه از تأییدپذیری ثبت می-­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل­های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)[4] استفاده می­کنند. مدل­های ارزیابی فلتهام و اولسون (1996 و 1995) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص دارایی­ها به کار برده می-­شود. این مدل ها شامل پارامترهایی است که درجه­ای از ارائه کمتر از واقع دارایی های عملیاتی را بر پایه این فرض که استهلاک حسابداری بیشتر از استهلاک اقتصادی است، منعکس می­کنند                           .(Watts, 2003b, 288)

فلتهام و اولسون (1995) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف می کنند:

0                                                                                    > [Pt+τ-BVt+τ] Et

به طوری که

τ→∞

Et: امید ریاضی یا میانگین.

Pt: ارزش بازار سهام در تاریخ t.

BVt: ارزش دفتری سهام در تاریخ t.

τ: متغیری از صفر تا بینهایت.

بر اساس این مدل، محافظه کاری بیانگر وجود تداوم در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی می­نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از: نخست، ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی­های موجود. دوم، وجود پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سودآور آتی که شرکت ممکن است، از آن ها برخوردار شود .(Price, 2005, 10)

بیور و ریان (2000)، با استفاده از نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس این نظریه که، حسابداری محافظه کارانه مورد استفاده شرکت­ها، خالص دارایی­های کمتر و نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری را گزارش می­کند، به اندازه­گیری محافظه­کاری پرداختند

(Beaver, Ryan, 2000, 127-148 ).

آن­ها دو منبع را برای نوسان نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مشخص کردند و این دو منبع را تحت عنوان «جانبداری و تأخیر زمانی در ارزش دفتری»[5] معرفی کردند. آن­ها «جزء جانبداری»[6] را به عنوان «جزء پایدار»[7] و مرتبط با معیارهای محافظه کاری نشان دادند و از «جزء تأخیر زمانی»[8]، به عنوان «جزء ناپایدار»[9] که با معیارهای محافظه­کاری مرتبط نیست، یاد کردند(Beaver, Ryan, 2000, 127-148).

 

2-1-2-4-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان­ها هستند؛ زیرا صورت­های مالی افزایش­های تأییدناپذیر در ارزش دارایی­ها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند، بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش­ها، شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد، از آنجایی که انتظار می رود جریان­های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال­های آتی و به ازای ورود جریان­های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیان­هایی که درجه تاییدپذیری آن­ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان­های نقدی آن­ها طی دوره های آتی تحمل شوند، شناسایی می-­گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان­ها در دوره های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداری ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می-­آورند. گیولی و هاین[10] (2000) چنین اظهار می­کنند، که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­شود. آن­ها بیان می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است. شرکت­هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش­های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­شود و اقلام تعهدی ادواری آن­ها نیز به سمت صفر میل می­کند. «ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلندمدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است(Givoly, Hayn, 2000)

.(Watts, 2003b, 289-290)

 

2-1-2-4-3. معیارهای رابطه سود و بازده سهام

قیمت­های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه این­که آن تغییرات شامل زیان­ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، می­توان گفت که بازده­های سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش­بینی می­کند، مبنای شناسایی زیان­های حسابداری بسیار به­هنگام­تر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان­های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی[11] داشته باشند .(Watts, 2003b, 209) باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان «عدم تقارن زمانی سود»، برای محافظه کاری معرفی می­کند که در قسمت بعدی در مورد آن بحث خواهد شد.

 

[1] – Net assets measures

[2] – Earnings and accrual measures

[3] – Earnings/ Stock returns relation measure

[4] – (BTM) Market Ratio – To – Book: نسبت ;(BTM) نسبت (BTM) عکس نسبت (MTB) است. در واقع اگر معیار (BTM) کمتر از یک باشد نشانگر محافظه کاری بیشتر است در حالی که هر چه معیار (MTB) بزرگتر از یک باشد بیانگر محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از این رو، این دو در واقع معیار واحدی هستند و تنها در شکل و بیان با هم تفاوت دارند. برخی از محققان از جمله واتز (2003)، بیور و ریان (2000) از (BTM) نام می برند و برخی دیگر مانند رویچوداری و واتز (2006)، پرایس (2005) از (MTB) یاد می-­کنند. البته پای (2005) نیز از اصطلاح نسبت قیمت به ارزش دفتری (Price-to-Book ratio (P/B ratio)) استفاده می­کند که معادل همان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB) است.

[5] – Bias and Lags in book value

[6] – Bias component

[7] – Persistent component

[8] – Lag component

[9] – Transitory

[10] – Givoly and Hayn

[11] – Contemporaneous

مفهوم ناکارایی،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

 ناکارایی

همواره در يک سازمان اين سئوال مطرح است که آيا سازمان مسئوليتهاي خود را با صرف حداقل داده‌ها انجام مي‌دهد يا خير. تلاش در جهت يافتن پاسخ براي اين سئوال ممکن است زمينه‌هايي از موارد ناکارایی را در سازمان نشان دهد. نمونه‌هايي از ناکارایی عملياتي که بايد نسبت ‌به آن هوشيار بود عبارت است از:

 • استفاده نامناسب از روشهاي دستي و مکانيزه
 • کاغذبازي بيهوده
 • سيستمها و روشهاي ناکاراي عملياتي
 • سلسله مراتب و يا الگوهاي ارتباطي پيچيده در سازمان
 • دوباره‌کاري
 • مراحل کاري بي‌مورد و انجام کارهاي موازي

 

1-1-2 اندازه‌گيري کارایی

همان‌طور که از تعريف کارایی استنباط مي‌شود، به‌ قاعده مي‌توان ستانده حاصل از هر واحد داده را اندازه‌گيري کرد. اما انجام اين اندازه‌گيري ممکن است به ‌سادگي عملي نباشد. در اين راستا، در برخي از کشورها، بخش هاي دولتي شايد بتوانند بعضي از معيارهاي کارایی را در اختيار بگذارند اما ساير سازمان ها بايد معيارهاي اندازه‌گيري مربوط و مناسب خود را تدوين کنند. معيارهاي اندازه‌گيري ستانده‌ها بايد مربوط، قابل اجرا و مورد توافق مديريت و کارکنان باشد. در مقايسه و اندازه‌گيري بايد توجه داشت که تفاوت هزينه‌ها به‌تنهايي مفهومي ندارد، بلکه دلايل وجود اين تفاوت هاست که داراي اهميت است.

براي اندازه گيري کارایی واحدهاي تصميم گيري روش هاي مختلفي وجود دارد که در حالت کلي مي توان آن ها رابه دو روش زير تقسيم بندي نمود:

     الف) روش هاي پارامتري: به روش هايي اطلاق مي گردد که در آنها ابتدا يک شکل خاص براي تابع توليد در نظرگرفته مي شود، سپس با يکي از روش هاي برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجي مرسوم است ضرايب مجهول (پارامترها) اين توابع برآورد مي شود و چون در اين روش ها پارامتر يا پارامترهايي از توابع برآورد مي گردد به آنهاروش پارامتري مي گويند(عبدي و فتحيه فشجاني،2،1390).

در روش پارامتري از يک تابع توليد، هزينه يا سود جمعي استفاده مي شود. اين روش مورد ترديد اقتصاددانان قرار دارد، چرا که در آن فرضيات جمع پذيري، مشکلات انتخاب فرم تبعي و نقض فروض کلاسيک ها براي برآورد ضرايب وجود دارد. در روش ناپارامتري نيازي به تصريح مدل و فرضيات فوق نيست و اندازه گيري با اطلاعات اندک امکانپذير است )رضايي و همکاران، 1388).

        ب) روش هاي غيرپارامتري: اين روش مبتني بر يک سري بهينه سازي رياضي هستند که براي محاسبه کارایی نسبي از آنها استفاده مي شود. عبارت نسبي بسيار حائز اهميت است زيرا کارایی به دست آمده در اين روش نتيجه مقايسه بنگاه هاي موجود با يکديگر است. بنابراين، در صورتي که تعدادي از مشاهدات حذف و يا تعداد آنها زياد شود ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نيز کاهش يا افزايش يابد. لذا کارایی به دست آمده نسبي است نه مطلق. در روش هاي غير پارامتري نيازي به انتخاب فرم تابع نبوده و محدوديتي نيز براي تعداد ستاده يا وجود ندارد (عبدي و فتحي هفشجاني،2،1390)

از جمله روش هاي غيرپارامتري روش تحليل پوششي داده ها است با توجه به اينکه تحليل پوششي دادهها مبتني بر يک سري بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي است ونوع تابع آن از قبل مشخص نبوده تا براي پارامترهاي آن برآورد نمود، بنابراين اين روش » ناپارامتريک« گويند.

تحليل پوششي داده ها عبارت است از يک روش برنامه ريزي رياضي براي اندازه گيري کارایی نسبي در واحدهاي يكسان که آن را چارنز، کوپر و رودز[1] بر مبناي مدل فارل، ابداع کرده اند. آنها در مقاله خود اين روش را به اين صورت تعريف کرده اند که تحليل پوششي داده يا يک مدل برنامه ريزي رياضي بکار گرفته شده براي داده هاي مشاهده شده است که روشي جديد براي تخمين تجربي نسبت هاي وزني يا مرز کارایی را همچون تابع توليد فراهم مي سازد که پايه اقتصاد مدرن است. از اين روش براي ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده  استفاده مي شود. واحدهاي تصميم گيرنده عبارت است از يک واحد سازماني يا يک سازمان مجزا که فردي به نام مدير، رئيس يا مسئول آن را اداره مي کند به اين شرط که اين سازمان يا واحد سازماني داراي فرايند سيستمي باشد به اين معنا که تعدادي عوامل توليد بکار گرفته شوند تا تعدادي محصول به دست آيد. با توده به اين که سيستم مورد نظر شامل سيستم هاي توليدي و خدماتي، انتفاعي و غير انتفاعي و دولتي و غير دولتي مي شود، در ادبيات تحليل پوششي داده يا به منظور جلوگيري از پراکنده کاري به جاي عوامل ورودي سيستم از مفهوم نهاده  و به جاي محصولات خروجي سيستم از مفهوم ستاده  استفاده مي شود. مفاهيم نهاده و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده است که مبناي تحليل هاي اين روش جديد است. تحليل پوششي داده ها در ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده اين فرض را قائل است که واحدهاي تصميم گيرنده تحت بررسي، نهاده هاي مشابه را براي توليد ستاده هاي مشابه بکار مي گيرند. به عنوان مثال، شعب بانک يا مدارس يک استان، شعب يک شرکت بيمه اي و… که در هر مورد واحدهاي تصميم گيرنده داراي ساختارهاي مشابه هستند. لذا داراي نهاده ها و ستاده هاي مشابه با سطوح مقداري متفاوت نيستند)مهرگان، 1383 ،20)

[1]. Cooper & Rhodes

مفهوم حساسيت جريان نقدي وجه نقد:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

حساسيت جريان نقدي وجه نقد

ميكلسون و پارت[1] (2003) اقدام به بررسي همزمان جريان نقدي – سرمايه­گذاري و جريان نقدي- وجه نقد نمودند. آنها نشان دادند كه شركت­هاي با محدوديت مالي نسبت به شركت­هاي بدون محدوديت مالي از حساسيت جريان نقدي سرمايه­گذاري بالاتري برخوردار بوده و حساسيت جريان نقدي وجه نقد در شركت­هاي با محدوديت مالي و بدون محدوديت مالي، از لحاظ آماري معنادار نمي‌باشد. آنها دليل اين نتايج را به انگيزه معاملاتي از نگهداري وجوه نقدي نسبت دادند. اين امر دلالت مي‌كند كه شركت­ها از جريان نقدي براي انجام مخارج سرمايه­اي استفاده نموده و بنابر انگيزه احتياطي اقدام به انباشت وجوه نقدي نمي­كنند (فريرا و ويللا[2]،2004).

در صورت جريان هاي نقدي، جريان هاي ورود و خروج وجوه نقد به سه دسته زير تقسيم مي گردد:

۱) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي عملياتي[3]

۲) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي سرمايه­گذاري

۳) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي تامين مالي

لذا مانده وجوه نقديا شبه نقد شركت همواره تحت تاثير تصميمات عملياتي، سرمايه­گذاري و تامين­مالي شركت تغيير مي­كند. انجام به موقع و مناسب بسياري از فعاليت هاي اغلب منوط به وجود وجه نقد كافي در شركت است، گاهي اوقات عدم دسترسي به وجه نقدكافي سبب مي­شوديك فعاليت خاص كه براي شركت داراي اهميت است (مانند خريد مواد، خريد كالاهاي سرمايه­اي، انعقاد قرارداد جديد، استفاده از يك فرصت) متوقف شود. تنظيم و كنترل ميزان وجه نقد بگونه­اي كه پاسخگوي نيازهاي پيش‌بيني شده و پيش بيني نشده باشد اهميت فراواني دارد. در صورت عدم وجود وجه نقد كافي در شركت وجوه نقد يا از محل حقوق صاحبان سهام تامين مي­گردد و يا از محل وام، هر كدام از آنها هزينه سرمايه خاص خودش را دارد. لذا شركت ها براي نگهداري وجوه نقد اضافي متحمل هزينه مي­شوند و از آنجا كه نگهداري اينگونه وجوه بازدهي هم ندارد لذا هزينه سرمايه بيشتر از نرخ بازدهي شركت است و ارزش شركت كاهش مي­يابد­(سوفي،2009).

[1] Mikkelson, W. & M. Partch

[2] Ferreira, M. A., and A. Vilela

۲ در نشريه ۱۴۵ سازمان حسابرسي(استانداردهاي حسابداري) صورت گردش وجوه نقد به پنج بخش تقسيم شده در واقع بخش اول جريانهاي نقدي ناشي از عمليات در روش قبلي به سه بخش زير تقسيم شد: (۱) جريانهاي ناشي از عمليات، (۲) بازده سرمايه گذاري و بهره تامين مالي و (۳) پرداخت ماليات

مفهوم نسبت ارزش بازار .پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[1]

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي(P/B) ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر  ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي آن ﻣﻮرد  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﺑﻮرس ﻫﺮ ﮔﺎه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و  ﻏﻴﺮه ، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ارزش ﺳﻬﺎم دﭼﺎر ﻧﺰول ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻬﺎم ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش دﻓﺘﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻬﺎم  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد.در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ زﻳﺎن دارﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ(P/E) ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪ، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي  ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪار را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻣﺎ و ﻓﺮﻧﭻ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

1-3-3-2 ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي (P/B)

    ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪي  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي آن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﺑﻮرس ﻫﺮ ﮔﺎه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮه  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ارزش ﺳﻬﺎم دﭼﺎر ﻧﺰول ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻬﺎم ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ارزش دﻓﺘﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻬﺎم ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد (ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدي،  1385 ). ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﻳﻜﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻧﻴﺰ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد (ﺗﺎرك اﺑﺮاﻫﻴﻢ[2]، 2009 ). این نسبت ﻛﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ(ﻣﺤﺴﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ،1381).

2-3-3-2 ارزش ﺑﺎزار(P) و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن

    ارزش ﺑﺎزار ﻳﻚ داراﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﻤﺎن داراﻳﻲ را دارا  ﺑﺎﺷﺪ.ارزش ﺑﺎزارﻳﻚ داراﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش دﻓﺘﺮي و ﻳﺎ ارزش در ﺣﺎل ﻛﺎر داراﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺳﻬﻢ از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗﻲ و ﻗﺪرت رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ در آﻳﻨﺪه را در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺘﺮ دارد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل K ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد از دو ﺟﺰ ء ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه است(مریدی پور وهمکاران،1388)

[1] Market value of equity

 

[2] Ibrahim Tarek

پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی:ارزیابی گزارشگری

– ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

در گزارش سال 1999 كميته بلو ريبون[1] درخصوص بهبود اثربخشي كميته حسابرسي شركتها، پيشنهاد شماره 8 به شرح زير آمده است:

“كميته پيشنهاد مي كند استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان مستقل را ملزم سازد كه قضاوت خود دربارة كيفيت (و نه صرفاً قابليت قبول) اصول حسابداري مورد استفاده در تهيه صورتهاي مالي شركت را با كميته حسابرسي به بحث بگذارند. مباحثه بايد شامل مسائلي نظير شفافيت افشاي مالي و درجه تهاجمي (خوشبيني) يا محافظه كاري (بدبيني) اصول و براوردهاي حسابداري و ساير تصميم هاي مهم مديريتي باشد كه در تهيه صورتهاي مالي به كار رفته و توسط حسابرسان مستقل بررسي شده است. اين الزام بايد به گونه اي نوشته شود كه بحث و مذاكره آزاد و صريح را تشويق كند و از زبان استاندارد شده و غيرمنعطف بپرهيزد”.

در پاسخ به این پیشنهاد، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی شماره 61 (SAS No. 61) را اصلاح کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.

در پرتو الزامهای جدید، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت می‌کوشند «کیفیت گزارشگری مالی» را تعریف کنند. در آوریل 2000، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) رهنمودی در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوع هایی را که مدیریت و حسابرسان می‌توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به‌هرحال، دربارة کیفیت فقط گفته شده است که: “معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره 61 سمت و سوی بحث و مذاکره با کمیته حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی دارد، شامل بیان صادقانه، قابلیت رسیدگی، بی طرفی و ثبات رویه سوق داد. این خصوصیات می‌تواند مبنایی برای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد، زیرا این ویژگیها در بیانیه مفهومی شماره 2 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) به‌عنوان خصوصیات مطلوب اطلاعات مالی ارائه شده است”.

طبق اطلاعات موجود، مدل جامعی فراتر از بیانیه مفهومی شماره 2، برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی طراحی نشده است.

 

[1] ـ Blue Ribbon

اسرار موفقیت در کنکور چیست؟

مشاوره کنکور

اگر دانش آموز دبیرستانی یا کنکوری باشید حتما علاقه مند هستید تا در کنکور خود موفق شوید! چون موفقیت در کنکور می تواند تضمین کننده شغل و درآمد خوب در آینده باشد. قبولی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، حقوق و روانشاسی برای هر دانش آموزی آرزو است. البته در دانشگاه و شهر خوب. در این مقاله قصد داریم اسرار موفقیت در کنکور را فاش کنیم…

اول از همه باید بدانید که برای موفقیت در هر کاری بهتر است از تجربیات افراد موفق استفاده کنید. اشتباه ترین کار این است که در مسیری قدم بگذارید که آن را نمی شناسید و قصد ندارید از کسی هم در موردش سوال کنید. احتمال شکست در این شرایط بسیار زیاد است و شاید لازم باشید مسیرهای زیادی را امتحان کنید. در این شرایط دیگران توصیه می کنند که از مشاور کنکور کمک بگیرید. مشاوری که خودش هم در کنکور موفق عمل کرده.

اگر از رتبه یک رقمی یا دو رقمی  کنکور بپرسید برای موفقیت در کنکور چکارهایی انجام دادی حتماً پاسخ او به این سوال برای شما بسیار می تواند مفید و جالب باشد. نویسنده این مقاله جمعی از رتبه های برتر کنکور هستند. با گروه مشاوره کنکور دورخیز همراه باشید تا در این مقاله اسرار رتبه برتر شدن را برای شما فاش کنیم.

 • اولین قدم: آموزش روش های مطالعه، یادگیری، تست زنی و آزمون دادن

بد نیست گاهی به سراغ دانش آموزان شکست خورده در کنکور برویم و بپرسیم چرا در کنکور موفق نشدید؟ مخصوصاً افرادی که ۲ یا ۳ سال برای رسیدن به رتبه خوب تلاش کردند اما نتیجه ای نگرفتند. ما این کار را زیاد انجام دادیم. جواب های چنین افرادی معمولاً از موارد زیر است:

 • من تست زنی بلد نبودم و موقع تست زنی دائماً با خودم کلنجار میرفتم
 • هرچه قدر میخواندم فایده ای نداشت
 • روش استفاده از کتاب های تستم را بلد نبودم
 • سر جلسه کنکور همه مطالب را فراموش کرده بودم و استرس زیادی داشتم
 • همیشه درجا میزدم، در حالی که ساعت مطالعه بالایی داشتم
 • سر جلسه آزمون نمی توانستم تست هایی که قبلاً یاد گرفته بودم را جواب بدهم
 • در آزمون های آزمایشی تراز و درصد خوبی نداشتم و پیشرفت نمی کردم

و ….

برای اینکه به سرنوشت چنین دانش آموزانی دچار نشویم باید قبل از اینکه برای مطالعه و درس خواندن اقدام کنیم این چیزهای مهم را یاد بگیریم:

 • روش های یادگیری و استفاده درست از ذهن برای کاهش فراموشی
 • روش های خلاصه نویسی و تندخوانی و روان خوانی برای سرعت بخشیدن به مطالعه
 • تکنیک های تست زنی صحیح و آشنایی با انواع تست زنی آموزشی، تثبیتی و سنجشی
 • روش مطالعه دروس برای یادگیری بهتر در زمان کمتر
 • روش های درست آزمون دادن و تست زنی در جلسه کنکور
 • و …

بخش زیادی از اسرار موفقیت در کنکور همین موارد است. تمامی این روش ها نیازمند آموزش دیدن است. یک مشاور کنکور خوب می تواند اسرار موفقیت در کنکور خودش را به شما آموزش دهد. وقتی از این اسرار آگاه شدید آنگاه با اعتماد به نفس زیاد و قوی تر از قبل درست شبیه یک رتبه برتر می توانید برای موفقیت در کنکور قدم اول را به خوبی بردارید.

 

 • دومین قدم: برنامه ریزی درست و اصولی

باز هم سراغ همان افراد شکست خورده می رویم و بخشی از گفته های آن ها را مرور می کنیم. می خواهیم بدانیم چرا شخصی با ۲ یا ۳ سال پشت کنکور ماندن نتوانسته به هدفش برسد.

 • نمیدانستم در هر روز چه درس هایی را بخوانم
 • نمیدانستم چقدر باید پایه بخوانم و چقدر دوازدهم
 • درس ها را خیلی زود فراموش میکردم و یادم نمی ماند
 • همیشه برای من سوال بود که چقدر باید بخوانم و چقدر تست بزنم
 • با روش ها و زمان های مرور آشنا نبودم
 • من درس ها را به موقع و درست جمع بندی نکردم، نه برای نیمسال اول و نه نیمسال دوم
 • به برنامه آزمون آزمایشی نمیرسیدم و همیشه از آن عقب بودم
 • بین برنامه آزمون و مدرسه/کلاس برای من تناسبی وجود نداشت و همه چیز بی نظم بود

رتبه های برتر در این موارد چه می گویند؟ ما می گوییم که برنامه ریزی کنکور به شکل صحیح و اصولی چاره این مشکلات است. یک برنامه ریزی خوب می تواند مشخص کند که در هر روز چه درس هایی را بخوانید، چقدر تست بزنید، چند ساعت بخوانید، چه زمانی مرور کنید، چگونه مرور کنید که فراموش نکنید. برنامه ریزی خوب تا روز کنکور را مثل روز روشن می کند و به دانش آموز اطمینان می دهد که همه مطالب را تا کنکور چندین بار میخواند و تست می زند و مرور می کند. بنابراین در جلسه کنکور از فراموش کردن خبری نیست.

بخش دیگری از اسرار کنکور همین برنامه ریزی اصولی است که باید توسط یک فرد خبره انجام شود. بهترین برنامه ریزی توسط کسی انجام می شود که این اصول را به خوبی بداند و برای خودش برنامه ریزی خوبی کرده باشد. مشاور کنکور خوب ، یعنی کسی که خودش رتبه برتر بوده، بهترین برنامه ریزی را برای شما انجام می دهد.

 

 • سومین قدم: راهنمایی و نظارت مستمر

ببینیم شکست خورده ها چه می گویند، چطور ۲ یا ۳ سال را در انظار موفقیت خراب کردند و نتوانستند وارد دانشگاه مورد علاقه خود شوند.

 • برای کنکور مرتب درس نمی خواندم و همیشه نوسان در ساعت مطالعه داشتم، گاهی کم و گاهی زیاد
 • در ابتدا با انگیزه و امیدوار بودم و کم کم انگیزه خود را از دست دادم
 • گاهی احساس ترس و اضطراب بسیار شدیدی داشتم و هیچ وقت آرامش نداشتم
 • آنقدری که لازم بود تلاش نمیکردم، در واقع فکر میکنم گاهی تنبلی میکردم

همه این گفته ها به ما ثابت می کند که یک نفر باید باشد. یک نفر که مراقب دانش آموز باشد، از او گزارش کار بگیرد، از کم کاری کردن دانش آموز جلوگیری کند و نگذارد انگیزه دانش آموز کم شود. اگر یک همراه دلسوز و خوب در کنار دانش آموز باشد و منظم و مستمر با او صحبت کند، دانش آموز منظم و بدون نوسان درس میخواند و از تنبلی کردن دیگر خبری نیست. اگر این راهنما خودش رتبه برتر شده باشد بیشترین انگیزه را به دانش آموز کنکوری منتقل می کند.

سومین قدم تضمین می کند که دانش اموز لحظه ای از هدف خودش زاویه پیدا نمی کند و از لحاظ روحی کاملاً آماده می شود. این مورد کمک می کند دانش آموز تمام تلاش خودش را بکند. تلاش کردن یک شرط مهم برای موفقیت در کنکور است.

صحبت آخر

اسرار موفقیت در کنکور را در این مقاله بیان کردیم. شاید انتظار فرمول ها و روش های عجیب و غریب را داشتید، اما ما به عنوان یک گروه از رتبه های برتر کنکور می گوییم که اسرار موفقیت در کنکور همین ها هستند. شاید ساده به نظر بیاید اما همه ما با همین سه قدم توانستیم رتبه برتر کنکور شویم. حالا ما دانشجوی برترین رشته ها در برترین دانشگاه های ایران هستیم و این فرمول سه قدمی را به شما هم پیشنهاد می کنیم.

اگر برای موفقیت در کنکور مصمم هستید ما می توانیم به شما کمک کنیم، خوشحال می شویم به سایت ما سر بزنید.

منبع: مشاوره کنکور دورخیز

شرکت تولید محتوا ،راهنمای کامل و رازهای انتخاب آن

 

شما برای این که بتوانید محتوای موردنیاز کسب و کار خود را تولید کنید، چندین انتخاب دارید که یکی از آن‌ها گرفتن خدمات از یک شرکت تولید محتوا است. در این مطلب به طور مفصل توضیح می‌دهیم که چگونه یک تیم تولید محتوا برای خود انتخاب کنید، تا محتوای با کیفیت و به‌روزی برای شما ایجاد کنند.

 

اول از هر چیز این نکته را گوشزد می‌کنیم که هیچ اجباری نیست با گروه‌های تولید محتوا کار کنید. شما خودتان هم می‌توانید کار تولید محتوای کسب و کارتان را انجام دهید؛ ولی باید تخصص لازم را در این زمینه را کسب کنید.

شما در انتخاب تولید کننده محتوا گزینه‌های متفاوتی پیش رو دارید:

۱ – شرکت‌ تولید محتوا

گروهی از افراد حرفه‌ای در زمینه تولید محتوا افرادی از قبیل: کپی رایتر، مترجم، ویراستار، عنوان نویس، بارگذاری کننده در سایت، مدیر محتوا، استراتژیست محتوا و … هستند. همین تیم‌های تولید محتوا به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف – در یک مکان ساکن هستند، ساعت کاری مشخصی در شرکت دارند و به صورت فیزیکی باید حضور داشته باشند.

ب – همگی دورکار هستند و کارهایشان را در محل کار شخصی یا منزل خود انجام می‌دهند.

۲ – استخدام تولید کننده محتوا

در این روش یک یا چند متخصص تولید محتوا را در شرکت خود استخدام می‌کنید، تا فقط برای شما تولید محتوا انجام دهند.

۳ – استخدام فریلنسر یا دورکار تولید محتوا

در این روش یک یا چند متخصص تولید محتوا به صورت غیرحضوری کار شما را انجام می‌دهند.

حالا که با انواع روش‌های استخدام متخصص تولید محتوا آشنا شدید، باید بگوییم که در این مقاله فقط با مورد اول کار داریم و می‌خواهیم به طور کامل توضیح ‌دهیم که چگونه یک شرکت تولید محتوای عالی انتخاب کنید.

تعریف کامل شرکت تولید محتوا

این نوع شرکت‌ها، هیچ تفاوتی با شرکت‌های دیگر ندارند و همه اجزای اصلی مثل مدیر، معاون، کارمندان و… را دارا هستند. در واقع این شرکت‌ها را گروهی از افراد تشکیل می‌دهند که هر کدام از آنها مسئولیتی را در تولید محتوا بر عهده دارد. فقط تفاوت شرکت‌های تولید محتوا با سایر شرکت‌ها در این است که حول یک تخصص خاص فعالیت می‌کنند.

حالا بیایید با هریک از وظایف اعضای اصلی در شرکت‌های تولید محتوا آشنا شویم.

مدیر شرکت

وظیفه مدیر شرکت این است که فعالیت‌ها و سیاست‌های کلی را جهت ‌دهد. این فرد درباره هرکدام از تخصص‌های تولید محتوا آگاهی لازم دارد؛ ولی کار جزئی انجام نمی‌دهد. مثلاً ویراستاری بلد است، ولی هیچ وقت زمانش را صرف ویراستاری یک متن ۵ هزار کلمه‌ای نمی‌کند. مدیر شرکت، باید در زمینه‌های رهبری، تبلیغات، فن مذاکره، مدیریت بودجه و هزینه‌ها، تولید محتوا، کپی رایتینگ، ویراستاری و … آگاهی و تسلط مورد نیاز را داشته باشد.

استراتژیست محتوا

قبل از معرفی وظیفه ایشان باید بدانید که استراتژی محتوا چیست؟ به طور خلاصه نقشه حرکت تولید محتوا از صفر تا صد یعنی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و حتی پنج ساله را تعیین می‌کند. همچنین تعداد، نوع و زمان بارگذاری محتواها را تعیین می‌کند.

استراتژیست محتوا با توجه به بودجه، نوع محتوا و نکات مهم دیگری که مربوط به تولید محتوا است، استراتژی محتوای سایت را تعیین می‌کند. باید بگوییم که استراتژیست محتوا یکی از کلیدی‌ترین مشاغل در حوزه تولید محتوا است. زیرا با استراتژی محتوا همیشه می‌دانید چه هدفی دارید، کجا هستید، چقدر با هدف‌هایتان فاصله دارید. به طور کلی مثل یک نقشه در کنار شماست، تا راهتان را گم نکنید.

مترجم

بعضی از سایت‌ها به دلیل موضوعاتی که دارند، احتیاج است در آنها محتوای ترجمه شده قرار بگیرد. البته به این آسانی‌ها هم که فکر می‌کنید نیست. چون بعد از ترجمه کلی تغییرات بر روی محتوا انجام می‌شود تا محتوا آماده انتشار شود. روال کار به این صورت است که موضوع به مترجم داده می‌شود و با توجه به موضوع و کلیدواژه، مطلب مورد نظر را تهیه می‌کند.

تولید کننده محتوا

این فرد با استفاده از منابع مختلف محتوای موردنظر شما را تولید می‌کند. این فرد تخصص خوبی روی جمله بندی‌ها، عنوان‌ها، مقدمه، پایان بندی، داستان سازی و … دارد. یکی از مواردی که تولیدکننده محتوا انجام می‌دهد، این است که موارد اضافی که مترجم یادداشت کرده را حذف کند. می دانید که بعضی از مطالب نه به درد جامعه ما می‌خورد و نه کارایی لازم را برای ما دارد، پس بهتر است حذف شود.

کپی رایتر

نویسنده‌ای خلاق است که در شرکت تولید محتوا فعالیت دارد و با نوشتن محتوای خود هدفی را دنبال می‌کند. هدفی که منجر به افزایش فروش خدمات و محصولات یک برند خاص می‌شود.

ویراستار

کسی است که نگارش محتوا را بررسی می‌کند و با توجه به قوانین و اصول نگارش فارسی، محتوای خود را ویراستاری می‌کند.

کنترل کننده محتوا

فردی که با استفاده از تمامی نکات (چک لیست) محتوا را به طور دقیق مطالعه می‌کند. سپس اگر مشکلی داشته باشد، آن را به مسئول مربوطه ارجاع می‌دهد، یا خودش ویرایش لازم را انجام می‌دهد.

بارگذاری کننده محتوا

شخصی که محتوای تأیید شده را در وب سایت یا شبکه‌های اجتماعی به صورت تخصصی و با توجه به چارچوب‌های تعیین شده بارگذاری می‌کند.

الان متوجه شدید هریک از اعضا در فرآیند تولید محتوا چه نقشی دارند؟ بسیارخب؛ پس به مجموعه از این افراد کنار همدیگر، تیم، گروه یا شرکت تولید محتوا می‌گویند. حال امکان دارد این تعداد یکی دو نفر کمتر یا بیشتر باشند. مثلاً بعضی شرکت‌ها چندین مترجم و ویراستار دارند تا بتوانند جوابگوی مشتریان متعدد خود باشند.

اگر می‌خواهید کار تولید محتوای خود را به یک شرکت بسپارید، باید یک سری موارد رو بدانید تا بتوانید انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشید. ما به جای اینکه نکات مهم رو بگوییم، می‌خواهیم دروغ‌هایی که امکان دارد از این افراد بشنوید را با شما در میان بگذاریم، تا از افرادی که در حوزه تولید محتوا کار می‌کنند، شناخت بهتری داشته باشید.

دروغ‌هایی که شرکت‌های تولید محتوا می گویند

دروغ های شرکت تولید محتوا رو با یک مثال عینی که برای خود من اتفاق افتاده شروع می‌کنم. چند وقت پیش یک سایت معروف با من تماس گرفت و درخواست همکاری داشت. از آن جایی که یک شرکت طراحی سایت و سئو بود، برایم جالب بود که بدانم چطور کار می‌کنند. به همین منظور قبول کردم و گفتم روال کاری‌تان را توضیح دهید.

گفتند که برای طراحی سایت و سئو مشتری زیادی دارند و غالباً این مشتری‌ها زمان و تخصص لازم برای تولید محتوا را ندارند. به همین خاطر یک تیم تولید محتوا تشکیل داده‌اند تا کار تولید محتوا را هم خودشان برای مشتری‌ها انجام دهند.

نکته جالب اینجا بود که با صحبت‌های بیشتر متوجه شدم که تیمی در کار نیست! فقط یک نفر از بچه‌های سئو کارشان را به عنوان مدیر تولید محتوا گذاشته‌اند. به او گفته‌اند چند نفر دورکار را پیدا کند که از سایت‌های ایرانی بازنویسی محتوا انجام دهند. سپس به هرکدام بابت هر مقاله، کلمه‌ای ۲۰ تومن بدهد. بعد خودش کار ویراستاری را انجام دهد. به نظر شما بابت این نوع تولید محتوا چه مقداری از مشتری هزینه می‌گرفتند؟ حدوداً بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان بابت هر کلمه!

من هم که حسابی کنجکاو شده بودم چند سؤال از آن شخص پرسیدم. گفتم برای مشتری‌ها استراتژی محتوا هم می‌نویسید؟ گفت نه! گفتم تقویم محتوا چطور؟ گفت نه! خلاصه سرتان را درد نیاورم، کار این شرکت برای تولید محتوا این بود که طبق عبارات کلیدی مدنظر مشتری با روندی که توضیح دادم، یک سری مقاله آماده می‌کردند و آن‌ها را روی سایت مشتری‌ها قرار می‌دادند. به همین راحتی هم پول می‌گرفتند و هم سایتشان را به فنا می‌دادند. جلوتر متوجه می‌شوید که چرا می گویم سایت‌ها را به فنا می‌دادند.

پس به عنوان یک متخصص توی این زمینه لازم دانستم تا جایی که در توانم هست شما را از دروغ‌هایی که شرکت‌های تولید محتوا می گویند آگاه کنم. البته این شرکت تولید محتوا نبود و فقط خودش را به جای آن جا زده بود تا بتواند از مشتری‌ها پول بیشتری بگیرد.

اولین دروغ شرکت تولید محتوا – ما یک شرکت کامل و بزرگ هستیم

این که ما یک شرکت بزرگ هستیم و از صفر تا ۱۰۰ کار شما، از طراحی سایت و سئو گرفته تا تولید محتوای اختصاصی و سئو روی کلیدواژه‌ها را انجام می‌دهیم، واقعاً یک دروغ است. چرا؟ خب جواب ساده‌ای دارد، تمرکز و تخصص!

یادتان هست ابتدای متن چه گفتم؟ این که یک تیم کوچک و متخصص تولید محتوا حداقل باید ۷ نفر باشد. فرض کنید ۷ نفر تیم تولید محتوا، ۷ نفر طراحی سایت، ۷ نفر هم گروه بهینه سازی و سئو باشند. اگر چنین شرکتی را دیدید، مطمئن باشید که مشتری‌های زیادی دارن. به خاطر همین ترافیک مشتری، معمولاً تمرکز کافی روی کارها ندارند. حالا با این حجم درخواست، چطوری می‌توانند برای شما تولید محتوای اختصاصی کنند؟

یک سری از دوستان اینجا جبهه می‌گیرند و نظرشون اینه که نوشتن یک محتوای ۱۰۰۰ کلمه‌ای حدوداً ۲ ساعت زمان می‌برد و این تیم به راحتی می‌تواند روزانه کلی تولید محتوا انجام دهد. بله کاملاً درست است، چه بسا هم بیشتر! اما دوستان عزیز لطفاً کمی فکر کنید. تفاوت بین پراید ۱۱۱ که مثلاً سالانه ۱۰۰ هزار تا تولید می‌شود و لامبورگینی مورسیالگو که کلاً شاید تولید آن به ۵ هزار تا هم نرسد، در نظر داشته باشید. کیفیت و باز هم کیفیت و در انتها هم کیفیت! بحث ما در اینجا فقط کیفیت هست.

ما در شرکت ایران محتوا برای این موضوع چه کاری انجام می‌دهیم؟

دوستانی که از ما این نوع درخواست‌ها را دارند، به شرکت‌ها و افرادی معرفی می‌کنیم که خودمان قبلاً با آن‌ها کار کرده‌ایم و اطمینان داریم که در حوزه کاری خودشان متخصص هستند. مثلاً می گوییم برای طراحی سایت به فلان شرکت بروید تا کار شما را انجام دهد. بعدش برای طراحی اپلیکیشن می‌توانید به فلان شرکت مراجعه کنید. در انتها برای کار تولید محتوا ما در خدمتتان هستیم.

دومین دروغ شرکت تولید محتوا – اگر با ما کار نکنید، شکست می‌خورید!

بعضی‌ها به شما می گویند اگر می‌خواهی موفق شوی تولید محتوای سایتت را ما باید انجام دهیم وگرنه مطمئن باش که شکست می‌خوری. این افراد از تکنیک ترس استفاده می‌کنند تا شما را به سمت خود بکشانند. معمولاً هم نمونه کارهایی از شرکت‌های مختلف دارند، تا شما را قانع کنند. مثلاً می گویند فلان شرکت معروف با ما کار کرده و موفق شده است.

اما عزیزان این هم یک دروغ است و اصلاً و ابداً به این شکل نیست. اگر خود من هم این را به شما گفتم، باور نکنید. آسمان سوراخ نشده که فقط یک نفر افتاده باشد که بتواند کار تولید محتوای شما را انجام دهد و فقط هم با آن شخص بتوانید موفق شوید. خداروشکر متخصص تولید محتوا به تعداد کافی وجود دارد. پس به این وجه گول این افراد را نخورید.

حرف در گوشی

به شما اطمینان می‌دهم اگر مدیر شرکت تولید محتوایی چنین حرفی به شما زد، به شدت می‌ترسد که کار تولید محتوای شما را از دست بدهد. یا این که شما سراغ رقیبش بروید. چون می‌داند اگر با سایر رقبا صحبت کنید، به احتمال زیاد جذب آن‌ها می‌شوید. پس یادتان باشد هروقت در هر کاری، دیدید که شخصی از رقیبان و یا همکارانش بدگویی می‌کند، بدانید خود آن شخص هیچ تخصصی ندارد. چون یک متخصص حرفه‌ای در هر حوزه‌ای، قبل از هر چیزی به اصول اخلاق کاری پایبند است.

کاری که ما در شرکت ایران محتوا انجام می‌دهیم

ما قبل از هر اقدامی با شما صحبت می‌کنیم و به طور کاملاً رایگان مشاوره ارائه می‌دهیم. به طور شفاف و واضح صفر تا صد کار را توضیح می‌دهیم. بعد به شما عزیزان در انتخاب آزادی کامل می‌دهیم. اگر تمایل داشتید که با ما همکاری کنید، ما هم با کمال میل کار را شروع می‌کنیم. اگر هم موافق همکاری با ما نبودید، از اینکه صادقانه توانستیم به شما در حد یک مشاوره رایگان هم که شده کمک کنیم خوشحال خواهیم بود. همین که ما را دعا کنید، برایمان یک دنیا ارزش دارد.

نکته جالب

جالب است بدانید، اکثر مشتری‌هایی که از مشاوره ما استفاده می‌کنند و به قول معروف می‌روند و دورهایشان را می‌زنند، نهایت پیش خودمان برمی گردند و مشتری‌های ثابت ما می‌شوند. پس صداقت برای شرکت تولید محتوا همیشه جواب می‌دهد.

سومین دروغ شرکت تولید محتوا – اصلاً نیازی نیست شما کاری انجام دهید!

صفر تا صد تولید محتوای شما را انجام می‌دهیم و اصلاً نیازی نیست شما کار کنید. با یک مثال این دروغ را به شما توضیح می‌دهم:

فرض کنید شما متخصص دندان پزشکی هستید، مطب دارید و می‌خواهید سایت بزنید. الان به دنبال یک شرکت تولید محتوا هستید تا کارهای مربوط به محتوای سایت شما را انجام دهند. خب به نظر شما آن‌ها یک متخصص دندان پزشکی دارند که بتواند تولید محتوای کاملاً حرفه‌ای و تخصصی برای شما انجام دهد؟ کمی فکر کنید. کسانی که کوچکترین تخصصی در این زمینه ندارند، آیا می‌توانند برای شما تولید محتوا کنند و کارشان را هم به درستی انجام دهند؟ جواب را به عهده خودتان می‌گذارم.

ما در شرکت ایران محتوا برای این مشکل چه راه حلی داریم؟

تولید کننده محتوا چه شرکت و چه شخص، بدون ارتباط با کارفرما و نظرات کارشناسی او، نمی‌تواند تولید محتوا با کیفیت انجام دهد. به همین خاطر است که ما در شرکت ایران محتوا به هیچ وجه روی تعداد بالای محتوا تمرکزی نداریم. بلکه بیشترین تمرکز ما بر روی کیفیت محتوا است. به همین خاطر می‌خواهیم تمامی محتواهایی که ما تولید می‌کنیم را کارفرما با دقت مطالعه کند و مواردی که احتیاج به ویرایش داشته باشد را به ما اعلام کند.

حتماً در سایت‌های مختلف مطالبی را دیده‌اید که کاملاً بی کیفیت و یا حتی اشتباه هستند. کاری که ۹۰ درصد سایت‌ها انجام می‌دهند همین است. آن‌ها بدون توجه به این موضوع فقط از روی دست هم کپی می‌کنند! مطمئن باشید، با این نوع تولید محتوا هیچ وقت، به فروش رؤیایی‌شان نمی‌رسند.

پس یادتان باشد، راز رسیدن به موفقیت در این امر، این است که دائماً بین شما و تولید کننده محتوا تبادل نظر و همکاری مستمر وجود داشته باشد.

نکته مهم: بعضی دوستان می گویند کار کردن به این روش خیلی سخت است. اگر اینطور باشد که بهتر است خود کارفرما تولید محتوا کند.

جواب ما این است: اول اینکه در بعضی موارد خود کارفرما توضیحات و چارچوب‌ها را تعیین می‌کند و تولید کننده محتوا به بهترین شکل ممکن ویرایش‌های لازم را انجام می‌دهد. مثل جمله بندی، بهینه سازی و ویراستاری تا مطالب آماده انتشار شوند. دوم اینکه اگر کارفرما تخصص لازم برای تولید محتوا را داشته باشد، چرا که نه؟! خودش این کار را انجام دهد، خیلی هم عالی می‌شود.

چهارمین دروغ شرکت تولید محتوا – خیالتان راحت، ما همیشه کنارتان هستیم

مطمئن باشید شرکت تولید محتوا ، زمانی که کار شما را انجام دهد و پول خود را دریافت کند، دیگه برایش مهم نیست که چه اتفاقی برای سایت و کسب و کار شما می افتد. آیا محتوا به نتیجه می‌رسد یا نه؟ بازخورد کاربران از محتوا چیست؟ آیا رتبه لازم رو می‌گیرد؟ آیا محتوا احتیاج به بروزرسانی دارد؟ پس این دروغ را هم باور نکنید.

چون اصلاً برایشان مهم نیست!

نکته: اگر بگویم بروزرسانی محتواهای قدیمی از تولید محتواهای جدید مهم‌تر است، حرف بیراه نزده‌ام.

راه حل این است که قبل از شروع کار یک استراتژی محتوا داشته باشید. تقویم محتوایی طراحی کنید و حتماً محتواهای قبلی خود را بروزرسانی کنید.

مثال یک دقیقه‌ای: فرض کنید ۱۰۰ تا محتوا دارید که در کلیدواژه‌های مدنظرتان در صفحه اول و ۳ رتبه انتهایی قرار دارند. به جای این که ۱۰۰ تا محتوای دیگر تولید کنید، بهتر است هر روز با برنامه و تقویم محتوا، ۱۰۰ محتوای خود را بروزرسانی کنید، تا به ۳ رتبه اول نتایج گوگل ارتقا پیدا کنید. البته اگر در کنار بروزرسانی محتواهای قدیمی، محتوای جدید هم تولید کنید، دیگر نور علی نور می‌شود.

ما در شرکت ایران محتوا دقیقاً چه کاری انجام می‌دهیم؟

از ب بسم الله برای شما یک استراتژی محتوا و تقویم محتوایی تدوین می‌کنیم که داخل آن دقیقاً مثل یک نقشه، کامل ترسیم می کنیم که چه روزی قرار است برایتان محتوا تولید ‌کنیم و چه روزی آن‌ها را بروزرسانی می‌کنیم. حتی کارهای دیگری که برای محتوای یک وب سایت ضروری است را هم شرح می‌دهیم.

منبع : شرکت ایران محتوا

ساخت فروشگاه وب اپ PWA بدون کد نویسی

تو این مطلب چند نمونه از فروشگاه های ثمین و تصاویری از تجربه کاربری خرید در این فروشگاه ها میگذارم تا در صورتی که نظری در موردشون داشتید بگید. چه بخش فروشگاهی که خریداران باهاشا کار می کنند و چه بخش مدیریتی (سایت اصلی ثمین) PWA هستند. همچنین تمام بخش چه قسمت های مدیریت محصولات و خدمات و چه فرایند های خرید از طریق API قابل دسترس هست. طراحی قالب، برنامه نویسی، انجام مراحل پیچیده تست سایت و اتصال به سرویس های پرداخت مالی را فراموش کنید. تمام آنچه نیاز دارید به صورت از پیش آماده برای شما در فروشگاه ساز ثمین به صورت رایگان فراهم شده است. تنها کافیست شروع به گذاشتن محصولات و خدمات خود کنید . اگر چند سالی توی برنامه نویسی تجربه داشته باشید میدونید که پکیجای آماده زیادی برای ساخت قالب هست که یه برنامه نویس میتونه با خریدشون و اضافه کردنش به سایتش این امکانات رو در اختیار مشتریانش قرار بده. مثلا چیزی شبیه page builder های جوملا، شاپیفای shopify)) و وردپرس.  همچنین فروشگاه شما به صورت رایگان بر روی یک subdomain با نام فروشگاه تان به  آدرس *.mysamin.com قرار خواهد گرفت. علاوه بر این شما می توانید دامنه اختصاصی خودتون رو در چند دقیقه اضافه کرده و بدون نیاز به نصب هیچ چیز اضافی فروشگاه و سایت خودتون رو روی دامنه ای که می خواهید داشته باشید. ثمین چیزی بیشتر از یک فروشگاه ساز هست و باید اون رو یک پلتفرم کسب و کار در نظر گرفت تا تنها یک فروشگاه ساز ( CMS shop builder ).

آنچه شما تجربه می کنید:

کالا و خدمات خود را اضافه کنید

مدیریت محصولات و فروشگاه در ثمین یک تجربه دلچسب برای شما خواهد بود. یک محیط حرفه ای که تمام جوانب راه اندازی و توسعه یک کسب و کار پر رونق و توسعه پذیر را برای شما فراهم می نماید. چه شما ۱ محصول برای فروش داشته باشید چه هزاران محصول، ثمین برای هر کسب و کار و با هر ابعادی انتخاب هوشمندانه ای است.

سیستم مدیریت محتوا CMS و SEO

ویرایشگر و سیستم مدیریت محتوای حرفه ای ثمین یک محیط ساده و سریع برای ایجاد محتوا های جذاب و دیده شدن شما در موتورهای جستجو فراهم می آورد.

کاربران سایتمان را تبدیل به مشتریان تان کنیم

برای رشد کسب و کار و کسب درآمد بیشتر علاوه بر دیده شدن نیاز به آن دارید تا مشتریان بلقوه خود را ترقیب به خرید از خود نمایید. برای این منظور ابزارهای زیادی مانند کدهای تخفیف، ایجاد کمپین، کارت هدیه و باشگاه مشتریان در اختیار شما است.

آنچه خریداران شما تجربه می کنند:

خرید ساده و لذت بخش

فراهم کردن تجربه کاربری جذاب و ساده برای مشتریان شما هدف اصلی در ثمین است. فرآیندهای طولانی و پیچیده برای ثبت نام و طی مراحل ثبت سفارش و پرداخت را فراموش کنید. تمام فروشگاه های ثمین از یک سیستم یکپارچه سنجش هویت امن بهره میبرند تا نیازی به عضویت در هر سایت و وارد نمودن اطلاعات تکراری مانند آدرس نداشته باشند.

مشتریان سایت شما را دوست خواهند داشت

یک قدم فراتر از هر فروشگاه سازی در ثمین نیازی به برنامه نویسی، طراحی قالب، خرید بسته ها و افزونه های گوناگون نخواهید داشت. یک سرمایه گذاری بزرگ برای طراحی یک واسط کاربری فروشگاهی برتر، در اختیار شما است.

1 120 121 122 123