فايل – مرور زمان در دعاوی تجاری

 
بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود ۵۵
بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل ۵۷
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته ۵۹

مبحث اول: احکام مرور‌زمان ۶۳
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان ۶۳
بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان ۶۳
الف: موارد انقطاع ۶۴
۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
۲-اقرار به دین ۶۵
ب: عدم امکان تکرار انقطاع ۶۶
بند دوم: تعلیق مرور‌زمان ۶۶
الف: مفهوم تعلیق ۶۷
ب: جهات تعلیق ۶۸
۱-عدم اهلیت و حجر ۶۸
۲- قوه قاهره ۶۹
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان ۷۰
بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان ۷۰
بند دوم: مبدأ مرور‌زمان ۷۱
مبحث دوم: آثار مرور‌زمان ۷۴
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری ۷۵
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری ۷۵
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری ۷۸
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان ۸۰
نتیجه گیری ۸۳
پیشنهادات ۸۵
۸۶
۸
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل این‌که مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد می‌کند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشور‌ها قاعده‌ی مرور‌ زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشور‌ها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرور‌زمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور ‌زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرور‌زمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس می‌شود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرور‌زمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرور‌زمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرور‌زمان در امور
حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.
ب-سؤالات تحقیق
با لحاظ سابقه مرور‌زمان و برخی مقررات که اخیرا تصویب شده است و نیز با عنایت به مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری پرسش‌هایی مطرح می‌شود که پاسخ به آن هدف اصلی نگارش این پایان نامه است. از جمله این سؤالات عبارتند از :
۱-باتوجه به اعلام شورای محترم نگهبان مبنی برمغایرت مرور‌زمان با موازین شرعی، چگونه می‌توان پیش‌بینی مجدد مقررات مرور ‌زمان در لایحه آیین دادرسی تجاری را توجیه کرد؟
۲-باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی سابق را خلاف شرع اعلام کرد، آیا این حکم قابل تسری به مرور‌زمان پیش بینی شده در قانون تجارت هم می‌باشد؟ در واقع آیا شورای نگهبان می‌تواند حکم کلی راجع به موضوعی بدهد؟
۳-شمول مرورزمان، آثار ناشی از آن، قطع مرور‌زمان و مسائلی از این قبیل در لایحه آیین دادرسی تجاری تابع چه ضوابطی و مقرراتی است؟
ج-ضرورت تحقیق
حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب می‌کند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار می‌باشد موضوع کوتاه کردن مرور‌زمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرور‌زمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

علمی : انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۱۳

نعمانی، محمد بن‌ابراهیم: ۱۴۰۰ه، الغیبه للنعمانی، جامعه مدرسین، تهران، چاپ دوم.
النفراوی الأزهری المالکی، شهاب الدین: ۱۹۹۵م، الفواکه الدوانی على رساله ابن أبی زید القیروانی، دار الفکر، بیروت، چاپ اول.
نیشابوری؛ مسلم بن حجاج: ۱۹۸۱ م، صحیح مسلم، دارالرائد العربی، بیروت، چاپ بیستم.
الهیثمی؛ أبو الحسن نور الدین: ۱۴۱۴ هـ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مکتبه القدسی، القاهره، چاپ سوم.
ب. فهرست منابع انگلیسی
A memory of solferino (Geneva; International committee of red cross;1986
Albrecht, H.,1987, Day Fines: A European Perspective, Washington, DC, U.S. Department OF Justice.
Annan Kofi; “Children and armed conflict”:Report of the Secretary-General A/56/342 – S/2001/852, General Assembly , Fifty – sixth session , Item 127 of the provisional agenda , Promotion and protection of the rights of children
Arthur J. Lurigio & Susan Rotenberg, murch 1996, community corrections in America, loyal pub.
Azam Ahmed, ‘In Retaking of Iraqi Dam, Evidence of American Impact,’ New York Times, 19 August 2014
B A robinson.’Rape of women during in the war’.۲۰۰۲;see at :www.religiustoferance.org/war-rape.org
C.F.Wenger. icc arts;commentary on the Aditional protocols of 8 june 1977 to the Geneva conventions of agusts 1949’ ۲۰۰۲’p 227.
Central Intelligence Agency,1999, Guide to Analysis of Insurgency,Washington, Central Intelligence Agency.
Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.
convention for the protection of cultural property in the event of the armed conflict (adopted 14 may 1954 ) .
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Conventions of Geneva of 1949 and their Protocols additional of 1977
Declaration on the Elimination of Violence against Women
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
ficking in persons, especially women and children Protocol to The Convention against Transnational Organized Crime
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949.
Gurr, Ted Robert, 1968, “A Causal Model of Civil Strife: AComparative Analysis Using New Indices”,American Political Science Review (December).
ICCY;judgment;The prosecutor V.Dario Kordic and Mario crkez; p 47
Inter-Agency Standing Committee Reference Group for Gender in Humanitarian Action, ‘Humanitarian Crisis in Iraq Gender Alert: September 2014
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women “Convention of Belém Do Pará
International committee of red cross.
International Covenant on Civil and Political Rights
KNVT dormann;element of war crime under rome statute of the internationa criminal court;first published;united kingdom;cambridge university;2003
Lucas, William, 1987, Dictionary of Military and AssociatedTerms, Washington, US Government Office.
Machel – Graca, Consquences des conflits armes sur les enfants New York , Nations unies.
O’Neill, Bard,1980, Insurgency in the Modern World,Boulder, Colorado: Westview Press.
Organization of Women’s Freedom un, 2010 women report
Pape, R, , ۲۰۰۵, “Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism”. New York: Random House.
prosecutor v.anto furundzija/judjmeent/case no.IT-95-17/1-T;10 December 1998
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
Protocol Aditional to Geneva convention of August 1949.
Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: E/2002/68/Add.1

انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۱۲

شریفى، محسن: ۱۳۸۵،« فقر: تهدید امنیت بین‏المللى در قرن ۲۱»، فصل نامه راهبرد، ش ۳۹٫
شیخ صدوق؛ محمد بن‌بابویه: ١۴١٧ ه، الأمالی، مؤسسه البعثه، قم- ایران، چاپ اول.
شیخ صدوق؛ محمد بن‌بابویه: ١۴١٧ ه، الخصال، مؤسسه البعثه، قم- ایران، چاپ اول.
صالحی‌نیا؛ سعید:۲۰۱۲، خطر پیشبرد سناریوهای دولت‌سازی و وظایف چپ، انتشارات راستین، تهران، چاپ اول.
صدوق؛ محمد بن علی: ۱۴۰۵ ق، کمال الدین وتمام النعمه، جامعه مدرسین، قم ایران،چاپ پنجم.
ضیایی؛ یاسر: ۱۳۹۲، درآمدی برجدایی طلبی در حقوق بین الملل، شهر دانش، چاپ دوم.
طباطبایى؛ محمدحسین: ۱۳۵۶ ه.ش، المیزان فى تفسیر القرآن، قم – ایران، چاپ اول.
الطبرانی، أبو القاسم: ۱۴۲۲ ه، المُعْجَمُ الکَبِیر للطبرانی المُجَلَّدان الثَّالِثَ عَشَرَ والرابع عشر، المعجم الکبیر، عمان، چاپ سوم.
الطبری؛ محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی: ۲۰۰۱ م، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، دار هجر للطباعه والنشر والتوزیع والإعلان، قاهره، چاپ اول.
الطحاوی؛ أبو جعفر:۱۴۲۰ ه، بیان اعتقاد أهل السنه والجماعه، ویکی مصدر، قاهره، چاپ اول.
طرابلسی؛ عبدالعزیز بن براج: ۱۴۱۱ق، جواهر الفقه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم- ایران، چاپ اول.
طوسی؛ خواجه نصیرالدین:۱۹۷۰ م، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، بیروت، چاپ دوم.
طوسی؛ محمد بن حسن: ۱۳۳۲ ه، تهذیب الاحکام، مکتبه الدواری، قم- ایران، چاپ دوم.
الطیالسی، سلیمان بن داود: ۲۰۳ ه، مسند ابی داود الطیالسی، دارالمعرفه، بیروت، چاپ اول.
عاصمى؛ عبدالرحمن بن محمد: ۱۹۹۶م، الدرر السنیه فی الأجوبه النجدیه، جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، عربستان سعودی، چاپ ششم.
عبد الوهاب؛ محمد: ۱۹۵۰م، رساله فی الرد على الرافضه، جامعه الإمام محمد بن سعود، الریاض، المملکه العربیه السعودیه، چاپ دوم.
علی بابایی؛ غلامرضا: ۱۳۶۸، فرهنگ علوم سیاسی،انتشارات ویس، تهران، چاپ اول
علیزاده موسوى، مهدى:۱۳۹۳ه.ش، ایمان و کفر، دار الإعلام لمدرسه اهل البیت (علیهم السلام)، قم – ایران، چاپ اول.
عیاض الیحصبی السبتی؛ أبو الفضل: ۱۴۰۷ هـ، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، دار الفیحاء، عمان، چاپ دوم.
الغزالی؛ محمد بن محمد: ۱۴۲۴ ه، الاقتصاد فی الاعتقاد، دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول.
الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب: ۲۰۰۵، القاموس المحیط، مؤسسه الرساله للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت – لبنان، چاپ هشتم.
الفیومی ثم الحموی؛ أحمد بن محمد بن علی:۱۴۲۳ ه.ق، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، المکتبه العلمیه، بیروت، چاپ اول.
قیس هلالی؛ سلیم: ۱۴۰۵ ق، کتاب سلیم بن‌قیس (اسرار آل محمد)، دارالعلم، بیروت، چاپ دوم.
کلینی؛ محمدبن یعقوب: ۱۴۲۱ق، اصول کافی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، تهران، چاپ سوم.
متقى هندى؛ علاءالدین على: ۱۴۳۱ ه، کنزالعمال، بیت الافکار الدولیه، عمان، چاپ سوم.
المتقی الهندی؛ علی: ۹۷۰ ه، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، مؤسسه الرساله، ریاض- عربستان سعودی، چاپ پنجم.
مجلسى؛ محمدباقر: ۱۴۳۱ه.ق، بحارالانوار، قم – ایران، چاپ سی و سوم.
المرداوی الدمشقی الصالحی الحنبلی؛ علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان: ۲۰۰۰م، التحبیر شرح التحریر فی أصول الفقه، مکتبه الرشد، ریاض- عربستان سعودی، چاپ اول.
مطهری؛ مرتضی:۱۳۶۰ ه.ش، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران، چاپ سوم.
مظفر؛ محمد حسین: ، ۱۳۷۶ق، دلائل الصدق، دار الهجره، قم، چاپ اول.
مظفر؛ محمدرضا: ۱۹۹۷م ،عقائد الامامیّه، بیروت لبنان، چاپ دوم.
مقداد؛ ابوعبدالله: ۱۳۶۲ ه.ش، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، سیدالشهداء علیه السلام، قم – ایران، چاپ اول.
مقدس اردبیلى؛ احمد بن محمد: ۱۴۰۳ ق، الحاشیه على الهیّات، انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول.
مقدس اردبیلى؛ احمد بن محمد: ۱۴۰۳ ق، مجمع الفائده، انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول.
الموصلی؛ عبد الله: ۲۰۰۶م، حتى لا ننخدع حقیقه الشیعه، مکتبه الإمام البخاری،الریاض- عربستان سعودی، چاپ چهارم.
مهدوی ثابت، محمد‌علی: ۱۳۸۵، جزوه «درس حقوق جزای بین‌الملل»، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
میرمحمد صادقی؛ حسین: ۱۳۷۷، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات»، نشر میزان، تهران چاپ اول.
نجفی؛ محمد حسن:۱۳۶۶ ه، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.
نراقی؛ احمد بن‌محمد:۱۳۶۷ه ش، مستند الشیعه، موسسه اهل بیت، قم- ایران، چاپ اول.
نراقی؛ ملامهدی:۱۳۶۹ ه.ش، انیس الموحدین، الزهرا(س)، تهران، چاپ دوم.
نَعمان (شیخ مفید)، حمّد: ۱۴۱۴ ق، مجموعه مصنفات شیخ مفید، تحقیق: حسین استاد ولى و على‏اکبر غفارى، دارالمفید، بیروت، چاپ دوم.
النعمانی الاثری؛ ابی عبدالله: ۱۴۲۴ق، مجمل عقائد الشیعه و المراجعات فی المیزان، مکتبه الصحابه، قاهره، چاپ دوم.

دسته بندي علمی – پژوهشی : انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۲

(در سال ۱۹۹۳ م.، مرکز ثبت جنایات جنگى و نسل‏کشى زنیکا، ۴۰۰۰۰ مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوین ثبت کرد.
در یک مطالعه که در سال ۱۹۹۹ م. درباره زنان رواندا انجام شد، ۳۹ درصد گزارش کردند که در جریان نسل‏کشى سال ۱۹۹۴ م. در روندا، به آن‏ها تجاوز شده و ۷۲ درصد اظهار داشتند که آن‏ها افراد دیگرى را مى‏شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به طور تقریبى تخمین زده شده است که ۲۳۲۰۰ تا ۴۵۶۰۰ نفر از زنان آلبانى کوزو بیان داشته اند بین آگوست ۱۹۹۸ م. تا آگوست ۱۹۹۹ م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفته‏اند.
در سال ۲۰۰۳ م.، از یک نمونه تصادفى از ۳۸۸ زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند ۷۴ درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگى، در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسى قرار گرفته بودند و ۵۵ درصد نیز اظهار داشتند که درطى این جابه‏جایى مورد آزار و اذیت جنسى واقع شده‏اند. به دنبال حمله شورشیان در سال ۱۹۹۸ م. در پایتخت برازاویل در جمهورى کنگو، از میان حدودا ۲۰۰۰ زن که به دلیل خشونت‏هاى جنسى، به دنبال درمان‏هاى پزشکى بودند، ۱۰ درصد حامگى ناشى از تجاوز را گزارش کردند. براساس تخمین مقامات رسمى سازمان ملل متحد، تعداد واقعى زنانى که در پى این موج از خشونت در برازاویل مورد تجاوز واقع شدند، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بودند. براساس نتایج یک پژوهش که در سال ۲۰۰۰ م. صورت گرفت، محققان نتیجه‏گیرى کردند که ۵۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ زن آواره داخلى در منازعات مسلحانه طولانى در سیرالئون، قربانى آزارهاى جنسى شده‏اند.
۱۹ درصد از ۱۵۷۵ زن بوروندى در مطالعه‏اى که به‏وسیله صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت، به آن‏ها تجاوز شده است و ۴۰ درصد از این جمعیت، درباره تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده‏اند. از ۴۱۰ زن کلمبیایى آواره در کارتاهنا (ناحیه‏اى واقع در اسپانیاى جنوبى) که در سال ۲۰۰۳م. مورد بررسى قرار گرفتند، ۸ درصد بعضى از اشکال آزار جنسى قبل از جابه‏جایى و ۱۱ درصد آزارهاى جنسى در طى جابه‏جایى را گزارش کردند. سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر ۲۰۰۴ م. و فوریه ۲۰۰۵ م.، پانصد قربانى تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته و این سازمان معتقد است تعداد زنانى که به آن‏ها تجاوز شده، بسیار بیشتر از زنانى است که براى درمان پزشکى دررابطه با تجاوز قرار گرفتند.)[۲۴۰]
این آمار همگى نشان‏دهنده فاجعه انسانى تعرض و تجاوز به زنان در جریان منازعات و مخصامات مسلحانه است. اصولا از تجاوز جنسى به عنوان روشى براى تضعیف دشمن نیز استفاده مى‏شود.
با توسعه حقوق بین الملل در حوزه مخاصمات بین الملل اقدامات بسیار موثری در جلوگیری از اقسام خشونت علیه زنان (بلاخص در حوزه جلوگیری از تجاوز به زنان) مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. در جولای ۱۹۹۸ رسماً دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز به عنف علیه زنان را جرم نگاری و مورد تعقیب قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های متعددی در خصوص ممنوعیت ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان در مخاصمات بین المللی صادر نموده است که به عنوان مثال می توان به قطعنامه شماره ۱۳۲۵ مصوب ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۰ اشاره نمود. در بند ۱۰ این قطعنامه بیان می دارد:«اقدامات خاصی در خصوص زنان و دختران در جرایم جنسی مبتنی بر خشونت علی الخصوص تجاوز به عنف و سایر سوء استفاده های جنسی در وضعیت های مخاصمه می بایست طرفین به عمل آورند. شورای امنیت بر مسئولیت کلیه کشورها در پایان دادن به مصونیت ها و تعقیب و رسیدگی به چنین جرایمی به دلیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی به دلیل جرایم خشن جنسی علیه زنان و دختران مورد تاکید است»[۲۴۱]
در تعریفی در قضیه فروندزیجا[۲۴۲] در ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ دادگاه بین المللی کیفری؛ تجاوز به عنف را اینچنین تعریف نموده است:« دخول جنسی هرچند جزیی:
الف- در دبر و یا قبل شخص قربانی به وسیله آلت تناسلی مرتکب یا به وسیله هر شی دیگر توسط مرتکب.
ب- قرار دادن آلت تناسلی در دهان قربانی
ج- با زور و ارعاب علیه شخص قربانی ».[۲۴۳]
به عنوان مثال دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق، برای ۱۶۳ نفر کیفر خواست صادر نمود که که تعداد ۵۳ نفر از آنها که در واقع یک سوم کل افراد متهم به ارتکاب جنایت بودند، متهم به ارتکاب جرم تجاوز به عنف به زنان تشخیص داده شدند.[۲۴۴] ممنوعیت تجاوز به عنف در ماده ۴۶ کنوانسیون چهارم لاهه در سال ۱۹۰۷تصویب شده است و بند «ج» ماده ۶ منشور نورنبرگ؛ تجاوز به عنف را ذیل عنوان جرایم علیه بشریت مطرح نموده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از تجاوزهای سازمان یافته و آزار و اذیت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری زنان و دختران توسط تروریست‌های داعش را به ثبت رسانده است. این اعمال جرایم جنگی و شاید جنایات علیه بشریت به شمار آیند. بسیاری از زنان و دختران قربانی هنوز ناپدید هستند و اغلب نجات یافتگان در منطقه کردستان عراق با مشکلات جسمی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، که در این گزارش با ۱۱ زن و ۹ دختر که د
ر ماه‌های بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ از دست داعشی‌ها فرار کردند، گفتگو کرده است. در میان آن‌ها دو دختربچه ۱۲ ساله وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به دیگران فروخته شده‌اند.[۲۴۵] همچنین در قسمت دیگری از این گزارش به اظهارات یک پزشک محلی اشاره شده است که بیان داشته: «تاکنون ۱۰۵ زن و دختر را معاینه کرده که حدود ۷۰ تن از آن‌ها از سوی تروریست‌های داعش مورد تجاوز قرار گرفته‌اند».[۲۴۶]
به گفته وی تمام این زنان پس از این حوادث از ناراحتی‌های روحی و استرس رنج می‌برند و تاکنون بسیاری از آن‌ها برای فرار از این خشونت‌ها اقدام به خودکشی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش از زمان آغاز حملات داعش به عراق از سه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۶ هزار نفر که اغلب از اقلیت‌های مذهبی به ویژه ایزدی‌ها هستند، از خانه‌های خود گریخته‌اند.
این سازمان در ادامه به برخی از جرائم داعش در عراق از جمله آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی و دیگر آزار و اذیت ها، ازدواج اجباری زنان و دختران ربوده شده، اجبار افراد ربوده شده برای گرویدن به دیگر ادیان اشاره و تاکید کرد اگر تجاوز و دیگر انواع خشونت‌های جنسی، بردگی جنسی،‌ رفتارهای خشونت آمیز و دیگر آزار و اذیت‌ها در جریان جنگ مسلحانه انجام شود، نقض قوانین جنگ محسوب می‌شود؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری بین المللی می‌توانند به آن ورود پیدا کنند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از خشونت‌های جنسی در جریان جنگ‌های مسلحانه اقدام و به جرائم انجام شده توسط داعش رسیدگی کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۲۰۱۴ در ۱۹ کشور که در آن درگیری‌های نظامی وجود دارد، خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران روی داده است که تاکنون به درستی به آن‌ها رسیدگی نشده، هیچ فردی مسئول شناخته نشده و خدمات مناسب به قربانیان ارائه نشده است.[۲۴۷]
برابر گزارش زنان سازمان ملل، آمار تجاوزات جنسی به زنان در استان های نجف، نینوا و موصل رو به افزایش است.[۲۴۸] اگرچه آمارهای دقیق و رسمی در خصوص تجاوز به زنان به صورت دقیق وجود ندارد ولی سازمان ملل متحد در آماری تعداد تجاوزات جنسی در استان موصل عراق را فاجعه خواند که به دلایلی این آمار مخفی نگه داشته می شود.[۲۴۹] متاسفانه گروه های تکفیری برای ایجاد ارعاب در مردم به تجاوز به زنان در ملا عام و برهنه ساختن آنان در شوارع اقدام می نمایند. این امر در زمانی که موصل مجدداً از سلطه تکفیریان خارج شد مشاهده گردید دو زن که آثار تجاوز متعدد و خشن بر روی بدن آن ها مشاهده می شد به صورت عریانی در منطقه رها شده بودند.[۲۵۰]
گفتار پنجم: بردگی جنسی
برده ساختن از زمان های بسیار قدیم و قبل از منشور لندن در قوانین اکثر کشورها جرم شناخته شده بوده است در سال ۱۸۱۵ اعلامیه وین اعلام کرد که بردگی مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی است از آن زمان تاکنون در اسناد بین المللی زیادی به جرم بودن این عمل اشاره شده است. مهمترین سند در این زمینه کنوانسیون برده داری ۱۹۲۶ است. در فاصله سال های ۱۸۲۵ تا ۱۹۴۵ کشورهای مختلف اروپایی شروع به وضع قوانینی در مخالفت با بردگی کردند. جنایت بردگی جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت در بند «ج» ماده ۶ منشور نورنبرگ؛ جزء «ج» بند ا ماده ۲ قانون شماره ۱۰ شورای متفقین، بند ج ماده ۵ منشور توکیو، بند ج ماده ۵ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، بند ج ماده ۳ اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن متاسفانه تعریف دقیقی از بردگی جنسی ارائه نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بردگی جنسی، با اقتباس از اولین تعریف بردگی که در کنوانسیون بردگی ۱۹۲۶ انعکاس یافته بود؛ بردگی جنسی را بدین شرح تعریف نموده است:«بردگی جنسی عبارت است از وضعیت یا شرایط فردی که هر یا تمامی اختیارات مربوط به حق مالکیت من جمله دسترسی جنسی از طریق تجاوز به عنف یا دیگر اشکال خشونت نسبت به وی اعمال شده است. بردگی جنسی جنایت بین المللی است که مستلزم دخالت دولت یا اقدامات دولتی نیست. لذا مرتکب آن می تواند کارگزار دولتی یا فرد غیر دولتی باشد. بردگی مستلزم آن است که با فرد به مثابه شی رفتار شود. مع الوصف این ادعا که فرد خریداری یا فروخته و یا مورد معامله قرار نگرفته است؛ سبب رد ادعای بردگی نخواهد شد».[۲۵۱]
همچنین تعریف شده است :«بردگی جنسی می بایست به عنوان وضعیت و شرایط یک فرد تلقی شود که تمامی اختیارات خود یا بخشی از آن را در ارتباط با حق مالکیت بر شخصی اعمال نموده است.از جمله دستیابی جنسی از طریق عنف یا هر شکل دیگر».[۲۵۲]
شاید بتوان تعریف ارائه شده در جزء ج بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که بر مبنای کمیسیون منع بردگی آمده است را به عنوان تعریف ارائه شده بردگی بپزیریم. در ماده مذکور تعریف بردگی این چنین بیان شده است:«هرگونه اقدامی ناشی
از اختیار یا تملک شخص که در مالکیت قرار گیرد و انجام اعمالی در اجرای حق مالکیت در اجرای داد و ستد و معامله تجاری».[۲۵۳]
متاسفانه گروه تکفیری داعش به نحو سیستمی و سازمان یافته اقدام به بردگی زنان و دختران اسیر شده در سرزمین های تحت سلطه می نماید.
قانون جدید داعش در خصوص تعیین قیمت فروش دختران و زنان ایزدی و مسیحی، موجب نگرانی جامعه جهانی، علمای دینی و سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان شد و این اقدام را می توان اقدامی غیرانسانی نامید. قیمت فروش زنان توسط داعش برای دختران و زنان ایزدی و مسیحی است که ربوده شده اند و در بازارها به فروش می رسند، رسماً اعلام شد.
بر اساس بیانیه داعش اعلام شده است: «قیمت فروش این زنان و دختران اعلام می شود تا هر کسی مطابق این قانون خریدها را انجام دهد و متخلفین نیز به دار آویخته می شوند. قیمت زنان به شرح ذیل است:
زن میانسال ۳۰ تا ۴۰ سال(ایزدی و مسیحی):۷۵ هزار دینار
زن جوان ۲۰ تا ۳۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۱۰۰ هزار دینار
دختر به سن تکلیف رسیده ۱۰ تا ۲۰ سال(ایزدی و مسیحی):۱۵۰ هزار دینار
زن مسن ۴۰ تا ۵۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۵۰ هزار دینار
کودک یک تا ۹ سال(ایزدی و مسیحی):۲۰۰ هزار دینار
در پایان آمده است که اجازه داده نمی شود هیچ کسی از سه غنیمت بیشتر بخرد،به غیر از خارجی هایی که ترک و سوری هستند». شبکه های مجازی و اجتماعی تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند. تصویر حکم حکومتی و تصویر فروش بردگان آورده خواهد شد.
تصویر حکم حکومتی فروش بردگان به همراه قیمت فروش
.
 
تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند
بر اساس اخبار منتشر شده، تکفیریان به هتک حرمت ۱۴ زن موصلى اقدام نموده اند. گزارش‏هاى دیگرى نیز از اجبار زنان این شهر به‏ جهاد نکاح با تروریست‏هاى داعش انتشار یافته بود.[۲۵۴] در همین خصوص گفتنی است که بر اساس، بند ۲ از ماده ۱۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادى و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد».[۲۵۵] به‏علاوه در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز به این مسئله تصریح شده که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود. هم‏چنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‏هاى عضو، متعهد به فراهم‏کردن شرایط لازم براى استیفاى این حقوق هستند. این ماده بیان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى به عمل‏ خواهند آورد و به‏ویژه براساس تساوى مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف) حق یکسان براى ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت‏گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزدانه دو طرف ازدواج».[۲۵۶]
بر این اساس، جهاد النکاح که براساس آن زنان که با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردى در مى‏آیند ناقض حق آن‏ها براى ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.
مبحث چهارم: قاچاق انسان
زنان آواره، به ویژه زنان بیوه و خانواده های تحت سرپرستی زنان، به قاچاق آسیب پذیر هستند. بر اساس اعلام سازمان دیده بان آوارگان، در حال حاضر حداقل ۳۰۶۷۰۰۰ نفر آواره در عراق وجود دارد این رقم شامل ۱،۹۶۷،۰۰۰ آواره بین دسامبر ۲۰۱۳ و تا نوامبر ۲۰۱۴ می باشد. علاوه بر این، اخیرا آمارها حاکی از آن است که تعداد ۲۲۸۴۸۴ نفر در لیست پناهندگان ثبت شده سوریه می باشند. وضعیت وخیم اقتصادی؛ زنان بیوه بدان معنی است که بسیاری از آنها تحت فشار قرار دادند که به ازدواج موقت یا بهره کشی جنسی تن می دهند.[۲۵۷] گزارش ها حاکی از آنان است که گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه به شکل گسترده ای مبادرت به قاچاق زنان می نمایند. که بر اساس گزارش ایالات متحده؛ تعداد ۴۰۰۰ هزار زن در فاصله ۷ ساله وارد کشور سوریه شده اند.[۲۵۸] قاچاق زنان عموماً برای استفاده جنسی است که این امر در بین گروها تکفیری به امری عادی تبدیل گردیده است. بر اساس گزارشات؛ فحشا به عنوان یک کسب و کار پر سود در کشورهای تحت سلطه تکفیریان قرار گرفته است. زنان و دختران قاچاق در خارج از عراق و سوریه و لیبی در قیمت های مختلف از ۱۰۰۰۰ $ به فروش می رسد و باستفاده جنسی برای مدت محدود، به ارزش کلی ۱۰۰ دلار به فروش می رسند. که البته قیمت دختران باکره از ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر جلسه قیمت گذاری می گردد که دلالان قاچاق انسان جهت دست یابی به سود بیشتر به کرات عملیات ترمیم پرده بکارت را انجام می دهند.[۲۵۹]
گروه تکفیری بوکوحرام نیز بیش از ۲۵۰ دانش‏آموز دبیرستان را در ۱۴ آوریل از یک روستاى دورافتاده در شمال شرقى نیجریه ربود[۲۶۰] و ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش‏آموز از مدرسه شبانه‏روزى، در یک پیام ویدیویى
ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به‏عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وى هم‏چنین در این ویدیو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکى ۹ ساله و دیگرى ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. این دختران با قیمتى حدود ۱۲ دلار در کشورهاى همسایه فروخته مى‏شوند.[۲۶۱]
مبحث پنجم: نسل کشی[۲۶۲]
نسل کشی یا ژنوساید یکی از قدیمی ترین جنایات علیه بشریت است که در قرون و اعصار مختلف به وقوع پیوسته است.کنوانسیون نسل زدایی مورخ ۱۹۴۷؛ گروه های نژادی وملی ، زبانی، مذهبی وسیاسی رابه عنوان گروه های در معرض نسل کشی معرفی نموده است.[۲۶۳]
اصطلاح ژنوسید در سال ۱۹۴۵ میلادی در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان «ژنوسید» متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد.[۲۶۴] در واقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته بود. مطابق ماده ۶ «جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر».

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فايل دانشگاهی – انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۴

هفتم) روز عاشورا را جشن بگیرید و شیعیان را مجبور کنید در آن شرکت کنند.[۲۸۸]
گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان
نظر به این که در مباحث قبل جنایات تکفیریان در سوریه و عراق و تخریب میراث فرهنگی و کشتار غیرنظامیان (عمدتاً شیعه) قبلاً توضیح داه شد جهت جلوگیری از اطاله نوشته صرفاً به گوشه ای از جنایات تکفیریان علیه شیعیان در پاکستان اشاره می نمایم.

 1. در تاریخ ۲۰۰۳ ۷ ۴ میلادى، در شهر کوئته و در مسجد جامع شیعه، نخستین حمله انتحارى، که در آن ۶۰ نفر از نماز گزاران شهید و صدها نفر زخمى شدند.
 2. حادثه مسجد على مرتضى، کراچى، ۴ اکتوبر ۲۰۰۱ میلادى هفت شهید.
 3. سانحه مسجد شاه نجف، شهر راولپندى ۲۶ فوریه ۲۰۰۲ میلادى، ۱۰ نفر شهید.
 4. حادثه منتظر مهدى منطقه ملیر، کراچى ۲۲ فوریه ۲۰۰۳ میلادى، ۹ نفر شهید
 5. حادثه کیدت پولس، کوئته، ۸ ژوئن ۲۰۰۳ میلادى، ۱۲ نفر شهید،
 6. سانحه اسپارکو کراچى، ۳ اکتوبر ۲۰۰۳، ۶ نفر شهید،
 7. سانحه عاشوراى کوئته، ۲ نفر شهید،
 8. حادثه ۲ مارس ۲۰۰۴، ۴۵ نفر شهید،

مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام، ج‏۴، ص: ۷۴۶

 1. سانحه مسجد حیدرى، کراچى، ۷ مئى ۲۰۰۴ میلادى، ۱۹ نفر شهید،
 2. سانحه مسجد و امام بارگاه على رضا کراچى، ۳۱ مئى ۲۰۰۴ میلادى، ۲۸ نفر شهید،
 3. سانحه مسجد زینبیه سیالکوت، ۱ اکتبر ۲۰۰۴، ۳۰ نفر شهید،
 4. سانحه مسجد کشمیریان لاهور، ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ میلادى، ۳ نفر شهید،
 5. سانحه برى امام اسلام آباد، ۲۷ مئى ۲۰۰۵ میلادى، ۲۵ شهید،
 6. حادثه مدینه‏العلم کراچى، ۲۰ مئى ۲۰۰۵ میلادى، ۳ نفر شهید،
 7. سانحه عاشورا هنگو، ۹ فوریه ۲۰۰۶ میلادى، ۳۵ شهید،
 8. سانحه کلکلته ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶، ۱۳ شهید
 9. سانحه پیشاور، ۲۷ جنورى ۲۰۰۷ میلادى، ۷۰ شهید،
 10. سانحه پیشاور، جنورى ۲۰۰۸ میلادى، ۱۲ شهید
 11. سانحه دیره غازى خان ۵ فوریه ۲۰۰۹ میلادى، ۳۲ شهید،
 12. سانحه دیره اسماعیل خان ۲۰ فوریه ۲۰۰۹ میلادى، ۳۰ شهید،
 13. سانحه چکوال ۵ آوریل ۲۰۰۹ میلادى ۲۲ شهید،
 14. سانحه عاشوره ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ میلادى کراچى، ۵۰ نفر شهید، صدها زخمى.
 15. حادثه اربعین کراچى ۵ فوریه ۲۰۱۰ میلادى، ۲۰ افراد شهید
 16. سانحه ۲۱ رمضان لاهور یکم دسامبر ۳۰ نفر شهید، و بیش از ۲۵۰ زخمى‏
 17. سانحه روز جهانى قدس کویته ۳ سپتامبر ۲۰۱۰ میلادى ۷۳ نفر شهید و بیش از ۲۰۰ نفر زخمى،
 18. سانحه هنگو ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ میلادى ۱۶ نفر شهید.
 19. حادثه لاهور جلوس عزاى امام حسین (ع) ۲۵ دسامبر ۱۳ شهید بیش از ۷۰ زخمى‏
 20. سانحه عید الفطر کویته ۳۱ اگوست ۲۰۱۱ میلادى ۱۱ نفر شهید.
 21. حادثه مستونگ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادى ۲۶ زائر شهید.
 22. حادثه رحیم یار خان ۱۵ جنورى ۲۰۱۲ میلادى ۱۸ نفر شهید.
 23. سانحه پارا چنار بازار ۴۱ نفر شهید شدند[۲۸۹].
 24. سانحه بابو سر ۲۸ فوریه ۲۰۱۲ میلادى ۱۸ نفر مسافر شهید.
 25. حادثه زائران کویته ۲۸ جون ۲۰ زائر شهید.
 26. حادثه تربت ۶ جولائى ۲۰۱۲ میلادى ۱۸ مسافر زائران شهید.
 27. سانحه عباس تاون ۳ مارچ ۲۰۱۳ میلادى بدترین انفجار بیش از ۵۰ نفر شهید و بیش ۳۰۰ نفر زخمى. صدها خانه و مغازه‏ها تباه،

انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۶

تروریسم از واژه «إرهاب» و در زبان عربى از مادّه (ر ه- ب) به معناى ترساندن آمده است. «إرهاب» صداى ترسیدن شتر است. «إرهابیون» (تروریست‏ها) ویژگى‏اى است که بر افرادى اطلاق مى‏شود که براى جامه عمل پوشیدن به اهداف سیاسى خودشان گام در راه‏هاى خشن مى‏گذارند. «إرهاب» در لغت به معناى تاکتیک یا ابزارى است که گروه‏هاى مطرود جامعه تلاش مى‏کنند تا از این راه به دنبال کسب قدرت و دفاع از خود بروند. هم‏چنین این واژه در لغت به معناى ترساندن و گرفتن امنیت به معناى گسترده‏اش با هدف محقّق ساختن منافع مشخّصى آمده است. معادل این واژه در زبان انگلیسى «terror» به معناى وحشت و هراس است.[۳۲۲] واژه «إرهاب» در قرآن کریم در چندین آیه و با معانى متفاوت آمده است. در آیه ۴۰ از سوره بقره به معناى «ترس از خداوند متعال» آمده است: وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِکُمْ‏ وَ إِیَّاىَ فَارْهَبُون‏.[۳۲۳] در آیه ۶۰ سوره انفال به معناى ایجاد هیبت و ترساندن آمده است: وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ ءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن شىْ‏ءٍ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنتُمْ لَا تُظْلَمُون‏[۳۲۴]. هم‏چنین در آیه ۲۶ سوره انفال مبارزه اسلام با آدم‏ربایى ذکر شده است: وَ اذْکُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فىِ الْأَرْضِ تخَافُونَ أَن یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَاوَئکُمْ وَ أَیَّدَکُم بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون‏[۳۲۵]؛ و آدم‏ربایى را از مظاهر خشن تروریسم شمرده است؛ زیرا مشتمل بر ایجاد رعب و وحشت و ترساندن دیگران است‏[۳۲۶]. حال که فهمیدیم «إرهاب» به معناى تجاوزگرى است؛ باید به این مطلب اشاره کنیم که این کار در شریعت اسلامى از دو حالت خارج نیست؛ یا به حقّ است که در نتیجه جایز، و یا ناحقّ است که حرام است.
قلمرو معنایى این واژه (إرهاب) در بستر زمان نزد دانشمندان مسلمان اهل سنّت گسترش یافت؛ تا آنجایى‏که این تعبیر بر مخالفت با حکمرانان (اولى الأمر) منطبق شد. خلفاى اموى و عبّاسى و پس از آن‏ها پادشاهان و حکمرانان دیگر از این واژه سوء استفاده کردند تا مخالفین آن‏ها و یا به تعبیر شناخته شده امروزین، معارضین سیاسى را در بر بگیرد. بر این اساس ضرورى است که به دنبال واژه‏اى باشیم که با دقّت بیشترى از ترساندن بر اساس فهم اسلامى تعبیر مى‏کند[۳۲۷].
معجم الوسیط، «إرهاب» را این‏گونه تعریف کرده است: ویژگى‏اى است که بر افرادى اطلاق مى‏شود که براى محقّق ساختن اهداف سیاسى خود راه خشونت و ترساندن را برمى‏گزینند[۳۲۸]. فرهنگ لغت آکسفورد واژه «terrorism» یا «الإرهاب» را این‏گونه شرح داده است: کاربرد غیر قانونى و غیر مجاز خشونت و ایجاد رعب و وحشت در راه تحقّق اهداف سیاسى‏[۳۲۹]. تروریسم از طریق خشونت‏[۳۳۰] یا تهدید به خشونت و سپس اجبار، نیروى قهرى و ربایش جهت نابودى دشمنان قوى و خفه کردن صداهاى اعتراضى آن‏ها و ترساندن بیشتر مردم تحقّق پیدا مى‏کند. تروریسم، یکى از بزرگ‏ترین ابزارهاى فشار اجتماعى است‏[۳۳۱].
مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۳۷ این واژه را این‏گونه تعریف کرده است: همه اعمال مجرمانه ضدّ کشورها که به حکم ماهیت یا هدف این اعمال، کارش برانگیختن ترس در جان شخصیت‏هاى مشخّص یا گروهى از افراد جامعه و یا توده مردم است‏[۳۳۲].
قانون تصویب شده توسّط مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ در مورد اقدامات مقابله با تروریسم بین‏المللى دربردارنده این تاکید است که اقدامات مجرمانه که طبیعت آن‏ها برانگیختن ترس در جان عموم مردم یا گروهى از اشخاص به خاطر اهداف سیاسى است؛ در هیچ شرایطى و با هیچ دیدگاه و راهبردى توجیه‏پذیر نیست؛ فرقى نمى‏کند که دیدگاه و نظریاتى که براى این توجیه به کار گرفته مى‏شود سیاسى باشد یا فلسفى یا ایدئولوژیک یا رادیکالى یا نژادپرستانه یا دینى و یا هر دیدگاه دیگر.
تروریسم بین‏المللى، عبارت است از اقدامات و ابزار ناموجّهى که سازمان‏ها یا کشورها براى برانگیختن ترس عموم مردم یا گروهى از آن‏ها به علل سیاسى بدون توجّه به انگیزه‏هاى گوناگون آن از آن‏ها بهره مى‏برند. در سایت فرهنگ لغت «لاروس» به زبان فرانسوى در کنار چند سطر نخست تعریف واژه «ارهاب» (تروریسم) تصویرى از «مناحم بیگن»، نخست‏وزیر اسبق رژیم صهیونیستى قرار داده شده که پشت‏سر او پرچم اسرائیل نمایان است‏[۳۳۳]. فرهنگ لغت لاروس که مرجع و ضامن علمیت و بى‏طرفى براى میلیون‏ها فرانسوى و همه ملّت‏هاى فرانسوى‏زبان در گوشه و کنار دنیا (فرانکفونى)[۳۳۴] به حساب مى‏آید؛ مناحم بیگن و اسرائیل را به عنوان نماد برجسته ارهاب معرّفى مى‏کند؛ نه مواردى مانند: سازمان‏هاى تروریستى القاعده، یا «پرچم‏هاى سرخ» در ایتالیا، یا «راه درخشان» در پرو، یا ارتش سرّى فرانسه و یا سازمان‏هاى تروریستى پیرامون اسرائیل؛ بلکه برعکس، لاروس تروریسم را این‏گونه تعریف مى‏کند: اقدامات خشنى که با هدف ایجاد فضایى از ناامنى، تصرّف حکومت یا با انگیزه ایجاد نفرت نسبت به یک جامعه یا حکومت و یا باورهاى دینى صورت مى‏پذیرد. در کتاب معجم مصطلحات العلوم الإجتماعیه مقصود از ارهاب انتشار ترسى دانسته شده که جسم و عقل را برمى‏انگیزد؛ یعنى روشى که گروه‏هاى سازمان‏یافته یا احزاب تلاش مى‏کنند تا بوسیله آن، اهداف خود را از راه به کارگیرى خشونت و متوجّه کردن فعّالیت‏هاى تروریستى به سمت ضدّیت با افراد عادّى یا نمایندگان حکومت که با اهداف این گروه مخالف و معارض هستند؛ محقّق سازند. تخریب مستغلّات و املاک و از بین بردن محصولات کشاورزى در برخى از اوقات، نمادهاى فعّالیت تروریستى به شمار مى‏روند[۳۳۵].
جامعه‏شناسى سیاسى تروریسم را این‏گونه تعریف کرده است: هر حرکت یا رفتار بشرى که در تعامل با مدیریت روابط انسانى به هنگام اختلافات آن‏ها در زمینه‏هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به سراغ به کارگیرى مقدارى از قوه قهریه شامل اجبار و آزار جسمى و به کارگیرى غیر قانونى اسلحه و تکنولوژى‏هاى سنّتى و مدرن شکنجه که مخالف با حقوق اساسى بشر مورد تاکید و تایید ادیان آسمانى و پیمان‏هاى بین‏المللى مى‏رود. هدف آن‏ها از این کار محقّق ساختن اهدافى در آن زمینه‏ها و عرصه‏ها است که بین مقهورسازى، فشار، اصلاح، به حاشیه راندن و تبعید کردن در نوسان است. گاهى افراد دیگرى غیر از گروه هدف هم مورد تجاوز و ستم قرار مى‏گیرند[۳۳۶]. قانون عراقى مقابله با تروریسم مصوّب سال ۲۰۰۵، تروریسم را این‏گونه تعریف کرده است: هر اقدام مجرمانه توسّط یک فرد یا گروه سازمان‏یافته که در آن فرد یا مجموعه‏اى از افراد یا گروه‏ها یا نهادهاى رسمى یا غیر رسمى را با هدف‏هاى تروریستى مانند: اختلال در وضعیت امنیتى یا ثبات یا وحدت ملّى یا وارد کردن رعب و وحشت بین مردم و یا ایجاد هرج و مرج مورد هدف خود قرار داده و باعث وارد آمدن زیان‏هایى به دارایى‏هاى عمومى یا خصوصى شود[۳۳۷]. الکس اشمید در اثر خود به نام راهنماى تحقیق درباره مفاهیم، نظریه‏ها، اطلاعات پایه و تألیفات در باب تروریسم بیش از صد تعریف از تروریسم گردآورى کرده است. در مجموع به عناصرى مشترک در تعاریف رسیده است که عبارتند از: «خشونت، جنبه سیاسى پدیده، وحشت و ترس».[۳۳۸] عمومى‏ترین ویژگى تروریسم، خشونت یا تهدید به خشونت مى‏باشد.[۳۳۹] هر اقدام تروریستى نوعى اقدام خشونت‏آمیز نیز مى‏باشد، اما هر عمل خشونت‏آمیز، اقدامى تروریستى نیست. اقدام خشونت‏آمیز دو وجهى است: قاتل و مقتول یا ضارب و مجروح، درحالى‏که اقدام تروریستى یک وجه آن انجام «خشونت و تهدید»، وجه دوم آن «انتقال پیام خشونت» و وجه سوم آن «احساس وحشت جدى» مى‏باشد. از نظر اشمید بین هدف خشونت و هدف ترور و بین قربانى و حریف تفاوت وجود دارد؛ در یک‏ قتل تروریستى قربانى به راحتى مى‏تواند تغییر کند، زیرا هدف غایى تأثیر بر افکار عمومى است.[۳۴۰] الکس اشمید، چهار دلیل اصلى براى مشکلات موجود بر سر راه ارائه تعریف قابل قبولى براى همگان از واژه «تروریسم» مى‏آورد:

 1. تروریسم، مفهومى اختلافى است؛ زیرا تروریست از دیدگاه برخى، پیکارگرى است که براى آزادى مى‏جنگد و از دیدگاه فرد دیگر، تروریست، افرادى مانند بن‏لادن است و بس.
 2. تروریسم مرتبط با مجرمانه دانستن یا نداستن برخى از فعّالیت‏ها و مجموعه‏ها است؛ مانند لوایح سازمان‏هاى تروریستى در ایالات متّحده آمریکا، سازمان ملل و اتّحادیه اروپا به عنوان نمونه. شاخصه ها و اجزای مفهومی تروریسم به شرح زیر ترسیم گردیده است :

خشونت: عمومی ترین ویژگی تروریسم خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت می باشد . با این وجود این واژه نمی تواند مفهوم اختصاصی از خشونت تروریستی ارائه دهد و بسیاری از دیگراقدامات که نمی تواند مفهوم اختصاصی از خشونت تروریستی ارائه دهد و بسیاری از دیگر اقدامات که نمی توان آنها را تروریسم نامید از قبیل شورش ، جنایت سازماندهی شده جنگ را در بر می گیرد.
قربانی : انتخاب تصادفی یااز روی هدف غیر نظامیان یکی از ویژگیها و معیارهای اقدامات تروریستی است. در این خصوص برخی گروه ها ی تروریستی نظیر ارتش جمهوری خواه ایرلند قبل از حملات خود به مردم هشدار می دهند تا از شما قربانیان کاسته شود و برخی نظیر القاعده به دنبال بیشرین قربانی می باشد.
هدف : هدف تروریسم ایجاد وحشت و ترس در قربانی است که این قربانی می توانند حکومت کل جامعه یا گروهی از اعضای جامعه باشد.
انگیزه : اقدامات تروریستی ممکن است برای رسیدن به اهداف سیاسی یا مذهبی انجام شود و یا ممکن است بر اساس کسب منافع شخصی صورت گیرد. اگر سارقی به بانک حمله کند و پس از
کشتن رئیس بانک با مقداری پول فرار کند نمی توان او را تروریست نامید ولی اگر انگیزه همین شخص در سرقت از بانک ایجاد ترس و وحشت در مردم با مقاصدی مانند بی اعتقاد کردن مردم به بانکها و بی ثبات کردن اقتصاد باشد این کار یک اقدام تروریستی به حساب می آید.
قانونمندی : غیر قانونی بودن یکی از ویژگی های بارز تروریسم است .
قبول مسئولیت: صدور بیانیه پس از اقدام تروریستی یکی از ویژگیهای تروریسم است. این بیانیه می تواند ضمن قبول مسئولیت اقدام ترویج کننده مواضع عقیدتی ، سیاسی یا ملی تروریست ها نیز باشد.
عامل اقدام تروریستی: بسیاری از تعاریف تروریسم اقدامات حکومتهای قانونی را به عنوان اقدام تروریستی در نظر نمی گیرند مگر آنکه کار آن ها پنهانی و در زمانی غیر از جنگ انجام شود.
پلیس اتّحادیه اروپا (یوروپل) بر اساس دانش نامه های مربوط به تروریسم، تروریسم را بر اساس ایدئولوژى تعریف کرده است: تروریسم ملی گرا، تروریسم سیاسی، نارکو تروریسم، تروریسم مذهبی، تروریسم تحت حمایت حکومت ها، تروریسم دولتی، سایبر تروریسم، تروریسم آزاد، تروریسم هسته ایی، تروریسم شیمیایی، تروریسم کشاورزی، تروریسم جنایی و تروریسم انتحاری.
تروریسم ملی گرا: گونه ای از تروریسم معرفی گردیده که به واسطه آن تروریست ها به دنبال یک حکومت مستقل و پایان دادن به اشغال کشور و یا حرکت ضد استعماری برای پایان دادن به استعمار کشور و کسب استقلال آن می باشند. این واژه همچنین برای توصیف گروه هایی که به دنبال ایجاد یک حکومت مستقل در یک منطقه قومی و مذهبی می باشند نیز بکار رفته است. با وجود معرفی تروریسم ملی گرا به عنوان یکی از انواع تروریسم ویژگیهای آن محل مناقشه است و هنوز مشخص نیست چه نوع جنگ یا خشونت مشروع تلقی می گردد. از سوی دیگر این گونه گروه ها بیشتر خود را مبارزان راه آزادی درگیر در یک جنگ نا متقارن معرفی می کنند.
تروریسم سیاسی: نوعی از تروریسم معرفی شده که برای تحت تاثیر قرار دادن تحولات اجتماعی سیاسی که احتمال وقوع آنها به طرق مسالمت آمیز میسر نمی باشدبه کار می رود و گفته می شود این نوع از تروریسم از سوی گروههای کوچک فاقد پایگاه قدرت مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی بیشترین تاثیر را دارد که علیه یک حکومت ظالم یا استبدادی به کار گرفته شود.
نارکو تروریسم: تروریسم و اقدامات تروریستی ای معرفی شده که از سوی سوداگران مواد مخدر به کار گرفته می شود. این نوع تروریسم اولین بار از سوی رئیس جمهور پرو در سال ۱۹۸۳ میلادی برای توصیف حملات تروریست گونه علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور بکار برده شد. نارکو تروریسم برای توصیف حملات سوداگران مواد مخدر برای تاثیر گذاری بر سیاست های دولت و عدم اجرای قانون به واسطه تهدیدات منظم و استفاده از خشونت استفاده می شود.
تروریسم مذهبی : نوعی از خشونت مذهبی است که اقدامات آن به واسطه مذهب توجیه می شود. در این چارچوب تروریسم مسیحی ،تروریسم اسلامی، تروریسم یهودی و هندو به عنوان تروریسم مذهبی معرفی شده است.
تروریسم تحت حمایت حکومت ها : نوعی از تروریسم معرفی شده که برای توصیف حمایتها خصوصا حمایت مالی از سازمانهای تروریستی توسط حکومتها بکار می رود. این کمکها اغلب به عنوان پاداش حملات تروریستی توسط کشور یا کشورها به گروه های تروریستی اعطا می گردد. تروریست تحت حمایت حکومتها دارای نتایج استراتژیک معرفی شده و در مواقعی بکارگرفته میشود که امکان استفاده از نیروهای نظامی و متعارف وجود ندارد . در غرب تروریسم تحت حمایت حکومتها اغلب برای نشان دادن و توصیف سیاستهای مشخص و تامین منابع مالی گروه های تروریستی توسط کشور های غربی و اسلامی بکارگرفته شده است. کشورهای کوبا ،پاکستان ،ایران ،برتانیا، ایالات متحده به عنوان حامیان تروریسم تحت حمایت حکومتها معرفی شده اند.
تروریسم دولتی: به استفاده دولتها از خشونت و سرکوب علیه گروه ها یا مردم آن کشور یا یک کشور دیگر اطلاق می گردد. این نوع از تروریسم می تواند توسط خود نیروهای رسمی حکومت مانند پلیس یا ارتش انجام شود مانند اسرائیل علیه مردم فلسطین یا انجام آن به گروه های تروریستی و شبه نظامی مورد حمایت دولت سپرده شود.
سایبر تروریسم: یکی دیگراز انواع تروریسم معرفی شده که به تلاقی تروریسم و فضایی سایبر اقدام به از کاراندازیسیستم های اطلاعاتی می نماید.
تروریسم آزاد :تروریسم آزاد به اقدامات تروریستی لقب داده شده که بدون حمایت یا وابستگی به سازمانهای تروریستی توسط افراد یا گروه های کوچک با هدف شخصی ،بشر دوستانه ، یا حمایت از حمایت محیط زیست انجام می شود.
تروریسم هسته ایی : این نوع تروریسم به اقداماتی گفته می شود که در آن از تسلیحات هسته ای علیه مردم و غیر نظامیان استفاده می شود این نوع اقدام شامل استفاده از بمب ها و موشکهای هسته ایی علیه اهداف غیر نظامی و همچنین اقدام علیه راکتورها یا مخازن و انبارها و زاغه های محل نگهداری تجهیزات و سلاح های هسته ای و در نتیجه ایجاد فاجعه در یک منطقه یا کشور می گردد.
بیو تروریسم: به اقدامات تروریستی اطلاق می شود که در آن از تسلیحات یا مواد کشنده بیولوژیک برای اهداف غیر نظامی استفاده می شود که نمونه های معروف آن پاکت های حاوی میکروب آنتراکس در ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ و حمله فرقه امریکایی راج نیش آمریکایی با استفاده از باکتری سالمنلادر بارهای شهر آریگان در سال ۱۹۸۴ می باشد.
تروریسم شیمیایی : به اقدامات تروریستی اطلاق می شود که از مواد و
عوامل شیمیایی در بمب ها و یا موشک ها از این نوع حمله بیشتر در جنگ های میان کشورها استفاده شده است .
تروریسم کشاورزی : با استفاده از تاکتیک های بیو تروریسم با هدف نابودی مزارع مواد غذایی نظیر غلات انجام می گیرد . این نوع تروریسم تاکنون نمونه ای نداشته اما تاکید شده این تروریسم پاشنه آشیل کشورهای غربی است و به آن توجه خاص دارند.
تروریسم جنایی : ناظر به اقدامات تروریستی تشکیلاتی با مطامع مشخص می باشد.
تروریسم انتحاری : فعالیت آنها به سوی فرهنگ ها و دانش نامه ها است. تروریسم انتحاری به معنای قربانی شدن خود خواسته فرد برای یک حمله تروریستی است. وبیشتر از اواخر قرن بیستم رایج گردیده اقدامات تکفیریان می تواند مصداق بارز تروریسم دینی یا مذهبی باشد. در این قسمت به بررسی موضوع تروریسم و میزان مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان در قبال اعمال خود در عرصه بین المللی خواهیم پرداخت. کشورهای جهان سوم ضمن اصرار بر اولویت تعریف تروریسم بین المللی تاکید داشتند که باید جامعه بین المللی به مفهوم مشخص از این واژه دست یابد و سپس برای مقابله با آن راهکارهایی مناسب اتخاذ نماید. آن ها بر این اساس خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای تعریف و تبیین واژه تروریسم و تفاوت آن با جنبش های رهایی بخش بر اساس قطعنامه ۳۰۳۴ مجمع عمومی که از مشروعیت مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی حمایت می نمود شدند. قطعنامه مذکور منشاء اختلاف نظر بین نمایندگان شرق و غرب بود . بیشترین هراس کشورهای در حال توسعه محدود شدن فعالیت جنبش های رهایی بخش بود. به اعتقاد این کشورها هر گونه تلاش برای تعریف تروریسم نبایستی خللی بر فعالیت گروههای رهایی بخش دارد می آورد.لذا این کشورها در احلاس چهل و ششم اعلام نمودند که تشکیل یک کنفرانس جهانی به پایان دادن به اختلافات نظرهای موجود بر سر تعیین اعمال تروریستی و تداخل عمدی تروریسم با مبارزات آزادی بخش کمک خواهد کرد. مشکل ناشی از فقدان تعریف شناخته شده و دقیقی از نهضتهای آزادی بخش و تروریسم بود . تعدادی از کشورهای جهان سوم توسل این نهضتها به خشونت را در مقوله تدابیر دفاع مشروع از خود در مقابل استعمار تلقی می نمودند ولی نگرش تعدادی دیگر از آنها بر مبنای لزوم رعایت حقوق بشر در مبارزات کسب استقلال بود یعنی کشتار ، بدون تمایز افراد نظامی و غیر نظامی در کنار مبارزات رهایی بخش را در محدوده تروریسم قرار می دادند. خواسته کشورهای جهان سوم در قطعنامه ۱۹۹۱ در مجمع عمومی به تصویب رسید تجلی یافت . در این قطعنامه بر اصل غیر قابل انکار حق تعیین سرنوشت مردمی که تحت استعمار بودند و مشروعیت جنبش های رهایی بخش تاکید شده بود. پس از اجلاس چهل و ششم به دلیل گسترش اقدامات خشونت آمیز در کشورهای در حال توسعه موضع کشورهای مدافع تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای تعریف تروریسم تضعیف و به غرب نزدیکتر گردید. همچنین اصرار بر تمایز بین اعمال تروریستی و مبارزات رهایی بخش کمرنگ شد. این موضوع در بیانیه ای تحت عنوان «اقدام برای محو تروریسم بین المللی» که به تصویب مجمع عمومی رسییدانعکاس یافت. در بیانیه مذکور به تفاوت میان تروریسم و مبارزات رهایی بخش اشاره ای نشده و تروریسم به هر شکل و انگیزه ای محکوم گردیده بود. و ضمن شناسایی کلیه شیوه ها و رفتارهای تروریستی به مثابه اعمال جنایی و غیر قابل توجیه در قسمت اجرایی از دولتها خواسته شده بود که بطور هماهنگ برای حل معضل تروریسم اقدام نمایند. مواضع کشورهای غربی :این کشورها تعریف تروریسم را نه مثبت و نه عملی میدانستند. از دیدگاه آنها معضل تروریسم چنان حاد بوده که اتخاذ تدابیری برای مبارزه با آن بر تعریف این واژه اولویت داشت و موثرترین و بهترین راه مقابله با تروریسم برخورد موردی یعنی روبهرو شدن با موارد مختلف تروریسم و تصویب کنوانسیونهایی برای مقابله با آن بود .دولتهای غربی عضو شورای امنیت از تعمیم مفهوم تروریسم فارغ از علل و انگیزه ارتکاب آن حمایت می نمودند. این امر کاملا قابل درک است زیرا به این ترتیب بستری مناسب برای ارتباط دادن مسئله تروریسم با تهدید صلح فراهم می شد و شورای امنیت این امکان را می یافت که بطور سلیقه ای با تاکید بر فصل هفتم منشور با بحرانهای بین المللی رو به رو گردد.تروریسم در هنگام تصویب کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو به اندازه امروز نه وجود داشت و نه جدى گرفته مى‏شد. از این‏رو در چهار کنوانسیون مفصل تصویب‏شده، تنها یک ماده از کنوانسیون چهارم حاوى مقرراتى در خصوص تروریسم است. ماده ۳۳ این کنوانسیون مقرر مى‏دارد: «هیچ شخص مورد حمایتى را براى جرمى‏ که او شخصاً مرتکب نشده نمى‏توان مجازات کرد. مجازات‏هاى دسته جمعى همچنین تمامى تدابیر رعب‏آور و تروریسم ممنوع است».
بر اساس ماده ۳۳، تروریسم نه به خودى خود، بلکه به عنوان یکى از آثار مجازات‏هاى دسته‏جمعى قرار گرفته است و اینکه این‏گونه مجازات‏ها از سوى دولت نسبت به افراد اعمال شود. پس در حقیقت این ماده اشاره‏اى به تروریسم دولتى دارد.[۳۴۱] اگرچه کنوانسیون‏هاى ژنو با شناسایى نقض‏هاى شدید مقررات خود به عنوان جنایت جنگى، چنین نقض‏هایى را قابل پیگرد دانسته‏اند، ولى متأسفانه کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات ماده ۳۳ خود را جزء نقض‏هاى شدید یا فاحش در نظر نگرفته است؛ ازاین‏رو مطابق با این کنوانسیون، اعمال تروریستى مندرج در ماده مذکور قابل تعقیب‏ کیفرى در سطح بین‏المللى
نیست.[۳۴۲] اما در بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقى ۱۹۷۷ به کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در درگیرى‏هاى مسلحانه است، ارتکاب اعمال تروریستى علیه سکنه و افراد غیرنظامى ممنوع اعلام شده است. این ماده با عنوان حمایت از سکنه غیرنظامى چنین مقرر مى‏کند: «سکنه غیرنظامى فى‏نفسه و همچنین افراد غیرنظامى نباید هدف حمله قرار گیرند. اعمال و تهدیدهاى خشونت‏آمیزى که هدف اولیه آنها ایجاد جو ترور در میان سکنه غیرنظامى باشد ممنوع است».
پروتکل علاوه بر این ماده، در ماده ۳۷ خود نیز به نحو ضمنى اعمال و روش‏هاى تروریستى را محکوم کرده است. به موجب بند یک این ماده: قتل، مجروح یا اسیر کردن یکى از افراد دشمن با توسل به نیرنگ ممنوع است. اعمالى که باعث برانگیختن حس اعتماد یکى از افراد دشمن گردیده و او را متقاعد سازد که طبق حقوق بین‏الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه حق دارد از حمایت برخوردار شود یا وظیفه دارد حمایت خود را اعطا نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود، نیرنگ محسوب مى‏شود. عمل ذیل از مصادیق نیرنگ مى‏باشد: «تظاهر به غیرنظامى بودن و برخوردارى از وضعیت غیررزمنده». برخى از فعالان کمیته بین‏المللى صلیب سرخ همچون «هانس پیتر گاسر» معتقدند به استناد این ماده نیز مى‏توان تروریسم را در درگیرى‏هاى مسلحانه ممنوع دانست. بنا به نظر «گاسر» سیاست حمله و اختفا یا فرار تروریست‏ها در حقیقت نه یک اقدام جنگى که یک عمل تروریستى است که در قالب نیرنگ علیه نیروهاى نظامى ارتکاب شده و ممنوع است. این استدلال «گاسر» ریشه در اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه دارد.[۳۴۳]
پروتکل الحاقى اول برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات مندرج در مواد ۵۱ و ۳۷ خود را صراحتاً جزء نقض‏هاى شدیدى دانسته که جنایت جنگى در نظر گرفته خواهند شد. بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقى نیز حملات کورکورانه را ممنوع مى‏کند. حملاتى که علیه یک هدف نظامى خاص صورت نمى‏گیرد یا با استفاده از روش‏ها و وسایل جنگى انجام مى‏شود که نمى‏توان آنها را به یک هدف نظامى خاص محدود کرد، کورکورانه تلقى مى‏شوند. تردیدى نیست که «اعمال تروریستى» مشمول ممنوعیت‏هاى مقرر در این ماده هستند، زیرا هدف اصلى از این اعمال ایجاد وحشت در بین سکنه غیرنظامى است. نمونه بارز تروریسم در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى را مى‏توان جنگ ایالات متحده آمریکا با القاعده در کشور افغانستان دانست که با فروپاشى حکومت طالبان فعالیت‏هاى خود را آغاز کردند و البته عقاید و معیارهاى آنها متفاوت با تکفیرى‏هاست. این گروه، برخلاف تکفیرى‏ها، داعیه تشکیل حکومت و امت اسلامى نداشتند.
قواعدى که اقدامات تروریستى را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى ممنوع مى‏کند اساساً مشابه آن قواعدى است که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین‏المللى ممنوع مى‏کند. ماده ۳ مشترک در یک عبارت‏پردازى کلى بدون اشاره مستقیم‏ به تروریسم، بسیارى از اقدامات تروریستى را عملًا ممنوع مى‏کند. بر طبق آن، با غیرنظامیان باید با اصول انسانیت رفتار شود. گروگان‏گیرى، رفتار بى‏رحمانه، آزار، شکنجه و … ممنوع است. متأسفانه ماده ۳ مشترک کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو هیچ تعریفى از درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى ارائه نمى‏دهد و صرفاً به احصاى حداقل حقوق حاکم در حین درگیرى بسنده مى‏کند. با این حال، خوش‏بختانه بند ۱ ماده ۱ پروتکل دوم الحاقى ۱۹۷۷ به تعریف چنین درگیرى‏اى اهتمام ورزیده است. بر اساس این ماده، درگیرى مسلحانه غیربین‏المللى درگیرى‏اى است که در سرزمین یک دولت عضوِ پروتکل، بین نیروهاى مسلح آن دولت و گروه‏هاى مسلح مخالف یا میان چنین گروه‏هایى با هم (سوریه و عراق با داعش یا جبهه النصره، نیجریه با بوکوحرام) تحت فرماندهى مسئول صورت مى‏گیرد و آنچنان کنترلى را بر بخشى از سرزمین آن دولت اعمال مى‏کنند که آنها را قادر به اجراى عملیات هماهنگ و پایدار نظامى مى‏کند. دقت در این ماده، سه شرط را براى شناسایى یک درگیرى مسلحانه لازم مى‏داند:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 1. وجود درگیرى مسلحانه؛
 2. داشتن فرماندهى مسئول؛
 3. اعمال کنترل مؤثر بر بخشى‏هایى از سرزمین دولتى که در آن درگیرى داخلى در جریان است.

ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۱۱

۱۰: for (int i = ۰ ; i < MinActiveMDC; i++)
۱۱: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll( MDCList[i].GetHostList);
۱۲: end for
۱۳: endif
۱۴: if (MinActiveRack >= 2 )
۱۵: for (int i = ۰ ; i < MinActiveRack ; i++)
۱۶: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll( RackList[i].GetHostList);
۱۷: end for
۱۸: end if
۱۹: List ActiveHostInLeastRack = null;
۲۰: for (int i = ۰; i < MinActiveHost; i++)
۲۱: ActiveHostInLeastRack.Add(RackList[MinActiveRack].GetHostList[i] );
۲۲: end for
۲۳: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll(ActiveRacks.Last.GetHostList  ActiveHostInLeastRack);
۲۴: excludedHostsForFindingNewVmPlacement.RemoveAll(OverUtilizedHostsList);
۲۵: vmsToMigrateFromUnderUtilizedHost = getVmsToMigrateFromUnderUtilizedHosts(GetHostList()  excludedHostsForFindingNewVmPlacement);
۲۶: MigrationMapList = VmPlacementHierarchical(vmsToMigrateFromUnderUtilizedHost, excludedHostsForFindingNewVmPlacement);
۲۷: MinHosts++;
۲۸: if ( MinHost == Rack.Hosts.Size())
۲۹: MinHosts = ۱;
۳۰: MinRacks++;
۳۱: if ( MinRacks == MDC.Racks.Size())
۳۲: MinRacks = ۱;
۳۳: MinMDC++;
۳۴: end if
۳۵: end if
۳۶: end while
۳۷:return MigrationMapList

در صورت موفق بودن الگوریتم جایگذاری سلسله مراتبی و یافتن مقصدی برای میزبانان با توجه به منابع فعال موجود الگوریتم خاتمه پیدا میکند وگرنه با افزایش پلکانی منابع موجود، تلاش در استفاده حداقلی مولفهها و منابع را خواهد داشت. افزایش پلکانی در گام اول با افزایش تعداد میزبانان آخرین قفسه فعال انجام خواهد شد و این روند تا زمانی که منابع موجود ارضاء شود و یا کلیه منابع قفسه موجود انتخاب شود ادامه مییابد که در حالت اول الگوریتم خاتمه یافته و در حالت دوم الگوریتم افزایش پلکانی وارد گام دوم میشود. در گام دوم اقدام به افزایش تعداد قفسههای فعال در آخرین(کوچکترین) مرکز داده کوچک خواهیم پرداخت به شکلی که قفسه اضافه شده در ابتدا شامل تنها یک میزبان فعال خواهد بود و در ادامه نیز به گام اول پرش میکنیم. گام دوم نیز تا زمانی که تمامی قفسههای موجود درون مرکز داده کوچک فعال شدهاند ادامه مییابد وگرنه منابع موجود ارضاء شده و الگوریتم خاتمه یافته است.
 
شکل ۳-۶ شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار
در صورت عدم خاتمه الگوریتم در گام دوم، در انتها الگوریتم در گام سوم اقدام به افزایش تعداد مراکز داده کوچک میکند بدین شکل که مرکز داده جدید فعال شده تنها شامل یک قفسه فعال و آن قفسه تنها شامل یک میزبان فعال خواهد بود و الگوریتم دوباره به گام اول پرس خواهد کرد. در صورت ادامه روند و عدم ارضای نیاز بار کاری جاری توسط مراکز داده کوچک میتوان نتیجه گرفت که مرکز داده توان اجرای بار فعلی را نداشته است و در غیر اینصورت جایگذاری ماشینهای مجازی مولفههای غیر فعال شده به عنوان خروجی الگوریتم بازگردانده خواهد شد. تابعهای computeMin(Hosts,Racks,MDCs) به منظور محاسبه حداقل منابع مورد نیاز بر اساس بهرهوری فعلی مرکز داده استفاده میشوند. بدین شکل الگوریتم ارائه شده در هر بازه زمانی( ۵ دقیقهای) تلاش در خاموش سازی حداکثری مولفههای مرکز داده به صورت گروهی خواهد پرداخت.
یافتن میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچکِ فرابار
شناسایی میزبانان فرابار به صورت منحصر به فرد تنها سیاست استفاده شده به منظور عدم جلوگیری از تخطی از توافقات سطح سرویس است که در کارهای ذکر شده ارائه و استفاده شده است. اما همانطور که الگوریتم ۳-۵ نشان میدهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در این کار میتوان به دلیل دید گروهی و سلسله مراتبی موجود، به همین منوال در این بخش نیز از همان دید استفاده کرده و علاوه بر اینکه به صورت جداگانه برای میزبانان دست به تشخیص میزان بهرهوری دوره آینده میزنیم؛ همین کار را در سایر سطوح نیز مورد استفاده قرار بدهیم چراکه زمانی که میزبانی درون قفسهای فرابار شده، قرار داشته باشد میبایست از سیاستی متفاوت با میزبان فرابار شده در قفسه فرابار نشده استفاده کند.
دلیل الزام اعمال این قانون زمانی مشخص میشود که ممکن است تعداد زیادی از میزبانان درون یک قفسه فرابار شده باشند و در عین حال میزبانی در همان قفسه فروبار و یا فرابار نشده باشد. در این حالت الگوریتم ارائه شده، میزبان مذکور را در لیست میزبانان کاندید مقصد ماشینهای مجازی میزبانان فرابار شدهی قفسه مذکور قرار میگیرد؛ اما به دلیل اینکه این قفسه در وضعیت فرابار قرار دارد و از سوی دیگر تمامی میزبانان از جمله میزبانان فرابار نشده هم در لیست ممنوعه میزبانان برای انتخاب میزبان مقصد ماشینهای مجازی سایر قفسهها قرار میگیرند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

الگوریتم ۳-۶ جایگذاری سلسله مراتبی VMها
Input: VmsToMigrateList
Input: excludedHostsForFindingNewVmPlacement
Output: MigrationMapList
۱: VMsToMigrateList.SortByCpuUtilizationDecreasing();
۲: MDCList.SortByCpuUtilizationDecreasing();
۳: RackList.SortByCpuUtilizationDecreasing();
۴: foreachVM vm: VMsToMigrateList)
۵: foreachMDC mdc: MDCList)
۶: foreach(RACK rack: mdc.GetRackList)
۷: findHostForVm(vm, excludedHostsForFindingNewVmPlacement,rack.GetHostList);
۸: if(findHostForVm!= null)
۹: break;
۱۰: endif
۱۱: end foreach
۱۲: if(findHostForVm!= null)
۱۳: break;
۱۴: endif
۱۵: findHostForVm(vm, excludedHostsForFindingNewVmPlacement,mdc.GetHostList);
۱۶: if(findHostForVm!= null)
۱۷: break;
۱۸: endif
۱۹: end foreach
۲۰: if(findHostForVm== null)
۲۱: return null;
۲۲: endif

 
شکل ۳-۷ جایگذاری سلسله مراتبی VMها
بدین شکل با این سیاست تلاش در جلوگیری و کاهش انتقال بیهوده بار کاری از قفسه به سایر قفسهها میشویم و از سوی دیگر با وجود داشتن بار کاری مُکفّی درون قفسه سعی در توزیع بار کاری میزبانان فربار شدهی قفسه به سایر میزبانان میکنیم. این سیاست در سطح بالاتر (مرکز داده کوچک) نیز به همین شکل و منوال اعمال شده است. بدین صورت زمانی که مولفهای (مرکز داده کوچک و یا قفسه) فرابار نشده باشد اگر مولفه بزرگتری که عضوی از آن است فرابار شده باشد مولفه سطح پایینتر را در حالت لیست ممنوعه برای سایر مولفههای سطح بالاتر و در لیست کاندیدای مقصد برای سایر مولفههای دورن مولفه سطح بالاتر فعلی قرار گرفته میشود.
جایگذاری سلسله مراتبی ماشینهای مجازی درون میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک
در آخرین گام اقدام به ارائه الگوریتمی به منظور جایگذاری ماشینهای مجازی مهاجر میکنیم. طبیعتا الگوریتم ارائه شده برای این بخش، نیز الگوریتمی سلسله مراتبی است و هدف آن تجمیع بارکاری در مولفههای (مراکز داده کوچک و قفسهها) کمتر به منظور کاهش مصرف انرژی است. همانطور که در الگوریتم ۳-۶ و شکل ۳-۷ نشان داده شده است در این بخش نیز باز از میان میزبانان کاندید، به عنوان کاندید مقصد برای ماشینهای مجازی که در دو الگوریتم قبلی ارائه شده، تعیین میشود قصد انتخاب مقصد را برای ماشین مجازی مذکور را داریم.
فصل چهارم پیادهسازی و ارزیابی الگوریتمهایپیشنهادی
 
مقدمه
در این فصل الگوریتمهای پیشنهادی فصل ۳ را در محیط شبیهساز CloudSim پیادهسازی، و با الگوریتمهای ارائه شده در سالهای اخیر مورد ارزیابی قرار میدهیم.
شبیه ساز CloudSim
بستری که برای شبیه سازی از آن استفاده شده است ابزار CloudSim میباشد[۳۷]. CloudSim به صورت کتابخانه ای از کلاس های زبان جاوا وجود دارد که دسترسی به کد آن نیز امکان پذیر میباشد. انتخاب این ابزار به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد آن و اعتبار آن در ارزیابی مقالات علمی بوده است.
CloudSim که برای شبیه سازی محیط های رایانش ابری از آن استفاده میشود، در مقابلِ شبیه سازهای دیگر امکانات بسیاری فراهم کرده است. از جمله: اجازه مدل سازیِ محیط های مجازی سازی شده، پشتیبانی از تأمین منابع بر حسب تقاضا، مدیریت منابع و بسیاری از موارد دیگر است. همچنین در اینجا از نسخه (۳٫۰٫۳) این ابزار استفاده شده است که قابلیت پشتیبانی از مدیریت منابع به صورت آگاه از انرژی و استفاده از بارکاری پویا )به عنوان درخواست های ورودی( را نیز فراهم میکند.
بستر آزمایشی
مرکز دادهای که شبیهسازی شده است متشکل از ۸۰۰ ماشین فیزیکی یا میزبان میباشد که نیمی از آنها (۴۰۰ عدد) سرور های (HP ProLiant ML110 G4) هستند و نیم دیگر سرورهای (HP ProLiant ML110 G5) میباشند. فرکانس پردازنده هر سرور به درجه ی MIPS نگاشت شده و مشخصات آن ها در جدول ۴-۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱ مشخصات سخت افزاری میزبانان [۲۸]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Server CPU Model Cores Frequency (MHz) RAM (GB)
HP ProLiant G4 Intel Xeon 3040 ۲ ۱۸۶۰ ۴
HP ProLiant G5 Intel Xeon 3075 Servers

با توجه به ساختار مرکز داده (دولایه ای، سه لایه ای و …) میتوان میزان هزینه انتقال ماشینهای مجازی را به صورت دقیق محاسبه کرد. حال اگر بتوان بار کاری موجود را در تعداد کمتری قفسه و جایگذاری قفسهها در تعداد کمتری ماژول انجام داد، باعث کاهش مصرف انرژی به دلیل کاهش تعداد سوئیچهای درگیر خواهد شد و از سوی دیگر هزینه کوچ زنده ماشینهای مجازی (به دلیل کاهش تعداد سطوح انتقال) نیز کاهش خواهد یافت. اما این کل کاری که میتوان با مدیریت همه جانبه منابع مرکز داده انجام داد، نمیباشد. درون هر مرکز داده تجهیزات خنک کننده درون قفسه و محیط نیز در مصرف انرژی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند[۳۵]. به عنوان نمونه قفسههای HP حاوی ۱۰ خنک کننده است که به طور میانگین حدود ۵۰۰ وات انرژی مصرف میکنند[۳۵]. Interconnected bay ها هم که میزبانان را به قفسهها متصل میکنند حدود ۱۳۳ وات انرژی مصرف میکنند. این گونه مصارف انرژی را حتی در زمانهایی که میزبانان را که هم در حالت خاموش قرار دارند وجود دارد. با استفاده بهینه و یا خاموش کردن برخی از سخت افزارها باعث کاهش مصرف انرژی خواهد شد[۳۵]. خاموش سازی قفسهها را با کمک تکنیک PDU از راه دور مثل APC’s Switched Rack PDU میتوان انجام داد[۳۵].
در کارهای پیشین، چیدمان، تعداد و محل قرار گیری میزبانان به هیچ وجه در نظر گرفته نشده است. در سیاست بخواب بردن میزبانان، میتوان در سطح قفسه و در سطح ماژول نیز تعمیم داد. در شکل ۳-۴ میزان و نحوه توزیع انرژی مصرفی در یک مرکز داده را نشان میدهد و مشخص میکند که میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی در هر مرکز داده توسط سیستمهای خنک کننده، چراغها، ناکارآمدی UPSها و تجهیزات ارتباطی و … مورد مصرف قرار میگیرد[۴۹]. به عنوان نمونه سیستمهای خنک کننده در مراکز داده به تنهایی مسئولیت مصرف ۳۸ درصد از انرژی مصرفی هر مرکز داده را بر عهده دارد. در شکل ۳-۵ نیز میزان هزینههای مورد نیاز بخشهای مختلف در مرکز داده نشان داده شده است[۴۹].
شکل ۳-۴ انرژی مصرفی درون یک مرکز داده[۴۹]
شکل ۳-۵ هزینه ماهیانه یک مرکز داده متعلق به [۴۹]
بدین رو با خاموش سازی تمامی میزبانان درون یک قفسه و یا یک مرکز داده میتوان کلیه تجهیزات جانبی بخش مذکور را نیز از مدار مصرف انرژی خارج کرده و در نتیجه انرژی مصرفی کلی مرکز داده را کاهش داد. به عنوان مثال هر گاه در یک مرکز داده چندین قفسه با بهرهوری پایین(میزبانان با وضعیت فروبار و یا نزدیک فروبار) در حالت فعال قرار دارند؛ این امکان وجود خواهد داشت که بار کاری درون این قفسه ها را به صورت متمرکز درون یک و یا تعداد کمتری قفسه تجمیع کرده و میزان مصرف انرژی کلی را به دلیل خاموش سازی سایر تجهیزات قفسه و یا حتی ماژول های غیر فعال شده را کاهش داد؛ که این خود منجر به کاهش مصرف انرژی سوئیچهای سطوح بالاتر خواهد شد. در حل حاضر کاهش مصرف انرژی سیستمهای خنک کننده چالشی بزرگ محسوب میشود و میتوانیم با مجموعه سیاستهای مطرح شده به شکل قابل توجهی انرژی مصرفی آنها را کاهش داد. با توجه به ایدهها و چشم اندازهای پیش رو و ساختارمند کردن مدیریت بخشهای مختلف منابع میبایست منابع را به صورت سلسله مراتبی از پایینترین سطح (قفسهها و ماژولها) تا بالاترین سطح (مراکز داده) مدیریت کرد و یا اولویت انتقالات و جایگذاری ها را به ترتیب ذکر شده انجام داد.
توسعه شبیه ساز CloudSim
درون شبیه ساز CloudSim قابلیت ایجاد و تعریف مراکز داده، میزبانان وجود دارد؛ اما سایر تجهیزات و اجزای مرکز از قبیل سوئیچها، تجزیه بخشهای مختلف مرکز داده از قبیل مرکز داده کوچک[۴۹]، قفسهها تعریف نشده است.
بدین منظور برای ارائه و پیاده سازی سیستمی جهت مدیریت همه منظوره اجزای مرکز داده انتزاعات زیر را به شبیه ساز CloudSim اضافه کردهایم:
ایجاد شئ سوئیچ
ایجاد شئ قفسه
ایجاد شئ مرکز داده کوچک
ایجاد شئ واسط میان اشیاء بالا با میزبانان
ایجاد شئ محاسبه انرژی مصرفی سوئیچها
ایجاد شئ تشخیص سربار قفسهها و مراکز داده کوچک
الگوریتمهای ارائه شده برای معماری موجود
در این بخش اقدام به ارائه مدیریت پویای ماشینهای مجازی بر اساس معماری فوقالذکر خواهیم پرداخت به شکلی بر خلاف تمامی کارهای قبلی انجام شده سعی در کاهش مصرف انرژی میزبانان و سوئیچهای درون مراکز داده خواهیم پرداخت. بدین منظور میبایست به ترتیب سلسله مراتبی از کوچکترین واحد (میزبان) تا بزرگترین واحد(مرکز داده) مورد استفاده قرار بگیرد. در تحقیق انجام شده اقدام به ارائه سه الگوریتم به منظور مدیریت سلسله مراتبی منابع برای سه بخش شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فرابار، شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار و جایگذاری سلسله مراتبی ماشینهای مجازی درون میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک ارائه شده است.
یافتن میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار
روش ارائه شده به منظور شناسایی مولفههای فروبار در الگوریتم ۳-۴ و شکل ۳-۶ ارائه شده است. در اولین گام تعداد مراکز داده کوچک، قفسهها و میزبانان فعال مورد نیاز را بر اساس بهرهوری فعلی مرکز داده تخمین میزنیم. سپس سعی در خاموش سازی همه مولفههای باقی مانده مرکز داده خواهیم کرد. ابتدا لیست همه میزبانان سایر مولفهها را تهیه (excludedHostsForFindingNewVmPlacement) میکنیم. همه ماشینهای مجازی از سایر میزبانان درون
مولفههای کاندید خاموش شدن را انتخاب و در لیست vmsToMigrateFromUnderUtilizedHost اضافه و مقصدی برای هر یک انتخاب میکنیم.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

الگوریتم ۳-۴ شناسایی سلسله مراتبی میزبانان فروبار
Input: OverUtilizedHostsList
Output: MigrationMapList
۱: MinActiveMDC = ComputeMinMDCs();
۲: MinActiveRack = ComputeMinRacks();
۳: MinActiveHost = ComputeMinHosts();
۴: MDCList.SortDecreasingBasedOnUtilization();
۵: RackList.SortDecreasingBasedOnUtilization();
۶: HostList.SortDecreasingBasedOnUtilization();
۷: MigrationMapList = null;
۸: while (MigrationMapList == null )
۹: if (MinActiveMDC >= 2 )

1 2