بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل …

RMSE

R2

AE

RMSE

AE

۶۰-۳۰

۱۳

۳/۰

۱۲-

۸۲/۲

۶۹۹/۱-

۹۰-۶۰

۱۰

۶۴/۰

۱۰-

۶۷/۱

۹۲۷/۰-

۱۲۰-۹۰

۵/۱

۸۱/۰

۱-

۸۱/۱-

۳۸۲/۱-

در عمق ۶۰-۳۰ سانتی متر، روند تغییرات غلظت نیترات پیش بینی شده به ازای تیمارهای مختلف آبیاری، مشابه یکدیگرند. بلافاصله بعد از کاربرد کود در هر دو مرحله غلظت نیترات در خاک افزایش یافته و سپس به تدریج در اثر جذب آن توسط گیاه یا تلفات ناشی از دنیتریفیکاسیون و آبشویی، غلظت نیترات کاهش مییابد. مقایسه منحنیهای مربوط به سه تیمار آبیاری نشان میدهد که هرچه سطح آب کاربردی کمتر باشد نیترات بیشتری در خاک تجمع یافته است بطوریکه نمودار مربوط به تیمار I1 بالاتر از بقیه قرار گرفته است.
مقایسه تیمارهای آبیاری برای این عمق نشان می دهد به ازای کاهش سطح آب کاربردی، غلظت نیترات در خاک در هرزمان بیشتر پیش بینی شده است. مقدار AE ،برای مدل در این عمق، منفی به دست آمده و نشان دهنده کمتر برآورد کردن غلظت نیترات می باشد. مقادیر RMSE بیانگر این است که غلظت نیترات در این عمق با دقت خوبی تخمین زده شده است.
در عمق ۹۰-۶۰ سانتیمتر، تغییرات غلظت نیترات خاک پیش بینی شده، دامنه نوسانات مشابه عمق بالاتر دارد. در این عمق نیز غلظت نیترات خاک در تیمار I1 بیشتر از دو تیمار دیگر پیشبینی شده است. در این عمق، مقدار منفی AE برای مدل NLEAP بیانگر کمتر برآورد شدن غلظت نیترات خاک می باشد. اما می توان گفت مدل با دقت قابل قبولی، غلظت نیترات خاک را در این عمق برآورد کرده است.
روند تغییرات غلظت نیترات پیش بینی شده توسط مدل NLEAP در عمق ۱۲۰-۹۰ سانتی متر، دامنه نوسانات محدودتری نسبت به دو عمق بالا دارد بطوریکه مشاهده می شود در هر تیمار آبیاری، غلظت نیترات در خاک، در این عمق رو به کاهش است که نشان دهنده شستشوی بیشتر نیترات از این لایه می باشد. در این عمق نیز برای مدل، مقدار AE منفی است و غلظت نیترات کمتر از مقدار اندازه گیری شده تخمین زده شده است.
دلیل خطای ایجاد شده در پیش بینی مدل در اعماق پایین تر، طبق گزارش بهمنی و همکاران (۱۳۸۸) در شبیه سازی نیترات در نیمرخ خاک توسط مدل LEACHM، اینگونه بیان شده است که چون افزایش عمق خاک با افزایش درصد رس همراه است و از طرفی با توجه به پراکندگی خلل و فرج که یکی از پارامترهای مهم در ایجاد محیط هوازی و بی هوازی جهت انجام نیتریفیکایون و دنیتریفیکاسیون است، بنابراین حتی در رطوبت های نزدیک به اشباع باز هم نقاطی در خاک یافت می شود که دارای اکسیژن باشد و عمل نیتریفیکاسیون در آنجا صورت گیرد که می تواند در عدم هماهنگی پیش بینی مدل با مقادیر واقعی مؤثر باشد.

۳-۲-۲- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات خاک شبیه سازی شده در تیمار N2

در شکل های زیر،روند تغییرات غلظت نیترات خاک پیش بینی شده و اندازه گیری شده در نیمرخ خاک از سطح تا عمق ۱۲۰ سانتی متر در تیمار N2نمایش داده شده است.
شکل ۳- ۴ ) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق ۶۰-۳۰ سانتیمتری خاک در تیمار N2
(شبیه سازی= S، اندازه گیری= m)
شکل۳- ۵) مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق ۹۰-۶۰ سانتیمتری خاک در تیمار N2
(شبیه سازی= S، اندازه گیری= m)
شکل ۳- ۶)مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده مقدار نیترات باقیمانده در عمق ۱۲۰-۹۰ سانتیمتری خاک در تیمار N2
(شبیه سازی= S، اندازه گیری= m)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پژوهش – بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در …

WC(IN)= بالانس آب خاکها در انتهای ماه بای کشت اخیر در منطقه ریشه محصول(برحسب اینچ)
SUM ET= تبخیر و تعرق پتانسیل تجمعی ماهانه (اینچ)
SUM PET= تبخیر و تعرق پتانسیل تجمعی ماهانه (اینچ)
DPRE= مجموع ماهانه بارندگی روزانه (اینچ)
DIRR= مجموع ماهانه آبیاری روزانه (اینچ)
DRO= مجموع ماهانه رواناب سطحی روزانه (اینچ)
DDF= مجموع ماهانه نفوذ عمقی روزانه (آبشویی) (اینچ)
و در نهایت می توان برای یک خاک و یک سناریوی خاص یا ترکیباتی از این دو هم خروجی های آب و هم خروجیهای نیتروژن را داشته باشیم تا با استفاده از آن بتوانیم بهترین سناریو را از جهت کاربرد آب و مدیریت کود انتخاب نماییم.

۲-۲- واسنجی مدل:

۲- ۲ -۱- روش اعتبار سنجی مدل

اعتبار مدل از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در مزرعه و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل با محاسبه سه پارامتر آماری شامل میانگین خطا (AE )، جذر میانگین مجذور خطا (RMSE)، و ضریب تبیین R2 در روابط ۲- و ۲- مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اگر میانگین خطا صفر و نزدیک صفر باشد نشان دهنده پیش بینی خوب مدل است و اگر این مقدار بالای صفر باشد نشان دهنده بیش برآوردی و زیر صفر نشان دهنده کم برآوردی مدل می باشد.
(۲-۱) AE=
در این رابطه AE میانگین خطا، n تعداد مشاهدات Oi مقادیر مشاهده شده در مزرعه و Pi مقادیر شبیه سازی شذه می باشد. همچنین جذر میانگین مجذور خطا از رابطه (۴-۸ ) محاسبه گردید:
(۲-۲) ]۰٫۵RMSE=[
RMSEنشان دهنده پراکندگی دادههاست و هرچه این عدد مقدار کمتری را نشان دهد و به صفر نزدیکتر باشدکارایی خوب مدل را بیان میکند.

۲-۳- آنالیز حساسیت:

این نرم افزار برای اطلاعات آب و هوایی منطقه مورد مطالعه و گیاه نیشکر مورد واسنجی قرار گرفت که در بررسی آنالیز حساسیت مشخص گردید نسبت به دو عامل زیر حساسیت نرم افزار بیشتر است:

 • (KDNIT) ضریب دنیتریفیکاسیون
 • (KN) ضریب سرعت نیتریفیکاسیون

البته این آنالیز حساسیت مربوط به گیاه نیشکر و کاربرد کود اوره به صورت محلول در مزرعه می باشد و بدیهی است که گیاهان دیگر و انواع کودهای دیگر با نحوه کاربردهای متفاوت ممکن است نرم افزار را به فاکتورهای دیگری حساس تر نشان دهند.

۲-۴- نحوه اجرای طرح

روش های اعمال تنش آبی می تواند به صورت تغییر در دور و یا حجم آب آبیاری نسبت به آبیاری کامل باشد. دراین مطالعه دور آبیاری ثابت و از تغییر در میزان حجم آب استفاده شده است.
سه تیمار آبی در نظر گرفته شد که تیمار اول آبیاری کامل (I1) و برحسب تبخیر از تشت تبخیر کلاس A تعیین شد و تیمارهای بعدی (I2 و I3 ) که به ترتیب ۸۵ و ۷۰ درصد تیمار I1 منظور گردیدند. دور آبیاری دوره معمول در منطقه بود و میزان نیاز آبی با توجه به میزان تبخیر تجمعی هر دور تعیین گردید. ۲۰ درصد آب جهت شستشو به میزان آب آبیاری اضافه گردید. آبیاری مزارع به صورت سطحی صورت گرفت و آب مورد نیاز گیاه توسط هیدروفلوم به مزارع آزمایشی انتقال یافت. برای اندازه گیری میزان جریان در هر قطعه آزمایشی، از فلوم WSC[30] تیپ ۲ استفاده شد. در شکل (۴-۲) نحوه آبیاری کرت های آزمایشی نشان داده شده است(بهمنی، ۱۳۸۸).
تیمار اول کوددهی به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره (N1) ، تیمار دوم به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار(N2) و برای تیمار سوم ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار (N3) تعیین گردید و همراه با آب آبیاری به زمین داده شد. کودهای ازته به صورت محلول و در دو مرحله به زمین داده شدند. اولین کوددهی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ با مقادیر ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در تیمارهای N1 ، N2 و N3 و دومین کوددهی در دوم تیر ۱۳۸۶ با مقادیر ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار صورت گرفت(بهمنی، ۱۳۸۸).
تیمار دوم آبدهی شامل آبیاری کامل(I3)، ۸۵ درصد آبیاری کامل (I2) و ۷۰ درصد آبیاری کامل (I1) میباشند.جهت تعیین طرح آزمایشی، تیمارهای آبیاری به عنوان تیمار اصلی و سطوح کود ازته به عنوان تیمارهای فرعی در نظر گرفته شدند و برای هر تیمار سه تکرار لحاظ گردید. نوع طرح های آزمایشی کرت های خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. تعداد ۲۷ کرت جهت انجام عملیات آبیاری و کوددهی لحاظ شد که طول هر کرت ۵۰ متر و عرض ۱۵/۹ متر انتخاب گردید. فاصله پشته ها ۸۳/۱ متر و عمق آن ها حدود ۳۰ سانتی متر بود. به منظور حذف اثرات ناشی از نفوذ آب و ازت از تیمارهای مختلف روی یکدیگر، دو جویچه مجاور بین دو کرت به عنوان اثرات حاشیه ای در نظر گرفته شد. اعمال تنش آبی بعد از کوددهی اولیه صورت گرفت و در این مرحله گیاه نیشکر به صورت چند برگه در آمده بود. شکل(۴-۳) جانمایی تیمارهای طرح آزمایشی را نشان می دهد (بهمنی، ۱۳۸۸).

۲-۴-۱- کوددهی مزارع

جهت تنظیم کود مصرفی، سیستم کوددهی مورد استفاده شامل: بشکه، نیم بشکه، ظرف یک لیتری جهت اندازه گیری و شیر گازی ۷۵/۰ اینچ می باشد. برای انجام عمل کوددهی، کود اوره را در بشکه آب حل کرده و سپس با توجه به زمان آبیاری و دبی آب ورودی به مزرعه مقدار اوره محلولی که باید به سیستم توزیع آب وارد شود توسط شیر خروجی تنظیم میگردد. مدت زمانی که باید یک لیتر کود محلول وارد مزرعه شود از رابطه زیر تعیین شد(بهمنی ، ۱۳۸۸).
(تعداد هکتارX تعداد کوددهی)/ (ساعت آبیاریX (حجم بشکه) / ۳۶۰۰) = زمان لازم برای ورود یک لیتر کود در هکتار
Ii: تیمارهای تنش آبی
Ni: تیمارهای نیتروژن
جدول۲- ۱) نقشه شماتیک تیمارهای اصلی و فرعی به صورت طرح آزمایشی (بهمنی، ۱۳۸۸)
I, II, III: تکرارها
فصل سوم: نتایج و بحث

۳-۱ مقدمه

در این بخش به نتایج بدست آمده از مدل NLEAP، و بحث در مورد آنها پرداخته میشود. همانطور که در فصول پیشین به آن اشاره شد، در تحقیق حاضر داده های ورودی مربوط به فصل کشت در سال ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه-۱۴ ARC2که در مزرعه راتون بود، برداشت و به مدل معرفی گردید.
داده های ورودی مربوط به هر یک از تیمارها به طور جداگانه به مدل معرفی شد و مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل با اندازهگیریهای مزرعهای مقایسه گردید. ابتدا مدل با تغییر در ضرایب دنیتریفیکاسیون، معدنی شدن و نیتریفیکاسیون، در دامنه پیشنهاد شده از سوی دیگر محققان، برای تیمار N1 و از سطح خاک تا عمق ۱۲۰ سانتی متری، واسنجی گردید. سپس مدل واسنجی شده با استفاده از تیمار N1، جهت ارزیابی دقت و برآورد مدل ، برای تیمارهای N2 و N3 نیز عمل نموده است. همچنین نتایج آماری حاصل از مقایسه اندازهگیری های واقعی و مقادیر شبیهسازی شده توسط مدل NLEAPبا نتایج آماری حاصل از مدل LEACHMکه توسط بهمنی (۱۳۸۸)، با سناریوهای مشابه آبیاری و کوددهی برای این مزرعه واسنجی و ارزیابی شد، مورد مقایسه قرار گرفت.
داده های ورودی که به مدل معرفی می شوند باید بر حسب ماهانه باشند و برای معرفی زمان شروع و انتهای شبیه سازی به مدل، باید زمان بر حسب سال و ماه میلادی باشد که برای شروع شبیه سازی اولین روز از ماه معرفی شده و برای پایان شبیه سازی، آخرین روز از ماه معرفی شده در قسمت مربوطه را در نظر می گیرد.
تیمار اول کوددهی به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره (N1)، تیمار دوم به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار (N2) ، و برای تیمار سوم ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار (N3) تعیین گردید و همراه با آب آبیاری به زمین داده شد. کودهای ازته به صورت محلول و در دو مرحله به زمین شد. اولین کوددهی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ با مقادیر ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در تیمارهای N1، N2 و N3 و دومین کوددهی در دوم تیر ۱۳۸۶ با مقادیر ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار صورت گرفت.
مقادیر عمق سطح ایستایی در سناریوهای مختلف آبیاری و مقادیر غلظت نیتروژن نیتراتی (NO3-N) ، در نیمرخ خاک از یازدهم اردیبهشت معادل اول ماه مه تا هشتم مهرماه معادل آخر ماه سپتامبر و نیز تلفات آبشویی نیترات و دنیتریفکاسیون و جذب نیترات توسط گیاه در ماه های مختلف فصل رشد پس از کوددهی یعنی از خرداد تا شهریور ماه برای این قطعه زراعی توسط مدل برآورد گردیده است.
لازم به ذکر است که تیمار N1 شامل موارد I1N1، I2N1، I3N1 و تیمار N2 شامل موارد I1N2 ، I2N2 و I3N2 و تیمار N3 شامل موارد I1N3، I2N3 و I3N3 می باشد.

۳-۲- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات شبیه سازی شده در نیمرخ خاک توسط NLEAP

جدول (۳-۱) نشان دهنده مقادیر اندازه گیری شده غلظت اولیه نیترات در نیمرخ خاک در ابتدای دوره شبیه سازی است که برای پیش بینی غلظت نیترات در اعماق مختلف خاک در طول دوره شبیه سازی به مدل معرفی شد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

سامانه پژوهشی – بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گیاه …

شکل ۲-۲) فایل های مورد نیاز مدل NLEAP
وقتی این فایلهای سه گانه و NLEAP مستقیما تعیین گردند میتوان NLEAP GIS 4.2 رااجرا کردو اجرای آن در صفحات اکسل با عنوان SOIL.SYM-MONTH قابل بررسی و مرور می باشد.
فایل CROP.IN در برگیرنده پارامترهای محصول در چندین بخش است و قابلیت تغییر پذیری دارند. می توان این فایلها را برای منطقه های مختلف ایجاد نمود. فایل CROP.IN شامل واریته های متفاوت کشت می باشد که مقدار تولید محصول و و احد برداشت آن و تعداد روزهای طول دوره رشد و عمق توسعه ریشه محصول و نسبت C:N محصول و … جزء مقادیر این فایل هستند. می توان هر محصول را با یک کد مشخص نام گذاری نمود بنابراین تمام تغییرپذیریها در سری های مربوط به یک محصول خاص در یک فایل و با یک کد مشخص گنجانده شود.
شکل۲- ۳) فایل های مدل NLEAPجهت آنالیز در GIS
وقتی که شبیه سازیهای NLEAP در ارتباط با GIS نباشد. سناریوهای مدیریتی در جدول رویدادها وارد می گردد. و نیز پایگاه داده مربوط به نوع خاک از پایگاه داده NRCS دانلود می شود و به فرمت NLEAP تبدیل شده و به درون جدول لایه خاک وارد می گردد. پایگاه داده ی هواشناسی نیز از پایگاه داده ی هواشناسی NRCS دانلود می شود و پس از تبدیل به فرمت NLEAP به جدول CLIM LONG انتقال می یابد. البته پایگاه داده خاک و هواشناسی را می توان به صورت دستی نیز وارد کردو در این صورت باید اطلاعات مورد نظر از منطقه مورد مطالعه جمع آوری گردد. پایگاه داده رویدادها شامل روز کشت محصول و عملکرد آن ، روز برداشت و نیز مقادیر کاربرد انواع کود و شخم زدن و آبیاری و … نیز برای سناریوهای مورد نظر به صورت جداگانه وارد می شوند. و در خروجی مدل NLEAP نگرشی را به ما در مورد اثرات مدیریت راندمان مصرف کود برای یک محصول می دهد و منتج به تصمیمات مدیریتی بهتر در مورد راندمان مصرف کود آب بهینه می شود.
با خلق سناریوهای مختلف از میزان کاربرد آب و کوددهی؛ به طور جداگانه ، مدل NLEAP با شبیه سازی مقدار تلفات ناشی از آبشویی نیترات و نشر N2O و غلظت نیترات به صورت باقیمانده در خاک و حتی مقدار جذب شده توسط گیاه و دنیتریفیکاسیون یک نگرشی مدیریتی مناسب را ایجاد می کند.
کدهای مدیریتی :
با استفاده از ابزار construct manage codes ایجاد و تنظیم می شوند. کدهای مدیریتی به طور صریح به NLEAP GIS 4.2 می گویند که کدام ترکیب سناریو (manage code.in file) و خاک (managecode-soil-layer.in) شبیه سازی شوند.
جدولی از سناریوها و خاکهای مختلف در اختیار کاربر قرار می گیرد که سمت چپ آن حاوی انواع خاکها و سمت راست آن حاوی سناریوهایی است که قبلا در پایگاه داده جهت شبیه سازی ایجاد شده اند. و این اجازه و اختیار به کاربر داده می شود که هر خاک یا لایه را با سناریوی مورد نظر در تعدادهای دلخواه انتخاب کرده و برای ترکیب مورد نظر شبیه سازی را انجام دهد.
شکل ۲-۴) انتخاب ترکیب خاک های مختلف با سناریو های مورد نظر
این نرم افزار قادر است بالغ بر ۳۰۰۰ ترکیبات مدیریتی خاک را در یک دوره آب و هوایی ۱۲ ماهه انجام دهد.

۲-۱-۳- ورودیهای مدل NLEAP

یک فایل پایگاه داده در محیط ACCESS می باشد که شامل سه جدول ۱- هواشناسی ۲-کدهای مدیریتی ۳-لایه خاک می باشد.

 1. جدول هواشناسی: اطلاعات این جدول می تواند از پایگاه داده آنلاین NRCSFIP یا از سایت PRIMS از اینترنت برای هر منطقه خاص دانلود شود و با استفاده از برنامه ی تبدیل هواشناسی(WCP) به فرمت NLEAP تبدیل شده و به درون جدول هواشناسی (CLIM LONG) از پایگاه داده NLEAP منتقل شود.

این داده ها شامل درجه حرارت ماکسیمم و درجه حرارت مینیمم برحسب درجه فارنهایت و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و بارندگی روزانه و تبخیر و تعرق روزانه برحسب اینچ می باشد که برای هر روز از دوره شبیه سازی پس از درج تاریخ به روز و ماه و سال برای هر یک درج شوند.
شکل۲- ۵)دریافت اطلاعات هواشناسی از اینتزنت
اطلاعات مربوط به بارندگی براساس آمار ایستگاه هواشناسی کشت و صنعت امیر کبیر در طول دوره شبیه سازی در سال ۱۳۸۶ به مدل معرفی گردید.
در این تحقیق مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه هواشناسی کشت و صنعت امیر کبیر با تشتک تبخیر محاسبه و مستقیماً به مدل معرفی گردید

 1. جدول خاک: در برگیرنده تمام خاکهایی می باشد که در یک نمونه برداری از یک موقعیت مشخص تشریح یافته و با نام SOIL LAYER در فایل ACCESS وجود دارد. اطلاعات این جدول می تواند از پایگاه داده آنلاین NRCSSSURGO از اینترنت برای هر منطقه دانلود شود و با استفاده از برنامه تبدیل خاک (SCP) به فرمت NLEAP تبدیل یافته و در درون پایگاه داده NLEAP به جدول لایه خاک انتقال یابد این داده ها شامل بافت خاک(درصد شن، سیلت و رس خاک) عمق لایه های خاک بر حسب اینچ – وزن مخصوص ظاهری خاک – درصد موادآلی خاک –PH یا اسیدیته خاک در لایه موردنظر – حد ظرفیت زراعی – حد پژمردگی و میزان رطوبت اولیه خاک و همچنین درصد نیترات و P2O5موجود در خاک و نیز نوع زهکشی خاک که برحسب درجات مختلف زیرتقسیم بندی شده اند:

(۱-well drained – ۲- moderately well drain 3- some what poorly drained 4-poorly drained – ۵- very poorly drained)
اطلاعات مربوط به خاک در این تحقیق در اعماق۳۰-۶۰ ، ۶۰-۹۰ ، ۹۰ – ۱۲۰ سانتی متر انتخاب شد و پس از کوبیدن خاک و الک کردن ، درصد مواد تشکیل دهنده و مشخصات آن تعیین گردید(بهمنی، ۱۳۸۸)

 1. جدول رویدادها: (مدیریت سناریو) : دربرگیرنده ی تمام رویدادهایی است که به مدیریت یک سناریوی مشخص به منظور ارزیابی می پردازد اطلاعات این جدول شامل کاشت نیشکر و برداشت آن در تاریخ های مشخص و آبیاری و کوددهی می باشد آبیاری ها ابتدا در تیمار کامل در نظر گرفته شده و در تیمار دوم ۸۵ درصد مقدار تیمار کامل و در تیمار سوم ۷۰ درصد تیمار کامل در نظر گرفته شده است و تاریخ های مشخص به جدول رویدادها اضافه شده است مقادیر کود دهی اوره در دو تاریخ مشخص (۳۱ اردیبهشت و ۲ تیر) به میزان به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم بر هکتار برای سناریوی اول و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم برهکتار برای سناریوی دوم و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم بر هکتار برای سناریوی سوم به جدول رویدادها اضافه شده اند.

این رویدادها را می توان مستقیما با استفاده از ایجاده کننده (event creator) در مدل ایجاد کرد (شکل مربوط) و یا اینکه آنها را از پایگاه داده Microsoft accessو Microsoft excel وارد نمود.
شکل ۲- ۶)اضافه کردن یک رویداد با استفاده از ایجاد کننده رویداد از طریق مدل NLEAP

۲-۱-۴- خروجی های NLEAP GIS 4.2

پس از ورود تمام داده ها و ران کردن مدل، مقادیر به چند روش آنالیز می شوند. خروجی ها شامل خروجی های نیتروژن و خروجی های آب می باشند. خروجی های نیتروژن می توانند به واحد های متریک یا انگلیسی تبدیل شوند تمام اطلاعات خروجی این مدل که در جدول SOIL SYMMONTH هستند به صورت گرافهایی نشان داده می شوند این گراف ها شامل ماههای مختلف شبیه سازی هستند که حاوی متغیرهای گراف می باشند متغیرهای گراف نیتروژن در NLEAP GIS 4.2 شامل موارد زیر می باشند:
NO3-N-LEACH= مقدار کل نیترات N شسته شده در واحد سطح در هر ماده
NO3-N-RESID.= مقدار کل نیترات باقیمانده در انتهای هر ماه در واحد سطح
N DENIT-= مقدار کل نیتروژن فاقد نیترات شدن در واحد سطح در ماه
N2-O-N EMITTED = مقدار کل اکسید نیتروژن منتشر شده در واحد سطح در ماه
N UPTAKE= مقدار کل نیتروژن جذب شده در واحد سطح در ماه
مشاهده تمام این حالت ها در ماهای زیاد شبیه سازی در جدول SOIL SYM MONTH دشوار است و به این ترتیب رسم گرافها به صورت جداگانه در ماههای مختلف شبیه سازی هرکدام از تب های مذکور قابل روئیت و بررسی می باشند.
 
شکل۲-۷) خروجی نیتروژن در مدل NLEAP
در قسمت خروجی های آب می توانیم خروجی های بالانس آب را نیز مشاهده کنیم. نرم افزار همیشه بالانس آب را برای هر شبیه سازی N انجام می دهد. (با ماکزیمم اجرای ترکیبات)
در این نسخه خروجی بالانس آب به صورت روزانه و خروجی های نیتروژن ماهانه هستند.
برای ترسیم گراف ها اگر شبیه سازی بلند مدت باشد تعداد ماههای زیادی را در خروجی خواهیم داشت مثلا در یک شبیه سازی ۲۴ ساله تعداد ۲۸۸ ماه را داریم، اگر بخواهیم شبیه سازی را تنها برای سال آخر داشته باشیم محدوده زمانی را که از ۱ تا ۲۸۸ می باشد از ۲۶۶ تا ۲۸۸ انتخاب می کنیم و بدین ترتیب شبیه سازی سال آخر را خواهیم داشت این گرافها می توانند هم به صورت خطی و هم به صورت میلهای انتخاب شوند.
متغیرهای گراف آب در NLEAP GIS 4.2 شامل موارد زیر می باشد:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل …

اثرات شخم بر انتقال مواد شیمیایی بستگی به نوع خاک، شرایط اقلیمی و نوع مواد شیمیایی استفاده شده دارد. شخم ممکن است با تغییر در معدنی شدن بر آبشویی نیترات تأثیرگذار باشد(کانور[۲۹] و همکاران۱۹۸۵).
آنها گزارش نمودند مقدار نیترات شسته شده به زیر عمق ۵/۱ متری در روش خاکورزی حفاظتی بیش از روش بیخاکورزی بوده است.

۱-۸-۴- گونه های گیاهی و چگونگی کشت آنها

گونههای گیاهی و روش کشت آنها آبشویی نیترات را تحت تأثیر قرار میدهند. یک سیستم ریشهای عمیق و گسترده، گیاهان را قادر میسازد تا نیتروژن را با کارایی بیشتری مصرف نماید. گیاهان زراعی مانند گندم و کلزا دارای سیستم های ریشه ای عمیق و گسترده بوده که به طور کارآمد خاک را از نیتروژن محلول تخلیه می نمایند. بررسی آبشویی نیترات در محصولات مختلف نشان داده، بالاترین میزان آبشویی نیترات در مزارع تحت کشت ذرت، سطوح متوسط آبشویی در محصولات یکساله مانند لوبیا و گندم و پایینترین سطح آبشویی در مورد محصولات دائمی مانند یونجه و چمن صورت گرفته است.

۱-۹- روش های کود دهی

روش کاربرد کود میتواند تأثیر مهمی بر رشد گیاه، راندمان مصرف کود و اثرات زیست محیطی آن داشته باشد. روشهای کاربرد کود تحت تأثیر شکل منبع کودی، خصوصیات خاک و شرایط اقلیمی میباشد.

۱-۱۰- کود اوره

کود اوره معمول ترین کود مورد استفاده در کشاورزی است. اوره CO(NH2)2 دارای ۴۶ درصد ازت می باشد و بیشترین غلظت نیتروژن را در میان کودهای ازته به خود اختصاص داده است. بیش از ۹۰ درصد ازتی که در مزارع ایران استفاده می شود، به صورت اوره است. (بهمنی، ۱۳۸۸)
در خاک اوره بر سرعت به NH4+ هیدرولیز می شود. آنزیم اوره آز که به وفور در اغلب خاک های کشاورزی یافت می شود به عنوان یک کاتالیزور برای انجام هیدرولیز اوره محسوب می شود. سرعت واکنش هیدورلیز اوره عموما مرتبط با فعالیت آنزیم اوره آز است که به میزان زیادی به مواد آلی و بافت خاک بستگی دارد.
(NH4) 2NH3 +CO2+H2O آنزیم اوره آزCO(NH2)2 + ۲H2O +
اوره تا سه روز پس از ورود به خاک بسته به دمای آن با آب ترکیب و به کربنات آمونیوم که نمکی پایدار است تبدیل می گردد. از ترکی کربنات آمونیوم و آب نیز، آمونیاک و گاز کربنیک ایجاد می شود.

۱-۱۱- نیشکر

نیشکر یکی از گیاهان تیره گندم است. نیشکر از گیاهان مهم قندی است که کشت و کار آن سابقه طولانی دارد. سابقه کشت این گیاه حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد در گینه و اندونزی و هند گزارش شده است. کشت نیشکر به دو صورت کشت سال اول(پلنت) و جوانه زنی(کشت راتون) صورت می گیرد. کشت راتون تحت عنوان رشد محصول بعد از برداشت ساقه بدون نیاز به بذر تعریف می شود. در راستای توسعه کشاورزی در استان خوزستان ۷ واحد کشت و صنعت نیشکری هر کدام به وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار در شمال و جنوب اهواز تکمیل شده و یا در حال احداث است. در این اراضی شبکه های آبیاری احداث شده و به دلیل بالا بودن سطح ایستابی ، شور و سدیمی بودن اراضی و عدم وجود زهکشی طبیعی در آن ها، شبکه های زهکشی مصنوعی نیز احداث شده است. نیشکر در مقایسه یا سایر گیاهان احتیاج به نیترات بیشتری جهت رشد و نمو دارد. میزان مصرف کود اوره در مزارع کشت و صنعت امیر کبیر، ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. مطالعه ای که در سال ۱۳۸۳ توسط مرکز تحقیقات نیشکر در مورد میزان آبشویی نیترات در مزارع ARC2 کشت و سنعت امیر کبیر به عمل آمده نشان داد که میزان نیترات اضافه شده در ۵ ماه ابتدای سال ۸۳ حدود ۳۳۶ کیلوگرم در هکتار و مقدار نیتراتی که طی این مدت از طریق زهکشی از هر هکتار خارج شده ۱/۴۵ کیلوگرم بوده است که بیانگر شستشوی بیش از ۱۳ درصدی نیترات در این زمین ها می باشد. (بهمنی، ۱۳۸۸).

۱-۱۲- اهمیت مدل ها

مدل به مجموعه ای از دستورات ، معادلات یا برنامه های کامپیوتری گفته می شود که برای کمی کردن عملکرد یک سیستم با توجه به تابع هدف بکار می رود. با استفاده از مدل می توان شرایط بهینه ای را انتخاب کرد که در آن بتوان با حداقل هزینه ها به بهترین نتایج از نظر مدیریت آب و خاک دست یافت. مدل های شبیه ساز، به طور عموم اجزاء و پارامترهای زیادی در نظر می گیرند و تغییرات پی در پی و مداوم عوامل را که در نتیجه اثرات متقابل آنها پیش می آید، به طور روزانه و یا ساعت به ساعت شبیه سازی می کنند(اسکگز، ۱۹۹۹) مدل های زهکشی امروزی، در حقیقت مدل های شبیه ساز هستند و مدل های پیشرفته، به طور عموم ، هم به مسئله مدیریت سطح ایستابی می پردازند و هم به مسائل کیفیت نظیر وضعیت نمک، انتقال کود، رسوبات و سایر آلاینده ها توجه می کنند و در عین حال کاهش عملکرد در اثر تنش آبی و وضعیت شوری را نیز شبیه سازی می کنند(پذیرا، ۱۳۸۱)

فصل دوم: مواد و روش ها

۲-۱- مدلNLEAP:

نسخه قدیمی این نرم افزار که تحت DOS بود با عنوان Nitrate leaching and economic analysis توسط شفر و همکارانش در سال ۱۹۹۱ در دانشگاه کلرادو ارائه شد و در سال ۱۹۹۸ توسط دگادو و همکارانش مورد تجدید نظر قرار گرفت و بعد از آن شفر و همکارانش و دلگادو و همکارانش در سال ۲۰۱۰ این نسخه را اصلاح کرده و به nitrogen loos and environmental assessment package تغییر نام دادند. این نسخه از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیز می تواند استفاده کند و در نهایت نسخه NLEAP GIS 4.2 نام گرفت.(راهنمای مدل NLEAP GIS4.2 ، ۲۰۱۰)

۲-۱-۱- تشریح مدل NLEAP GIS 4.2 :

این نسخه جدید تأثیر مدیریت کاربرد نیتروژن را در محیط مزرعه و سیستم گیاهی مختلف ترکیب کرده و ارائه می کند. این نرم افزار حرکت نیترات و نشر N2O را دراعماق مختلف رشد ریشه گیاهان در تکرارهای زیاد و آنالیزهای بلند مدت شبیه سازی می کند(شفر و همکاران ۲۰۱۰) و علاوه بر آن می تواند به یک نرم افزار گرافیکی متصل گردد و به سرعت شیوه های مختلف ارزیابی را در دوره های بلند مدت به خدمت می گیرد.
NLEAP GIS 4.2 با مولفه های مختلفی در زبانهای کامپیوتری برنامه ریزی شده است. کنسول اصلی برنامه در فورترن و C/C++ توسعه یافته است (شفر و همکاران ۲۰۱۰)
کسنول NLEAP GIS 4.2 با الگوریتم های توصیفی اش جهت تعیین نیتروژن موجود در خاک و از دست رفتن نیتروژن از محیط رشد ریشه گیاهان ارائه گردیده و در محیط MICROSOFT EXCELL اجرا می شود که برنامه با ویژوال بیسیک نوشته شده است. (دلگادو و همکاران ۲۰۱۰)
فایل پایگاه داده NLEAP GIS 4.2 از اینترنت قابل دریافت است که پس از تبدیل به فرمت قابل استفاده در NLEAP GIS 4.2 با نرم افزار GIS قابل اجرا شدن می باشد.

۲-۱-۲- نحوه انتقال داده در NLEAP

NLEAP GIS 4.2 یک رابط اکسل می باشد که تحت برنامه نویسی ویژوال بیسیک بوده و با یک کنسول برنامه ریزی شده در زبانهای برنامه نویسی فورترن و C/C++ با پایگاه داده نرم افزار GIS و محیط اکسل ارتباط دارد.
NLEAP GIS 4.2 دارای سه جدول اصلی است که در یک فایل اکسس(Access) قرار می گیرند و پایگاه داده NLEAP GIS 4.2 می باشند (NLEAP DB) که این جداول عبارتند از :

 • جدول مدیریت سناریو: مجموعه از سناریوها است که هر کدام از این سناریوها مجموعه ای از رویداده های مربوط به عملیات کشاورزی مانند کاشت – کوددهی – شخم زدن –
 • برداشت – آبیاری و … می باشند. که در صفحات اکسل با نام رویدادها (EVENTS) قرار می گیرند.
 • جدول خاک: شامل انواع خاکها می باشد که اطلاعات مربوط به پروفیل خاک را در بر می گیرد.

[که درآن خاک و اطلاعات مربوط به پروفیل خاک مثل عمق لایه خاک و نحوه لایه بندی و بافتخاک و درصد مواد آلی و وزن مخصوص ظاهری و PH و رطوبت خاک و نقطه ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی و … در آن گنجانده شده است]
این جدول در صفحات اکسل با نام لایه خاک (SOIL LAYER) قرار گرفته است.

 • جدول هواشناسی: مجموعه ای از شرایط آب و هوایی روزانه در یک موقعیت مشخص می باشد(معمولا در یک ایستگاه هواشناسی) این جدول نوعا در برگیرنده ی سالهای مربوط به اقلیم روزانه [مانند درجه حرارت ماکسیمم و درجه حرارت مینیمم و میزان بارندگی و تبخیر و تعرق و …] بوده و در صفحات اکسل تحت عنوان CLIM LONG قرار دارد.

که هر کدام از این جداول باید به منظور ایجاد NLEAP DB وارد شوند.
جزئیات بیشتر در مورد این جداول در بخش ورودیهای مدل بیان شده است.
شکل۲- ۱) پایگاه داده Access حاوی جداول سه گانه
NLEAP DB هر یک از این سه نوع جدول را به درون صفحات مجزای اکسل انتقال می دهد به گونه ای که از برنامهNLEAP قابل دسترسی است به بیان دیگر رابط منوی اکسل دارای سه صفحه ی همراه باجدول بندیهای مربوط به هواشناسی، لایه خاک و رویدادها می باشد. با استفاده از این صفحات می توان ورودی داده را مشاهده کرد. اما اطلاعات پایگاه داده را که در صفحات اکسل می باشند نمی توان تغییر داد و برای تغییر آنها باید بااستفاده از ابزارهای درون NLEAP GIS 4.2 به NLEAP DB مناسب در فایل ACCESS منتقل کرده و به منظور شبیه سازی های آتی NLEAP در آن تغییرات انجام گیرد.
منوی درایور NLEAP GIS 4.2 کنسول C/C++FORTRAN ، NLEAP DB و نرم افزار GIS و فایلهای مشروح زیر را ارتباط می دهد.

 1. IN که حاوی سناریوهای برگزیده شده به منظور اجرا می باشد.
 2. MANAGE CODES – SOIL-LAYER.IN که حاوی سریهای مختلف خاک برای اجرا شدن است.
 3. IN که حاوی اطلاعات مربوط به گیاهان و بهره وری آنها می باشد
 4. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل …

نیتروژن از عناصر ضروری گیاه بوده و نقش بسیار مهمی در تغذیه گیاه دارا می باشد. این عنصر در جزء ساختمان کلروفیل، در ترکیب ساختمان نوکلئیکاسیدها(RNA و DNA) و در ساختمان پروتئین ها نقش های عمده ای دارد، همچنین افزایش دهنده فعالیت و توسعه ریشه بوده و در جذب سایر عناصر غذایی و برای مصرف کربوهیدارتها مورد نیاز است. نیتروژن بیشتر از هر عنصر دیگر عامل محدود کننده رشد میباشد. به دلیل آنکه این عنصر به مقدار زیاد به وسیله گیاهان از خاک جذب می شود، بنابراین تأمین نیتروژن قابل استفاده کافی در خاک برای رشد بهینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.( یثربی و همکاران، ۱۳۸۲)

۱-۴-شکل های مختلف نیتروژن در خاک

۱-۴-۱- نیتروژن موجود در مواد آلی خاک

نیتروژن آلی قسمت قابلتوجه از نیتروژن کل خاک را تشکیل میدهد. بنابراین براساس گزارش(استیونسون[۱۶] ، ۱۹۹۶) شکل های نیتروژن آلی در برگیرنده آمینو اسیدها، قندهای آمین دار، آمونیومی، غیر محلول در اسید[۱۷]، قابل هیدرولیز ناشناخته[۱۸] هستند. تعیین ترکیبات آلی موجود در خاک نیازمند جداسازی مواد آلی از مواد معدنی خاک است.

۱-۴-۲- نیتروژن غیر آلی

نیتروژن معدنی بیشتر به شکل آمونیوم(NH4-N) و نیترات(NO3-N) در خاک یافت میشود. در خاک های با PH بالا گاهی مقدار کمی نیتریت نیز ممکن است یافت شود، اما نیترات فرم اصلی و غالب می باشد. آمونیوم به سه شکل قابل تبادل، تثبیت شده و مقدار کمی به صورت محلول در خاک یافت می شود.

۱-۴-۳- نیتروژن گازی موجود در خاک

گاز نیتروژن به شکل ترکیبات N2O و N2 در خلل و فرج خاک یافت می شود و می تواند با ترکیبات گازی اتمسفر تبادل نماید. نیتروژن موجود در خلل و فرج خاک توسط میکروبهای موجود در ناحیه ریشه ثبیت می شود.

۱-۵- چرخه نیتروژن در خاک

اشکال مختلف در خاک به یکدیگر قابل تبدیل بوده و تحت تأثیر دگرگونی های مختلف در محیط به صورت چرخه در میآیند. مراحل دگرسانی شامل معدنی شدن( آمینهشدن، آمونیفیکاسیون[۱۹]، نیتریفیکاسیون[۲۰]) تثبیت شدن و تثبیت آمونیوم(توسط رس معدنی و مواد آلی خاک) می باشد.

۱-۵-۱- معدنی شدن

بزرگترین منبع عناصر غذایی در بسیاری از خاک هایی که باکود تقویت نمی شوند ترکیبات آلی می باشد. مرحله ای که نیتروژن آلی خاک معدنی میشود را مرحله میکروبی مینامند که در این مرحله اشکال نیتروژن آلی در خاک به اشکال غیرآلی(آمونیوم، نیترات و نیتریت) تبدیل میشود. معدنی شدن در سه مرحله تحت عناوین آمینهشدن، آمونیاکسازی و نیتراتسازی انجام میشود. مراحل اول و دوم به کمک موجودات دگرساز و مرحله سوم به وسیله باکتری های خودساز انجام می شود( پاراسادو پاور[۲۱] ، ۱۹۹۷). تحت شرایط مطلوب سالیانه حدود چهار درصد نیتروژن خاک معدنی می شود. یکی از این شرایط مناسب بودن نسبت کربن به نیتروژن (C/N) که حدود ۱ به ۱۲ است می باشد. اضافه کردن موادی مثل کلش ذرت، گندم و جو با عنایت به اینکه نسبت (C/N) بالاتری دارند(بیش از ۱۰۰) سبب افزایش جمعیت میکروبی و در نتیجه بروز کمبود نیتروژن خواهد گردید.
از آنجا که نخستین ماده ای که در اثر معدنی شدن نیتروژن ایجاد می شود، آمونیاک است لذا به این فرایند آمونیفیکاسیون نیز می گویند.

۱-۵-۲- نیتریفیکاسیون

در فرایند نیتریفیکاسیون، NH4+ توسط گروه ویژه ای از باکتریهای خاک اکسید شده و ابتدا نیتریت حاصل می شود، سپس نیتریت حاصل شده نیز توسط گروهی از باکتریها به نیترات اکسیده می شود.
۲NH2+ + ۳O2= 2NO2 + ۲HN2O + 4H+
۲NO2 + O2 = ۲NO3
فرایند نیتریفیکاسیون به فاکتورهای محیطی از قبیل دما ، رطوبت و PH خاک حساس است. این فرایند به میزان قابل توجهی تحت تأثیر دما است. به طوریکه در دمای پایین تر از C°۵ و بالاتر از C°۴۰ خیلی کند می شود. نیترات سازها به H+ حساس هستند و فعالیت آن ها در PH کمتر از ۶ کاهش یافته و در PH کمتر از ۵ ناچیز می باشد. PH بهینه برای نیتراتسازها ۶/۶ تا ۸ و یا بیشتر است. تمام نیترات سازها به اکسیژن نیازمندند و در غیاب اکسیژن نیترات سازی متوقف می شود. به همین دلیل نیترات سازی به ساختمان خاک و مقدار آب حساس است.

۱-۵-۳- دنیتریفیکاسیون

نیتراتزدایی به معنی احیای نیترات و نیتریت به No ، N2O و N2 بوده و تابع غلظت نیترات، واکنش خاک، درجه حرارت، مواد آلی و غیره می باشد. میزان هدررفت نیتروژن گازی شکل از طریق نیترات زدایی کودهای نیتروژنه به دلیل تنوع عوامل کنترل کننده آن بسیار متفاوت می باشد. فرایند دنیتریفیکاسیون نیز تحت تأثیر رطوبت خاک، دما و PH قرار می گیرد. رطوبت خاک یک فاکتور کلیدی مهم در تنظیم این فرایند است که نشان دهنده موجودیت اکسیژن در خاک برای تنفس موجودات هوازی خاک است.

۱-۵-۴- تثبیت

تثبیت نیتروژن هنگامی رخ میدهد که نیتروژن غیر آلی موجود در خاک از طریق فعالیتهای میکروبی به اشکال آلی تبدیل شود. تثبیت نیتروژن خاک یا کودهای نیتروژنی زمانی اتفاق میافتد که میزان زیادی ترکیبات کربندار(پسماند کاه غلات و نیشکر) در خاک به کار میرود. اضافه کردن مواد چوبی بدون اضافهکردن کودهای نیتروژنی موجب کاهش نیتروژن خاک میشود. زمانی که درصد نیتروژن خاک از ۵/۱ درصد تا ۲/۱ کمتر و یا نسبت (C/N) بیشتر از ۳۰ شود تثبیت نیتروژن اهمیت بیشتری می یابد(شپرش ۱ و موزیر‌۲ ، ۱۹۹۱) اضافه نمودن کودهای نیتروژنی با موادآلی با مقدار نیتروژن بالا می تواند خسارت ناشی از تثبیت نیتروژن در خاک را کاهش دهد.

۱-۶- آبشویی نیتروژن

۱-۶-۱- آبشویی نیترات

در شرایط غیر اشباع هنگامی که رطوبت خاک کمتر از ظرفیت زراعی باشد، جابجایی نیترات در محلول خاک به دلیل وجود شیب غلظت عمدتا از طریق پخشیدگی در مقایسه با جریان توده ای بسیار ناچیز است. آبشویی یک فرایند غیر زنده بوده و از طریق پخشیدگی و انتشار صورت می گیرد. معادله ای که معمولا برای انتشار و پخشیدگی بکار می رود و در آبشویی نیترات نیز کاملا صادق است به صورت رابطه زیر میباشد:
C غلظت نیترات (میلی گرم بر لیتر) ، D میانگین ضریب انتشار ظاهری (سانتی متر مربع بر روز) ، V0 میانگین شدت جریان در منافذ (سانتی متر بر روز)، که با تقسیم سرعت جریان آب به مقدار رطوبت حجمی خاک به دست می آید. Z فاصله خطی در جهت جریان (سانتی متر)، و T زمان (روز) است. معادله فوق برای خاک های یکنواخت و حالت ماندگار آب خاک صادق است. معادله نشان می دهد که شدت جریان با حجم آبشویی متناسب بوده و با رطوبت حجمی خاک رابطه عکس دارد.
ضریب انتشار نیترات در خاکهای مختلف بر پایه اندازه رطوبت آنها متفاوت بوده و از ۵/۰ تا ۵/۱ سانتیمتر بر روز تغییر می کند. لکن مسافت طیشده با جریان روان بسیار بیشتر از رقم فوق می باشد.

۱-۶-۲- آبشویی آمونیوم

به طور کلی تصور میشود که نیتروژن آمونیومی در خاک رسوب مینماید و یا نیتروژن آمونیومی تولید شده در خاک کاملا متحرک است به خصوص زمانی که با نیتروژن نیتراتی مقایسه می شود. آبشویی نیترات از خاک به طور وسیع توسط برادی[۲۲] (۱۹۹۰) مورد بحث قرار گرفت و این محقق فقط پنج سرنوشت یعنی اختصاص به میکروارگانیسم ها، تصعید به اتمسفر، نیتریفیکاسیون، جذب به وسیله گیاه و تثبیت بین لایه ای را برای آمونیوم در نظرگرفت و به آبشویی آمونیوم اشاره ای ننمود. اگرچه آبشویی نیترات به صورت وسیعی در مدیریت خاک ها مورد توجه قرار گرفته است. اما از پتانسیل هدر رفت آمونیوم به وسیله آبشویی به طور کلی صرف نظر می شود. فرض اینکه آمونیوم روی مکان های قابل تبادل کاتیونی نگه داشته می شود بر پایه این مشاهدات است که نیترات درون خاک بسیار متحرک بوده و غلظت آمونیوم در آب های زهکشی شده عموماً پایین تر از نیترات است. به دلیل ناپایداری آمونیوم در خاک و تبدیل سریع آن به نیترات طی فرایند نیتراتی شدن مطالعات انجام شده روی آبشویی آمونیوم در خاکهای کشاورزی محدود می باشد.

۱-۷- اثرات آبشویی نیتروژن

فهم فرایند آبشویی نیتروژن از اراضی کشاورزی به دلایل متعدد حائز اهمیت میباشد. نیتروژنی که به زیر ناحیه ریشه گیاهان شسته میشود، نماینده هدر رفت یک عنصر با ارزش گیاهی است و بنابراین ضرر اقتصادی برای کشاورزی محسوب میشود.
نیترات بسیار متحرک بوده و غلظت زیاد آن در آب اثرات منفی بر سلامت انسان ، حیوان و به طور کلی محیط زیست دارد. غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی خطر ابتلا به انواع سرطانها، خصوصا سرطانهای دستگاه گوارش از جمله سرطان معده، روده، زبان و سرطانهای دهانی را افزایش می دهد. رابطه بین غلظت نیترات در آب آشامیدنی و بیماری متهموگلوبینا[۲۳] و سیانوسیس[۲۴] در کودکان کاملا شناخته شده است. نیترات موجود در آب آشامیدنی پس از مصرف به وسیله کودکان توسط باکتری های کاهنده نیترات به نیتریت احیا می شود. نیتریت از جمله ترکیباتی است که هموگلوبین( ناقل اکسیژن در خون) را به شکل غیر فعال مت هموگلوبین تبدیل مینماید. این تغییر شکل برگشتپذیر میباشد. هنگامی که این تبدیل از ۱۰ درصد تجاوز نماید نشانههای بالینی مانند خاکستری یا آبیرنگ شدن پوست، ظاهر میشود و اینحالت مت هموگلوبینمیا نامیده میشود.
دامها نیز ممکن است از علایم چندین عارضه و بیماری ناشی از وجود مقادیر زیاد نیترات در آب آشامیدنی نظیر متهموگلوبینمیا، اختلالات تولید مثلی، سقط جنین وکاهش تولید شیر رنج ببرند(فیوترل[۲۵] ، ۲۰۰۴). جنبه دیگر نگرانی از افزایش غلظت نیترات در آب، ترس از غنی شدن[۲۶] آبهای سطحی میباشد که موجبات رشد زیانآور گیاهانآبزی و پلانکتونها را فراهم می آورد. به دنبال فرایند غنی شدن مشکلاتی مثل ایجاد مانع در قایقرانی و کشتیرانی به واسطه رشد پر تراکم علف های هرز، مسدود شدن کانالهای آبیاری به وسیله جلبک ها و علف های هرز زیان آور حاصل از رشدجلبک ها، تولید توکسین به وسیله جلبک های مشخص و کاهش اکسیژن در آب به وجود خواهد آمد.
سازمان سلامت جهانی و جامعه اروپایی حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی را به ۵۰ میلی گرم در لیتر اعلام نموده است. در سه دهه اخیر نیترات در آب های زیرزمینی افزایش یافته و در بعضی مناطق به ۵۰ میلی گرم در لیتر رسیده است. همدان در غرب ایران واقع شده است و بخش عمده آب آشامیدنی آن از آب های زیرزمینی تأمین می شود. تحقیقات نشان داده که غلظت نیترات در چاه های کشاورزی در این منطقه بین ۲ تا ۲۵۲ میلی گرم در لیتر بوده و متوسط غلظت نیترات در ۳۲۱ چاه نمونه برداری شده ۴۹ میلی گرم در لیتر بوده است.(کاویانی و همکاران، ۱۳۸۹)

۱-۸- عوامل موثر بر آبشویی نیتروژن

۱-۸-۱- مدیریت کودهای نیتروژنی

عواملی مانند میزان و زمان مصرف کود، نوع کود نیتروژنه بکار رفته و چگونگی کاربرد آن فرایند آبشویی نیترات را تحت تأثیر قرار می دهد. اصولا زمانی که مقدار کود مصرفی با مقدار برداشت گیاه متناسب باشدمیزان آبشویی نیترات به کم ترین مقدار می رسد. چنانچه تمام کود بهیکباره (روشی که در مناطق خشک و نیمه خشک مرسوم است) بکار رود تلفات نیترات افزایش و بازده کود کاهش خواهد بافت.
جی نس[۲۷] و همکاران (۲۰۰۱) آبشویی نیترات در یک تناوب ذرت لوبیا تحت سه تیمار کود نیتروژن شامل: کم(۶۷ کیلوگرم در هکتار)، متوسط(۱۳۵ کیلوگرم در هکتار) و زیاد (۲۰۲ کیلوگرم در هتکار)، در ایالات متحده را بررسی کرده و غلظت نیترات را در زهکش زیر سطحی اندازهگیری نمودند. نتایج نشان داد غلظت نیترات در آب زهکش در سطوح کودی متوسط و زیاد بیشتر از حد مجاز بود و بیشترین تلفات نیتروژن در سط کودی زیاد(۲۰۲ کیلوگرم در هکتار) اتفاق افتاد.

۱-۸-۲- عملیات آبیاری

عملیات آبیاری در مناطقی مورد استفاده قرار میگردد که بارشهای موثر کمتر از نیاز تبخیر و تعرق گیاه باشد. در مناطق خشک و نیمهخشک آبیاری منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز گیاه میباشد و بنابراین سیستمهای کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک شدیداً وابسته به آبیاری و کوددهی میباشند.
در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل آبشویی املاح و برای جلوگیری از تجمع آنها در نیمرخ خاک عمق آبیاری مقداری بیشتر از تبخیر و تعرق گیاه در نظر گرفته میشود که این پدیده می تواند سبب آبشویی نیترات شود.
ماک[۲۸] و همکاران(۲۰۰۵) تأثیر سه تیمار آبیاری( آبیاری بارانی در چهار مرحله، آبیاری بارانی در هشت مرحله، آبیاری مرسوم در منطقه: یک مرحله به صورت بارانی و سه مرحله به صورت جویچه ای) و سه مقدار کود نیتروژن بر موازنه آب خاک، آبشویی نیترات و عملکرد دانه را در تناوب ذرت – گندم مورد بررسی قرار دادند. برای تعیین آبشویی نیترات نمونه گیریهای غیر فعال حاوی رزین مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در آبیاری بارانی به دلیل کاربرد بیشتر آب اتلاف از طریق تبخیر بالاتر بود اما میزان آبشویی نیترات در مقایسه با تیمار آبیاری جویچهای پایینتر بود. همچنین با افزایش میزان کود و آب، آبشویی نیتروژن افزایش یافت و بیشترین آبشویی در تیمار آبیاری مرسوم و سطح کودی ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار اتفاق افتاد.

۱-۸-۳- عملیات خاکورزی

روشهای شخم به صورت مستقیم و غیرمستقیم کیفیت آبهای زیرزمینی را تحت تأثیر قرار می دهند. در خاکهایی که زهکشی خوبی دارند عملیات خاک ورزی میتواند موجبات انتقال سریع مواد شیمیایی کشاورزی از خاک سطحی به آبهای زیرزمینی را فراهم آورده و سبب آلودگی آبهای زیرزمینی شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت- قسمت ۱۱۶

با توجه به تاثیرگذار بودن بکارگیری ماشین آلات کشاورزی بر روی بهره‌وری، موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:
– تشویق و ترغیب کشاورزان به ویژه کشاورزان پیشرو جهت پذیرش و استفاده از فناوری نوین.
اعطای یارانه جهت دریافت تسهیلات از بانک ها به منظور یکپارچه سازی اراضی. –
با توجه به معنی دار بودن ضریب مربوط به شاخص توسعه انسانی در مدل بررسی و عوامل موثر به بهره برداری و مثبت بودن ضریب مذکور و با توجه به آنکه شاخص توسعه انسانی از فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ با سوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی، تشکیل گردیده است. از این رو جهت ارتقاء این شاخص، عوامل ذیل، پیشنهاد می‌گردد:
– به منظور نیل به خودکفائی و ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید و درآمد کشاورزان و همچنین ارتقاء بهره‌وری، اقدامات ترویجی، مانند آموزشهای ترویجی، مهارتی غیر رسمی، آموزش های رسمی( فنی حرفه‌ای، کاردانش) به بهره برداران بخش کشاورزی، تهیه و تولید فیلم های آموزشی، نشر کتب و نشریات ترویجی توصیه می‌گردد.
– انجام تمهیدات لازم برای ظهور قابلیت های فردی و اجتماعی و توانمندسازی افراد از طریق آموزش.
-جذب و به کارگیری نیروهای شایسته به منظور مدیریت صحیح فعالیت های اقتصادی واجتماعی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان کشاورز به شهرها.
– افزایش سرمایه های اجتماعی از طریق تقویت نهادهای مربوط و بهبود نهادهای موجود.
– توجه به عامل انسانی به ویژه سرمایه انسانی به عنوان نخبگان و رهبران علمی جامعه در هدایت سیاست ها و برنامه ریزی ها از مقوله مهمی است که تاثیر شگرفی در ارتقای شاخص های توسعه انسانی می‌گذارد. شایسته سالاری و توجه به نیروهای فکری جامعه به عنوان تولید کنندگان فکر و اندیشه ابعاد مهم این مقوله را نشان می‌دهد.
جهت تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد از آنجا که در عوامل مورد بررسی با گذشت زمان تغییراتی حاصل می‌گردد جهت کارآمدی و اثر بخشی تحقیق حاضر، متغییرهای مورد بررسی مجددا مورد نظر سنجی خبرگان و بروز رسانی قرار گیرد.
Abstract
Efficiency & productivity promotion is one of the essential object of achieving economical growth.
Increasing productivity is fundamental concern of each economical entity that producing goods & services. In case of programming for developing each section, it is necessary to consider all.
In agriculture and cultivate, as one of the most important economical section in country increasing production and revenue for farmers is a determining factor for attracting investors.
The goal of this study is analyzing productivity changes of producing factors in sub sector of cultivate and identifyting effective factors in this sub sector.
Researcher has achieved essential information by using library source , internet and also present statistics in data center of ministry of Jahad and for obtaining efficiency , DEA method has been used & Eviews software has also been used for finding responsible factor.
Results have showed that efficiency has been increased in cultivate in each year but technological & productivity changes has not increased in this study.And also it clear that investing & human resource index , had positive effect in productity in cultivate section.

منابع:

۱- ابوالحسنی،‌امیر حسین(۱۳۸۶) بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری فرایند تولید در صنایع اتومبیل سازی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
۳- امامی‌میبدی، علی(۱۳۸۰) مطالعات اولیه برای اندازه‌گیری کارایی بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، گزارش ۷۸٫
۲- امامی‌میبدی، علی(۱۳۸۴)اصول اندازه گیری کارایی و بهره‌وری(علمی و کاربردی) تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
۴- بابایی، بئاتریس(۱۳۸۵) اندازه و بررسی کارایی در بانکهای تجاری با استفاده ازDEA، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
۵- بهزادی فر، مریم(۱۳۸۴) تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره روی کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۱۳۴۹-۱۳۷۹ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز.
۶- پورکاظمی، محمدحسین، سلطانی، حسینعلی(۱۳۸۶) ارزیابی کارایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با راه‌آهن کشورهای آسیایی و خاورمیانه، مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۷۸٫
۷- رحیمی سوره، صمد(۱۳۸۴) بررسی عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافتهای پارامتری و ناپارامتری، پایان نامه دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
۸- رنجکش، مهدی(۱۳۸۲) تحلیل همگرایی بهره روی کل عوامل تولید بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران (۷۵-۱۳۴۵)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اصفهان.
۹- سالاری، حسن(۱۳۸۵) آموزش خبری بانک سامان،‌موسسه فرهنگی هنری رنگین کمان، شماره ۹٫
۱۰- شیخ زین الدین، آذر(۱۳۸۲) بهره‌وری کل عوامل تولید جو در استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
۱۱- صادقی، حسین، همایونی‌فر، مسعود (۱۳۸۷) نقش کشاورزی در تأمین اشتغال و کاهش بیکاری. طرح تحقیقات مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
۱۲- قلی زاده،‌ حیدر (۱۳۸۴) بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷، مجله علوم کشاورزی ایران جلد ۳۶، شماره ۵٫
۱۳- مجاوریان، مجتبی(۱۳۸۲) برآورد شاخص بهره روی مالم کوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۷۸، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره ۴۳-۴۴ سال یازدهم.
۱۴- میرزایی، سکینه(۱۳۸۱) بررسی و تحلیل رشد بهره‌وری محصولات استراتژیک بخش کشاورزی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
۱۵- Amos.(2007)”An Analysis of Productivity and Technical Efficiency of Smallholder Cocoa Farmers in Nigeria”,Department of Agricultural Economics and Extension.
۱۶- Coelli, T. (1996). “A guide to DEAP version2.1: A Data Envelopment Analysis (computer) program”. Center for Efficiency and productivity Analysis Department of Econometrics University of New England.
۱۷- Coelli, T, J. &. D. S. Prasada Roa (2003) “Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of Countries, 1980-2000”, Working Paper No. Center for Efficiency and Productivity Analysis, School of Economics, The University of Queensland.
۱۸- Coelli,T. Roa(2003)Total Factor Productivity Growth in Agriculture, A Malmquist Index Analysis of 93 Countries.
۱۹- Coelli,T(2005)An Intreduction to Efficiency and Productivity Analysis,Springer Science.
۲۰- Coelli, T(2006) “Total Factor Productivity Growth in Belgian Agriculture:A Malmquist Index Approach”, Contributed Paper for Presentation at The 26 Conference of The International Association of Agricultural Economists.
۲۱- Cooper(2007)”Data Envelopment Analysis”,University of Texas,USA.
۲۲- Covaci,S(2006) “Investigation Of Wheat Efficiency and Productivity Development In Slovakia”.Slovak University Of Agriculture.
۲۳- Dlaehibi,B.and Lachal,L.2006,Productivity and EconomicGrowt in Tunisian Agriculture: poster paper prepared for presentation at the international association of agricultural conference.
۲۴- Greer, Mark (2008) “Nothing Focuses The Mind On Productivity Quite Like The Fear Of Liquidation: Changes In Airline Productivity In The United State: 2000-2004”. Department of Econometrics University of New England.
۲۵- Mirotchi, M. and Taylor, D.B.1993. Resource allocation and productivity of cereal state farms in Ethiopia.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت- قسمت ۱۱۲

۲-۲-۵) ‌ بررسی عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت:

برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روی بهره وری، مصاحبه ای با کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی صورت گرفت که در نهایت ۵ عامل ( اعتبارات فصل کشاورزی، اعتبارات روستایی، آموزش، ماشین‌آلات و ‌شاخص توسعه انسانی) از طریق نرم‌افزار EVIEWS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
که در ابتدا مدل مورد استفاده را به طور مختصر بیان می‌کنیم:
مدل رگرسیون ذیل را در نظر بگیریم:
(۱)
در رابطه (۱)، I نشان دهنده i امین واحد مقطعی و t نشان دهنده t امین دوره زمانی است. فرض می شود، حداکثر n مقطعی و حداکثر t دوره زمانی وجود دارد.
برآورد مدل (۱) به فروض ما در مورد عرض از مبدا، ضرایب شیب و جمله خطای  بستگی دارد. در حالت کلی در برآورد رابطه (۱) عبارتند از:
الف- فرض کنیم، عرض از مبدا و ضرایب شیب ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای استانهای مختلف متفاوت باشد.
ب) ضرایب شیب ثابت اما ، عرض از مبدا برای استانهای مختلف متفاوت است. در این حالت مدل (۱) به صورت ذیل تصریح خواهد شد.
(۲)
با فرض ثابت بودن ضرایب شیب بین مقاطع می توان معادله رگرسیون را به صورت ذیل تصریح کرد
(۳)
در رابطه (۳)،اندیس I در جمله عرض از مبدا نشان می دهد که عرض از مبداهای متفاوت ممکن است، ناشی از ویژگی های خاص هر یک از مقاطع باشد در ادبیات اقتصادی مدل (۳) به مدل رگرسیون اثرات ثابت معروف است. اصطلاح تاثیرات ثابت ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدا میان مقاطع، عرض از مبدا های هر مقطع طی زمان تغییر نمی کند. برای انتخاب مدل حداقل مربعات تلفیقی و مدل اثرات ثابت از آزمون f مقید استفاده می شود. تصریح این آزمون به صورت زیر می باشد:
(۴)
در رابطه (۴)،  ضریب تعیین در روش اثرات ثابت،  ضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی، N تعداد مقاطع، k تعداد متغیر های توضیحی و T طول دوره زمانی می باشد.
طرفداران مدل اثرات تصادفی (RE) یا مدل اجزا خطا (ECM) معتقدند، به جای این که فرض کنیم در رابطه (۳)  را ثابت، آن را که متغیر تصادفی با میانگین  و مقدار عرض از مبدا برای هر مقطع به صورت زیر بیان می شود.
(۵)
در رابطه (۵) ،  جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس  است.
فرض اساسی در مدل تاثیرات تصادفی این است که مقاطع مورد مطالعه متعلق به جامعه ای بزرگتر هستند و میانگین مشترکی برای عرض از مبدا دارند. اختلاف در مقادیر عرض از مبدا هر مقطع در جمله خطای  منعکس می شود. بر اساس مدل تاثیرات تصادفی رابطه (۳) این چنین خواهد بود:
 
 
 
جمله خطای ترکیبی  متشکل از دو جزء  (خطای مقطعی) و  (خطای ترکیبی) می‌باشد .مدل اجزا خطا به این سبب خوانده می شود که جمله خطای ترکیبی  از دو یا چند جزء خطا تشکیل شده است ساختار جمله خطا در روش اثرات تصادفی به گونه ای است که باید این روش را با کمک حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد زد.
برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی می توان از آزمون هاسمن[۴۲] استفاده کرد.
K
K تعداد متغیر های توضیحی،  و  به ترتیب بردار ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی،  و  به ترتیب ماتریس کوواریانس ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی می باشند.
فرضیه صفر: روش اثرات تصادفی کاراتر است.
فرضیه مقابل: روش اثرات ثابت کاراتر است
ابتدا در این تحقیق آماره F لیمر مورد بررسی قرار گرفت. و F محاسبه شده از F جدول بزرگ‌تر بود در نتیجه فرضیه  مورد تأیید قرار نگرفت. در نتیجه از آزمون هاسمن برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بین دو روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده گردید. در آزمون هاسمن فرضیه  بیانگر انتخاب روش تصادفی و فرضیه مخالفت اثرات ثابت است. بنابراین  محاسباتی بیش از  جدول بوده در نتیجه مدل با اثرات ثابت رد و مدل اثرات تصادفی تأیید می‌گردد.
براساس نتایج بدست آمده ، بیشترین تأثیر مربوط به متغیر شاخص توسعه انسانی، اعتبارات فصل کشاورزی و ماشین آلات بر روی میزان بهره وری می باشد. (ضمیمه کامپیوتری)
جدول (۲۷-۵) انتخاب عوامل تاثیر گذار

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable
۳۵۷۹/۰ ۹۰۲۳۳۵۹/۰-
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

فروش آنلاین فرش؛ حل یک مسئله

فرش

فروش آنلاین فرش؛ حل یک مسئله

 

یکی از مهمترین کاربردهای اینترنت، استفاده از فروشگاه‌های آنلاین برای تهیه مایحتاج زندگی توسط مصرف‌کننده نهایی است و بسیاری از افراد، از اینترنت برای انجام خریدهای بزرگ و کوچک خود استفاده می کنند.

در کنار این موضوع، فرش و مشخصا فرش ماشینی به عنوان یکی از کالاهای محبوب در خانه ایرانی و از مهمترین ارکان آن به شمار می‌آید و بخش بزرگی از زیبایی‌بخشی به یک خانه را، فرش آن بر عهده دارد.

فروش فرش به‌صورت اینترنتی نیاز به تخصص و تجربه بالایی در این زمینه دارد تا بتواند هم تخصص عرضه فرش و هم طراحی یک فروشگاه بزرگ در فضای آنلاین را تامین نماید. برای طراحی آسوده‌ترین مسیر خرید برای یک کاربر، نیاز به مطالعه و درک نیازمندی‌ها و سلیقه او در این مسیر وجود دارد. دسته‌بندی‌های تخصصی این کار، طراحی فیلترهای مورد نیاز کاربر برای جستجوی محصولات در فروشگاه، امکان پرداخت در محل و ارسال رایگان از جمله این نیازمندی‌ها به حساب می‌آید.

از بزرگترین مزایای فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی زیراگ تنوع بسیار بالا در عرضه محصولات و همچنین آسودگی در جستجو و یافتن فرش مورد علاقه و امکان مقایسه بین محصولات مختلف است. در یک فروشگاه فیزیکی، محدودیت فضای در اختیار، به محدودیت در تنوع در عرضه محصولات منجر می‌شود. بزرگترین فضاهای فروشگاهی فیزیکی هم از این محدودیت مستثنی نیستند.

ضمن اینکه با بزرگتر شدن فضای یک فروشگاه فیزیکی، مشتری زودتر خسته می‌شود و عملا امکان اینکه بتواند همه فرش‌های موردنظرش را بررسی نماید وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی و مقایسه قیمت فرش ماشینی از دیگر مزایای خرید آنلاین فرش از فروشگاه زیراگ محسوب می‌گردد.

در این سامانه، دسته‌بندی‌های فرش‌ها بر اساس شانه، برند تولیدکننده، رنگ زمینه، سبک نقشه و مشخصاتی که یک کاربر در مسیر پیدا کردن فرش دلخواهش به اطلاعات آن‌ها نیاز دارد انجام گرفته است. به عنوان مثال، کاربری که به دنبال بررسی مشخصات و قیمت فرش 1200 شانه باشد، می‌تواند تمامی این موارد را در یک صفحه در اختیار داشته باشد.

در نهایت، آنچه در مورد فروشگاه فرش ماشینی زیراگ بیشتر به چشم می‌آید این است که، بیش از یک فروشگاه فرش بودن، با درک نیازهای واقعی خریداران، مجموعا یک راه‌حل برای مسئله خرید آسوده فرش به حساب می‌آید.

فايل – مرور زمان در دعاوی تجاری

 
بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود ۵۵
بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل ۵۷
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته ۵۹

مبحث اول: احکام مرور‌زمان ۶۳
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان ۶۳
بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان ۶۳
الف: موارد انقطاع ۶۴
۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
۲-اقرار به دین ۶۵
ب: عدم امکان تکرار انقطاع ۶۶
بند دوم: تعلیق مرور‌زمان ۶۶
الف: مفهوم تعلیق ۶۷
ب: جهات تعلیق ۶۸
۱-عدم اهلیت و حجر ۶۸
۲- قوه قاهره ۶۹
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان ۷۰
بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان ۷۰
بند دوم: مبدأ مرور‌زمان ۷۱
مبحث دوم: آثار مرور‌زمان ۷۴
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری ۷۵
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری ۷۵
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری ۷۸
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان ۸۰
نتیجه گیری ۸۳
پیشنهادات ۸۵
۸۶
۸
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل این‌که مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد می‌کند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشور‌ها قاعده‌ی مرور‌ زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشور‌ها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرور‌زمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور ‌زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرور‌زمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس می‌شود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرور‌زمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرور‌زمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرور‌زمان در امور
حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.
ب-سؤالات تحقیق
با لحاظ سابقه مرور‌زمان و برخی مقررات که اخیرا تصویب شده است و نیز با عنایت به مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری پرسش‌هایی مطرح می‌شود که پاسخ به آن هدف اصلی نگارش این پایان نامه است. از جمله این سؤالات عبارتند از :
۱-باتوجه به اعلام شورای محترم نگهبان مبنی برمغایرت مرور‌زمان با موازین شرعی، چگونه می‌توان پیش‌بینی مجدد مقررات مرور ‌زمان در لایحه آیین دادرسی تجاری را توجیه کرد؟
۲-باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی سابق را خلاف شرع اعلام کرد، آیا این حکم قابل تسری به مرور‌زمان پیش بینی شده در قانون تجارت هم می‌باشد؟ در واقع آیا شورای نگهبان می‌تواند حکم کلی راجع به موضوعی بدهد؟
۳-شمول مرورزمان، آثار ناشی از آن، قطع مرور‌زمان و مسائلی از این قبیل در لایحه آیین دادرسی تجاری تابع چه ضوابطی و مقرراتی است؟
ج-ضرورت تحقیق
حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب می‌کند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار می‌باشد موضوع کوتاه کردن مرور‌زمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرور‌زمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

علمی : انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۱۳

نعمانی، محمد بن‌ابراهیم: ۱۴۰۰ه، الغیبه للنعمانی، جامعه مدرسین، تهران، چاپ دوم.
النفراوی الأزهری المالکی، شهاب الدین: ۱۹۹۵م، الفواکه الدوانی على رساله ابن أبی زید القیروانی، دار الفکر، بیروت، چاپ اول.
نیشابوری؛ مسلم بن حجاج: ۱۹۸۱ م، صحیح مسلم، دارالرائد العربی، بیروت، چاپ بیستم.
الهیثمی؛ أبو الحسن نور الدین: ۱۴۱۴ هـ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مکتبه القدسی، القاهره، چاپ سوم.
ب. فهرست منابع انگلیسی
A memory of solferino (Geneva; International committee of red cross;1986
Albrecht, H.,1987, Day Fines: A European Perspective, Washington, DC, U.S. Department OF Justice.
Annan Kofi; “Children and armed conflict”:Report of the Secretary-General A/56/342 – S/2001/852, General Assembly , Fifty – sixth session , Item 127 of the provisional agenda , Promotion and protection of the rights of children
Arthur J. Lurigio & Susan Rotenberg, murch 1996, community corrections in America, loyal pub.
Azam Ahmed, ‘In Retaking of Iraqi Dam, Evidence of American Impact,’ New York Times, 19 August 2014
B A robinson.’Rape of women during in the war’.۲۰۰۲;see at :www.religiustoferance.org/war-rape.org
C.F.Wenger. icc arts;commentary on the Aditional protocols of 8 june 1977 to the Geneva conventions of agusts 1949’ ۲۰۰۲’p 227.
Central Intelligence Agency,1999, Guide to Analysis of Insurgency,Washington, Central Intelligence Agency.
Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.
convention for the protection of cultural property in the event of the armed conflict (adopted 14 may 1954 ) .
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Conventions of Geneva of 1949 and their Protocols additional of 1977
Declaration on the Elimination of Violence against Women
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
ficking in persons, especially women and children Protocol to The Convention against Transnational Organized Crime
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949.
Gurr, Ted Robert, 1968, “A Causal Model of Civil Strife: AComparative Analysis Using New Indices”,American Political Science Review (December).
ICCY;judgment;The prosecutor V.Dario Kordic and Mario crkez; p 47
Inter-Agency Standing Committee Reference Group for Gender in Humanitarian Action, ‘Humanitarian Crisis in Iraq Gender Alert: September 2014
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women “Convention of Belém Do Pará
International committee of red cross.
International Covenant on Civil and Political Rights
KNVT dormann;element of war crime under rome statute of the internationa criminal court;first published;united kingdom;cambridge university;2003
Lucas, William, 1987, Dictionary of Military and AssociatedTerms, Washington, US Government Office.
Machel – Graca, Consquences des conflits armes sur les enfants New York , Nations unies.
O’Neill, Bard,1980, Insurgency in the Modern World,Boulder, Colorado: Westview Press.
Organization of Women’s Freedom un, 2010 women report
Pape, R, , ۲۰۰۵, “Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism”. New York: Random House.
prosecutor v.anto furundzija/judjmeent/case no.IT-95-17/1-T;10 December 1998
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
Protocol Aditional to Geneva convention of August 1949.
Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: E/2002/68/Add.1

1 2 3 4 5 19