مفهوم ناکارایی،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

 ناکارایی همواره در يک سازمان اين سئوال مطرح است که آيا سازمان مسئوليتهاي خود را با صرف حداقل داده‌ها انجام…