Posted on

پروژة‌ توسعه‌ كاداستر به‌ وسيلة‌ بانك‌ جهاني‌ و ادارة‌ توسعة‌ همكاري‌هاي‌ استراليا پشتيباني‌ گرديده‌ و اهداف‌ زير را مد نظر داشته‌ است‌ :

1 ـ داير نمودن‌ يك‌ سيستم‌ مرجع‌ قضايي‌ به‌ وسيلة‌ ارتقاي‌ نقشه‌ برداري‌هاي‌ شبكه‌اي‌ موجود و به‌ كمك‌ توسعه‌ و گسترش‌ كنترل‌هاي‌ ژئودتيكي‌.

2 ـ توليد نقشه‌هاي‌ كاداستر در مناطق‌ روستايي‌ مبتني‌ بر نقشه‌هاي‌ عكسي‌ ترميم‌ شده‌ كه‌ اين‌ عكس‌ها عموماً در مقياس‌ 1:4000 بوده‌ است‌، اگرچه‌ وجود مقياس‌هاي‌ بزرگتر در مناطقي‌ كه‌ قطعات‌ زمين‌ كوچك‌ هستند، ضروري‌ است‌.

3 ـ توليد نقشه‌هاي‌ شهري‌ در مقياس‌هاي‌ 1:1000 و 1:500 بنا به‌ اقتضا و بر اساس‌ عكس‌هاي‌ هوايي‌ ترميم‌ شده‌ در مناطقي‌ كه‌ ممكن‌ باشد.

4 ـ نقشه‌ برداري‌ زميني‌ مناطق‌ توسعه‌ يافته‌.

5 ـ ارتقاي‌ مكانيزم‌هاي‌ نگهداري‌ داده‌هاي‌ زمين‌، ارزيابي‌ دارايي‌ها و ماليات‌بندي‌.[1]

نارسايي‌ و ضعف‌ نقشه‌هاي‌ كاداستر موجود، دسترسي‌ به‌ بهبود و پيشرفت‌ در زمينه‌ سيستمهاي‌ اطلاعات‌ مكاني‌ را دچار اشكال‌ مي‌نمود. بسياري‌ از نقشه‌ها بين‌ 30 تا 50 سال‌ بود كه‌ اصلاح‌ نشده‌ بودند. اين‌ احتمال‌ وجود داشت‌ كه‌ از اعمال‌ تغييرات‌ اساسي‌ در قوانين‌ و تكنولوژي‌ به‌ وسيلة‌ اعمال‌ روش‌هاي‌ موجود اجتناب‌ شود. در حالت‌ كلي‌ در نظر گرفتن‌ محدوده‌هاي‌ فيزيكي‌ قطعات‌ زمين‌ به‌ عنوان‌ محدوده‌هاي‌ قانوني‌ پذيرفته‌ شده‌ بود. بنابراين‌ استفاده‌ از روشهاي‌ عكس‌برداري هوايي مدنظر قرار گرفت. در مناطقي كه پوشش گياهي از استفاده مؤثر آنها جلوگيري مي‌كرد، روش‌هاي ساده‌ نقشه‌ برداري‌ زميني‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شد. اعمال‌ تغييرات‌ به‌ منظور به‌ روز رساني‌ آنها به‌ صورت‌ افزايشي‌ و تكاملي‌ بود. در خصوص‌ مناطق‌، اولويتهاي‌ زير مد نظر بوده‌ است‌ :

1 ـ مناطقي‌ كه‌ تهيه‌ و تثبيت‌ فهرست‌ زمين‌ها طرح‌هاي‌ توسعه‌ كشاورزي‌ را رونق‌ مي‌داد.

2 ـ مناطقي‌ كه‌ زمين‌هاي‌ بدون‌ سند زيادي‌ در آنها وجود داشت‌.

3 ـ مناطقي‌ كه‌ برنامة‌ ريشه‌ كني‌ فقر روستايي‌ در آنها وجود داشت‌.

4 ـ مناطقي‌ كه‌ تعداد دعاوي‌ ملكي‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود.

تمامي‌ برنامه‌هاي‌ طرح‌ ريزي‌ شده‌ با احتياط‌ و دقت‌ كامل‌ زير نظر بود تا اين‌ كه‌ ارزيابي‌ درستي‌ از تمامي‌ هزينه‌ها و منافع‌ آن‌ در دست باشد.  مرور زمان‌ مشخص‌ نموده‌ است‌ كه‌ افزايش‌ حاصل‌ خيزي‌ زمين‌ همراه‌ باثبات‌ اجتماعي‌ بيشتر، بيش‌ از آنچه‌ كه‌ مورد تعهد بود،توجيه‌ پروژه‌ را در برداشته‌ است‌. همانطور كه‌ ملاحظه‌ گرديد، هدف‌ اصلي‌ كاداستر كشور تايلند، فهرست‌ برداري‌ از زمين‌ها بوده‌ و به‌ نظر مي‌رسد حتي‌ راهكارهاي‌ اتخاذ شده‌ دقيقاً در اين‌ راستا قرار داشته‌اند. نتيجه آن‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ اوليه‌ بخشي‌ از برنامة‌ ثبت‌ زمين‌ و كاداستر، اگر زمين‌ها و منطقه‌ به‌ نسبت‌ وسيع‌ باشند، روشهاي‌ فتوگرامتري‌ به‌ همراه‌ عمليات‌ زميني‌ بايد به‌ اجرا گذاشته‌ شوند.

2.کانادا

ثبت‌ زمين‌ و سرويس‌هاي‌ اطلاعاتي‌ يكي‌ از تلاش‌هاي‌ شناخته‌ شده‌ در دهة‌ اخير در زمينة‌ توسعه‌ مفاهيم‌ كاداستر چند منظوره‌ در ايالات‌ ساحلي‌ كانادا بوده‌ است‌. سواحل كانادا مشتمل‌ بر 3 ايالت‌ ساحلي‌ كوچك‌ است‌ كه‌ در كل‌، 130 هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ داشته‌ و جمعيتي‌ در حدود 7/1 ميليون‌ نفر دارد. اقتصاد اين‌ ايالات‌ مبتني‌ بر استخراج‌ معادن‌، جنگل‌داري‌، ماهيگيري‌ و كشاورزي‌ است‌. سيستم‌ تصرف‌ زمين‌ مطابق‌ رسوم‌ انگليسي‌ ـ آمريكايي‌ بوده‌ و ترتيبات‌ اجرايي‌ آن‌ به‌ صورت‌ نقشه‌برداري‌ زميني‌ غير منظم‌، توصيفات‌ حد و مرزها و يك‌ ثبت‌ سند ابتدايي‌ بوده‌ است‌. [2]

اولين‌ مرحله‌ فرآيند طولاني‌ مدرنيزه‌ ساختن‌ اطلاعات‌ زميني‌، تهية‌ گزارشي‌ بود كه‌ به‌ منظورهاي‌ زير تهيه‌ گرديد:

سازماندهي‌ و نظارت‌ بر نقشه‌برداري‌ محدوده‌هاي‌ ملكي‌ با در دست‌ داشتن‌ سوابق‌ كافي‌ به‌ طوري‌ كه‌ بتوان‌ محدوده‌ها را بدون‌ هرگونه‌ مشاجره‌ به هنگام‌ كرد.

همچنين‌ به‌ منظور بهبود دقت‌ نقشه‌ها براي‌ اهداف‌ مالياتي‌ شهر، نقشه‌برداري‌هاي‌ كنترلي‌ به‌ عنوان‌ مرجع‌ براي‌ تهية‌ نقشه‌هاي‌ خطي‌ مورد نياز بود و نقشه‌برداري‌هاي‌ شهري‌ و محدوده‌ها مي‌توانست‌ با نقشه‌ برداري‌هاي‌ كنترلي‌ تلفيق‌ گردد. برنامة‌ ايجاد نقاط‌ كنترل‌ [3] شامل‌ 4 مرحله‌ بوده‌ است‌ :

1 ـ توسعه‌ و متراكم‌ سازي‌ شبكه‌ نقاط‌ كنترل‌ درجه‌ 2.

2 ـ توسعه‌ برنامه تهيه‌ توپوگرافي‌ و مسطحاتي‌ بزرگ‌ مقياس‌، براي‌ تمامي‌ ايالات‌ و معرفي‌ نقشه‌هاي‌ بزرگ‌ مقياس‌ كاداستر.

3 ـ جايگزيني‌ تدريجي‌ سيستم‌ ثبت‌ املاك‌ موجود با يك‌ سيستم‌ مبتني‌ بر كامپيوتر در تمام‌ ايالات‌.

4 ـ ايجاد گزارشهاي‌ زميني‌ تلفيقي‌.

3.اروپای غربی

به‌ دلايل‌ تاريخي‌، تشابهات اساسي‌ ميان‌ كاداسترهاي‌ كشورهاي‌ اروپاي‌ غربي‌ وجود دارد. همه‌ آنها به‌ طريقي‌ بر اصول‌ كاداستر فرانسه‌ پايه‌ريزي‌ شده‌اند كه‌ توسط‌ ناپلئون‌ در اوايل‌ قرن‌ نوزدهم‌ شناسانده‌ و معرفي‌ شده‌ بود. اصل‌ اساسي‌ اين‌ بود كه‌ كاداستر بايد از دو بخش‌ اصلي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد. يك‌ بخش‌ تشريحي‌ و كلمه‌ به‌ كلمه‌، و يك‌ نقشه‌ كه‌ نشان‌دهنده‌ موقعيت‌ها و مرزبندي‌هاي‌ تمام‌ قطعات‌ و واحدهاي‌ زمين‌ باشد. نقشه‌ها طي‌ يك‌ نقشه‌برداري‌ نظام‌ يافته‌ فني‌ قطعه‌ به‌ قطعه‌ در چارچوب‌ نقشه‌برداري‌هاي‌ همگن‌ كاداستر تهيه‌ مي‌شوند. [4]

1.( دورنر ،1380،ص 112)

1.همان منبع

1.Land Ragistration And Information Serrice (L.R.I.S)

  1. همان منبع

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت