پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-کنوانسیون حفظ نباتات

0 Comments

کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات (همراه با متن تجدید نظرشده)

این کنوانسیون دارای یک مقدمه، پانزده ماده و یک پیوست می باشد. هدف و مسئولیت این کنوانسیون ایجاد اقدامات همگانی و موثر در جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماری های مربوط به نباتات و محصولات نباتی و تقویت اقدامات لازم برای مهار کردن آنها است. دولتهای متعاهد، تعهد می کنند که اقدامات قانونی فنی و اداری را طبق مقررات این کنوانسیون و مقررات تکمیلی که به موجب آن مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته است، معمول دارند. این کنوانسیون در سال 1351 به تصویب مجلس سنا ایران رسید. متن تجدید نظر شده کنوانسیون حفظ نباتات مصوب بیست و نهمین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مورد پذیرش ایران قرار گرفت و در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. این کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست می باشد. در تبصره 2 این قانون آمده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (مصوب مجلس) متن پیوست قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات 1351 را کان لم یکن تلقی می گرداند. بر اساس این عهدنامه، هر کشوری حق دارد برای جلوگیری از ورود، انتشار، استقرار عوامل خسارت زای گیاهی، ضوابط قرنطینه نباتی و موازین بهداشت گیاهی وضع و اعمال کند.[1]

2-2-2-4- کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و انباشت سلاحهای بیولوژیک و سمی و انهدام سلاحهای مذکور

    این کنوانسیون[2] یک مقدمه و پانزده ماده دارد. با عزم به اقدام برای تحقق پیشرفت موثر در راه خلع سلاح عمومی و کامل از جمله منع و امحا کلیه سلاحهای انهدام دسته جمعی و با اطمینان به این که منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و امحا این گونه سلاحها از طریق اقدامات موثر تحقق خلع سلاح عمومی و کامل را تحت نظارت دقیق و موثر بین المللی تسهیل خواهد نمود و با اعتقاد به اهمیت پروتکل مربوط به منع استعمال گازهای سمی و گازهای مشابه و مسائل باکتریولوژیک در جنگ که در تاریخ 17 ژوئن 1925 در ژنو به امضا رسیده و همچنین به اعتقاد به نقشی که پروتکل مزبور در تخفیف فجایع جنگ ایفاء نموده و می نماید و با تائید وفاداری به اصول و هدفهای پروتکل مذکور و دعوت از کلیه دول برای تبعیت از آن و با یادآوری این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد کراراً هر نوع اقدام مخالف اصول و هدفهای پروتکل 17 ژوئن 1925 را محکوم نموده است و با تمایل به ایجاد اعتماد بین ملتها و بهبود عمومی محیط بین المللی و همچنین با تمایل به اقدام در راه تحقق هدفها و اصول منشور ملل متحد و با اعتقاد به اهمیت و فوریت لزوم خارج کردن سلاحهای انهدام دسته جمعی نظیر سلاحهای خطرناکی که در آن عوامل شیمیایی و بیولوژیک بکار رفته از زمره تسهیلات دول از طریق اقدامات موثر و با قبول این که توافق درباره منع سلاحهای باکتریولوژیک و سمی به منزله اولین گام در راه نیل به موافقت درباره انجام اقدامات موثر و برای منع تکمیل و توسعه و ذخیره سلاحهای شیمیایی محسوب خواهد شد. کنوانسیون ژنو به ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه کننده در جنگ و روش های جنگ بیولوژیک اختصاص دارد، در پایان کنفرانس نظارت بر تجارت بین المللی تسلیحات و مهمات تدوین و امضاء گردید. پروتکل ژنو اولین و مهمترین توافق نامه بین المللی در مورد سلاحهای میکروبی و شیمیایی است و به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته می شود. البته در این کنوانسیون به سلاحهای شیمیایی بیشتر اشاره شده است. این کنوانسیون در سال 1352 توسط مجلس سنا تصویب شد[3].

  1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی(قوانین) http://rc.majlis.ir/fa/law

[2] . Convention Act prohibits the development, production and storage of weapons collected and bacteriological (biological) and toxic weapons of destruction

[3] . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96954

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست