Posted on

مدیریت پسماند بیمارستانی و لزوم توجه به آن

مفهوم کلی مدیریت زائدات در بیمارستان ها در مجموع شامل آموزش همگانی ، کاهش تولید، ذخیره سازي، جمع آوري، حمل و نقل، پردازش و دفع اینگونه زائدات درچارچوب ملاحظات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فنی بوده و وجود قوانین مدون و کارآمد درجامعه می تواند ضمن تاثیر مثبت در کاهش تولید اینگونه زائدات، موجبات افزایش بهره وري ملی و نیز کاهش اثرات نامطلوب ناشی از دفع غیر اصولی زائدات بر بهداشت عمومی و محیط زیست جامعه را نیز به همراه داشته باشد(Garving,1995).

به طور کلی مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی از لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت فراوان می­باشد و چنانچه مديريت پسماندهاي بيمارستاني به درستي صورت نگيرد، علاوه بر تأثيرات سوء بهداشتي، بر فعاليت هاي اصلي بيمارستان تأثير گذارخواهد بود و براي محيط زيست نيز اثرات سوء در بر خواهد داشت. رهنمود­­­­­هاي مديريت مواد زائد بيمارستاني نه تنها در به حداقل رساندن خطرات مطرح براي كارمندان در تمامي سطوح كمك مي كنند، بلكه خطرات بالقوه محيط زيست را نيز کاهش مي­دهد)عمراني,1384(.

شایان ذکر است كه مديريت پسماندهاي بيمارستاني به ترتیب شامل به حداقل رساندن زائدات و بازيافت، ضدعفوني باکلیه روش ها، سوزاندن، خنثي سازي،  دفن بهداشتي و دفع در شبكه فاضلاب شهري است.(Acharya and Singh, 2000)

به طور کلی، عناصر کلیدی برای یک برنامه موثر مدیریت مواد زائد پزشکی باید شامل موارد زیر باشد (شکل1-3):

 • طرح مدیریت پسماند
 • شناسایی انوع پسماندها
 • جداسازی پسماند، مهار و برچسب زدن
 • ذخیره سازی
 • حمل و نقل(در سایت و خارج از سایت)
 • درمان
 • دفع مناسب پسماند
 • نگهداری سوابق مدیریتی پسماند
 • آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آنها

 

طرح مدیریت پسماند باید شامل موارد ذیل باشد :

 • انطباقبا مقررات مربوطه (پیوست 1 قانون مدیریت پسماندها)
 • مسئولیت پذیری همه کارکنان درگیر (به عنوان مثال،  کنترل عفونت ها،
 • کنترل محیط زیست و پرسنل خانه داری، بخش و مسئولیت فردی)
 • تعریف و شناخت صحیحی از تمام پسماند های پزشکی به کار گرفته شده در داخل یک مرکز
 • اجرای پروسه مراحل مدیریت گام به گام در مرکز مربوطه

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)