Posted on
  • دیدگاه ایمونز

الف) هوش معنوي نوعی هوش غایی[1] است که مسایل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسایل مرتبط با آن را براي ما حل می کنند. هوش معنوي، هوشی است که اعمال و رفتار ما را در گستره هاي وسیع از نظر بافت معنایی جاي می دهد و همچنین معنادار بودن یک مرحله از زندگی را نسبت به مرحله دیگر مورد بررسی قرار می دهد (زهر و مارشال[2]، 2000)

ب) هوش معنوي ممکن است در قالب ملاك هاي زیر مشاهده شود: صداقت، دلسوزي، توجه به تمام سطوح هشیاري، همدردي متقابل، وجود حسی مبنی بر این که انسان نقش مهمی در یک کل وسیع تر دارد، بخشش وخیرخواهی معنوي و عملی، در جستجوي سازگاري و هم سطح شدن با طبیعت و کل هستی، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی.

ج) افرادي که هوش معنوي بالایی دارند، ظرفیت تعالی داشته و تمایل بالایی نسبت به هشیاري دارند. آنان این ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیتهاي روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوي اختصاص بدهند و فضایلی مانند بخشش، سپاسگزاري، فروتنی، دلسوزي و خرد را از خود بروز دهند.

همچنین می توان گفت هوش معنوي فهم مسایل دینی و استنباط هاي درست فقاهتی را تسهیل می نماید. به علاوه هوش معنوي می تواند در فهم مسایل اخلاقی و ارزش آن ها به افراد یاري نماید ضمن این که هوش معنوي ذهن را روشن و روان انسان را با بستر زیربنایی وجود مرتبط می سازد و به فرد کمک می کند تا واقعیت را از خیال تشخیص دهد. این مفهوم در فرهنگ هاي مختلف به عنوان عشق، خردمندي و خدمت مطرح است  (وگان، 2003).

2-2-1-5-4-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد

فریدمن و مکدونالد، مؤلفه هاي زیر را براي هوش معنوي بر شمردند:

1) تمرکز داشتن بر معنی نهایی.

2) آگاهی از سطوح چندگانه هوشیاري[3] و رشد آن ها.

3) اعتقاد به گرانبها و مقدس بودن زندگی.

( 4  ارتقاي خود [4]به یک کل بزرگتر (امرم،  2005).

2-2-1-5-4-3دیدگاه نوبل و وگان

نوبل و وگان بر این باورند که مؤلفه هاي هشتگانه مرتبط با هوش معنوي رشد یافته عبارتند از: درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداري، و تمایل به برطرف کردن نیازهاي دیگران (نازل، 2004).

[1]– Ultimate

[2] – Zohar & Marshall

[3] – Consciousness

[4]– Transcendence of self

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس