پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عملكرد بازار

در طراحي سيستم ارزيابي عملكرد، بايد دانست كه شاخص هاي عملكرد مي بايست در يك زمينه ي استراتژيك قرار گيرند تا بر آنچه افراد انجام مي دهند، اثر گذارند. ممكن است ارزيابي، فرآيند كمي كردن باشد اما اثر آن در تحريك عملكرد است و به گفته مينتزبرگ تنها با سازگاري عمل است كه استراتژي ها درك مي شوند. به عقيده ليانگ و همكاران وي در بخش توليد، ابعاد كليدي عملكرد عبارتند از: كيفيت، سرعت تحويل، قابليت تحويل، قيمت و انعطاف پذيري. در اينجا تنها به بررسي شاخص هاي كليدي كيفيت، زمان، هزينه و انعطاف پذيري خواهيم پرداخت (عفتی داریانی، 1386).

2-1-6) عملكرد بازار

موفقيت استراتژي هاي هر شركت، در عملكرد آن شركت منعكس مي شود. عملكرد شركت ميزان موفقيت يك شركت در خلق ارزش براي قسمت هاي مختلف بازار است. در نهايت عملكرد شركت بر اساس دستيابي به اهداف كسب و كار، از طريق واحدهاي مختلف شركت، تعيين مي شود. شركت هايي كه عملكرد مطلوبي دارند، ارزش را در طول زمان خلق مي نمايند و اين مهم در شركت هايي كه عملكرد نامطلوبي دارند صورت نمي گيرد. عملكرد بازاريابي به توانايي سازمان براي افزايش فروش، ارتقاي موقعيت رقابتي شركت، توسعه محصول جديد، بهبود كيفيت محصول، كاهش زمان تحويل كالا يا خدمات به مشتريان، گسترش سهم بازار و غیره در مقايسه با ديگر رقبا در يك صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز، 1385). به طور كلي اندازه گيري عملكرد در يك سازمان، كار چندان ساده اي نيست زيرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعاليت هاي گوناگون و اغلب پيچيده اي دارند و نيز در نقاط مختلف  جغرافيايي پراكنده اند. ايشان در پي تامين هدف هاي متنوع و گوناگوني هستند و به نتايج متفاوتي نيز دست مي يابند. براي سنجش و اندازه گيري عملكرد سازمان، شاخص ها و روش هاي متعددي ارايه شده است. دو دانشمند كانادايي با مرور ادبيات مديريت توانسته اند براي شركت هاي موفق 27 ويژگي بر شمارند كه از مرز عدد و رقم خشك و بي روح فراتر مي رود. با اين وجود در تحقيقات آنان مشاهده مي شود كه بسياري از مديران براي ارزيابي عملكرد و تعيين هدف با مشكل مواجه هستند و نمي توانند تنها به مقادير كمي اكتفا كنند (دفت، 1387).

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه درمورد بحران مالی،دلايل ظهوربحران مالی

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)