پایان نامه درباره داعش/:ریشه سیاسی بروز تروریسم

0 Comments

ریشه های سیاسی

تروریسم پدیده¬ای همگن یا یکپارچه نیست، بلکه هم از نظر ایدئولوژیکی و هم سازمان و اهداف متفاوت است. در برخی موارد جنبش¬های اجتماعی یا احزاب سیاسی که از حمایت مردمی برخوردارند از تروریسم استفاده می¬کنند. در حالی که گروه¬های دیگری وجود دارند که از نظر اجتماعی منزوی بوده و گزینه دیگری جز تروریسم ندارند. برای این گروه¬ها تروریسم بعد از مدتی تبدیل به هویت شده و کارکرد استراتژی گونه خود را از دست می¬دهد. رابطه تروریسم ودمکراسی نیز یک رابطه کلیدی است. در بسیاری از دمکراسی¬ها که حقوق اقلیت¬ها در آنها به شکل منظم نقض می¬شود، امکان بروز تروریسم وجود دارد. در واقع دموکراسی و تروریسم دو قطب متضاد یکدیگر نیستند که با بروز یکی، دیگری از بین برود. (عبدالله خانی،1386: 75)

در دموکراسی¬هایی که تروریسم در آنها شکل گرفته، درجه همگنی سیاسی، اجتماعی و قومی حکومت، متغیری حیاتی است. در جوامع تجزیه شده و چند قطبی، بیشترین احتمال بروز تروریسم به چشم می¬خورد. دموکراسی¬های انتقالی و یا جدید نیز بسیار شکننده هستند به همین خاطر نیز تروریسم  به راحتی گذر به دموکراسی را به خطر  می اندازد وجنبش¬های دموکراتیک را تحت تاثیر می دهد.

والتر لاکوئر معتقد است تلفیق و تداخل دمکراسی و میهن پرستی فرصت مناسبی برای رشد تروریسم به وجود آورده است زیرا میهن پرستی عاملی است برای دامن زدن به اختلافات¬های قومی. از سوی دیگر، دموکراسی نیز به گروه¬های میهن پرست مخالف اجازه می¬دهد دیدگاه¬ها و نظرات خود را ابراز کنند. اگر تحلیل لاکوئر را بپذیریم، می¬توان گفت ظهور موج دمکراسی خواهی در پایان قرن بیستم فرصت مناسبی برای گسترش تروریسم به وجود آورده است. با این حال تثبیت دمکراسی در کشورها می¬تواند بسیاری از زمینه¬های ظهور تروریسم را از میان بردارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014