Posted on: ژانویه 24, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه تعارضات زناشویی:تعهد زناشویی

مراقبت و اهميت

موضوع اصلي در مراقبت و اهميت، چگونگي احساس شما از ميزان دوست داشته شدن يا مهم پنداشته شدن از جانب همسرتان است . اين مسايل ، هنگامي برانگيخته مي شوند كه فرد احساس كند همسرش پاسخ گوي نيازهاي مهم هيجاني اش نيست . مريم و مسعود به طور مكرر بر سر اين كه چه كسي بايد لباس ها را اطو كند، مرافعه مي كردند. آنچه كه بحث ميان آنها را شعله ور مي كرد، مسأله اطو كردن لباس ها نبود، بلكه مسأله پنهان اهميت و مراقبت بود . مسعود هميشه اطو كردن لباس هايش را توسط مادرش نشانه عشق او نسبت به خودش مي دانست. به دليل اين كه مريم اين كار را انجام نم يداد، احساس مي كرد كه همسرش او را دوست ندارد. مريم به زعم خودش مي انديشيد: “اون كيه كه به من مي گه لباس هاشو اطو كنم؟ ” و به سادگي از انجام آن كار امتناع مي كرد، ز يرا نمي پذيرفت، كسي به او بگويد كه كاري انجام دهد . بدون به كلام آوردن آن، مريم در حال ابراز يك مسأله پنهان كنترل بود (ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-8-1-3-3 قدرشناسي و تأييد

در حالي كه مسايل مربوط به “اهميت” شامل نگراني هايي در مورد مهم بودن و دوست داشته شدن است، مسايل مربوط به قدرشناسي بيشتر به احساس ارزشمند بودن از ديدگاه همسرتان براي آن چه هستيد و آن چه انجام مي دهيد، برمي گردد(ماركمن و همكاران، 2010).

ستاره و سهيل زوجي هستند كه براي اولين بار يكديگر را در حال كار در يك شركت صنايع كشاورزي ملاقات كردند . آنها پس از ازدواج نيز ، كه دو سال از آن مي گذرد ، با هم كار مي كنند. در يك جلسه درماني، 6 ماه پس از ازدواج شان، ستاره مي گويد: “من احساس مي كنم كه ما فقط به دليل منافع اقتصادي با هم ازدواج كرده ايم . سهيل هميشه در مورد فشار اقتصادي، شغلي و خانه جديدمان، مي گويد. اما هنگامي كه درباره كمك بيشتر به او در دفتر صحبت مي كنم، مرا تحقير مي كند. ولي وقتي واقعاً احساس فشار مي كند، بر سر من به دليل كمك نكردنِ بيشتر، فرياد مي زند”.

چند سال پس از ازدواج، اين زوج هنوز نتوانسته اند در مورد بچه دار شدن تصميم بگيرند . ستاره مي ترسد كه با آمدن بچه از همسرش عقب بماند ، او نگران است كه سهيل ارزشي براي كار او در خانه قايل نشود . از سوي ديگر سهيل احساس مي كند به علت شاغل بودن همسرش، نقش او به عنوان نان آور خانواده زير سؤال رفته است و اختيار خانواده را ندارد. چنين مثال هايي رايج هستند ، بسياري از مردان مي گويند كه احساس مي كنند همسران شان به كار آنها، يعني كسب درآمد براي خانواده، ارزش زيادي نمي دهند . به طور مشابه، بسياري از زنان نيز مي گويند كه احساس نمي كنند شوهران شان به آن چه كه در خانه انجام مي دهند  چه شاغل و چه خان ه دار  بها دهند و آن را قدر بدانند . در هر دوي اين موارد، همسران ممكن است براي قدر شناخته شدن آن چه براي خانواده انجام مي دهند، سخت تلاش  كنند، اما سرانجام اگر همسرشان در بيان قدرداني شكست بخورد، برافروخته مي شوند. چند بار شده كه به همسرتان بگوييد چه قدر كارهايي را كه انجام م يدهد، قدر مي شناسيد؟

2-2-8-1-3-4 تعهد

موضوع تعهد، نگراني در مورد مدت زماني است كه تصميم داريد در كنار يكديگر بمانيد . نكته كليدي ، حس امنيت بلند مدتي است كه هر يك در رابطه دارد ، “آيا با من خواهي ماند؟(ماركمن و همكاران، 2010).

محمد و شيرين در جلسه درمان ، بحث هاي داغي در مورد جدا كردن حساب بانكي شان داشتند. هر زمان كه صحبت از پول مي شد، محمد از روي تلخ كامي در مورد حساب جداگانه شيرين شكايت مي كرد. مسأله اصلي ، پول نبود. براي محمد، مسأله پنهان تعهد بود. او يك بار قبل از اين ازدواج كرده بود و همسر سابق اش حساب بانكي جداگانه داشت . او تصميم به ترك محمد بعد از 15 سال گرفت، اين جدايي به دليل اين كه او چندين ميليون تومان در حسابش پس انداز كرده بود، سهل شد . بعد از آن ، هر زمان كه صحبت از پول و حساب ب انكي به ميان مي آمد، او اين موضوع را با افكاري در مورد توانايي شيرين براي ترك او ، پيوند مي داد. شيرين چنين قصدي نداشت، اما به دليل اين كه محمد به طور باز در مورد ترس اش با او صحبت نكرده بود، او واقعاً فرصتي براي كاهش اضطراب همسرش و اثبات تعهدش نسبت به او ، پيدا نكرده بود و مسأله ، تبديل به سوخت سريع الاشتعال براي تعارض شده بود. هنگامي كه تعهد شما به ديگري محكم باشد، با گفتگوي مناسب، نوع عميق تري از ايمني حاصل مي شود. اين، ايمني اي است كه از پيمان پايا براي در كنار ديگري بودن، ياري دادن ديگري در زمان هاي دشوار و عزيز داشتن ديگري براي تمام عمر، نشأت مي گيرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج

Categories: