پایان نامه بازاریابی رابطه مند/پیوند های ساختاری رابطه با مشتری

0 Comments

پیوند های ساختاری:

Han et al 1993 بیان کرد که در شرایط پیچیده خرید غالب شرکت ها با پیوند های ساختاری قوی توانایی ارائه بهتر و متعدد خدمات سفارشی را دارند که یک ارزش افزوده ایجاد می کند.

Rodrigues, Wilson2002;Lin et al 2003 تصدیق کردند که اتصال پیوند های اجتماعی یک اثر مثبت بر اعتماد ،رضایت وتعهد دارد،که اساس کیفیت رابطه را شکل می دهد.

Lin et al ( 2003)در مطالعاتش در صنعت بانک دریافت که باپایه گذاری معاملات روابط بلند مدت با مشتریان ، پیوند های مالی واجتماعی واستراتژیهای پیوند های ساختاری همه روی اعتماد،رضایت و تعهد اثر مثبت دارند.

Hsieh et al  ((2005با مطالعه بر خریداران آنلاین به بررسی این پرداخت که فروشندگان حراج آنلاین ممکن است تعهد مشتری را با استفاده ازاستراتژی های پیوندی افزایش دهند.در کار آنها محصولات به سه دسته طبقه بندی می شوند:تحقیق ،تجربه و اعتماد که به عنوان متغیر های تعدیل کننده استفاده می شوند.

پیوند های ساختاری هنگامی بدست می آید که شرکت ها به خدمات سفارشی به مشتریان بلند مدت که شامل اعتماد ،رضایت و تعهد می باشد تأکید دارد(Kumar &Etal, 1995) .

تحقیقات گذشته نشان داده است که وفاداری مشتری همان طور که از سمت منافع مالی به پیوند های اجتماعی و سپس پیوند های ساختاری می رسد،افزایش می یابد.پیوند های ساختاری جزءمهمی در وفاداری مشتری هستند.اسمیت (1998)پیوند های ساختاری را اینگونه تعریف کرد”پیوند زدن رابطه به ساختار و نهادینه کردن هنجارها در یک رابطه،قوانین،سیاست ها،رویه ها و توافقات،ساختار رسمی را نسبت به رابطه آماده می سازند؛به عنوان مثال تکنولوژی ها و سیستم های سازمانی مثل پست الکترونیک یا تبادل داده های الکترونیکی،می توانند پیوند ها و روابط فیزیکی،قانونی و روانشناسی را به گونه ای تسهیل کنند که هر دو طرف درگیر (خریدار و فروشنده )را به رابطه مقید کنند”(Shammout,2007).

Lin(2003)معتقد است که پیوند های ساختاری خدمات نوآورانه و منسجمی هستند که از طرف سازمان برای ارضای نیازهای مشتریان پیشنهاد می شود(Lin &et al,2003).نگرش هر دو (اسمیت و لین)جنبه های اساسی را که بیمه گران می توانند برای وفاداری مشتریان استفاده کنند پوشش می دهند.به عنوان مثال،فراهم کردن شرایطی تا بیمه گر بتواند از طریق الکترونیکی بیمه نامه را صادر و به مشتری ارسال نماید.پیوند های ساختاری در بازاریابی رابطه مند در بالاترین سطح،مورد توجه هستندزیرا حقیقت این است که شرکت ها می توانند روابطشان را با مشتری به وسیله افزایش اتصالات ساختاری به همراه پیوند های مالی و اجتماعی تحکیم کنند(Shammout,2007).پیوند های ساختاری برای سازمان ها ضروری هستند،زیرا آنها خدمات دارای ارزش افزوده ای را برای مشتریان فراهم می کنند که به آسانی در هر مکان دیگر در دسترس نیستند و باعث می شوند تا رابطه مشتریان با شرکت تقویت شود و شرکت بتواند به میزان بیشتری ارزش های مورد انتظار مشتریان را ارائه نماید.همچنان رقبا به سختی راه پیدا می کنند تا با چنین خدماتی به خاطر هزینه های بالای دگرگونی رقابت کنند(Liang &Wang,2005).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عنوان :بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین  در شهر تهران