Posted on

طرح‌ريزي وضعيت اضطراري و غیر مترقبه

شركت بايستي روش‌هاي اجرایی را به ‌منظور شناسایی وضعيت‌هاي اضطراري قابل پيش‌بيني از طريق بازنگري و تجزيه و تحليل سيستماتيک، نگهداري نمايد. یک سابقه از چنين وضعيت‌هاي اضطراري بالقوه بايستي ایجاد شده و در دوره‌های زمانی مناسب به‌ر‌روزآوری گردد تا از مقابله اثربخش با آنها اطمینان ایجاد گردد.

شركت مي‌بايست نسبت به توسعه، مستند نمودن و نگهداري طرح‌هايي براي مقابله با چنين وضعيت‌هاي اضطراري بالقوه اقدام نمايد و چنين طرح‌هايي را با موارد ذيل ارتباط دهد:

 • كاركنان فرماندهي و كنترل
 • خدمات اضطراري
 • كاركنان و پيمانكاراني كه ممكن است تحت تأثير قرار گيرند.
 • ساير افرادي كه احتمال دارد تحت تأثير قرار گيرند.

طرح‌هاي وضعيت اضطراري بايستي موارد ذيل را پوشش دهد:

 • سازمان، مسئوليت‌ها، اختيارات و روش‌های اجرایی براي مقابله با وضعيت اضطراري و كنترل بلايا، شامل برقراري ارتباطات داخلي و خارجي.
 • سیستم‌ها و روش‌‌های اجرایی براي تامين پناه، تخليه، نجات و معالجات پزشكي كاركنان.
 • سیستم‌ها و روش‌‌هاي اجرایی براي پيشگيري، تخفيف و پايش تأثيرات زيست‏محيطي فعاليت‏هاي اضطراري.
 • روش‌هاي‌اجرایی براي ارتباط با افراد دارای اختیار، خانواده‌ها و ساير طرف‌هاي ذيربط.
 • سیستم‌ها و روش‌‌هاي اجرایی براي بسيج تجهيزات شرکت، تسهيلات و كاركنان.
 • ترتیبات و روش‌هاي اجرایی براي بسيج منابع شخص ثالث براي پشتيباني در موقعيت‌هاي اضطراري.
 • ترتیباتی براي آموزش تيم‌هاي مقابله و آزمایش روش‌های اجرایی و سيستم‌هاي اضطراري.

براي ارزيابي اثربخشي طرح‌هاي مقابله، شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‌‌هاي اجرایی براي آزمايش طرح‌هاي وضعيت اضطراري از طريق اجرای سناريو و ديگر روش‌هاي مناسب، در فواصل زماني مقتضی اقدام نماید، این کار براي تجديد نظر در آنها برای آشکار کردن تجربيات كسب شده، انجام می‌گیرد.

همچنین بایستی روش‌هاي اجرایی براي ارزيابي دوره‌اي تجهيزات اضطراري مورد نیاز و نگهداري آنها در یک وضعيت آماده، در محل وجود داشته باشد.

6- استقرار و پایش

اين بخش بيان مي‏کند که فعاليت‏ها  چگونه بايستي اجرا و پايش شوند و چگونه اقداماصلاحي در هنگام ضرورت انجام مي‏گيرد.

1-6- فعاليت‌ها و وظايف

فعاليت‌ها و وظايف بايستي بر اساس روش‌های‌اجرایی و دستورالعمل‏هاي‌كاري توسعه داده شده در مرحله طرح‌ريزي يا قبل از آن بر طبق خط‌مشي HSE اجرا شوند:

 • در سطح مديريت ارشد، توسعه اهداف استراتژيك و طرح‌ريزي فعاليت‌هاي سطح بالا، بایستی با توجه به خط‌مشي HSE اجرا شود.
 • در سطح سرپرستي و مديريت، راهنماهای مكتوب مرتبط با فعاليت‌ها (که نوعا شامل فعاليت‏هاي زيادي مي‏باشند)، که بطور طبيعي شكل برنامه‌ها و روش‌های‌اجرایی را بخود خواهد گرفت.
 • در سطح کار کارگاهی، راهنماهای مكتوب مربوط به وظايف که بطور طبيعي شكل دستورالعمل‏هاي كاري را به خود می‌گیرد که در تطابق با سیستم کار ایمن صادر شده است (مانند: مجوزهای انجام كار، روش‌‏هاي عملياتي هم‌زمان، روش‌هاي مسدود كردن مسیر عبور، نظامنامه انجام عمليات مجاز).

مديريت بايستي از اجرا و تصدیق فعاليت‌ها و وظايف مطابق با روش‌هاي‌اجرایی مرتبط اطمينان حاصل كند و در برابر آن پاسخگو باشد. اين مسئوليت و‌ تعهد مديريت به اعمال خط‌مشي‌ها و برنامه‌ها، در کنار سایر وظایف، شامل حصول اطمينان از دستيابي به اهداف HSE می‌باشد و اينکه معيارهاي عملکرد و حدود كنترلي نقض نمی‌شوند.

مديريت بايستي از كفايت مستمر عملكرد HSE شركت از  طريق پايش فعاليت‏ها اطمينان حاصل نمايد.

 2-6- پايش

شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‌های‌اجرایی براي پايش جنبه‌هاي مرتبط با عملكرد HSE و ایجاد و نگهداري سوابق نتايج، اقدام نمايد. براي هر فعاليت يا ناحيه مرتبط، شركت بايستي:

 • اطلاعات پایش بدست‌آمده را شناسایی و مستند کند و دقت مورد نیاز نتایج را مشخص نماید.
 • روش‏هاي‌اجرایی پايش و موقعيت ها و دفعات اندازه‌گیری را مشخص و مستند نمايد.
 • روش‌‏هاي‌اجرایی اندازه‌گیری کنترل کيفيت را ایجاد، مستند و نگهداري نمايد.
 • روش‌‏هاي‌اجرایی را براي تبادل داده ها و تفسير آنها ایجاد و مستند كند.
 • اقداماتي كه باید هنگام نقض معیارهای عملکرد انجام گیرد را ایجاد و مستند نماید.
 • صحت داده‌هاي واصله را هنگامي كه سيستم‏هاي پايش، معيوب تشخيص داده مي‏شوند، ارزيابي و مستند نماید.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))