پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/تحلیل ادغام و تجزیه

0 Comments

تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت

از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظام اقتصادی بازار آزاد یاد می شود. تصوربراین است اگر درمیان فعالان عرصه تولید وتوزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بارآمده ورفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه نوین حقوقی، مدتهاست که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاد دانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران به تازگی گام های نخستین را در این عرصه برداشته است. از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است. یکی از مبنایی ترین و مهمترین پرسش ها درخصوص هرقانونی که نقش تعیین کننده درتفسیرمقررات آن دارد این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است. درمورد حقوق رقابت میان صاحب نظران و نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد این مساله از پرمناقشه ترین مباحث دراین علم به شمار می رود. به طور کلی اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحله اجرا گاه در تعارض با یکدیگر قرارمی گیرند.[1]

 

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن

در این گفتار سعی بر اینست که جایگاه دومقوله ی ادغام و تجزیه را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی کنیم، ازآن جهت که این دو موضوع نه تنها مربوط به حقوق تجارت است بلکه از لحاظ اقتصادی هم باید تحلیل وجایگاه آن مشخص شود.

 

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی

 

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت

لفظ رقابت درفارسی معادل لغت competition درانگلیسی می باشد. در لاتین به معنی با هم تلاش کردن یعنی شرکت کردن رقبا دریک مسابقه واحد با شرایط مشابه می باشد.[2] حقوق رقابت تجاری ابزار سیال وپویا می باشد که قابلیت تغییر پذیری در جهت پذیرش توسعه های اقتصادی و موقعیت های سیاسی جدید را دارد با دو هدف اقتصادی و غیر اقتصادی (اهداف سیاسی و اهداف اجتماعی) بیان مساله می کند[3]. دربند11 ماده1 قانون برنامه4 ساله توسعه دراجرای سیاستهاس کلی اصل44 رقابت را وضعیتی دربازار میداند که درآن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید خرید یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، بطوری که هیچیک ازتولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت رادر بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه به بازار یاخروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. تمرکز از جمله موضوعات مربوط به حقوق رقابت می باشد. درتعریف آن آورده اند تمرکز یا ادغام عبارت است از موقعیتی که چند واحد تجاری داخل هم شوند واستقلال خود را به طور دائم ازدست بدهند وتحت یک عملیات واحد به عملیات تجاری بپردازند .[4]

تمرکزعموما تحت اشکال زیر صورت می گیرد:

  • انتقال سهام
  • انتقال اموال
  • ایجاد شرکت دائمی جدید[5]

رقابت موجب می شود تا فعالان عرصه تولید و توزیع کالا و خدمات پیوسته به فکر حفظ بقای خود در بازار بوده و برای ارتقای جایگاه خود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا یا حداقل عقب نماندن از قافله آنان طراحی و برنامه ریزی کنند. بازار مشترک اروپا نمونه کاملی از این تحول است.

برخی مواقع انتقال سهام واموال ممکن است درقسمتی از آنها صورت گیرد در کل آنها سه نوع تمرکز و ادغام متصور است :

1- تمرکز و ادغام افقی[6]: وقتی صورت می گیرد که دو رقیب تجاری که محصول واحدی را تولید می کنند ودر بازارمنطقه ای واحد جغرافیایی فعالیت دارند درهم ادغام شوند .

2-تمرکز و ادغام عمودی[7] : این تمرکز و ادغام بین واحدهای تجاری که دارای رابطه فروشندگی- خریداری هستند صورت می گیرد. به عبارت دیگر وقتی حادث می شود که واحد تجاری در واحد دیگر که تولید کننده یا خریدار کالائی می باشند ادغام شوند.

3- ادغام مابین واحدهای تجاری متفاوت: اینگونه تمرکز بین واحدها و شرکت هایی که هر کدام در بازار کالائی متفاوت فعال هستند واقع می شود اینگونه تمرکز عموما” به چند منظور صورت می گیرد:

1-3: توسعه خط تولید: دراین نوع ادغام کارخانه ای با کارخانه دیگرادغام می گردد تا اقلام مورد نیاز خود را برای تولید محصولش ازطریق کارخانه دوم تهیه گردد.

2-3: توسعه بازار: جهت توسعه بازار شرکتهای منطقه متفاوت که کالا یا سرویس واحدی را تولید وعرضه می کنند با هم ادغام می شوند.

3-3: تمرکز خالص: این تمرکز، زمانی حاصل میشود که شرکت مادرحلقه ربط تجارت فعال نداشته باشند.

گرچه تمرکز و ادغام افقی به دلیل ایجاد الیگوپولی بیشترین خطر رابرای رقابت دربازار ایجاد می کند لکن دو نوع دیگر تمرکز بیخطر نیستند و ممکن است تاثیرات منفی بررقابت دربازار بگذارند وقدرت بالقوه شرکت مدغم را افزایش دهند. بحث های اختلاف انگیزی بین اقتصاد دانان و حقوق دانان متخصص در رقابت تجاری درباره فوائد و مضرات تمرکز وجود دارد. لکن آنچه مسلم است این است که تمرکز و ادغام شرکتها در مراحلی می بایستی تحت کنترل حقوق رقابت قرار گیرد.

 

[1] محمدحسن صادقی مقدم، بهنام غفاری فارسانی، روح حقوق رقابت، مجله حقوقی دادگستری، بهار1390، ص113.

[2] حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص17.

[3] همان، صص20تا23.

3 the problems of concehcration jin the commen market 1966 eec of competition series

به نقل از حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص48.

[5] همان، ص48.

 Norizontal merger                                                                                                                                                                                                                            2

                                                                                                                                                                                                               vertied merger3

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری