پایان نامه ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان

0 Comments

پایان نامه ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان

 

– کاربردهای ارزیابی عملکرد شغلی

 • برنامه ریزی نيروی انسانی :

اینکه آیا فرد، مهارت لازم به منظور احراز سمتی بالاتر دارد . یا اینکه حتی دارای دانش لازم برای انجام شایسته شغل فعلی خویش است؟

 • کارمندیابی و انتخاب

نتایج حاصل از ارزیابی کارکنان فعلی سازمان میتواند در پيش بينی عملکرد آتی کسانی که می خواهند استخدام شوند موثر خواهد بود.

 • تعيين روایی آزمونهای استخدامی
 • آموزش و تربيت کارکنان:
 • در تعيين نيازهای آموزشی سازمان و در تعيين نوع مهارتهای که مورد نياز سازمان است کمک میکند.
 • تعيين مسير شغلی:

مسير شغلی، مشاغلی است که در طی عمر کاری فرد در سازمان، یکی پس از دیگری به او واگذار میشوند.

 • حقوق و مزایا:
 • شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان:

گاهی همزمان با ارزیابی، استعدادهای بالقوه کارکنان نيز سنجيده می شود. (سعادت، 1390)

 

2-2-4-1- مراحل مختلف ارزیابی عملکرد شغلی

 • هدف از ارزیابی معين میشود
 • با توجه با استانداردهای تعيين شده به فرد گفته می شود که چه باید بکند و چه انتظاراتی از وی هست
 • عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گيری می شود
 • عملکرد واقعی فرد با استانداردهای عملکرد مقایسه می شود
 • نتایج حاصل از مقایسه با فرد در ميان گذاشته میشود و درصورت لزوم اقدام اصلاحی انجام می‌شود (سعادت، 1390).

 

 

 

 عوامل موثر در تعيين نوع ارزیابی عملکرد شغلی

١. اندازه سازمان:

تحقیق نشان داده است که سازمان های بزرگ که منابع و امکانات کافی در اختیار دارند، بیشتر از سازمان های کوچک از سیستم های پیشرفته و پیچیده ارزیابی عملکرد شغلی استفاده می کنند.

٢. پویایی سازمان

اگر سازمان دائم در حال تغيير و تحول باشد، بهتر است از سيستمهای ارزیابی ساده بخاطر انعطاف پذیریشان که می توان آنها را متناسب با شرایط تغيير داد استفاده کرد. اگر سازمان از ثبات نسبی و منابع و امکانات برخوردار است، میتوان از سيستمهای پيچيده استفاده کرد. (سعادت، 1390)

٣. سطوح مختلف در سلسله مراتب:

در بسياری از مشاغل مدیریتی، عوامل و متعييرهای متعددی عملکرد مد یر را تحت تاثير قرار می دهند که او هيچگونه کنترلی بر آنها ندارد. (سعادت، 1390)