پایان نامه آموزش ضمن خدمت//مدل رويكرد سيستمي به آموزش

0 Comments

 مدل رويكرد سيستمي به آموزش:

اين رويكرد  برتعيين اهداف آموزشي، تجارب يادگيري كنترل شده براي رسيدن به اين اهداف تأکید دارد ، معيارهاي عملكرد و ارزشيابي اطلاعات اين رويكرد عبارتند از :

 • براي اصلاح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به كار مي گيرد . از اين ديدگاه برنامه هاي آموزشي هيچ گاه محصولات تمام شده نيستند . آنها با اطلاعاتي كه نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرماني است انطباق داده مي شود .
 • اين رويكرد پيچيدگي هاي تعامل بين اجزا را شناسايي مي كند .
 • اين رويكرد يك چارچوب اجرايي براي برنامه ريزي وباقي ماندن و ادامه دادن به اهداف آرماني را فراهم مي آورد و در اين چارچوب يك پژوهش و تعيين اينكه كدام برنامه در رسيدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروري است .
 • ديدگاه كل گرايانه دارد و يك مجموعه كلي از تعامل بين خرده سيستم ها است .

در اين رويكرد علاوه بر سه مرحله نيازسنجي , آموزش وارزشيابي يك مرحله ديگر كه شامل مقاصد آموزش است كه شامل اعتباريابي آموزش :

 • اعتبار آموزش ( يادگيرندگان در طول دوره آموزشي چه چيز را فرا مي گيرند . )
 • اعتبار انتقال ( آيا آنچه در طول آموزش آموخته شده است مي تواند عملكرد سازمان را بهبود بخشد. )
 • اعتبار درون سازماني (آيا عملكرد يك گروه جديد از يادگيرندگان با عملكرد گروه اصلي يادگيرنده همان برنامه آموزشي سازگار است .)

اعتبار بين سازماني ( آيا يك برنامه آموزشي اعتبار يابي شده در يك سازمان مي تواند به گونه اي موفقيت آميز در سازمان ديگر اجرا شود .) ( گلدستين , 1992 , 21 )

 2-1-12-5- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان:

مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان بر سه اصل استوار است :

 • سازمان ها بايد پويا و متحول باشند و آموزش مسئول حفظ و تقويت اين پويايي است .
 • هر شغل ماهيتي دارد و تمام مشاغل به تناسب از زمينه هاي ارتباطي خاص خود برخوردارند.
 • متغير بودن توانايي هاي مورد نياز براي هريك از مشاغل در زمان هاي مختلف
  ( شبلي , 1376 , 77)

 

بنابراين،با توجه به مدل هاي گوناگون ارائه شده درباره مراحل و فرايند هاي آموزش درسازمان، فرايندي را كه در سازمان هاي مختلف تقريباَ همه گير است وجامعيت دارد واجرا مي شود به قرار ذيل است :

الف : تشخيص نياز آموزشي

ب   : تدوين اهداف برنامه آموزشي

ج   : تعيين محتواي مورد نياز برنامه آموزشي

د  : انتخاب روشهاي آموزش

ذ  : اجراي برنامه آموزشي

ه  : ارزشيابي برنامه آموزشي

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران