Posted on

نقش هیات مدیره در نظام راهبری شرکت

نظام راهبری شرکت در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهمترین مباحث کسب و کار مطرح شده است. تأکید مبنای اولیه نظام راهبری شرکت، بیشتر به موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاههای جدی تر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. در سالهای اخیر، پیشرفتهای زیادی در زمینه موضوع نظام راهبری شرکت در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام راهبری شرکت خود ادامه می دهند و در این راستا، به مشارکت کنندگان در نظام راهبری شرکتی و موضوع هایی از قبیل سهامداران و روابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیات مدیره، کمیته های هیات مدیره، حسابرسان و نظام های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه ای مبذول می دارند. از سوی دیگر، حسابداران و حسابرسان، سرمایه گذاران جزء، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر نظام راهبری شرکتی آگاه می باشند(شريعت پناهي و  عبده تبریزی، 1380).

بر اساس تعریف عمومی نظام راهبری شرکت که به عنوان ابزاری که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور منافع مالکیتی سهامداران برعهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد. بدین ترتیب چنین بر می آید که رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکتهای معروف و خوش نام، در برخورداری آنها از یک هیات مدیره مؤثر و کارا نهفته است(مظلومي و رحمان سرشت، 1382).

گرت[1] در کتاب خود به نام ماهی از سرش فاسد می شود، دیدگاه درون گرانه منحصر به فرد و جالبی را در زمینه اثربخشی هیات مدیره شرکتهای گوناگون و سوابق علمی خود، ضمن بازگویی مسائل و مشکلات موجود در هیات مدیره شرکتها، توصیه هایی را نیز در زمینه بهبود نظام راهبری شرکتی در این حوزه مهم، ارائه کرده است. یکی از انتقادهای او این است که هیات مدیره زمان زیادی را صرف مدیریت(به عنوان مدیران حرفه ای) و زمان بسیار کمی را صرف هدایت امور می کند. در این راستا، گرت هدایت را به عنوان راهنمایی و راهبری تعریف می کند. از سوی دیگر، روشهای متعددی وجود دارد که با آنها می توان اثربخشی وظایف هیات مدیره را افزایش داد(ماه آورپور، 1386).

[1] Gert