نسبت هاي سود دهي-پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

0 Comments

نسبت هاي سود دهي

اين نسبت ها توانايي شرکت را در بدست آوردن سود نشان مي‌دهد، در واقع عملکرد کلي شرکت و مديريت آن ارزيابي مي‌شود.

 

 

 

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS)

با محاسبه اين رقم، سودي که شرکت در يک دوره مشخص به ازاي يک سهم عادي بدست آورده است معين مي‌شود.اين عدد از متداولترين نسبت‌هاي مالي است که محاسبه و تجزيه و تحليل مي‌شود (آهنچيان و همكار،1390).

2-17-2- نسبت قيمت به سود هر سهم  (P/E)

نسبت  P/E يکي از ابزارهاي رايج و متداول جهت تحليل وضعيت شرکت ها، صنعت و بازار است. اين نسبت که از آن به عنوان ضريب سود آوري نيز ياد مي‌شود، حاصل تقسيم قيمت هر سهم بر درآمد هر سهم شرکت است. در واقع رابطه ي بين قيمت سهم شرکت با سود آن را نشان مي‌دهد.

درآمد هر شرکت معياري است که مي‌توان با آن شرکت را در طي چند سال متوالي به لحاظ افزايش سرمايه ي شرکت مقايسه کرد، ولي اين متغيير، معيار مناسبي براي مقايسه چند شرکت نيست.

اين نقيضه در معيار   P\E رفع مي‌شود و با اين معيار مي‌توان شرکت‌هاي يک صنعت را مورد مقايسه قرار دارد و يا هر شرکت را با متوسط صنعت مرتبط  تطبيق داد.

نسبتP\E  بيانگر تعداد دفعاتي است که طول مي‌کشد تا قيمت يک سهم از طريق سود آن، در صورت پرداخت تمام سود‌هاي واقعي آن بازيافت شود.

نکات مهم در مورد P\E:

1- اين نسبت نبايد خيلي بالا و خيلي پايين باشد.

2- اين روش براي شرکت هايي که P\E آن ها منفي است، کاربردي ندارد.

پايين  يا  بالا بودن P\E بعضي  اوقات به خاطر شرايط خاص شرکت است.

شرکتي قصد دارد خط توليد جديدي را ايجاد نمايد به همين دليل سود را کم اعلام مي‌کند و در اين صورت (P\E) بالا مي‌رود اما در آينده‌اي معيين سود آوري خود را نشان مي‌دهد اين بدين معني است  که (P\E) بالا چشم انداز سود آوري شرکت را نشان مي‌دهد.(آهنچيان، احتشامي،1390)

2-17-2-1- کاربرد نسبت (P\E)

به لحاظ نظري، (P\E)يک سهم به ما  مي‌گويد که سرمايه گذاران چند ريال حاظرند به ازاي يک ريال سود يک شرکت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مي‌گويند. به عبارت ديگر اگر (P\E) يک سهم 20 باشد بدين معني است که سرمايه گذاران حاضرند 20 ريال براي هر ريال از سود سهم اين شرکت بپردازند ( تحليل بنيادي بورس، 1390).

2-17-2-2- رشد سود

قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش و رشد آينده شرکت است. ميزان سود (EPS) معمولا مبتني بر (EPS) گذشته است. اگر شرکتي در مرحله رشد قرار دارد سودش بايد رشد کند. در نتيجه تفسير بهتري از (EPS)  آن است که خوشبيني بازار از آينده رشد يک شرکت را باز تاب مي‌دهد (تحليل بنيادي بورس، 1390).

2-17-2-3- نسبت سود تقسيمي هر سهم

سهم و سود هر سهم مواردي از جمله ماليات، اندوخته قانوني، ساير اندوخته ها و سود (زيان) انباشته را در بر مي‌گيرد. گرچه در نظريه، تفاوت زيادي بين شرکتي که سود نسبتاء بالايي تصويب مي‌کند و شرکتي که سود کمي از درآمد خود را تقسيم مي‌نمايد وجود ندارد، در عمل به دليل جو حاکم بر بازار به ويژه از طرف کساني که به درآمد سهام اتکاي زيادي دارند، عرضه سهام شرکت هايي که سود سهام کمي تعيين مي‌کنند زياد شده و موجب کاهش قيمت آن سهم را در بازار فراهم مي‌نمايد. از اين رو، در شرايط تساوي ساير عوامل، شرکت هايي که نسبت سود تقسيمي بالاتري دارند نسبت به ساير شرکت ها از موقعيت بهتري بر خوردارند (تحليل بنيادي بورس، 1390).