مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت

2-9-1 مقایسه سودوجریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف

علیرغم شواهدی که به نظر می رسد سود نسبت به جریانات نقدی در اندازه گیری عملکرد شرکت دریک دوره مشخص برتری دارد.بحثهای ادامه داری بین دانشگاهیان وحرفه ای ها درباره اینکه درعمل از سود استفاده شود یا از جریانات نقدی وجود دارد.از یک طرف استانداردگزاران حسابداری در اکثر کشورها تاکید می کنند که سود تعهدی به عنوان یک معیار عملکرد نسبت به جریانات نقدی برتری دارد.به عنوان مثال هیات استانداردهای حسابداری مالی دربیانیه یک خود درپاراگراف 43بیان می کند که صورتهای مالی که فقط دریافتها وپرداختهای نقدی را برای یک دوره کوتاه مدت مثلا برای یک سال نشان می دهند، نمی توانند به میزان کافی بیانگر این باشند که آیا عملکرد شرکت طی آن دوره موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟….هیات استانداردهای حسابداری مالی همچنین در پاراگراف 44بیانیه شماره یک خود بیان می کندکه اطلاعات حسابرسی شده درباره سودشرکت که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است نسبت به اطلاعاتی راجع به دریافتها وپرداختهای نقدی عموما نشانه بهتری برای عملکرد شرکت محسوب می شود. (مشایخی وشریعتی ایوری،1388)

استاندارد حسابداری شماره یک ایران، با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی نیز شرکتها را ملزم به استفاده از مبنای تعهدی می نماید.همچنین بسیاری از پژوهشهایی که قبلا در بازار های سرمایه انجام شده است نشان می دهد که سود نسبت به جریانات نقدی ارزش اطلاعاتی بیشتری دارد.از طرف دیگر برخی دانشگاهیان  وافراد شاغل در این حرفه با این دیدگاه مخالف هستند.حامیان اصلی وجدی جریانهای نقدی در این بحثها کسانی هستند که پیشنهاد می کنند حسابداری بر مبنای جریانات نقدی جایگزین حسابدرای سنتی بر مبنای تعهدی شود.در بین تحلیلگران اوراق بهادار نیز کسانی بودند که طرفدار جریانات نقدی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت هستند. (مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)

 

 

2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریان نقدی

2-9-2-1کیفیت سود

نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می باشدموجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می باشد.این امر برروی کیفیت سود انعکاس نامطلوبی دارد.(بلواری[1] وهمکاران، 2005)

برای کیفیت سود، تعاریف متعددی وجود دارند، پژوهشگران از تعریف یکسانی برای کیفیت سود استفاده نکرده اند.لاگی [2]ومارکوارت(2004) سود با کیفیت را سودی می دانند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد.ثقفی وکردستانی(1383)سودی را باکیفیت تر می دانند  که پایدارتر باشد.کریسکن هایترو ملوما[3](2004) سود باکیفیت بالا را سودی می دانند که به ارزش شرکت دربلند مدت نزدیک بوده وحاوی محتوای اطلاعاتی بیشتری باشد.اسکیپر[4] ووینسنت[5](2003)3بعد را برای ارزیابی کیفیت سود در نظر می گیرند:پایداری، قابلیت پیش بینی وسود.

بلوواری[6] ، گیاکومینزواکرز(2006)کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سودآتی وپایداری وعدم تغییر پذیری درسود گزارش شده می دانند.

دچو وهمکاران(2010)اعتقاد دارند از آنجا که تمام معیارهای کیفیت سود (مانند پایداری ، نوسان پذیری کمترومفید وبه موقع بودن جهت اتخاذ تصمیم درست وغیره)بر رقم سود حسابداری که بر اساس مبنای تعهدی تهیه شده تمرکز دارند، لذا این معیارها تحت تاثیر عملکرد اساسی شرکت ومعیار ارزیابی عملکرد قرار دارند، اما به طور یکسان تحت تاثیر این دوفاکتور نیستند.بنابراین این معیارها سازه های اصولی را به طور یکسان اندازه گیری نمی کنند.به علاو ه چون معیارها بر عناصر متفاوتی از مفید بودن درتصمیم گیری تمرکز دارند.مانباید انتظار داشته باشیم که تمام معیارهایی که توسط پژوهشگران استفاده می شودبه یک اندازه خوب باشد.

با این حال، تفاوت در معیارهای مختلف برای ارزیابی کیفیت سوداز دیدگاههای مختلف به معنای مفید نبودن ارزیابی کیفیت سود نیست زیرا ارزیابی کیفیت سود  به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به قابل اطمینان بودن سود جاری قضاوت کنند وآینده ان را پیش بینی نمایند.به طور خلاصه می توان  سودمندی های کیفیت بالای سود را از دیدگاههای استفاده کنندگان اطلاعات مالی ، سرمایه گذاران وتنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری مورد ارزیابی قرار داد.بر اساس دیدگاه اول، اطلاعات مالی با کیفیت بالا، ارزش واقعی واحد تجاری را به اطلاع سرمایه گذاران می رساند(ریکول،2004)

همچنین زمانی که استفاده کنندگان اطلاعات مالی واقعی را در مورد عملکرد واحد تجاری دریافت می کنندتصمیم بهتری خواهند گرفت، که این امر باعث تخصیص بهتر منابع می شود.ازدیدگاه دوم ، کیفیت بالای سود موجب رشد اقتصادی بیشتر می شود.زیرا کیفیت بالای سود، افزایش اعتبار اطلاعات مالی را به دنبال داردواعتبار اطلاعات مالی مستقیما با توسعه اقتصادی ارتباط دارد(ریکول،2004).هچنین کیفیت بالای سود ، هزینه سرمایه را کاهش می دهد .با افزایش ابهامات در مورد سود ، هزینه سرمایه افزایش یافته ومبادلات در بازار سهام کاهش می یابد.(باتاکاریا[7]،دارک و ولکر،2003)

به علاوه کیفیت بالای سود، موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود.وقتی که سرمایه گذاران نسبت به کیفیت سود شرکتها در کشورها مطمئن هستندسرمایه گذاری بیشتری درآن کشور انجام می دهند.بر اساس دیدگاه اخیر کیفیت بالای سود، موجب تخصیص بهینه منابع می شودزیرا با فراهم کردن اطلاعات مالی که ارزش واقعی دارند بر تصمیم گیری سیاست گذاران در نحوه تخصیص منابع مالی وانسانی برای توسعه اقتصادی کمک می کنند(ریکول،2004)

به علاوه کیفیت بالای سود، هدف چارچوب نظری را در فراهم کردن اطلاعات مفیدبرای استفاده کنندگان حسابداری مالی برآورده می سازد.در نهایت کیفیت بالای سود ریسک را برای سهام داران واعتباردهندگان کاهش می دهدودرپایداری مالی ورشد اقتصادی کشور نقشی موثر دارد(جان جانی وهمکاران،90)

2-9-2-2مقایسه سود وجریان نقدی

تاکید اصلی پژوهشهای پیشین بر بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی برای سرمایه گذاران بوده است.سود خالص زمانی بار اطلاعاتی دارد که رابطه بین بازده وسود به ضریب غیر صفر منجر شود.شواهد تجربی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی را تاکید می کنند.پاتل وکاپلان (1977)دریافتند که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی ارزش یکسانی قایل می شوند.یافته های باون وهمکاران (1987)حاکی ازاین است که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی نسبت به اقلام تعهدی اهمیت بیشتری قایل می‌شوند.(مایکل، 2001)

نتایج تحقیق ویلسون نشان داد جریانهای نقدی وکل اقلام تعهدی درتبیین بازده سهام وزن بیشتری از سود داردوبه نوبه خود وزن کل اقلام تعهدی از جریانهای نقدی بیشتر است.برنارد واستوبر(1989)در تلاش برای تکرار نتایج تحقیق ویلسون دریافتند که نتایج ویلسون قابل تعمیم به دوره های زمانی دیگر نیست.برنارد واستوبر این فرض را رد کردند که محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی بین کشورها درطول زمان یکنواخت است را رد کردند.لوونیسیم(2004)با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی وبازده آینده سهام با فرض نبود کارایی در بازار به افراد اجازه می دهد با یافتن این روابط به استفاده از فرصتهای آربیتراژ اقدام کنند وبه منفعت برسند.العطار وحسین(2004)توانایی داده های حسابداری شامل سود،جریانهای نقدی واقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده مورد بررسی قرار دارند ودریافتند که جدا کردن سود به اجزای نقدی وتعهدی، سبب بهبود پیش بینی جریانهای نقدی می شود.

در تحقیقات قبلی همچنین وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی با توجه به اجزای غیر منتظره آن بررسی شده است(ریبون[8]،1986،ویلسون[9]1986،بوئن[10] 1987،علی1994،عرب مازاریزدی1374)

گامبولا[11] وکتزا(1983)به بررسی رابطه میان ارقام حاصل از سود تعهدی وجریانهای نقدی پرداختند.آنها دربررسی های خود نشان دادند که جریانهای نقدی در مقایسه با سود حسابداری فاقداهمیت اطلاعاتی است .نتایج حاصل از تحقیق بوئن ودیگران(1987)نیز نشان داد که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ، سود تعهدی را بر جریانهای نقدی ترجیح می دهند.(ظریف فرد وناظمی،1383)

عده ای از محققین نیز با اشاره به تاثیر شرایط منحصر بفرد هر شرکت مثل اندازه ، نوع صنعت ویا نوع کشور  بر روی روابط سودوجریانهای نقدی ، وقوع هر یک از شرایط فوق را عامل مهمی در هنگام انجام تحقیقات مربوط به این موضوع دانستند.(هادگسون [12]وکلارک2000،پنبرگ[13]1999،گراهام[14] ونایت 2000،چاریتو[15]ودیگران 2001،بارتو[16]ودیگران،2001)

به طور کلی یافته های حاصل از تحقیقات پیشین نشان داد که سود دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریانهای نقدی است.اما نتایج مربوط به محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی نسبت به سود مشخص نیست.درایران نیز هنوز تحقیق جامعی که رابطه اجزای واقعی سود وجریانهای نقدی با ارزش سهام بررسسی کند،انجام نشده است.این موضوع یکی از انگیزه های اصلی تحقیق حاضر است.(ظریف فرد وناظمی،1383)

[1] Bellovary

[2] Lougee

[3] Melumad

[4] schipper

[5] vincent

[6] Bellovary

[7] Battacharya

[8] Rayburn

[9] wilson

[10] Bowen

[11] Gambola

[12] Hodgson

[13] Plenborg

[14] Graham

[15] charitou

[16] Bartov