مفهوم نوآوری.پایان نامه درمورد نوآورری

0 Comments

مفهوم نوآوری:

اصطلاح نوآوری، یک مفهوم وسیع به معنی ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرایندها و محصولات و خدمات جدید است (جمینز، جمینز و همکاران، 2008). نوآوری عبارت است از یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه یا وسیله که توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها، به عنوان یک موضوع جدید درک شود (جزنی و همکاران، 1390). نوآوری ناشی از خلاقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوری  گویند ((Athanasoula et al, 2010. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می باشد ((Rhee et al, 2010. نوآوری یا ابداع، عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو و تازه ناشی از خلاقیت است. از نظر استیفن پی رابینز[1]، نوآوری، فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیات است (جوانمرد و سخایی، 1388). به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند. نوآوری به عنوان فرآیند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود (اوجاسا، 2008). نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. از این دیدگاه، خلاقیت افراد و تیم ها نقطه شروع نوآوری است. این لازم اما کافی نیست[2] (گویال و آخیلش، 2007).

با توجه به مطالب گفته شده نوآوري را می توان این گونه تعریف کرد: ایجاد دانش و ایده هاي جدید براي به کار بردن و تسهیل نتایج کسب و کار جدید، هدف گذاري براي بهبود فرایندها و ساختارهاي داخلی تجارت و ایجاد محصولات و خدمات متحرك. در نتیجه نوآوري هر دو نوع نوآوري ریشه اي و توسعه اي را شامل می شود[3] (چن و همکاران، 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول2-4: خلاصه تعاریف و مفاهیم نوآوری (منبع: پیشنهادی محقق)

ردیفنویسندهسالتعاریف
1همامی2013نوآوری به عنوان یک نشان سازمانی مهم برای انتقال دانش است.
2جزنی1390یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه که توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها، به عنوان یک موضوع جدید درک شود.
3اتنا سولا2010 نوآوری ناشی از خلاقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوری گویند.
4رهی2010نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان می باشد.
5باریقه2009خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایندها
6جوانمرد و سخایی1388عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو و تازه ناشی از خلاقیت است.
7اوجاسا2008نوآوری به عنوان فرایند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود.
8جمینز- جمینز2008ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرآیندها و محصولات و خدمات جدید است.
9گویال و آخیلش2007نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است.
10لین2006ظرفیت جذب، توانایی سازمان است برای استفاده ازدانش خارجی از طریق فرایند یادگیری متوالی
11چن2004نوآوری شامل: مجموع نوآوری ریشه ای و توسعه ای است.
12خداداد حسيني1378نوآوري را به عنوان هر ايده اي جديد نسبت به يك سازمان و يا يك صنعت و يا يك ملت و يا در جهان تعريف می کند.
13هالت1998نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند.
14دراکر1985 نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فرآیند یا خدمتی توسعه یابد.
15ریچارد، ال، داف1992نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها، نوآوری نیستند.

21- Stephen p. Robbins

[2]– Goyal & Akhilesh

[3]– Chen et al