مفهوم نسبت ارزش بازار .پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[1]

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي(P/B) ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر  ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي آن ﻣﻮرد  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﺑﻮرس ﻫﺮ ﮔﺎه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و  ﻏﻴﺮه ، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ارزش ﺳﻬﺎم دﭼﺎر ﻧﺰول ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻬﺎم ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش دﻓﺘﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻬﺎم  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد.در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ زﻳﺎن دارﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ(P/E) ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪ، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي  ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪار را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻣﺎ و ﻓﺮﻧﭻ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

1-3-3-2 ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي (P/B)

    ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪي  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش دﻓﺘﺮي آن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﺑﻮرس ﻫﺮ ﮔﺎه وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮه  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ارزش ﺳﻬﺎم دﭼﺎر ﻧﺰول ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻬﺎم ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ارزش دﻓﺘﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻬﺎم ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد (ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدي،  1385 ). ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﻳﻜﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻧﻴﺰ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد (ﺗﺎرك اﺑﺮاﻫﻴﻢ[2]، 2009 ). این نسبت ﻛﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ(ﻣﺤﺴﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ،1381).

2-3-3-2 ارزش ﺑﺎزار(P) و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن

    ارزش ﺑﺎزار ﻳﻚ داراﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ارزش دﻓﺘﺮي ﻫﻤﺎن داراﻳﻲ را دارا  ﺑﺎﺷﺪ.ارزش ﺑﺎزارﻳﻚ داراﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش دﻓﺘﺮي و ﻳﺎ ارزش در ﺣﺎل ﻛﺎر داراﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺳﻬﻢ از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗﻲ و ﻗﺪرت رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ در آﻳﻨﺪه را در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺘﺮ دارد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل K ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد از دو ﺟﺰ ء ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه است(مریدی پور وهمکاران،1388)

[1] Market value of equity

 

[2] Ibrahim Tarek