مفهوم حساسيت جريان نقدي وجه نقد:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

حساسيت جريان نقدي وجه نقد

ميكلسون و پارت[1] (2003) اقدام به بررسي همزمان جريان نقدي – سرمايه­گذاري و جريان نقدي- وجه نقد نمودند. آنها نشان دادند كه شركت­هاي با محدوديت مالي نسبت به شركت­هاي بدون محدوديت مالي از حساسيت جريان نقدي سرمايه­گذاري بالاتري برخوردار بوده و حساسيت جريان نقدي وجه نقد در شركت­هاي با محدوديت مالي و بدون محدوديت مالي، از لحاظ آماري معنادار نمي‌باشد. آنها دليل اين نتايج را به انگيزه معاملاتي از نگهداري وجوه نقدي نسبت دادند. اين امر دلالت مي‌كند كه شركت­ها از جريان نقدي براي انجام مخارج سرمايه­اي استفاده نموده و بنابر انگيزه احتياطي اقدام به انباشت وجوه نقدي نمي­كنند (فريرا و ويللا[2]،2004).

در صورت جريان هاي نقدي، جريان هاي ورود و خروج وجوه نقد به سه دسته زير تقسيم مي گردد:

۱) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي عملياتي[3]

۲) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي سرمايه­گذاري

۳) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي تامين مالي

لذا مانده وجوه نقديا شبه نقد شركت همواره تحت تاثير تصميمات عملياتي، سرمايه­گذاري و تامين­مالي شركت تغيير مي­كند. انجام به موقع و مناسب بسياري از فعاليت هاي اغلب منوط به وجود وجه نقد كافي در شركت است، گاهي اوقات عدم دسترسي به وجه نقدكافي سبب مي­شوديك فعاليت خاص كه براي شركت داراي اهميت است (مانند خريد مواد، خريد كالاهاي سرمايه­اي، انعقاد قرارداد جديد، استفاده از يك فرصت) متوقف شود. تنظيم و كنترل ميزان وجه نقد بگونه­اي كه پاسخگوي نيازهاي پيش‌بيني شده و پيش بيني نشده باشد اهميت فراواني دارد. در صورت عدم وجود وجه نقد كافي در شركت وجوه نقد يا از محل حقوق صاحبان سهام تامين مي­گردد و يا از محل وام، هر كدام از آنها هزينه سرمايه خاص خودش را دارد. لذا شركت ها براي نگهداري وجوه نقد اضافي متحمل هزينه مي­شوند و از آنجا كه نگهداري اينگونه وجوه بازدهي هم ندارد لذا هزينه سرمايه بيشتر از نرخ بازدهي شركت است و ارزش شركت كاهش مي­يابد­(سوفي،2009).

[1] Mikkelson, W. & M. Partch

[2] Ferreira, M. A., and A. Vilela

۲ در نشريه ۱۴۵ سازمان حسابرسي(استانداردهاي حسابداري) صورت گردش وجوه نقد به پنج بخش تقسيم شده در واقع بخش اول جريانهاي نقدي ناشي از عمليات در روش قبلي به سه بخش زير تقسيم شد: (۱) جريانهاي ناشي از عمليات، (۲) بازده سرمايه گذاري و بهره تامين مالي و (۳) پرداخت ماليات