Posted on

ارزش اطلاعاتی اقلام تعهدی

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می کنند. این تفاوت نتیجه قیود حسابداری می باشد که در موقع درآمد و هزینه باید شناسایی شوند. با توجه به بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی (SFAS)شماره 1 (FASB 1983)[1]“اهداف گزارشگری مالی توسط تشکیلات اقتصادی کسب و کار”، عمدتاً بر سوددهی اقلام تعهدی تمرکز دارد نه بر جریان های نقدی زیرا سوددهی اقلام تعهدی، اطلاعات بیشتری راجع به ارتباط ارزشی نسبت به جریان های نقدی در پیش بینی سرمایه گذاری جریان نقدی آتی تشکیلات اقتصادی ارائه می کند (وون، 2009)[2].

بيشتر مطالعات بر روي محتواي فزاينده اطلاعات‌، سودهاي حسابداري را به صورت جريان نقدي حاصل از عمليات‌، اجزاي تعهدي جاري و اجزاي تعهدي غيرجاري تجزيه نموده و بازده سهام را با هر يك از اجزا مرتبط مي‌سازند(فیفر و همکاران، 1998).

لوفتوس و سین (1997) بر این عقیده بودند که با توجه به نقش سیستم تعهدی کل سیستم تعهدی ارتباط بین بازده سهام و سوددهی را، نسبت به ارتباط بین بازدهی سهام و جریان نقدی عملیاتی تقویت می کند؛ و نقش کل سیستم تعهدی به ازای دوره های کوتاه تر بازدهی بزرگ تر است. با این وجود بینش بیشتر با تمایز سیستم تعهدی جاری و غیر جاری محقق می شود. نقش دو نوع سیستم تعهدی اساساً متفاوت است؛ سیستم تعهدی جاری نقش ناچیزی در ارتباط بین بازدهی سهام و سوددهی بازی می کند در حالی که سیستم تعهدی غیر جاری ارتباط بین بازدهی سهام و سوددهی را تقویت می کند. این مشاهده به ازای هر چهار دوره آزمون همین است.

ودیعی و عظیمی فر (1391) در بررسی ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری به این نتیجه رسیدند که شرکت های بالا ارزش گذاری در مقایسه با شرکت های با ارزش گذاری پایین، اقلام تعهدی اختیاری جاری بیش تری را در سال جاری گزارش خواهند نمود. و همچنین رابطه ی معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری علی رغم این که در شرکت های بالا ارزش گذاری شده نسبت به شرکت های با ارزش گذاری پایین، از شدت بالاتری برخوردار است؛ اما این اختلاف در سطح 5% معنادار نیست.

در این ارتباط، کردستانی و رودنشین (1385) در بررسی ارتباط مولفه های نقدی و سیستم تعهدی سود نتایج مشابهی با لوفتوس و سین (1997) به دست آوردند به عبارت دیگر، آنها هم چنین دریافتند که در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران مولفه نقدی سود نسبت به دو مولفه سیستم تعهدی یعنی سیستم تعهدی جاری و غیر جاری، محتوای اطلاعات را افزایش می دهد. کردستانی و خلیلی (1390) در پژوهشی واکنش بازار به اقلام تعهدی و جریان های نقدی و نیز محتوای اطلاعاتی تفاضلی نسبت به جریان های نقدی در شرکت هایی را که درجه محافظه کاری بیشتری دارند، را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های تحقیق نشان داد که بر خلاف پیش بینی ارزشیابی بازار سرمایه از اقلام تعهدی کمتر از جریان های نقدی عملیاتی است. عرب مازار، مشایخی و رفیعی (1385) اعلام کردند که سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته توسط آنها، حاکی از محتوای فزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی است که این مسئله با تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری آن، نمود بیشتری می یابد. هم چنین، نتایج پژوهش حاکی از بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری است.

سابرامانیام (1996)علاوهبرتاییدوجودمحتوایافزایندهاطلاعاتیدرجریاناتنقدیوتعهدی نسبتبهیکدیگر،شواهدیارایهدادکهبرمبنایآندربازارسرمایهآمریکا،اینمسئله کهاقلامتعهدیاختیاریدرمقابلوجوهنقدحاصلازعملیاتدارایمحتوایافزاینده اطلاعاتیهستند،موردتاییدقرارمیگرفت. دچاو (1994) نیز نتیجه گرفت که سیستم تعهدی جاری در کاهش تفاوت های زمان بندی مهم تر از سیستم تعهدی غیر جاری است، بر مبنای مقایسه ارتباط بین بازدهی سهام و سوددهی و جریان نقدی عملیاتی برای پنجک های نمونه که بر حسب اندازه سیستم تعهدی جاری و غیر جاری به صورت جداگانه رتبه بندی شده اند. بروچت و همکاران (2008) شواهدی یافتند که سهم سیستم تعهدی منجر به پیش بینی جهت سنجش محدود از جریان های نقدی می شود. سیستم تعهدی میانگین و میانه خطای مطلق پیش بینی برای سنجش محدود از جریان نقدی آتی از عملیات و جریان های نقدی آزاد را کاهش می دهد. هنگامی که متغیر پیش بینی شده ارزش بازار جاری و یا یک چهارم پیش از حقوق صاحبان سهام است، مدل مورد استفاده شامل سیستم تعهدی است که به عنوان یک پیش بینی کننده همراه با ارائه CFO که به طور قابل توجهی کوچکتر از میانه و میانگین خطای مطلق پیش بینی تنها با استفاده از مدل جاری CFO بوده که حدود 5 درصد از مجموع دارایی می باشد.

آنها هم چنین یافتند که سهم سیستم تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده (و بازار سرمایه) در نوسانات جریان های نقدی افزایش می یابد، یعنی زمانی که اثر هموارسازی سیستم تعهدی به احتمال زیاد در پیش بینی جریان نقدی آینده مفید است. در مقابل، قدرت پیش بینی افزایشی سیستم تعهدی در ارزش مطلق سیستم تعهدی اختیاری کاهش می دهد، به گونه ای که با استفاده از مدل جونز (1991) اندازه گیری شده است. این نتیجه نشان می دهد که توانایی مدیران برای دستکاری سیستم تعهدی می تواند خواص پیش بینی سیستم تعهدی را مختل سازد. علاوه بر این، آنها دریافتند که کل سیستم تعهدی نقش مهمی جهت بهبود پیش بینی جریان نقدی زمانی که آن ها مثبت هستند، دارد. این نتیجه با این استدلال که سیستم تعهدی مثبت به احتمال زیاد از پیش بینی تطابق/هموارسازی مشتق می شود سازگار است که برای پیش بینی جریان نقدی آتی مفید است، در حالی که سیستم تعهدی منفی به احتمال زیاد با حسابداری ارزش منصفانه مرتبط است (استارک و همکاران، 2011).

اینموهاووهمکاران (2001)بهبررسیمحتوایاطلاعاتیجریاناتنقدیعملیاتی،سودو اقلامتعهدیدربازارسرمایهچینپرداختند. نتایجتحقیقحاکیازمحتوایاطلاعاتیبیشتر سودنسبتبهجریاناتنقدیعملیاتیاست. همچنیندراینمطالعه،محتوایافزاینده اطلاعاتیاقلامتعهدیاختیاریدرمقابلاقلامتعهدیغیراختیاریبهتأییدرسید. اما مغایر با نتایج اینموهاو،لوفتوس و سین (1997) نشان دادند که سیستم تعهدی نقش ناچیزی در ارتباط بین بازدهی سهام و سوددهی بازی می کند. بیور و همکاران (2004) مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود به ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود بخش تعهدی سود را به چهار جز تقسیم کردند. یافته های تحقیق نشان می دهد، با در نظر گرفتن سود غیر عادی و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیرهای وابسته، تفکیک بخش تعهدی سود به اجزای تشکیل دهنده آن باعث کاهش خطای پیش بینی ارزش بازار شرکت می شود (رضایی وصفری، 2013).

[1]Statement of Financial Accounting Concepts (SFAS) No. 1 (FASB 1983)

[2]Kwon, G., (2009)