معرفی سازمان تامین اجتماعی  ؛پایان نامه درباره بازاریابی درونی

0 Comments

 

معرفی سازمان تامین اجتماعی

«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای مراحل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد تأمین کند» اصل 29 قانون اساسی

در ايران تأمين اجتماعي با توجه به سابقه طولاني فعاليت از جايگاه ممتازي بر خوردار است. اين موقعيت در يک فرآيند تکاملي حدود 65 ساله، با شروع کار صندوق احتياط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 آغاز گرديده و با تصويب قوانين  بيمه اجباري کارگران در سال 1322 و بيمه هاي اجتماعي کارگران در سال 1331 و تأمين اجتماعي در سال 1354 تکامل يافته است.

در پرتو  بررسي مداوم نقاط ضعف و قوت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي اجرائي ضمن تبادل تجربيات بين المللي طي اين دوران، نظام تأمين اجتماعي کنوني حاصل شده که محور اصلي آن سازمان تأمين اجتماعي است (راهنماي مقررات تأمين اجتماعي،1:1376).

براي بررسي تاريخچه فعاليت سازمان تأمين اجتماعي و چگونگي تحول آن به شکل کلان شايد بهترين تقسيم بندي در خصوص دوره هاي زماني مختلف فعاليت سازمان آن باشد که اين دوره ها به شکل زير تقسيم بندي گردند :

الف ) نخستين اقدامات در زمينه حمايت کارگران تا سال 1331

ب ) دوره مربوط به فاصله زماني 1331 تا 1354

ج) دوره مربوط به فاصله زماني 1354 تا 1383

د ) تحولات مربوط به فاصله زماني 1383 تا کنون

ذيلا ويژگيهاي مهم هر دوره به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد :

نخستين اقدامات در زمينه حمايت کارگران تا سال 1331:

مهمترين اقدامات بعمل آمده در سالهاي قبل از سال 1331 در حوزه بيمه اجتماعي کارگران صندوق احتياط ادارات طرق در سال 1310 است. به موجب مصوبه تاسيس صندوق مذکور و نظامنامه آن که متعاقبا به اعضا هيئت وزيران رسيد کارگران مشمول صندوق از حمايتهاي ذيل برخوردار مي شدند :

  • مراقبت صحي از کارگراني که در نتيجه ايفاي وظيفه مريض يا مجروح مي شدند.
  • پاداش نقدي به آن دسته از کارگران مشمول که در نتيجه ايفاي وظيفه دائما از عضوي از اعضاي بدن محروم و يا براي بقيه مدت عمر از کار افتاده مي شدند.
  • پاداش به وراث کساني که در نتيجه ايفا وظيفه و در سر خدمت فوت مي شدند.
  • مشمولان اين صندوق کارگران راهها بودند و نرخ حق بيمه 2% بود و پرداخت کننده کارگران و کارفرمايان بودند.

مدتي پس از اجراي مقررات به صندوق فوق، تسري مقررات اين صندوق به کارگرا ن و مستخدمين کارخانجات و موسسات صنعتي و معدني تابع اداره کل صناعت و فلاحت نيز به تصويب رسيد.

در سال 1315 نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتي با پيشنهاد اداره کل مذکور به تصويب هيئت وزيران رسيد.

مطابق فصل پنجم نظامنامه فوق با عنوان “در پاداش مزدوران ” که اختصاص به بيمه اجتماعي شاغلين در موسسات مذکور داشت، نرخ حق بيمه و حمايتهاي پيش بيني شده عينا مانند موارد مذکور در صندوق احتياط ادارات طرق بوده است.مشمولان آن کارگران راهها به علاوه کارگران صنعتي بالاتر از 10 نفر بودند.

در سال 1322 براي اولين بار قانوني تحت عنوان  “قانون بيمه کارگران دولتي و غير دولتي ” به تصويب رسيد که بموجب آن قانون کليه کارخانجات و موسسات اقتصادي، بازرگاني، صنعتي، معدني  و باربري و راه آهن و بطور کلي هر موسسه که کارگر در استخدام خود داشت اعم از دولتي يا غير دولتي واقع در کشور ايران مکلف بودند کارگران خود را نزد شرکت سهامي بيمه ايران يا شرکت بيمه داخلي ديگري که دولت مقتضي بداند در مقابل خطرات ذيل که در اثر انجام وظيفه روي داده باشد بيمه نمايند :

  • فوت
  • نقص و يا از کار افتادن اعضا بدن
  • هزينه معالجه و دستمزد کارگران در مدت بيماري و حوادث کار
  • براي اولين بار جزاي نقدي براي صاحبان بنگاهها که از اين قانون تخلف نمايند پيش بيني گرديد.

در سال 1324 شرکت سهامي بيمه ايران تاسيس شد، مشمولان آن کارگران راهها و کارگاههاي صنعتي بالاتر از 10 نفر بودند و خدمات آن غرامت دستمزد و کمک بارداري  بود نرخ حق بيمه بر حسب شغل تعيين مي گرديد و پرداخت کننده آن کارگر و کارفرما بودند.

در سال 1325 قانون کار آزمايشي پيشنهادي شورايعالي کار و مورد تاييد وزارت بازرگاني و پيشه و هنر توسط هيئت وزيران  به تصويب رسيد. در فصل دوازدهم قانون فوق تحت عنوان ” صندوق تعاون ” براي کمک به کارگران تشکيل و دو صندوق تحت نظر شوراي کارگاه و با عناوين ذيل پيش بيني شده بود :

  • صندوق بهداشت براي کمک به کارگر در موارد بيماريهاي که ناشي از کار نباشد.
  • صندوق تعاون براي موارد ازدواج، عائله مندي، بيکاري، از کارافتادگي و پرداخت مخارج کفن و دفن و امثال آنها.

ملاحظه مي گردد که با تجميع کليه منابع جمع آوري شده بابت حق بيمه کارگران کليه اقدامات پراکنده قبلي در زمينه بيمه اجتماعي کارگرا ن با تشکيل صندوق تعاون و بيمه کارگران در صندوق فوق متمرکز گرديد.

در سال 1326 بنگاه رفاه اجتماعي تاسيس شد که مشمولان آن تمام کارگران کشور و خدمات آن ازدواج، عائله مندي، بارداري، بيکاري، بازنشستگي و کفن و دفن بود و نرخ حق بيمه پرداختي25/ 2 بود که توسط کارگر و کارفرما پرداخت مي شد.

در سال 1328 صندوق تعاون بيمه کارگران تشکيل شد که مشمولان تمام کارگران کشور بودند و خدمات ارائه شده توسط آن عينا مانند بنگاه رفاه اجتماعي بود و نرخ حق بيمه آن 6% بود که 2% توسط کارگر و 4% توسط کارفرما پرداخت مي شد.