مطالعات تجربی تمرکز.پایان نامه تمرکز صنعتی و بهره وری در صنایع تولیدی

0 Comments

مطالعات تجربی تمرکز

از جمله تحقیقاتی که در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بازار داخلی (بخش صنعت) و بازار کالاهای صادراتی ایران صورت گرفته است بطور خلاصه در جدول زیر آمده است:

نام محققسال تحقیقبازار مورد بررسیشاخص های مورد استفادهرویکرد (پارامتریک –ناپارامتریک)نتیجه
صالحی1377 شاخص هرفیندال و سهم 4 بنگاه برترناپارامتریک 
باتریک مک کلوگان و اسماعیل ابونوری2003 روشی برای برآورد نرخ تمرکز صنعتی برای داده های گروه بندی شده ارائه کرده و این نرخ را با استفاده از توابع توزیع مختلف برآورد کردند.پارامتریکنرخ تمرکز به دست آمده از این روش در اکثر موارد با نرخ تمرکز واقعی برابر و در مواردی کمتر از آن است و هیچ وقت از آن تجاوز نمی کند.
مک کلوگان2005صنایع ایرلند پارامتریکنتایج به دست آمده را با ارقام در دسترس برای ایالات متحده امریکا و انگلستان مقایسه کرد که نشانگر تمرکز بالای صنایع در ایرلند نسبت به این دو کشور بود.
سیمون  تابع چگالی فرمول محاسبه شده توسط سیمون به پارامتر توزیع بستگی دارد و نسبت تمرکز محاسبه شده بوسیله این فرمول کمترین نسبت تمرکز برای صنعت مورد نظر خواهد بود.
ابونوری و غلامی138624 صنعت کشور بر اساس کد دو رقمی ISICشاخص پارامتیک نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر به دست آمده از توزیع های لگنرمالپارامتریکنسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به غیر از تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است
عبادی و شهیکی تاش1383پروپان مایع، سیمان، سنگ، گچ، محصولات نیمه تمام حاصل از آهن و روغن های حاصل از مواد قیریشاخص نسبت تمرکز n کشور (CRn) و شاخص تمرکز هرفیندال هیرشمن (HHI)ناپارامتریکبجز بازار صادراتی سیمان، بقیه بازارهای مطالعه شده دارای ساختار الیکوپولی محکم بوده اند.
بخشی1382بازار داخلی سیمانشاخص هرفیندالنا=ارامتریکتمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد به طوری که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولید کننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طول این مدت، تمرکز در صنعت سیمان همچنان به نفع شرکت های بزرگ تداوم داشته است.
ابونوری و سامانی پور138124 صنعت کشور بر اساس کد دو رقمی ISICشاخص پارامتریک نسبت تمرکز n بنگاه برتر به دست آمده از توزیع های لگ نرمال و نمایی و پارتوپارامتریکساختار انحصاری بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.
خداداد کاشی1379صنایع کشور بر اساس کد دو رقمی ISICشاخص نسبت تمرکز n بنگاهی و شاخصه هرفیندالناپارامتریکساختار انحصار موثر بر بیشتر صنایع کشور حاکم است
گرجی و ساداتیان1379بازار داخلی یخچال خانگیتعداد بنگاه ها، هرفیندال- هریشمن و سهم یک و چهار بنگاه برترناپارامتریکنسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است.

 

الگوهای بکار گرفته شده در این تحقیق

در تحقیقات انجام شده در رابطه با برآورد تمرکز در بخش صنعت ایران، اغلب از شاخص هایی استفاده شده است که نیاز به اطلاعات خام داشته است. این گونه اطلاعات به راحتی موجود نیست و یا تهیه آن اغلب ارزان به دست نمی آید.

هدف از این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص نسبت تمرکز با استفاده از ریز داده ها (داده های خام کارگاه های صنعتی کشور)، معرفی الگوهایی می باشد که با اطلاعات طبقه بندی شده نیز می توان تمرکز را برآورده کرد. الگوهای بکار گرفته شده در این تحقیق، الگوی لگنرمال و الگوی ابونوری- مک کلاهان (AM) می باشد. لازم به ذکر است که این الگوها قادر به برآورد شاخص نسبت تمرکز بوده و از این رو از بین شاخص های تمرکز، شاخص «نسبت تمرکز» استفاده خواهد شد. برای برآورد نسبت تمرکز با استفاده از این الگوها، نیاز به داده های خام نیست و با داده های طبقه بندی شده که اغلب در دسترس می باشد نیز می توان تمرکز را محاسبه کرد.