عکس های دیدنی از تهران قدیم

0 Comments

دارتادیب جایی واسه تنبیه کودکان مجرم

حسرت کودکان تهرانی پشت شیشه کارخانه نوشابه سازی

بمباران تهران و روزهایی که مردم به سمت پناهگاها پناه بردن

تصویر شلاق زدن یه مجرم در دوره قاجار

از قدیم چشمه علی جایی واسه شستن فرشا بوده

حیرت مردم از دیدن اولین بالن در دوره قاجار

عبور کاروان از جلوی مجلس قدیم در دوره پهلوی اول

تصویری باحال از امام زاده صالح تجریش

جنگ معرکه گیر با خرس

کودکان تهرانی در دهه ۳۰ شمسی

کودکان تهرانی در باغ وحش