عکس های اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

0 Comments

اجرای طرح دستگیری و جمع آوری سارقین و فروشندگان مواد مخدر صبح امروز سه شنبه با حضور پرسنل نیروی انتظامی در مناطق جنوب تهران برگزار شد.

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس دستگیری مواد فروشان

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

تصاویر طرح دستگیری ازاذل و اوباش

عکسای اجرای طرح دستگیری سارقین و فروشندگان مواد مخدر

عکس چاپ پول تقلبی

عکس از :