عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از منظر متخصصان(باتاکید برگردشگری)۹۳- …

گام دوم- تعیین موقعیت توریسم ورزشی و قایقرارنی در آبهای خروشان شهرستان مراغه در ماتریس درونی و بیرونی
جمع نمرههای نهایی در ماتریس درونی و بیرونی بر روی محور Xها از ۱ تا ۹۹/۱ نشان دهنده ضعف درونی توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه است؛ نمرههای ۲ تا ۹۹/۲ نشان دهنده این است که قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات موجود در وضع متوسط قرار دارد و نمرههای ۳ تا ۴ بیانگر قوت شهرستان در موضوع مورد مطالعه میباشد. جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی بر روی محور Yها از ۱ تا ۹۹/۱ بیانگر قرارگیری قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه در وضعیت ضعیف در محیط بیرونی خود است؛ نمره های، ۲ تا ۹۹/۲ بیانگر این است که قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات موجود در وضعیت متوسط قرار دارد و نمرههای ۳ تا ۴ بیانگر این است که شهرستان در وضعیت عالی نسبت به محیط بیرونی خود قرار دارد. نقطه تلاقی جمع نمرههای عوامل بیرونی و درونی مربوط به مدیریت ورزشی در بخش قایقرانی در آبهای خروشان و مدیریت توریسم ورزشی بر روی محور X ها و Yها تعیین کننده موقعیت شهرستان در ماتریس درونی و بیرونی است.
گام سوم- انتخاب راهبردهای قابل قبول
موقعیت قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه در ماتریس درونی و بیرونی تعیین کننده راهبردها قابل قبول برایتوسعه این ورزش جذاب و گردشگری حاصل از این بخش ورزشی در شهرستان است. درصورت قرار گیری در ربع اول در این ماتریس از راهبردهای رقابتی- تهاجمی(SO) استفاده میشود، درصورت قرارگیری در ربع دوم از راهبردهای بازنگری(WO)، به هنگام قرارگیری در ربع سوم از راهبردهای تنوع(ST) و در صورت استقرار در خانه چهارم از راهبردهای تدافعی(WT) استفاده میشود.
جدول ۷٫۴: ماتریس SWOT

عوامل داخلی- خارجی نقاط قوت(S) نقاط ضعف(W)
فرصت ها(O) راهبردهای رقابتی- تهاجمی (SO) راهبردهای بازنگری (WO)
تهدیدها(T) راهبردهای تنوع ( ST) راهبردهای تدافعی (WT)

ماخذ: (دیوید، ۱۳۸۴: ۳۶۹)
شکل ۳٫۴: جایگاه راهبردهای قابل قبول بر خسب امتیاز نهایی عوامل درونی و بیرونی
راهبردهای قابل قبول توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه
راهبردهای قابل قبول در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه، با توجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی، راهبردهای تهاجمی است(۷٫۴). به همین خاطر در شرایط کنونی مدیریت ورزشی شهرستان مراغه در بخش قایقرانی در آبهای خروشان بر راهبردهای SO تاکید میشود و راهبردهای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و نیز توسعه گردشگری ورزشی در این شهرستان با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود به سمتی میل میکند تا بتواند با استفاده از راهبردها و تدابیر اتخاذ شده قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان را به جایگاهی شایسته در سطح منطقه و ملی برساند.
از این ماتریس برای تعیین وضعیت کلی محدوده از نظر راهبردی استفاده میشود. این ماتریس دارای چهار خانه کلی است. بررسیهای قبل از تهیه ماتریس درونی و بیرونی چنین امکانی را به وجود میآورد که اثرات مورد انتظار تصمیمات راهبردی بر محدوده را پیش بینی نمود. ماتریس درونی و بیرونی به چهار ناحیه عمده تقسیم میشود و برای هریک از آنها از راهبردهای متفاوتی استفاده میشود.
با توجه به محاسبات صورت گرفته در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی و اعداد حاصل از این دو ماتریس، از تلاقی دو عدد محاسبه شده و استقرار آن در هر یک از نواحی چهارگانه راهبردهای قابل قبول برای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی مراغه تعیین میگردد. شماتیک این چهار خانه و استراتژیهای مطرح در هر یک از خانهها را میتوان در ذیل مشاهده نمود.
شکل ۴٫۴: ماتریس درونی و بیرونی
منبع: محاسبات نگارنده
۷٫۴٫ اولویت بندی راهبردهای قابل قبول توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه
تصمیم گیری درباره راهبردهای قابل قبول توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت میپذیرد. در مرحله قبل با مقایسه عوامل درونی و بیرونی، راهبردهای قابل قبول شناسایی گردیدند. در این مرحله در ارتباط با راهبردهای قابل قبول تصمیمگیری میشود. جذابیت هر راهبرد با استفاده از ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی مشخص شده و راهبردهای دارای جذابیت بالا به عنوان
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است