عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه …

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

تهدید ها

S1 وجود رودخانههای پرآب و دائمی در منطقه
S2 مشرف بودن بر دامنههای جنوبی کوه سهند و استفاده از منابع آبی این دامنه ها
S3 وجود چشم اندازهای طبیعی جاذب گردشگری اطراف رودخانه ها
S4 احداث سدهای طبیعی مثل علویان بر روی رودخانه ها
S5 عبور رودخانههای دائمی از داخل شهر مراغه که احداث تسهیلات ورزشی را با صرفه جوییهای اقتصادی همراه میسازد
S6 وجود شیبهای تند و پستی و بلندیها در شهرستان
S7 تجهیز بودن پیست آبهای خروشان در شهر
S8 وجود فضاهای کافی برای تماشاگران و احداث تاسیسات مربوط به توریسم در کنار سد و رودخانه

w1 کمبود تاسیسات و امکانات ورزشی جهت برگزاری مسابقات رسمی
w2 عدم بهسازی مناطق مجاور رودخانههای شهرستان از جمله صوفی چای
w3 عدم آشنایی کافی جامعه بومی با قایقرانی
w4 نبود امکانات و تاسیسات لازم جهت ارائه سرویس و خدمات شایسته به گردشگران و قایقرانان در اطراف رودخانه و مجاورت سد علویان
w5 نبود اسپانسر مالی و حمایتهای لازم از حیث مدیریت ورزشی در شهرستان
w6 کمبود امکانات مختلف و مناسب جهت حضور مستمر ورزشکاران در شهرستان
w7 نبود اعتبار و بودجه جهت برگزاری اردوهای ورزشی و کلاسهای آموزشی این ورزش
w8 عدم وجود مدیریت یکپارچه و ارتباطات ادارات و ارگانهای مختلف جهت همکاری در این رشته ورزشی وهمچنین گردشگری ورزشی

O1 قرارگیری مراغه بر سر راه اهن تهران- تبریز و دسترسی به حمل و نقل سریع و دسترسی به راههای ارتباطی
O2 نزدیکی به سواحل دریاچه ارومیه و خشکسالی این دریاچه
O3 احداث آزادراه مراغه – ارومیه
O4 نبود رودخانههای دایمی در همه نقاط کشور
O5 نزدیکی به مرکز جمعیتی شهر تبریز و جذب ورزشکاران و مسافران به منطقه

T1 آلودگی رودخانههای شهرستان
T3 افزایش درجه آسیب پذیری تاسیسات ورزشی و منابع گردشگری
T4 محدود بودن فصول تمرین قایقرانی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه
T5 ناشناخته بودن پتانسیلها و استعدادهای منطقه برای علاقه مندان این رشته در سراسر کشور
T6 خشکسالی پیاپی در طول چند سال اخیر
T7 روند کند تخصیص انتقال اعتبار مالی از فدراسیون به شهرستان ( بورکراسی اداری و مالی)
T8 هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی

ماخذ: نگارنده
معرفی فرایند تدوین راهبردهای توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی
راهبردهای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و گردشگری ورزشی با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود، طی شش گام با استفاده از ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها تدوین میگردد. این ماتریس یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرایند تدوین راهبرد است که به بوسیله آن اطلاعات ماتریسهای ارزیابی عوامل بیرونی و درونی با یکدیگر مقایسه میگردند. از مقایسه فرصتها و نقاط قوت، راهبردهای فرصت- تهدید(SO) حاصل میشود. به همین ترتیب از مقایسه نقاط قوت و تهدیدها، راهبردهای قوت- تهدید(ST)، از مقایسه نقاط ضعف و فرصتها، راهبردهای ضعف- فرصت(WO)واز مقایسه نقاط ضعف وتهدیدها، راهبردهای ضعف- تهدید(WT) بدست میآید. در این ماتریس در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و هدف تشخیص بهترین راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابرین همه راهبردهایی که در این ماتریس ارائه میگردد، انتخاب و اجرا نخواهند شد
(دیوید، ۱۳۸۴: ۳۶۰-۳۶۶).
گام اول- تعیین فرصتها و تهدیدهای موجود

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است