مقاله – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از …

رتبه ۴

رتبه ۵

رتبه ۶

رتبه ۷

رتبه ۸

رتبه ۹

رتبه ۱۰

رتبه ۱۱

رتبه ۱۲

رتبه ۱۳

منبع: محاسبات نگارنده
همچنین محاسبات مربوط به خروجی مدل و میزان تاثیر گذاری هر عامل را میتوان به شرح ذیل در نمودارهای شماره(۱٫۴)و(۲٫۴) مشاهده نمود.
نمودار ۱٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به فرصت ها
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
نمودار ۲٫۴: محاسبه امتیاز هر یک از عوامل مربوط به تهدیدها
منبع: خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP)، محاسبات نگارنده
با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و خروجی مدل سلسله مراتبی(AHP) مهمترین فرصتهایی که شهر مراغه در زمینه توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی با آن روبه رو است عبارتند از:
عامل “قرارگیری مراغه بر سر راه اهن تهران- تبریز و دسترسی به حمل و نقل سریع و دسترسی به راههای ارتباطی” وعامل” نبود رودخانههای دایمی در همه نقاط کشور”به ترتیب با کسب امتیاز وزنی(۰٫ ۱۰۸۶۶۷) و(۰٫ ۰۹۴۷۸) به عنوان اولین و دومین فرصت شناخته شده اند. عامل “نزدیکی به مرکز جمعیتی شهر تبریز و جذب ورزشکاران و مسافران به منطقه” با امتیاز وزنی (۰٫ ۰۶۴۱۴) به عنوان دومین فرصت پیش روی توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی قرار دارد. همچنین عوامل”خشکسالی این دریاچه، احداث آزادراه مراغه – ارومیه”و”نزدیکی به سواحل دریاچه ارومیه” به ترتیب با کسب امتیاز (۰٫ ۰۳۵۷) و(۰٫ ۰۲۸۹)در اولویت بعدی قرار دارند.
در عین حال، ناشناخته بودن پتانسیلها و استعدادهای منطقه برای علاقه مندان این رشته در سراسر کشور با کسب امتیاز نهایی(۰٫ ۰۹۵۶۹)و نیز عامل “روند کند تخصیص انتقال اعتبار مالی از فدراسیون به شهرستان مراغه (بورکراسی اداری و مالی)” با کسب امتیاز وزنی (۰٫ ۰۹۲۸۴) به عنوان مهمترین تهدید پیش روی قایقرانی در آبهای خروشان و توسعه توریسم ورزشی از این طریق به شمار میرود.
همچنین، آلودگی رودخانههای شهرستان و هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی در شهرستان مراغه رتبههای بعدی را در بین عوامل تهدیدزای توسعه قایقرانی در آبهای خروشان شهرستان و توسعه توریسم ورزشی از این طریق میباشند.
در نهایت از میان سایر عوامل تهدید، محدود بودن فصول تمرین قایقرانی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، خشکسالی پیاپی در طول چند سال اخیر، تجمع بالای گردشگران و ورزشکاران جهت استفاده از پیست قایقرانی صوفی چای و کاهش ظرفیت رودخانه و امکانات تفریحی و نیز عامل “افزایش درجه آسیب پذیری تاسیسات ورزشی و منابع گردشگری” به ترتیب با کسب امتیازات وزنی (۰٫ ۰۸۵۱۰)، (۰٫ ۰۸۴۶۸)، (۰٫ ۰۶۵۳۶)و(۰٫ ۰۶۴۴۹) دارای اهمیت بعدی در بین تهدیدهای فراروی توریسم ورزشی و توسعه قایقرانی در آبهای خروشان مراغه میباشند.
معرفی فرایند ارزیابی محیط درونی
عوامل درونی تاثیر گذار بر توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی شهرستان مراغه با توجه به امکانات موجود و شرایط جغرافیایی طی پنج گام با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط درونی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
گام اول- تعیین عوامل درونی تاثیرگذار بر توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه
پس از بررسی عوامل درونی، عوامل عمده شناخته شده در ماتریس ارزیابی عوامل درونی قرار میگیرد. تعداد عوامل تعیین شده که دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه میباشد بیان میگردد. نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی موجود شهرستان در این ماتریس قرار میگیرد.
گام دوم- تعیین میزان اهمیت عوامل درونی
در این گام به عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل درونی بر مبنای اهمیت هرکدام، وزن(ضریب) داده میشود. این وزنها از صفر(بی اهمیت) تا ۱ (بسیار مهم) بوده و نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه است. به نقاط قوت وزن بیشتری(در مقایسه با نقاط ضعف) داده میشود. مجموع این وزنها باید عدد یک باشد.
گام سوم- تعیین رتبه عوامل بیرونی
در این گام به هریک از عوامل درونی بر اساس قوت و ضعف شان در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه، رتبه ۱ تا ۴ داده میشود. عدد ۱ بیانگر ضعف اساسی، عدد ۲ به معنی ضعف کم، عدد ۳ نشان دهنده نقطه قوت و عدد ۴ به معنی قوت بسیار بالای هریک از عوامل در توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه میباشد.
گام چهارم- تعیین نمره نهایی عوامل درونی
در این گام، ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب میگردد تا نمره نهایی بدست آید. سپس نمرههای نهایی تمامی عوامل موجود در ماتریس با یکدیگر جمع زده شده تا مجموع نمره نهایی عوامل درونی بدست آید.
گام پنجم- ارزیابی عوامل درونی
صرف نظر از تعداد عواملی که در ماتریس ارزیابی عوامل درونی گنجانده میشود، مجموع نمرههای نهایی برای شهرستان بین ۱ تا ۴ خواهد بود. اگر مجموع نمرههای نهایی کمتر از ۵/۲ باشد، به این معنی است که شهرستان از نظر عوامل درونی دچار ضعف است و اگر این نمره بیش از ۵/۲ باشد، بیانگر این است که توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه از نظر عوامل درونی دارای قوت میباشد.
ارزیابی محیط درونی
مجموع نمرههای نهایی عوامل درونی برای توسعه قایقرانی و توریسم ورزشی درشهرستان مراغه در ماتریس ارزیابی عوام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ل درونی (۲۰۱/۴) است. این نمره به این معنی است که شرایط جغرافیایی و امکانات ورزشی از نظر عوامل درونی مستعد توسعه قایقرانی در آبهای خروشان و توریسم ورزشی است( جدول شماره۳٫۴)؛ در نتیجه راهبردهای کلان در مدیریت ورزشی این رشته باید به‌گونهای تدوین شود که بتوان از این نقاط قوت جهت رفع نقاط ضعف استفاده نمود.
جدول ۳٫۴: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر گردشگری ورزشی(قایقرانی در آبهای خروشان) منطقه مراغه ([۹]IFAS)