عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از منظر متخصصان(باتاکید …

۰٫ ۰۸۵

هزینه کرد بالا و گران بودن تجهیزات این رشته ورزشی

T8

۳٫ ۸۴۸

۱

جمع

منبع: محاسبات نگارنده
استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان مراغه (مجموع نمره نهایی ۳٫ ۸۴۸) آن است که فرصت‌های فرا روی گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان منطقه بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و در نتیجه راهبردهای کلان برای گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان منطقه باید به گونهای تدوین شود که بتوان ازانواع فرصتها، قابلیتها و پتانسیلهای در زمینههای محیطی وجغرافیایی، مدیریتی، مشارکتی و. . . به نحو احسن استفاده نمود.
با توجه به اینکه در فرآیند مدل سوات و طیف لیکرت اوزان هر عامل با توجه به نظر متخصصین بدون در نظر گرفتن امتیاز نسبی هر عامل نسبت به اهداف پژوهش و مقایسات زوجی مربوط به مزایای هر عامل نسبت به عامل دیگر و میزان تاثیرگذاری آن در توسعه قایقرانی مراغه و گردشگری ورزشی در این شهرستان محاسبه میگردد لذا در راستای تعیین دقیق تر وزن هر یک از عوامل خارجی در توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه، اقدام به تشکیل ساختار درختی پژوهش و مقایسات زوجی و محاسبات اهمیت هر عامل بر اساس مدل سلسله مراتبی(AHP) از طریق نرم افزار اکسپرت چویس گردید.
بدین منظور اقدام به تشکیل ساختار سلسله مراتبی گردید و تاثیر گذاری و تاثیرپذیری هر یک از عوامل با توجه به هدف نهایی پژوهش گردید. پس از نرمالیزه کردن اوزان اختصاصی به عوامل، اوزان نهایی و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل خارجی بدست آمد.
لازم به ذکر است که این مرحله از پژوهش در راستای اهداف آن و تعیین میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل و رتبه بندی آنها در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان مراغه و در نهایت رتبه بندی انجام میگردد.
به طوری که در پایان با توجه به اوزان نسبی و مقایسات زوجی و بر اساس نظر متخصصین معین شود که هر یک از عوامل داخلی و خارجی به چه میزان در وصول به اهداف پژوهش موثر میباشند.
ساختار سلسله مراتبی پژوهش در رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی به طور کلی شماتیک شماره (۲٫۴) قابل مشاهده میباشد
شکل ۲٫۴: ساختار سلسله مراتبی پژوهش جهت تعیین میزان تاثیرگذاری هر عامل در تحقق اهداف آن
ماخذ: نگارنده
جدول ۲٫۴: ماتریس مقایسات زوجی عوامل بیرونی تاثیر گذار در قایقرانی آبهای خروشان شهرستان مراغه و توسعه توریسم ورزشی بر اساس نظر متخصصین

T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 O5 O4 O3 O2 O1
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.