شرايط عاملي/پایان نامه عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

0 Comments

شرايط عاملي

هر كشوري مجموعه اي از عوامل توليد را در اختيار دارد. در واقع عوامل توليد داده هاي ضروري براي رقابت در هر صنعتي مي‌باشد كه از آن جمله مي توان به نيروي كار، زمين، منابع طبيعي، سرمايه و زير ساختارها اشاره كرد. شرايط عاملي عمدتاً شامل منابع انساني، منابع فيزيكي/ منابع دانش، منابع سرمايه اي و زير ساختارها مي باشند. نقش عوامل در مزیّت پيچيده بوده و تابعي از چگونگي بكارگيري كارا و اثر بخش آن ها مي‌باشد. زيرا دسترسي به عوامل جهت تشريح موفقيت رقابتي كافي نيست زيرا تمام كشورها به صورت بالقوه و بالفعل داراي ذخيره مناسبي از عوامل هستند كه يا به صورت بهينه به صنايع تخصيص نيافته و يا به صورت ذخيره‌هاي مناسب مورد بهره برداري قرار نمي گيرند. ضمن اين كه جهاني شدن دسترسي به عوامل را بسيار تسريع و  تسهيل نموده است. نكته مهم حائز اهميت در مزیّت رقابتي موضوع پيشرفته بودن عوامل و ويژگي هاي خاص آن مي‌باشد، زيرا عوامل اساسي و عمومي اگر چه مهم هستند اما توانايي ايجاد مزیّت رقابتي به صورت پايدار را ندارند. هر قدر عوامل پيشرفته تر و خاص تر باشند        مي توانند در مزیّت رقابتي تاثير گذاري بيشتر داشته باشند. البته اين مهم و مستلزم برنامه ريزي و اقدامات اساسي است. نكته ديگر اين مهم است كه بدانيم عوامل پيشرفته يك كشور معمولاً بر مبناي عوامل اساسي ايجاد مي‌شوند. اين بدان معني است كه اگر چه عوامل اساسي اصالتاً بندرت يك مزیّت پايدار هستند ولي براي اين كه عوامل پيشرفته مرتبط ايجاد شوند لازم است عوامل اساسي از حيث كمي و كيفي به حد كافي وجود داشته باشد. اهميت تمايز بين عوامل، ويژگي خاص بودن آن هاست. عوامل عمومي نظير عرضه سرمايه، نيروي انساني با انگيزه و … مي توانند در صنايع مختلف به صورت وسيع مورد استفاده قرار گيرند. در حالي كه عوامل خاص نظير نيروي انساني ماهر در زمينه خاص، زير ساختارهايي با ويژگي هاي خاص، دانش در زمينه خاص و… در دامنه محدودي از صنايع يا حتي بخشي از يك صنعت خاص به كار گرفته   مي شود. در مقايسه عوامل خاص و عوامل عمومي مي توان گفت كه اولاً عوامل عمومي فقط برخي انواع مزیّت رقابتي را حمايت مي كنند. ثانياً آن ها معمولا به وسيله بسياري از كشورها به سهولت قابل دستيابي                 مي باشند. ثالثاً براحتي امكان خنثي شدن دارند و در مقابل عوامل خاص، مستلزم تمركز و ريسك بيشتر بوده و نيازمند سرمايه گذاري اجتماعي و اختصاصي مي‌باشند. ضمن اين كه وابستگي فراواني به علل و عواملي كه قبلاً مبنائي براي عوامل عمومي داشته اند، دارند. لذا اين دوموضوع آن ها را كمياب كرده است. نكته حائز اهميت‌اين كه اين نوع عوامل براي فعاليت‌هاي پيچيده تر و نيز اشكال پيشرفته‌تر مزیّت رقابتي ضروري هستند. هر كشوري كه مي‌خواهد كه شركت‌ها و بنگاه هاي آن در رقابت جهاني موفق باشند     مي بايست برنامه نظام مند و منظمي براي ايجاد عوامل پيشرفته و خاص و مهم تر از آن ارتقاء و روز آمد كردن آن ها متناسب با نيازهاي جديد مزیّت رقابتي داشته باشند. نقش مكانيزم هاي نهادي مانند مراكز آموزشي و تحقيقاتي و … با كيفيت بالا براي ايجاد و توسعه عوامل تخصصي و پيشرفته مزیّت رقابتي بسيار حائز اهميت است. به عنوان مثال سرمايه گذاري در تحقيقات پايه اي در ايجاد و توسعه امكانات و    قابليت هاي نوآوري تجاري مهم هستند. اما وقتي منجر به مزیّت رقابتي مي شوند كه به صنعت منتقل شده و بيشتر توسعه يابند.(نوروز، 1390، ص 21)

2 ـ 2 ـ 7 )  شرايط تقاضاي داخلي[1]

ماهيت تقاضا يك كشور براي كالاها و خدمات يك شركت يا صنعت مهم مي باشد، زيرا شرايط و ويژگي‌هاي تقاضاي داخلي مي‌تواند نقش موثري را در موفقيّت يا عدم موفقيّت شركت‌هاي صنعت در بازارهاي جهاني داشته باشد. ضمن اين كه تقاضاي داخلي از طريق تاثير روي اقتصاد مقياس مي تواند پويائي هاي صنعت را از طريق ايجاد و تعميق اثر بخشي يا ثبات ارتقا نمايد. سه ويژگي تقاضا در يك كشور براي كسب مزیّت رقابتي مهم است كه عبارتند از: تركيب تقاضاي داخلي، اندازه و الگوي رشد تقاضاي كشور و مكانيزم هاي انتقال ترجيحات ملي به بازارهاي خارجي مي باشد

[1] . Internal Demand Conditions