سازمان‌های یادگیرنده و دانشی

0 Comments

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش

سازمان‌های یادگیرنده و دانشی

 

طي١٠سالگذشته،عواملاقتصادي،اجتماعيوفناوريمتعددبهطورفزاينده­اي تشديدوموجبتغييركليمحيطكارشده­اند.اينتغييراتچنانسريعاتفاقافتاده ورقابتنيزچنانزيادشدهاستكهسازمان‌هايدايناسوريعظيمبامغزهاي كوچكرشد یافته درقرنبيستم،نمي­تواننددردنيايجديدقرنبيست ويكمداومبياورند­.هريسون اون(1991) دركتابخودباعنوان”ببرسواري:انجامكسبوكاردردنياي درحالتحول” مي­نويسد: “زمانيوظيفه­ياصليكسبوكار،سودآوريو توليدمحصولبود.اكنونوظيفه­ياصليكسبوكارتبديلشدنبهسازمان يادگيرنده­ياثربخش از تغییرات رخ دادهاست (Owen, 1991).اينبدانمعنينيستكهسودومحصول،ديگرمهم نيستبلكهبدينمعناستكهبدونيادگيريمستمردستيابيبهآن‌هاناممكنخواهد بود”.بهطورخلاصه،تغييراتعواملخارجي مستلزمانطباقياانقراضسازمانيهستند و تنهاشركت‌هاييكهبتوانندخودرابهنيرويمحركه­يهوشمندتر

وكارآمدتر در برابر تغييرات،تبديلكنند،درهزاره­ينوينموفقخواهندبود.همانطوركهيكياز پيشگامانسازمان‌هاييادگيرندهبهنامرجينالدريوانز[1] (١٩٨2) اشارهمي‌كند: “يادگيريدردرونسازمانبايدمساوييابيشترازتغييرخارجازسازمانباشد،در غيراينصورتسازمانميميرد” (Revans, 1982). در نتیجه،سازمان‌هاييكهسريع­تريادمي­گيرند،باسرعت بيشتريخودراباشرايطمحيطيتطبيقدادهو مزيت­هاياستراتژيك چشمگيريرادردنيايكسبوكاربهدستمي­آورند.سازمانيادگيرنده­ينوينقادراستكهنبوغجمعيافرادخودرادرسطوحفردي،گروهيوسازمانيپرورشدهد.اينقابليتكهباشرايطسازماني،فناوري،مديريتدانشوتوانمندسازيافراد عجينمي­شود،سازمان‌هاراقادرميسازدتاازتبعاتمنفيرقابتبهدورباشند. هشت عاملمهميكهدنيايكسبوكارراتغييردادهويادگيريسازمانيگستردهرادر قرنبيستويكماجتنابناپذيرخواهندنمود،بهشرحزيرهستند

١.جهانيسازيواقتصادجهاني

  1. فناوری
  2. تحولاساسيدنيايكار
  3. نفوذفزاينده‌يمشتري
  4. پيدايشدانشويادگيريبهعنواندارايي­هايعمده­ي سازماني
  5. تغييرنقش‌هاوانتظاراتكاركنان
  6. تنوعوتحركنيرويكار
  7. تغييروآشوب‌هایدرحالگسترش

این ضرورت­ها باعت شد تا در اوايلدهه­ي١٩٩٠،تعداديازسازمان‌هافرايندتبديلشدنبهسازمانيادگيرندهراآغازكنند.شركت­هاييچونكورنينگ،فدرالاكسپرس،فورد،جنرال الكتريك،موتورولاوپسيفيكبلدرآمريكا،شركت­هايآ.ب.ب،رورو شيرنساستيلدراروپاوشركت‌هايسامسونگوهواپيماييسنگاپوردرآسيارا مي­توانجزواولينپيشگامانموفقايندههناميد.اينشركت­هادريافتندكهگسترش همكاري،يادگيري­هايسازمانيوسيعوبهبودخدماتومحصولاتناشيازآنبهترين راهحفظبقاو موفقيتاست. چراکه انتظاراتوانتخاب­هايمشتريانشركت­ها

رامجبورمي­كندتابهطورمستمر راه­هايجلبرضايتمشتريرايادبگيرند و تغييراتسريعومداومدر مهارت­هاييكهكاركناننيازدارند،آن‌هارابهاجباربهسازمان‌هایی یادگیرنده مبدلخواهد كرد.سازماني كهقادرباشدتماماين

عواملراكنترلنمودهوبهنحوينظام­مندموجبهم­افزايي آن‌هاگردد،مسیر موفقيترابرايصعودبهمرحله­يبعديزندگيسازماني كههمانيادگيرياست، بپیماید. آنچه افراد و سازمان‌ها برای بقا و موفقیت باید بیاموزند چیزی جز دانش جدید و مرتبط نیست (رادینگ، 1383).

 

[1]. Reginald Revans.