روند شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین ؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی

0 Comments

 

روند شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین

شکل گیری نظام مدیریت زنجیره تأمین یک روند انقلابی نداشته،بلکه بسیار تدریجی بوده است.در این راستا دیدگاه ها و تکنیک های مختلفی نقش داشته اند که هر یک به سهم خود قدمی در بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تأمین برداشته اند که از جمله می توان از:مدیریت تولید بهنگام،مهندسی همزمان،مهندسی مجدد،اتحاد ها و مشارکت های بین شرکتی،……. نام برد.روند تدریجی فوق را در پنج مرحله می توان دسته بندی نمود که به شرح زیر می باشد(جدول 2-3):

در مرحله (1) که ساختار سنتی شرکت را نشان می دهد،مسئولیت فعالیت های مختلف بر دوش واحدهای مستقل و مجزای از هم می باشند.مرحله(2) و (3) در دهه 70 و80 شکل گرفت که در آن زمان شرکت های آمریکایی دریافتند که به جای تمرکز هر واحد روی فعالیت خود باید به هماهنگی و انسجام کل سازمان فکر کرده و اقدام نماید.در این زمان دیدگاه های مهندسی همزمان،تیم های بین واحدی بوجود آمده و باعث شد تا این تفکر و نگرش به روابط بین سازمانی هم کشیده شود که همان مرحله(4) می باشد.با این تحول مباحث مشارکت و اتحاد استراتژیک بین سازمان ها و شرکت ها مطرح گردید که هدفش افزایش بازدهی از طریق انسجام بین سازمان های مرتبط در پروسه تولید و ارائه یک محصول بود.

بالاخره در مرحله (5) که نقطه ایده آل برای نظام مدیریت زنجیره تأمین می باشد،انتظار می رود که در آینده نزدیک تحقق یابد.البته لزوماً همه شرکت ها روند فوق را ممکن است طی نکرده و بعضی از مراحل را پریده باشند،یا به طور ناقص گذرانده باشند،اما مراحل نشان دهنده یک روند سیستمی است که جنبه عمومی دارد.

در روند شکل گیری زنجیره تأمین اولین باری که از این نام استفاده شد،توسط آقای جان هالیهان[1] در سال 1985 بود.از این نظر ایشان چهار ویژگی نظام مدیریت زنجیره تأمین، آن را از روش ها و دیدگاه های گذشته متمایز می سازد:

1.یکی دیدن نظام مدیریت زنجیره تأمین به جای مجزا و جزیره ای دیدین فعالیت های آن.

2.بخشی از تصمیم گیری  استراتژیک محسوب شده که در تمامی ابعاد و فعالیت های مربوطه باید دیده شود تا هزینه ها کاهش یافته و سهم بازار افزایش یابد.

3.انبار موجودی ها در آن نقش متعادل کننده داشته و به عنوان آخرین مکانیزم مطرح می باشد نه اولین آن.

4.نیاز به نگرش جدیدی در نگاه سیستمی دارد (احمدی،1384،صص81-83).

 

[1]-John Houlihan