رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان- قسمت ۳

۲-۱-۷-۱ ) سیستم‌های غیررسمی …………………………………………………………………………۲۶
۲-۲ ): فلسفه اخلاقی کارکنان …………………………………………………………………………………..۲۷
۲– ۲-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲– ۲-۲ ) مفهوم فلسفه اخلاقی …………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۳ ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق ………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۲-۴ ) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقی …………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۵ ) انواع فلسفه های اخلاقی ………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۵-۱ ) دسته بندی بر حسب هدف یا فرآیند ……………………………………………………….۳۰
۲-۲-۵-۲ ) دسته بندی محوری ………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۵-۳ ) دسته بندی فورسیت …………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۵-۴) دسته بندی قاری سید فاطمی……………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۵-۵ ) دسته بندی الوانی …………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۵-۶) دسته بندی رحمان سرشت ………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۵-۷ ) دسته بندی لدبتر………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۵-۸ ) دسته بندی هس مر ………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۶) پیامد اخلاق در سازمانها …………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۳): رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش……………………………………………………………۴۴
۲-۳-۱ ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۲ ) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها……………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳ ) فلسفه اخلاقی بعنوان یکی از ویژگی های کارکنان ……………………………………………………………..۴۶
۲-۳-۴ ) الگوی تصمیم گیری اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۳-۴-۱ ) تجزیه و تحلیل اقتصادی …………………………………………………………………….۴۹
۲-۳-۴-۲ ) تجزیه وتحلیل قانونی …………………………………………………………………………۴۹
۲-۳-۴-۳ ) تجزیه وتحلیل فلسفی …………………………………………………………………………۴۹
۲-۳-۵ ) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصمیم گیری و رفتار فرا نقش……………………………………………………..۵۰
۲-۴): پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۴-۲) پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۴-۳) پیشینه تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………۵۴
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۲) روند اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۴) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۵) نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۶) روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۷) روایی و پایایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………..۶۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴ – ۱ ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲