مقاله دانشگاهی – رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

مدیریت استرس

۲۳۶/۰-

۱۳۰/۰-

۷۳۴/۲-

۰۰۷/۰

سازگاری

۱۹۲/۰

۱۰۸/۰

۰۰۱/۲

۰۴۷/۰

در گام اول مولفه درون فردی هوش هیجانی وارد معادله گردید و به تنهایی با مقدار (f=15.087) حدود ۱/۷ درصد از تغییرات مهارت کلامی را تبیین می‌کند. مقدار بتا نیز نشان می‌دهد که با هر واحد تغییر در مولفه درون فردی به میزان ۲۶۶/۰ واحد در مهارت کلامی تغییر ایجاد می‌گردد. در گام‌های بعدی به ترتیب مدیریت استرس و سازگاری وارد معادله شدند و هرکدام به تنهایی با مقدار (f=9.823) و (f=7.983) به ترتیب حدود ۱/۹ و ۹/۱۰ درصد از تغییرات مهارت کلامی را تبیین می‌کنند. مقدار بتا نیز نشان می‌دهد که با هر واحد تغییر در مولفه مدیریت استرس به میزان ۱۶۴/۰ واحد و در مولفه سازگاری به میزان ۱۹۲/۰ واحد در مهارت کلامی تغییر ایجاد می‌گردد. مولفه‌های بین فردی و خلق عمومی نیز به دلیل اینکه نقشی در تبیین مهارت کلامی نداشتند از معادله کنار گذاشته شدند.
در نهایت می‌توان بیان نمود بین متغیرهای پیش‌بینی کننده و متغیر ملاک یک رابطه خطی برقرار است و در کل مولفه‌های درون فردی، مدیریت استرس و سازگاری (متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (مهارت کلامی) تأثیرگذاراند و نتایج با آزمون t تائید می‌شود که در مدل رگرسیونی باقی می‌مانند؛ اما مولفه‌های بین فردی و خلق عمومی هوش هیجانی بر مهارت کلامی تاثیری نداشته‌اند و وارد معادله نشدند(P<0/05).
در زیر معادله خط رگرسیون آورده شده است.
۴-۳-۵-۱ معادله خط رگرسیون مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت کلامی
مهارت کلامی =۰۹۸/۱۱+(۰۹۹/۰) درون فردی+(۰۹۱/۰-)مدیریت استرس+(۱۰۸/۰)سازگاری
۴-۳-۶ پیش‌بینی تغییرات مهارت شنودی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی
برای بررسی این که مولفه‌های هوش هیجانی چند درصد از مهارت‌ شنودی را تبیین می‌کنند، از رگرسیون ساده خطی استفاده شده است؛ از آنجا که تنها بین مولفه بین فردی هوش هیجانی با مهارت شنودی رابطه معناداری وجود داشت اما بین سایر مولفه‎های هوش هیجانی با مهارت شنودی رابطه معناداری وجود نداشت، در این مرحله فقط رگرسیون خطی ساده بین مولفه بین فردی هوش هیجانی با مهارت شنودی گرفته شد. نتایج خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه بین فردی هوش هیجانی با مهارت شنودی که در جدول (۴-۱۳) آمده است نشان می‌دهد که مولفه بین فردی وارد معادله رگرسیون شد و به تنهایی با مقدار (f=5.524) حدود ۷/۲ درصد از تغییرات مهارت شنودی را تبیین می‌کند. مقدار بتا نیز نشان می‌دهد که با هر واحد تغییر در مولفه بین فردی هوش هیجانی به میزان ۱۶۵/۰ واحد در مهارت شنودی تغییر ایجاد می‌گردد (P<0.05).
جدول ۴-۱۳ خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت شنودی

مدل r r2 F Beta b T sig
مقدار ثابت ۱۶۵/۰ ۰۲۷/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.