رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد …

۳۲۸/۰

۴۷۹/۰

* ضریب همبستگی در سطح (۰۵/۰) معنادار است. ** ضریب همبستگی در سطح (۰۱/۰) معنادار است.
داده‌های جدول (۴-۱۱) نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های درون فردی، بین فردی، سازگاری و خلق عمومی هوش هیجانی با مهارت کلامی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم می‌باشد بدین معنا که با افزایش میزان هریک از ۴ مولفه ذکر شده در بالا مهارت کلامی نیز افزایش و با کاهش این مولفه‌ها متغیر وابسته نیز کاهش می‌یابد؛ تنها بین مولفه مدیریت استرس با مهارت کلامی ارتباط معناداری وجود ندارد (P<0/01).
میزان ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه‌های درون فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خلق عمومی هوش هیجانی با مهارت شنودی محاسبه‌شده نشان می‌دهد که رابطه معناداری وجود ندارد و تنها بین مولفه بین فردی با مهارت‎ شنودی رابطه معنادار وجود دارد، که رابطه به صورت منفی و معکوس می‌باشد و این بدان معنا است که هرچه میزان این مولفه افزایش یابد میزان مهارت‎های شنودی در افراد کاهش می‌یابد و بالعکس (P<0/05).
میزان ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه‌های درون فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خلق عمومی هوش هیجانی با مهارت بازخوردی محاسبه‌شده نشان می‌دهد که رابطه معناداری وجود ندارد و تنها بین مؤلفه بین فردی با مهارت‎ بازخوردی رابطه معنادار وجود دارد، که رابطه به صورت منفی و معکوس می‌باشد و این بدان معنا است که هرچه میزان این مولفه افزایش یابد میزان مهارت بازخوردی در افراد کاهش می‌یابد و بالعکس (P<0/05).
در ادامه برای بررسی اینکه مولفه‌های هوش هیجانی چند درصد از واریانس مهارت‌های کلامی، شنودی و بازخوردی را پیش‌بینی می‌کند از تحلیل رگرسیون استفاده کردیم.
۴-۳-۵ پیش‌بینی تغییرات مهارت کلامی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی
برای بررسی این که مولفه‌های هوش هیجانی چند درصد از مهارت‌ کلامی را تبیین می‌کنند، از رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام استفاده شده است؛ نتایج الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت کلامی که در جدول (۴-۱۲) خلاصه شده است.
جدول ۴-۱۲ خلاصه الگوی رگرسیون بین مولفه‌های هوش هیجانی و مهارت کلامی

مدل r r2 F Beta b T sig
گام اول مقدار ثابت ۲۶۶/۰ ۰۷۱/۰ ۰۸۷/۱۵ ۲۶۶/۰ ۰۹۸/۱۱ ۱۶۶/۷ ۰۰۰/۰
درون فردی ۰۹۹/۰ ۸۸۴/۳ ۰۰۰/۰
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.