جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر مقیاس مجموع امتیازات مربوط به تک‌تک سوالات آن مقیاس را باهم محاسبه نمایید.
روایی و پایایی
در پژوهش رقیب و همکاران (۱۳۸۹) پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۸/۰ برآورد شد. روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روان‌شناسی مورد تائید قرار گرفت. برای برآورد روایی همگرایی از پرسشنامه‌ی تجربه‌ی معنوی غباری بناب به‌طور هم‌زمان استفاده‌شده که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه ۶۶/۰ به‌دست‌آمده است. برای محاسبه‌ی روایی سازه مقیاس از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مرتبه‌ی اول استفاده شد. نتیجه‌های به‌دست‌آمده نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه به روایی و پایایی مناسب، آن را می‌توان در محیط‌های آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود.
در این پژوهش نیز پایایی پرسشنامه هوش معنوی سنجیده شد که مقدار آلفای کرونباخ ۸۴% به دست آمد.
۳-۶ روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی و درصد فراوانی، نمودارهای ستونی، میانگین انحراف معیار برای توصیف آزمودنی‌ها و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره که همگی با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفته است.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش
۴-۱ مقدمه
در این فصل داده‌های جمع‌آوری‌شده برای بررسی فرضیات تحقیق مورداستفاده قرار می‌گیرد و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های علمی آماری موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف از جمع‌آوری اطلاعات به‌دست‌آمده از سؤالات و طبقه‌بندی آن‌ها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آن‌ها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نمود.
در پژوهش حاضر برای تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شده است. هدف آمار استنباطی عبارت است از نتیجه‌گیری پیرامون ویژگی‌های جامعه‌ای که نمونه موردمطالعه از آن استخراج‌شده است. در این پژوهش ابتدا تجزیه‌وتحلیل توصیفی یافته‎ها و سپس تجزیه‌وتحلیل استنباطی یافته‌ها (بررسی فرضیه‌های پژوهشی) صورت گرفته است. در بخش توصیفی داده‌ها از میانگین و انحراف معیار و … و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام استفاده‌شده است. همه تحلیل‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS با نسخه ۲۱ انجام‌ پذیرفته است.
۴-۲ آمار توصیفی
در این بخش داده‌های مرتبط با فرضیه‌های پژوهش از طریق ۱) شاخص‌های آماری ۲) جـداول تـوزیع فراوانی تـوصیف می‌شود.
در این بخش، در بحث آمار توصیفی از شاخص‌های گرایش مرکزی، میانگین و انحراف معیار برای تجزیه‌وتحلیل توصیفی یافته‌ها استفاده‌شده است. در تجزیه‌وتحلیل توصیفی، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی‌شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر داده‌ها را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی متغیرها خلاصه و ارائه‌شده‌اند و سپس با کمک نمودار آن‌ها را نمایش داده‌ایم. شاخص‌های آمار توصیفی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته‌اند عبارت‌اند از: فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، بیشترین مقدار و کمترین مقدار.
۴-۲-۱ توزیع فراوانی ویژگی‎های جمعیت شناختی
۴-۲-۱-۱ توزیع فراوانی سن آزمودنی‎ها
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن

دسته فراوانی درصد فراوانی
۲۵-۲۰ ۳۹ ۱۵
۳۰-۲۶ ۷۳ ۱/۲۸
۳۵-۳۱ ۶۳ ۲/۲۴
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.