دیدگاه­های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

دیدگاه­های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت

  1. دسته اول افرادی هستند که از آن­ها به عنوان عوامل مورد نیاز جهت موفقیت در صنعت­ یاد می­کنند ولی این عوامل را عاملی جهت کسب مزیت رقابتی برای صنعت محسوب نمی­کنند. آن­ها معتقدند که سازمان­هادر­یک صنعت خاص برای حفظ بقایشان در آن صنعت نیازمند توجه به عوامل حیاتی موفقیت می­باشند ولی سرمایه گذاری به این عوامل منوط به ایجاد مزیت رقابتی برای ­یک سازمان نسبت به رقیبش نمی­شود. سازمان­ها برای بدست آوردن مزیت رقابتی باید بر عوامل دیگری سرمایه گذاری کنند.
  2. گروه دوم آنهایی اند معتقدند که شرکت­ها می­توانند با شناخت عوامل حیاتی موفقیت برای خودشان کسب مزیت رقابتی ایجاد کنند و در محیط رقابتی از رقبای خودشان پیشی بگیرند. در واقع آن­ها معتقدند که سازمان می­تواند با تمرکز بر عوامل حیاتی موفقیت در­یک صنعت و ایجاد تمایز در آن­ها نسبت به رقبای خودش ­یک فرصت طلایی ایجاد کند.
  3. دسته سوم آنهایی اند که مخالف عوامل حیاتی موفقیت اند و در کل معتقدند که چیزی به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنایع وجود ندارد و اعتقاد به سرمایه گذاری بر روی آن­ها و کسب مزیت را عقیده ای باطل محسوب می­نمایند. (پناهی و حسینی، 1384)

از آنجایی که پژوهش حاضر بر مبنای دیدگاه دوم بنا شده است لذا در این قسمت به تعریف و توضیح این مفهوم از دیدگاه صاحب نظران گروه دوم می­پردازد.

این عوامل از­ یک سر با اهداف سازمانی ارتباط داشته و برای تحقق اهداف ضروری هستند و از طرف دیگر با استراتژی رقابتی سازمان متناسب می­باشند. عوامل حیاتی موفقیت محدود هستند و در موفقیت سازمان نقش حیاتی دارند و اگر سازمان بخواهد حیات خود را ادامه دهد باید آن­ها را مهیا کند. روکارت می­گوید برای هر تجارتی ­یک تعداد نواحی بحرانی محدود وجود دارد که اگر در آن نواحی موفقیت و رضایت حاصل شود موفقیت سازمان در عرصه رقابت تامین می­شود. (سرمد، 1390) عوامل حیاتیموفقیت عوامل محدود و مشخصی هستند که وجود آن­ها حرکت موفقیت آمیز مدیر ­یا ­یک سازمان را تضمین می­کند. (بوینت و ازماد[1]، 1984) این عوامل بخش اصلی مزیت رقابتی برای صنایع به حساب می­آیند.

این مطلب را هم بخوانید :  حس لامسه در بازاریابی:پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

یک روش مناسب برای ارزیابی اینکه آیا­ یک صنعت برای­ یک شرکت ­یا تیم مدیریت خاص جذاب است­ یا خیر همچنین برای تعیین اینکه آیا­ یک تیم مدیریتی مورد پذیرش و مطلوب نظر سرمایه گذاران با دیگر عرضه کنندگان منابع است ­یا خیر، ارزیابی هماهنگی بین عوامل اساسی موفقیت ­یک صنعت و حضور آن عوامل در ­یک شرکت ­یا نزد تیم مدیریتی پیشنهاد شده است. (واکر و همکاران، 1386)

شناسایی این عوامل به کارکنان در جهت درک نواحی حیاتی برای تخصیص منابع و زمان کمک می­کند. این عوامل هم در سطح فردی وهم درسطح سازمانی درنظر گرفته می­شود و شناسایی آن­ها تا حد زیادی کیفی می­باشد. CSF­های طراحی شده برای موقعیت خاص مدیران و شرکت­ها به عنوان موقعیت­های متفاوت (به عنوان مثال: صنعت، بخش، فردی) منجر به عوامل حیاتی موفقیت متفاوت می­شوند. پایه و اساس نوشتن عوامل حیاتی موفقیت مناسب برای سازمان­هایی که به دنبال استفاده از روش CSF هستند، درک مناسب از محیط، صنعت و سازمان است و تعیینعواملحیاتیموفقیتبرایصنعتروانکارها می­تواند فراهمکنندهزمینهای برایایجادوارزیابیمزیترقابتیباشد.

 

[1]Boynton & Zmud