Posted on

 

– جایزه دمینگ ژاپن

 یکی از قدیمی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان که با توجه به تئوری های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی شکل گرفت جایزه دمینگ ژاپن است( ریاحی،1385).

2-4-2-1- کلیات مدل دمینگ

انجمن علمی علوم و مهندسین ژاپن، به خاطر قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظریه ها و عقاید وی در سال1951 جایزه دمینگ را طرح ریزی و پیشنهاد کرد. هدف اصلی در این زمینه، ایجاد انگیزه برای نوآوری در طراحی و به کارگیری روش های آماری کنترل کیفیت در شرکت های تولیدی کشور ژاپن بود. به نظر دکتر ایشیکاوا1 کاربرد جایزه دمینگ چیزی جز ارتقای کنترل کیفیت جامع و کنترل کیفیت آماری در شرکت نیست(شرطان، 1388).

2-4-2-2- حوزه های اصلی در جایزه دمینگ

به طور کلی در جایزه دمینگ 10 حوزه اصلی وجود دارد و هر کدام از این حوزه ها نیز به تعدادی معیار تقسیم شده اند که مجموعه این معیارها 63 تا می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است(شرطان،1388).

حوزه شماره1- خط مشی

معیارهای مورد برسی:

 • خط مشی های مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت
 • روش استقرار خط مشی ها
 • قابلیت تنظیم و سازگاری خط مشی ها
 • استفاده از روش های آماری تغییرات ماهیتی و توسعه و گسترش خط مشی ها
 • بازنگری خط مشی ها و نتایج بدست آمده

حوزه شماره 2- سازماندهی و مدیریت

معیارهای مورد برسی:

 • واضح بودن محدوده ها
 • اختیارات و مسئولیت ها
 • شایسته سالاری در تفویض اختیارات
 • همکاری های درون قسمتی
 • گروه ها و فعالیت های آنها

………………………..

 • Kaoru Ishikawa

 

 • به کارگیری کارکنان( منابع انسانی)
 • بکارگیری دوایر کنترل کیفیت
 • تشخیص های کنترل کیفیت

حوزه شماره 3- آموزش و پرورش و اشاعه آن

معیارهای مورد بررسی:

 • نتایج برنامه های تربیتی
 • کیفیت آگاهی ها و کنترل آن، میزان درک و آگاهی نسبت به کنترل کیفیت
 • آموزش و میزان اشاعه مفاهیم و روش های آماری
 • اشتیاق به درک اثر بخشی کنترل کیفیت
 • آموزش ارتباطات ماهیتی بین پیمانکاران و فروشندگان جزیی
 • فعالیت دوایر کنترل کیفیت
 • سیستم و پیشنهاد راه های بهبود و شرایط واقعی آن

حوزه شماره 4- جمع آوری اطلاعات خارجی

معیارهای مورد بررسی:

 • جمع آوری اطلاعات خارجی
 • انتقال اطلاعات بین قسمت ها
 • سرعت انتقال اطلاعات
 • پرورش داده ها
 • بررسی آماری اطلاعات و استفاده از نتایج

حوزه شماره 5- تجزیه و تحلیل

معیارهای مورد بررسی:

 • دست چین کردن مسایل و موضوعات کلیدی
 • مناسب بودن رویکردهای تجزیه و تحلیل
 • به کارگیری روش های آماری مرتبط با فنآوری های مناسب
 • تجزیه و تحلیل کیفیت و فرآیند
 • بکارگیری نتایج بررسی ها
 • اصرار ورزیدن بر پیشنهادهای بهبود

حوزه شماره 6- استانداردسازی

معیارهای مورد بررسی:

 • نظام مند کردن استانداردها
 • نتایج استقرار، تجدید نظر و منسوخ کردن استانداردها
 • محتویات استانداردها
 • بکارگیری روش های آماری جمع آوری فنآوری ها
 • بکارگیری استانداردها

حوزه شماره 7- کنترل ها

معیارهای مورد بررسی:

 • سیستم های کنترل و هزینه مرتبط با کیفیت
 • کنترل عناصر و نکته ها
 • استفاده از روش های آماری کنترل از قبیل نمودارهای کنترل
 • کمک مالی به فعالیت های گروه های کنترل کیفیت
 • شرایط فعلی فعالیت های کنترل
 • وضعیت موادی که تحت کنترل می باشند

حوزه شماره 8- تضمین کیفیت

معیارهای مورد بررسی:

 • رویکرد توسعه محصولات و خدمات جدید
 • ایمن بودن و مصون بودن از کاستی های محصول
 • فرآیندهای طراحی، تجزیه و تحلیل و بهبود توانایی فرآیندها
 • مجهز شدن به ابزارهای مناسب
 • تجهیزات تعمیر و کنترل خریدها
 • سیستم تضمین کیفیت و ممیزی آن
 • بکارگیری روش های آماری

حوزه شماره 9- نتایج

معیارهای مورد بررسی:

 • نتایج اندازه گیری ها
 • نتایج اساسی و ذاتی از کیفیت، خدمات، زمان حل و هزینه
 • نتایج نامحسوس
 • مقیاس های کنترل خطاها

حوزه شماره 10- برنامه ریزی برای آینده

معیارهای مورد بررسی:

 • شناسایی و درک شرایط فعلی کار و بازار
 • مقیاس های کنترل خطاها
 • برنامه پیشرفت آینده
 • ارتباط با برنامه های بلند مدت

2-4-2-3- مزایای جایزه دمینگ

 • معیارهای دمینگ می تواند در هر بخش از صنعت بکار برده شود.
 • شرکت های غیر ژاپنی نیز تشویق شده اند تا معیارها را مورد استفاده قرار دهند.
 • به منظور استمرار افزایش سطح کیفیت، شرکت هایی جایزه دمینگ را دریافت می کنند که یا سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند یا عملیاتشان را توسعه دهند. این مورد خصوصاً برای شرکت های کوچک که ممکن است عملیاتشان را توسعه بخشند، بکار گرفته می شود( شرطان، 1388).

از نقاط ضعف اين جايزه مي توان بالا بودن تعداد كانون هاي توجه و نتيجه گرايي و به عبارتي ساده تر، بالا بودن محورهايي كه براي دريافت جايزه بايد به آن توجه كرد و ضريب وزني مساوي همه معيارها را نام برد. به طور كلي در اين مدل نگاه سيستمي به سازمان ضعيف است به همين دليل كشورهاي كمي اين مدل را به طور كامل پذيرفته اند (مجيبي ميكلايي، 1385، 24).

2-4-2-4- برندگان جایزه دمینگ دارای ویژگی های مشابهی به شرح زیر می باشند

 • ثبات مدیریتی در سیستم های کیفیت
 • تمرکز بر کیفیت مثبت یعنی نوآوری، خلاقیت و ایجاد ارزش برای مصرف کننده نهایی
 • تأکید مدیریت بر اهداف بلندمدت به جای توجه به درآمدهای کوتاه مدت
 • استفاده از ابزارهای هفت گانه TQM و تکنیک های کنترل کیفیت آماری(شرطان،1388).

2-4-2-5- اهداف جایزه دمینگ

جایزه دمینگ جهت دستیابی به اهداف زیر ایجاد شد(ریاحی،1385):

 • بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات
 • ترویج کنترل کیفیت جامع در بین صنایع
 • شناخت راهبردهای موفقیت آمیز در امر کیفیت و ارتقای آگاهی در خصوص اهمیت روش های مدیریت کیفیت، جایزه دمینگ در طول حیات خویش مورد بازنگری های متعددی قرار گرفته و همچنان این بازنگری ادامه دارد.
 • افراد حقیقی که نقش مهمی در گسترش و پیاده سازی موفق کنترل کیفیت جامع با استفاده از روش های آماری داشته اند.
 • جوایز کاربردی که به یک بخش از سازمان یا کل سازمانی که، با استفاده از روش های کنترل کیفیت جامع توانسته اند در عملکرد خود به بهبودهایی دست یابند تعلق می گیرد.
 • جایزه کنترل کیفیت ویژه کارخانجات، که به کارخانه هایی تعلق می گیرد که با پیاده سازی کامل نظام مدیریت کیفیت جامع به بهبودهای ویژه ای دست یافته اند.

 

 

 

 

2-4-2-6- اصول / ارزش ها

ارزش های جایزه دمینگ همان اصول و ارزش هایی هستند که به نام اصول چهارده گانه دمینگ مشهور هستند و عبارتند از(شرطان،1388):

 • دورنمایی تهیه کنید.
 • تعهد نشان دهید.
 • فلسفه جدید را بیاموزید.
 • بازرسی را درک کنید.
 • تصمیم گیری صرفاً بر اساس هزینه را متوقف کنید.
 • به طور مستمر و برای همیشه ارتقا دهید.
 • آموزش را برقرار کنید.
 • رهبری را برقرار کنید.
 • ترس را از میان بردارید.
 • تلاش های تیم را بهینه کنید.
 • از شعار و پند و اندرز بپرهیزید.
 • از برنامه ریزی بر اساس اعداد و ارقام مدیریت بر اساس هدف بپرهیزید.
 • موانع غرور کارکنان را برطرف کنید.
 • آموزش و خود ارتقایی را ترغیب کنید.